Zoeken:
Sitemap Favorieten

vrijdag 10 december 2010

Bestjoersleden fan iisklup 'Rept U' hawwe fan 'e moarn op c.b.s. It Harspit de prizen útrikt fan de skoalleriderij fan juster. De útrikking fan de prachtige bekers foar de nûmers ien, twa en trije by de jonges en de famkes yn elke groep, wie in grut feest. Op de eigen side fan Rept U steane de nammen fan de winnaars. Sy binne allegear troch harren klasgenoaten lûd huldige. Alle bern hawwe ek noch in moai findeltsje as oantinken meikrigen.

Foar de bern wie dit in machtich moai feest, moaier as in priisútrikking op it iis. Mar it is spitich dat de âlders der no net by wêze koenen. Dêrom tinkt it Rept U-bestjoer deroer om in folgjende kear de priisútrikking op in jûn of in sneon yn It Harspit te hâlden.

Mar fan dizze huldiging op skoalle binne fansels wol foto's makke. Sjoch bygeand fotoalbum.

Fotoalbum »

« Terug

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Timmerbedrijf Hiemstra
Timmerbedrijf Hiemstra
Huisartsen
Huisartsen
Realisatie TTT software