Zoeken:
Sitemap Favorieten

Fia dizze website stelle wy ynformaasje beskikber oer de tsjinsten dy't oanbean wurde yn de doarpen Toppenhuzen en Twellingea. Wy besteegje der de uterste soarch oan om jo as besiker oanhâldend  yn te rieden fan aktuele, krekte en folsleine ynformaasje. Dochs kinne der flaters foarkomme. Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea is net oanspraaklik foar skea as gefolch fan it besykjen fan dizze site of foar skea troch in feroaring, ûnkrektheid of ûnfolsleinheid yn de ynformaasje dy't jûn wurdt, of troch technyske steurings. Boppedat jout Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea gjin inkelde garânsje foar de ynhâld fan websites fan tredden dy't fia hyperlinks of oare ferwizings fia dizze website beskikber binne, en oanfurdiget wat dy wibsites oanbelanget gjin inkelde oanspraaklikheid.

It auteursrjocht op de ynhâld, it byld, de foarmjouwing en de programmatuer fan dizze site leit by Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen - Twellingea en TTT Software

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Wintertijd gaat in.

-----------------------------
Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Fan kyt of út

Doarpsbelang
Doarpsbelang
Realisatie TTT software