Zoeken:
Sitemap Favorieten
Doarpsbelang  

Feriening Doarpsbelang
Toppenhuzen en Twellingea
Secretariaat: Hennie Schuurer
P. Walmastrjitte 17
8625 HE Oppenhuizen
E-mail: doarpsbelangtopentwel@outlook.com

 


 


Welkom op de eigen pagina van de Vereniging Dorpsbelang Oppenhuizen - Uitwellingerga. Klik op een van de bovenstaande hoofdstukken voor meer informatie. Vragen? Onder "Bestuur" staan de telefoonnummers en emailadressen van alle bestuursleden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Verslag 99e Jaarvergadering Doarpsbelang TOP en TWEL
 

Donderdag 19 april 2018.

it Harspit, P. Walmastrjitte 8A te Oppenhuizen

1. Opening: Voorzitter Tsjerk Bouwhuis opent de vergadering.

Aanwezig volgens presentielijst: 11 dorpsgenoten en van de gemeente Súdwest-Fryslân; dhr. J. Langbroek (PvdA), dhr. D. Stoker (FNP), mevr. A. Koster (CDA), dhr. B. Walsma (GBTL), dhr. T. van Dijk (GL), mevr. L. Cnossen (dorpencoördinator) en dhr. E. Bos (groenvoorziening). Van het bestuur van Dorpsbelang; Tsjerk Bouwhuis (aftredend voorzitter), Folkert Visser (aftredend bestuurslid), Aljosja Akkerman (aftredend secretaris), Wynold Feenstra (aspirant voorzitter), Trijntje Albada (penningmeester) en Hennie Schuurer (aspirant bestuurslid en secretaris). Afmeldingen: fractie VVD, Erik Visser (is geen dorpencoördinator meer van gemeente Súdwest-Fryslân) en Luuk Westert (aspirant bestuurslid)


2. Mededelingen en ingekomen stukken:

Onze dorpencoördinator Erik Visser heeft laten weten dat hij door de herindeling van de gemeente Súdwest-Fryslân niet meer onze dorpencoördinator is. Luuk Westert is verhinderd omdat hij een LTO vergadering heeft. VVD Súdwest-Fryslân is verhinderd omdat ze zelf een fractievergadering hebben.

 

3. Verslag jaarvergadering 2017: Goedgekeurd.

 

4. Jaarverslag 2017-2018: zie het jaarverslag

- Oever en kade

- Zonneweide

- Verkeersveiligheid; Gerrit Riphagen verzoekt ook de verkeersveiligheid vanuit onze dorpen naar Sneek op de agenda te houden.

- A7

- Woningbehoefte Top en Twel

- Groenvoorziening; Toevoeging door Erik Bos van SWF: Eerste knotwilgen (3 stuks) zijn geplaatst. Met de renovatie van de rotonde van de Nije Dyk / De Bou is deze week gestart. Over twee weken zal deze worden ingeplant.

- Gaswinning; Oproep van Gerrit riphagen om bezwaar te blijven maken om tijd te rekken tot gasloos 2023. Reactie van Doarpsbelang is dat ze de publicaties van het Ministerie van Economische Zaken in de gaten houden.

- Sponsering

- Leden

- Boomgaard

 

5. MFC It Harspit:

Anne Adema (secretaris van Stichting Multifunctioneel Centrum Top en Twel) vertelt dat het huidige bestuur 3 jaar geleden het bestuur van It Harspit over genomen heeft van het interim bestuur. Dat interim bestuur heeft de bestuursstructuur aangepast. De financiële middelen zwakken af en er wordt per jaar ca. € 40.000,-- verlies geleden. Als dit zo door gaat moet het bestuur binnen drie jaar de sleutel inleveren. De afgelopen jaren zijn er geen hoge kosten geweest maar ondanks dat It Harspit goed gebruikt wordt is de omzet veel te laag. Anne doet een oproep aan allen om mee te denken over hoe It Harspit open kan blijven. Door aanwezige wordt voorgesteld om activiteiten met het dorpscafé beter op elkaar af te stemmen en meer voor jongeren te organiseren.


6. Financiën:

- Jaarverslag penningmeester.

- Verslag kascommissie (Gerrit Riphagen en Niels Hofman); kas is akkoord.

- Verkiezing nieuwe kascommissie, Gerrit Riphagen stopt en wordt bedankt door de voorzitter, Pyt Bouwhuis volgt Gerrit op.

 

7. Bestuursverkiezing:

Aftredend: Tsjerk Bouwhuis (aftredend voorzitter), Folkert Visser (aftredend bestuurslid), Aljosja Akkerman (aftredend secretaris)

Kandidaten: Wynold Feenstra (aspirant voorzitter), Hennie Schuurer (aspirant bestuurslid en secretaris) en Luuk Westert (aspirant bestuurslid)

Kandidaten worden unaniem aangenomen.

 

Het bestuur van Doarpsbelang Top en Twel bestaat nu uit: Wynold Feenstra (voorzitter), Hennie Schuurer (secretaris), Trijntje Albada (penningmeester) en Luuk Westert (algemeen bestuurslid). Vier bestuursleden is te weinig. Doarpsbelang vraagt om nieuwe bestuursleden.

 

8. Rondvraag:

-Er ontbreken bushokjes in Oppenhuizen en Uitwellingerga op de route naar Joure. Vooral ter hoogte van de Forbiningswei sta je erg onbeschut op de bus te wachten.

Reactie Doarpsbelang; we zijn hier al jaren mee bezig. De bushokjes ter hoogte van het voedbalveld worden binnenkort vervangen. Omdat de halte bij de Forbiningswei voor de route naar Joure te weinig instappers kent komt deze niet in aanmerking voor een bushokje.

-Hoe wordt het Ondernemingsfonds ingevuld?

Reactie Doarpsbelang; Doarpsbelang heeft geen invloed op de besteding.

-De Eastwei wordt als een gevaarlijke voor fietsers ervaren.

Reactie Doarpsbelang; Doarpsbelang erkend dit en heeft dit ook aangegeven in gesprekken met de verkeersdeskundige van de gemeente (zie jaarverslag)

-De brug op het Noardein is vaak in storing maar bij de brug hangt geen telefoonnummer van een storingsdienst.

-Heeft Doarpsbelang een visie voor woningbouw?

Reactie Doarpsbelang; Doarpsbelang is al jaren met de gemeente in gesprek over plannen voor woningbouw voor starters en senioren. Daarom heeft Doarpsbelang ook onlangs een enquête hierover gehouden. (zie jaarverslag woningbehoefte Top en Twel)

-Is er in het dorp behoefte aan een zonneweide?

Reactie Doarpsbelang; Gezien de opkomst bij de informatierondes is er niet zo veel animo. Probleem is waarschijnlijk omdat het niet duidelijk is wat het oplevert.

Reactie gemeenteraadslid Durk Stoker; De gemeente kan helpen bij het opzetten van een coöperatie zodat het dorp zelf kan verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen op It Harspit te plaatsen.

 

9. Sluiting

 


 

Jaarverslag 2017/2018 Doarpsbelang                                    Toppenhuzen & Twellegea

 

Oever en kade project

Het heeft een aantal jaar geduurd maar dit jaar gaat het toch echt gebeuren. Het project dat al vanaf 2014 loopt, heeft veel én gaat veel in beweging brengen in onze dorpen. Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen jaren meerdere informatieavonden georganiseerd en het laatste jaar veel keukentafelgesprekken gehad om tot een passende oplossing te komen. Dorpsbelang is ook dit jaar weer goed geïnformeerd en heeft vertrouwen in een goede uitwerking.

 

Zonneweide

25 April heeft de initiatiefnemer een tweede inloopavond georganiseerd. De opkomst op deze avond was teleurstellend laag. Er lijkt zo geen interesse te zijn in de zonneweide bij Top en Twel. Bewoners kunnen door een nog op te richten energie coöperatie investeren of participeren in de zonneweide. Op deze wijze heeft het dorp niet alleen de lasten maar ook de lusten.

Dorpsbelang heeft het bestuur van It Harspit gevraagd om in te stappen. Zo zou de winst vanuit een nog op te richten coöperatie door kunnen stromen naar de kas van It Harspit. Het bestuur van It Harspit heeft hiervoor bedankt. Het oprichten en onderhouden van een energiecoöperatie zal te veel tijd van de vrijwillige bestuursleden vragen.

25 september heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de zonneweide en hierdoor kan de initiatiefnemer door gaan met zijn plannen. Wanneer begonnen zal worden met de aanleg van het park is bij dorpsbelang op dit moment nog niet bekend.

 

Verkeersveiligheid

Op 12 december heeft dorpsbelang een gesprek gehad met politie en gemeente over de verkeersveiligheid in deze dorpen. Conclusie van het gesprek is dat er weinig tot geen mogelijkheden zijn om iets aan de verkeersveiligheid te doen. Voorbeeld: snelheidscontroles kunnen niet uitgevoerd worden omdat de wegen niet zijn ingericht op een maximale snelheid van 30 km/u. Een verzoek van dorpsbelang om de wegen wel in te richten voor deze snelheid zal geen kans maken omdat we kort geleden een herinrichting hebben meegemaakt in deze dorpen.

 

Maar wat zou wel mogelijk zijn? Een mogelijkheid is om inwoners op te voeden. Die zijn immers vaak degene die het gaspedaal te ver intrappen. We hebben samen met de gemeente gekeken of er projecten zijn die inspelen op de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld samen met school en inwoners acties ondernemen. Helaas blijkt dat het rendement van dit soort projecten erg laag is en niet opweegt tegen de hoge tijdsinvestering.

Nog een idee is om een aantal 30 km/u borden aan te schaffen. Helaas bleek uit antwoord van de gemeente dat dit niet is toegestaan. Het beleid is dat er geen herhalingsborden geplaatst mogen worden. Dit om wildgroei aan borden te voorkomen.

 

A7

De overlast van de A7 kent al een lange geschiedenis. Maar overlast moet geregistreerd worden voordat er ook maar iets gedaan kan worden. Daarom wil dorpsbelang nu een stappenplan maken van hoe je een melding kan doen.

De gemeente heeft een mooie site waar meldingen gedaan kunnen worden. Niet dat de gemeente iets kan doen aan de overlast van de A7. Maar hier kunnen wel klachten geregistreerd worden. Helaas mist er op deze site nog een melding keuze over verkeershinder. Dorpsbelang heeft een verzoek ingediend om deze keuze toe te voegen in het keuzemenu.

 

Woningen behoefte Top en Twel

In samenwerking met de gemeente heeft dorpsbelang vorig jaar een onderzoek naar de woningbehoefte gedaan. Alle adressen in Top en Twel hebben de enquête ontvangen en er was de mogelijkheid om dit digitaal in te vullen. Dat dit onderwerp leeft is wel duidelijk geworden. In totaal hebben we 231 ingevulde enquêtes teruggekregen. Een geweldig succes dus, want zoveel hadden we niet verwacht. Maar nu beschikken we over belangrijke informatie waar we zeker verder mee kunnen.

 

Zo vindt 78.33% van de ondervraagden dat er onvoldoende doorstroommogelijkheden zijn, wil 41% binnen Top en Twel verhuizen en 11% buiten Top en Twel. En daarvan zoekt 80% een koopwoning. Opmerkelijk vonden we ook dat maar 7,5% van de enquêtes was ingevuld door de leeftijd 29 jaar en jonger. Hier hadden we meer van verwacht. Nu zal de enquête geëvalueerd worden met de gemeente en vervolgstappen genomen worden.

 

Groenvoorziening

De Forbiningswei is één van de ingangen van Top en Twel en die staat erom bekend dat dit niet de mooiste is. Maar in overleg tussen gemeente en dorpsbelang zal hier verandering in komen. Komend voorjaar zal deze voorzien worden van knotwilgen en later zullen de bermen worden ingezaaid met een zogenaamde bollenmix. Dit zal pas gebeuren nadat de weg een nieuwe asfalt laag heeft gekregen. Deze werkzaamheden staan over ca. twee jaar op de planning.

 

De rotonde bij de voetbalkantine ligt er nu bijna 2 jaar troosteloos bij. Het zou in eerste instantie een half jaar zo duren door de bijzondere transporten van en naar de Holvrieka loods in Sneek. Er is dan wel een toezegging gedaan dat we de rotonde mooier terugkrijgen dan die was. We kunnen zien dat dit nog niet het geval is. Inmiddels heeft dorpsbelang een bericht ontvangen dat dit in week 16 zal plaatsvinden.

 

Over de overige groenvoorziening in de dorpen is dorpsbelang erg tevreden. Zo heeft bijvoorbeeld de drie reuzen een mooi nieuw groenperkje gekregen. Al kan de bestrijding van het onkruid tussen de bestrating wel wat eerder en meer aandacht krijgen. Dit is dan gelukkig op aandringen van dorpsbelang afgelopen jaar ook goed aangepakt. Dit zijn punten die wij ook doorgeven tijdens de jaarlijks schouw met de gemeente. Vanuit het bestuur van dorpsbelang ieder geval de complementen aan de heren van het groen onderhoud. Want er is met hen een prettige samenwerking met korte lijntjes.

 

Gaswinning

Het jaar 2017 was het jaar dat er geoogst moest worden door dorpsbelang. De resultaten moesten binnen gehaald worden van waar we twee jaar lang hard voor gevochten hebben. Helaas, maar enigszins verwacht, kwam op de dag van onze vorige jaarvergadering de uitspraak van de afdeling bestuursrecht van de Raad van State dat ons beroep ongegrond was verklaard. Maar toch wel met een belangrijk winstpunt. Dorpsbelang had er namelijk op aangedrongen dat “gebouwen” in artikel 4 van het Instemming winningsplan “Oppenhuizen” vervangen zou moeten worden in “bouwwerken” zodat bijvoorbeeld de Prinses Margriettunnel bij Uitwellingerga of ander essentiële bouwwerken ook onder verscherpt toezicht kunnen komen te staan. In de uitspraak van de Afdeling onder 15.2 is dit nu ook opgenomen.

 

De motie over het inzetten van tiltmeters bij de gaswinning in Oppenhuizen die werd aangenomen in de Tweede Kamer op 21 februari kreeg in juni 2017 toch ineens een vieze nasmaak. De minister bleek de motie naast zich neer te leggen en meer waarde te hechten aan de adviesorganen die achter de feiten lijken te lopen, dan de mening van een democratische gekozen Tweede Kamer. Helaas houdt het hoofdstuk over tiltmeters hier dan wel op. Het had een mooie toevoeging geweest op de al eerder toegezegde representatieve nulmeting.

 

In december heeft dorpsbelang een bezoek gebracht aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Hier is gesproken over de invulling van de representatieve nulmeting en de rol van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân hierin. Over deze commissie is dorpsbelang nooit erg positief geweest en heeft dit ook duidelijk laten merken in het gesprek met EZ.

Op dit moment wacht Vermilion op duidelijke richtlijnen van het Ministerie waaraan de representatieve nulmeting moet voldoen. Het Ministerie maakt deze richtlijn niet zelf maar laat dat over aan hun adviesorganen, dit is onder andere de Technische Commissie Bodembeweging. Het maken van deze richtlijnen is een tijdrovende klus maar gelukkig hebben we tijd. Vermilion heeft namelijk nog geen voornemen om de productie te starten in 2018. En 2019 zou ook al meer realistisch zijn. Dit proces zal dorpsbelang scherp en kritisch blijven volgen. Maar voorlopig zal het rustig blijven rond het onderwerp gaswinning.

 

Sponsering

Dorpsbelang is geen subsidieverstrekker, maar door de inkomsten van contributie van leden is er een mogelijkheid om soms of structureel financieel bij te dragen aan activiteiten in onze dorpen. Zo kenden we dit jaar het succesverhaal “De Striid”. Een prachtig initiatief van toneelverenging Fordivedaesje die een heel leger vrijwilligers wist te mobiliseren en Top en Twel op te kaart te zetten. Het Top en Twelster kerstfeest voor de “aldsjes”. En uiteraard Himmeldei. Dorpsbelang neemt elk jaar de patat voor haar rekening.

Ook de nieuwe Werkgroep Top en Twel Yn Beweging kreeg de steun van het bestuur om door te gaan met hun subsidie aanvraag. Hier zijn ook eigen middelen voor nodig en die waren er niet. Dorpsbelang heeft deze enthousiaste groep vrijwilligers ons vertrouwen gegeven en €1.000,- toe gezegd.

 

Leden

In de vorige jaarvergadering is een contributieverhoging vastgesteld van €5,- naar €7,50. Deze verhoging is nagenoeg geruisloos verlopen. 1 lid heeft door deze verhoging het lidmaatschap opgezegd. De persoon in kwestie wou alleen lid blijven als de contributie €5,- bleef. Het bestuur heeft dit afgewezen.

De automatische incasso wordt ook goed ontvangen. Hier is het bestuur erg blij mee want dit zal voor volgend jaar werk schelen.

 

Boomgaard

In 2019 zal dorpsbelang zijn 100everjaardag vieren en natuurlijk mag dit niet onopgemerkt voorbij gaan. In de vorige jaarvergadering hebben we de aanwezigen gevraagd om ideeën aan te dragen. En een reünie en/of boekje valt ook zeker nog binnen de mogelijkheden maar hoofddoel zal worden om wat na te laten wat er over 100 jaar nog zou kunnen staan. Een hoogstam fruitboomgaard met historische Friesche rassen lijkt het bestuur een mooi cadeau aan de dorpen. Locaties kunnen zijn Bou, Afkelânsdyk of naast de voetbalkooi. Komend jaar zal het bestuur zich hierover buigen.

 


Verslag 99e Jaarvergadering Doarpsbelang TOP en TWEL (volgt nog)

Agenda

Jaarversag 2017-2018

Financieel overzicht 2017

 


Verslag 98e Jaarvergadering Doarpsbelang TOP en TWEL

Agenda

Jaarversag 2016-2017

Financieel overzicht 2016

 


​Agenda

Jaarversag 2015-2016

Financieel 2015 Def. 1

Financieel 2015 Def. 2

 

 


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

Jierverslach 2016-2017

Jierverslach 2015-2016

Jierverslach 2014-2015

Jierverslach 2013-2014

Jierverslach 2012-2013

Jierverslach 2011-2012

Jierverslach 2010-2011

Jierverslach 2009-2010

Jierverslach 2008-2009

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 25 april 2019 Passage ledenavond
vr 26 april 2019 Koningsnacht
za 4 mei 2019 Oud Papier TOP'63 - Nagele Dodenherdenking / Deadebetinking
za 18 mei 2019 TOP'63 - Sleat

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

Uitgelicht
Apotheken
Apotheken
Sanders polyesterwerk
Sanders polyesterwerk
Realisatie TTT software