Zoeken:
Sitemap Favorieten
Doarpsbelang  

Feriening Doarpsbelang
Toppenhuzen en Twellingea
Secretariaat: Aljosja Akkerman
Douwestrjitte 13
8625 JC Oppenhuizen
tel. 0515-750 261
E-mail: doarpsbelang@topentwelonline.nl

 


 


Welkom op de eigen pagina van de Vereniging Dorpsbelang Oppenhuizen - Uitwellingerga. Klik op een van de bovenstaande hoofdstukken voor meer informatie. Vragen? Onder "Bestuur" staan de telefoonnummers en emailadressen van alle bestuursleden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Contributie 2017

De komende weken zal de contributie weer worden opgehaald bij de dorpsbelangleden. Ook zal worden gevraagd of de contributie in het vervolg via automatische incasso mag lopen. Net als vele andere verenigingen in Top en Twel wil dorpsbelang nu ook deze

stap zetten.

 

 


 

Jaarverslag 2016/2017 Doarpsbelang

   

                                                                  Toppenhuzen & Twellegea

 

Verslag jaarvergadering 19 april 2017

 

Bestuur

Vorig jaar telde het bestuur van Doarpsbelang nog 7 leden. Nu zijn we met 6 bestuursleden waarvan er één nieuw is. Onze penningmeester Alex Kelderman heeft zijn functie neer moeten leggen omdat hij in juli vorig jaar uit ons dorp verhuisd is. Binnen het bestuur was er niemand beschikbaar om zijn functie over te nemen. Hierdoor waren we genoodzaakt om buiten de statuten van dorpsbelang te treden en een interim penningmeester te zoeken. Gelukkig hebben wij snel iemand kunnen vinden. Tryntje Albada was bereid de functie van interim penningmester op haar te nemen.

Ook Douwe Wijnja heeft vorig jaar november zijn functie neergelegd. Douwe kreeg een baan aangeboden in de bergen van Oostenrijk. Sikko Wolters legt vandaag ook zijn bestuursfunctie neer.

 

Net als andere besturen heeft ook Dorpsbelang moeite om geschikte bestuursleden te vinden. Dit is erg jammer want hierdoor blijven taken liggen.

                                                                                                                                                        

Oever en kade

Wetterskip Fryslân is nog steeds bezig om te onderzoeken of de voorkeursvariant ‘leggerwijziging met kleinschalige ophoging’ realiseerbaar is en voldoende bescherming zal gaan bieden. Dorpsbelang heeft afgelopen jaar tweemaal een gesprek gehad met It Wetterskip. In deze gespreken is het verloop van het project besproken. Over het algemeen loopt alles goed

 

Zonneweide

11 januari heeft het bedrijf Zonneperceel een inloopavond georganiseerd in It Harspit. Zo’n 50 geïnteresseerden kwamen op de avond af en hebben zich laten informeren over de eventuele ligging van het park en mogelijkheden van participatie in het zonnepark. Over het algemeen werden de voornemens van Zonneperceel goed ontvangen. Wel was een veel voorkomende vraag of het zonnepark een versterkende invloed heeft op de geluidsoverlast die we nu al kennen van de A7.  De initiatiefnemer heeft een akoestisch onderzoek laten uitvoeren. Hieruit blijkt dat de invloed praktisch nul zal zijn.

In april zal het bedrijf met verder uitgewerkte plannen komen.

                                                                                                                                                                    

Verkeersveiligheid

Het blijf lastig om 30 te rijden waar je 30 mag en 60 waar je 60 mag. Vaak zijn het eigen bewoners die de maximale snelheid overschrijden. Natuurlijk zijn er verkeersremmende maatregelingen te bedenken waar Dorpsbelang zich voor kan inzetten. Maar is het niet veel mooier, goedkoper en veiliger als iedereen zich gewoon aan deze simpele regel houdt?

 

A7

In Oktober 2016 heeft Dorpsbelang een gesprek gehad met Rijkswaterstaat. In dit gesprek hebben wij aangegeven dat voor Top en Twel de A7 altijd hoorbaar is en men zich eraan stoort. Om deze ergernis aan te pakken hebben wij voorgesteld om de maximumsnelheid terug te dingen naar 100 km/u. De reactie van Rijkswaterstaat was dat dit niet tot de mogelijkheden behoort. De minister wil dat er op zoveel mogelijk snelwegen in Nederland 130 km/u gereden mag worden. Natuurlijk moet de snelweg wel aan een aantal eisen voldoen, maar de snelweg bij Top en Twel valt hier ruim binnen. Naast het voorstel om de snelheid terug te brengen hebben wij ook nog voorgesteld om een geluidswal te plaatsen. Ook hierop was het antwoord dat het niet mogelijk is. Rijkswaterstaat mag/moet alleen een geluidswal aanbrengen op plekken waar de geluidsnormering wordt overschreden.

Kortom, van Rijkswaterstaat hoeven wij niks te verwachten. Wel blijft er een optie over om zelf een geluidswal te financieren. Maar deze slagingskans beschouwt het bestuur als uitermate klein. Omdat het zal gaan om een extreem hoog bedrag.   

 

Alderein

Afgelopen jaar werd er weer een bootreisje georganiseerd door de Werkgroep Wolwezen.

48 55-plussers waren er dit jaar bij. En die hebben een mooie middag gehad, zo werd naderhand gemeld.

Toch heeft het bestuur een besluit genomen dat het één en ander gaat veranderen voor de Werkgroep Wolwezen. Wij vinden het reisje en de vanaf leeftijd niet meer van deze tijd en zijn daarom van mening dat het bedrag van €750,- wat jaarlijks gereserveerd wordt voor het uitje te hoog. Dorpsbelang wil en moet voor alle bewoners even veel betekenen. In een gesprek met de Werkgroep zijn we met een alternatief gekomen.

Eens in de twee jaar zal er een middag/avond in It Harspit komen met eten en entertainment. De Werkgroep zal met It Harspit een oriënterend gesprek aan gaan om te kijken hoe deze middag/avond ingevuld gaat worden. Wat de uiteindelijke bijdrage van Dorpsbelang zal worden zal afhankelijk zijn van de uitkomst van het gesprek het It Harspit.

 

Woningbehoefte Top en Twel

Eind November is de Werkgroep Betaalbare woningen Oppenhuizen/Uitwellingerga opgeheven. De Werkgroep en Dorpsbelang trokken al twee jaar met elkaar op om samen de mogelijkheden te onderzoeken om nieuwbouw te creëren in Top en Twel. De Werkgroep speelde een hoofdrol in dit project en Dorpsbelang ondersteunde waar nodig was.

Helaas verliep de samenwerking met de gemeente minder succesvol. En doordat de gemeente meerdere malen toezeggingen niet na kwam was het enthousiasme van de Werkgroep na tweejaar op. 

Dorpsbelang heeft vanaf toen het stokje over genomen. Dorpsbelang is namelijk erg gebrand op dit project omdat er voor jongeren, starters, gezinnen en ouderen die graag in Top en Twel willen wonen op dit moment geen tot weinig plek is. Ook tijdens de bijeenkomst Clusteragenda Oppenhuizen-Uitwellingerga kwamen geschikte woningen in de top 3 van voorzieningen die belangrijk werden gevonden door bewoners in de leeftijd 25 tot 83 jaar.

Eind maart is er een gesprek geweest met de gemeente. Hierin is toen besloten om een onderzoek te starten naar de woningbehoefte.

 

Rotonde Oppenhuizen

Half juni is door de gemeente aan Dorpsbelang medegedeeld dat de rotonde bij Oppenhuizen tijdelijk aangepast zal worden. Deze aanpassing is nodig voor het bijzonder transport richting de Holvrieka loods in Sneek. De situatie zou toen duren tot eind 2016. Daarna zal alles weer in oorspronkelijke staat worden teruggebracht. Met de kennis van nu weten we dat deze toezegging niks waard was omdat de rotonde er nog steeds erg treurig bij ligt. Er is inmiddels wel contact over geweest en de rotonde zal in de loop van dit jaar aangepakt worden. Met een toezegging van de gemeente dat hij mooier terugkomt dan hij was. Laten we hopen dat deze toezegging wel nagekomen wordt. Want Top en Twel heeft inmiddels bijna een jaar een lelijke plantenbak bij de voordeur staan.

 

Gaswinning

Het bestuur van Dorpsbelang doet inmiddels ruim twee jaar zijn uiterste best om voor onze dorpen het beste te bereiken. We krijgen gelukkig veel complimenten. En dat geeft ons kracht om door te zetten. Maar helaas kregen wij ook lucht van het volgende gerucht dat de ronde gaat: Dorpsbelang zou een vermogen hebben uitgegeven aan procedure kosten tegen de gaswinning. Dit zou beter uitgegeven kunnen worden in de dorpen, aldus het gerucht.

Waar dit gerucht op is gebaseerd is ons niet duidelijk maar een reactie leek ons nu wel gepast.

 

Tussen de periode februari 2015 en april 2017 heeft dorpsbelang totaal €573,72 uitgegeven aan de procedure tegen de gaswinning. Het bedrag bestaat uit twee keer reiskosten van en naar Den Haag, aangetekende brieven, griffiekosten Raad van State, posters, uittreksel Kamer van Koophandel en twee toegangsbewijzen van het Mauritshuis à €28,- waar de secretaris en voorzitter een bezoek aan hebben gebracht tijdens hun laatste bezoek aan Den Haag. Hiertegenover hebben de voorzitter en secretaris wel honderden mails moeten versturen en ook honderden moeten lezen, talloze bezoeken aan het gemeentehuis afgelegd, avonden en avonden moeten besteden aan de ingediende zienswijze en het bezwaarschrift. Omdat niet alles in de avonduren kon hebben we ook een aantal dagen vrij van ons werk moeten nemen en die kosten zijn niet gedeclareerd.

We hopen nu dat het gerucht is ontkracht en dat de bedenker zicht diep schaamt.

 

Op 25 maart 2016 zijn de ontwerpbesluiten ter inzage komen te liggen van het project “Gaswinning Oppenhuizen”. Na het bestuderen van deze ontwerpbesluiten heeft het bestuur ervoor gekozen om een zienswijze hierop in te dienen. De ontwerpbesluiten zijn namelijk gebaseerd op metingen uit de jaren ’70. Het bestuur van dorpsbelang is van mening dat je geen besluit mag nemen die gebaseerd is op zulke oude cijfers.

 

29 juni was in de Tweede Kamer het mijnbouw debat waar 3 verschillende partijen zich zichtbaar inzetten voor Top en Twel. De Lobby van dorpsbelang met parlementsleden lijkt zich nu eindelijk uit te betalen. De minister is nu ook van mening dat een nulmeting kan helpen om in de toekomst sterker te staan. En hij heeft daarom toegezegd dat een nulmeting wordt opgenomen in de nieuwe Mijnbouwwet. Het is weliswaar een representatieve nulmeting en geen nulmeting aan alle bouwwerken zoals dorpsbelang eist. Maar er is een belangrijke stap gezet.

 

Helaas heeft onze zienswijze, of die van de andere 126 ingediende zienswijzen er niet toe bijgedragen dat de ontwerpbesluiten werden vernietigd. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dan ook de besluiten op 23 september ter inzage gelegd voor het beroepstermijn.

Dorpsbelang is tegen dit besluit in beroep gegaan bij de Raad van State.

 

Op dinsdag 25 oktober heeft Dorpsbelang wederom gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de Commissievergadering Doarp, Sted en Omkriten in het gemeentehuis te IJlst. Dorpsbelang heeft de commissieleden met klem verzocht om nu alles op alles te zetten om een nulmeting te realiseren op alle bouwwerken in het winningsgebied. Dit is een zware taak voor onze gemeente Súdwest-Fryslân want in de besluiten is opgenomen dat de gemeente samen met Vermilion in gesprek moet gaan over de concrete invulling van de nulmeting.

 

Eind december heeft dorpsbelang samen met de wethouder een presentatie over Tiltmeters bijgewoond in het gemeentehuis te Sneek. Wij waren hier erg enthousiast over en zouden graag zien dat deze techniek ook in Top en Twel wordt toegepast. Er is toen contact gezocht met kamerlid Mulder. Dit contact was snel gelegd met het uiteindelijk resultaat dat er een motie in de Tweede Kamer is ingediend met als fantastisch eindresultaat dat de motie is aangenomen. 

 

Op woensdag 1 maart was de zitting van ons beroep bij de Raad van State. De zaak wordt uiterst serieus en zorgvuldig behandeld. De uitspraak zal in eerste instantie binnen 6 weken zijn, maar dat kan verlengd worden met nog eens 6 weken. Dinsdag 11 april heeft Dorpsbelang een brief van de Raad van State gekregen waarin werd meegedeeld dat de termijn voor het doen van een uitspraak op ons beroep met 6 weken is verlengd.

 

Op woensdag 19 april heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Helaas maar enigszins verwacht heeft de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State ons beroep ongegrond verklaart. Dit betekend niet dat de stap naar de Raad van State voor niets is geweest.

Dorpsbelang had in het beroep erop aangedrongen dat “gebouwen” in artikel 4 van het Instemming winningsplan “Oppenhuizen” vervangen zou moeten worden in “bouwwerken” zodat bijvoorbeeld de Prinses Margriettunnel bij Uitwellingerga of ander essentiële bouwwerken ook onder verscherpt toezicht kunnen komen te staan. Ik de uitspraak van de Afdeling onder 15.2 kunnen we dit winstpunt naar ons toe rekenen. Er wordt duidelijkheid gegeven over het begrip gebouw, dat dit in dit geval ook bouwwerken zijn.

 

Leden

Net als andere jaren is ook dit jaar de contributie weer opgehaald. Het ophalen van contributie is een monsterklus en niet iedereen is altijd thuis of heeft contanten op zak. Dit heeft invloed op het totaal opgehaalde contributiegeld. Daarom zullen we dit jaar de overstap gaan maken naar automatische incasso.

Ook loopt het ledenaantal terug. Om nieuwe leden te werven zullen we dit jaarverslag uitbrengen in boekvorm à la De Twilling. Met een deur aan deur verspreiding. Om zo alle bewoners kennis te laten maken met de dingen die dorpsbelang onderneemt.

 

Voetbalkooi

De voetbalkooi is inmiddels alweer een jaar in gebruik. En we kunnen gelukkig de conclusie trekken dat het een groot succes is. Vrijwel dagelijks wordt erin gespeeld. Afgelopen jaar is de coating en belijning nog aangebracht, en is er nog een bruggetje gekomen tussen de kooi en schoolplein. 

Het is meer dat 6 jaar een agendapunt geweest.

 

Kerstmarkt 2016

Vorig jaar heeft Top en Twel Actief een beroep gedaan op Dorpsbelang. Hun idee was om tijdens de kerstmarkt 7 bomen aan de voorzijde van It Harspit te versieren met lichtjes voor tijdens de kerstmarkt. Het budget van Top en Twel Actief voor de organisatie van de kerstmarkt was al aardig aangetast en daarom is gevraagd of Dorpsbelang de kerstverlichting zou willen financieren. Het bestuur heeft besloten om hiervoor €500,- uit te trekken. En het resultaat hiervan is prachtig geworden.

 

Himmeldei 2017

Ook dit jaar was Himmeldei weer een succes. Op zaterdagmorgen 1 april stonden er weer 57 kinderen klaar om de sloten rond onze Dorpen schoon te maken. Samen met de 10 begeleiders is na de schoonmaak de ochtend afgesloten in het café met patat en limonade die Dorpsbelang net als alle andere jaren beschikbaar stelt.

 

Utsicht mei Utsicht

Vorig jaar Augustus kreeg Dorpsbelang een melding binnen van een bewoner over de slechte staat van Utsicht mei Utsicht. Na een inspectie bleek dat het leugenbankje aan het Prinses Margrietkanaal niet meer te redden was. Er is toen door het bestuur besloten dat er een nieuwe moest komen. Bij het Kernenfonds en Streekwurk heeft Dorpsbelang een subsidie aanvraag gedaan. Deze twee konden 80% van de kosten dragen. De resterende 20% heeft dorpsbelang heeft dorpsbelang voor zijn rekening genomen.

 

 

Financieel overzicht 2016

 

 

 


​Agenda

Jaarversag 2015-2016

Financieel 2015 Def. 1

Financieel 2015 Def. 2

 

 


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Jierverslach 2016-2017

Jierverslach 2015-2016

Jierverslach 2014-2015

Jierverslach 2013-2014

Jierverslach 2012-2013

Jierverslach 2011-2012

Jierverslach 2010-2011

Jierverslach 2009-2010

Jierverslach 2008-2009

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 22 februari 2018 Soos Bliuw Warber'
za 24 februari 2018 Repaircafé TOP'63 1 - SDS 1 Kinderdisco
za 3 maart 2018 Oud Papier Schrijfgalerie

Foto's en ferhalen fan eartiids oer Top & Twel mei elkoar diele?

 

 

Sjoch op Facebook:

'De Streek fan Toppenhuzen en Twellegea bylâns'.

 

 

Uitgelicht
Bint makelaardij
Bint makelaardij
Wat dacht je wat
Wat dacht je wat
Realisatie TTT software