Zoeken:
Sitemap Favorieten

woensdag 1 februari 2012

De iisbaan is fan 'e middei om 13.00 oere iepen gien, en dêrmei ien fan de earste banen yn ‘e omkriten. Omrop Fryslân hie dêr al gau lucht fan krigen en kaam fuort del om wat moaie bylden fêst te lizzen dy‘t jûn yn it programma ‘Hjoed’ te sjen binne. De iismasters fan 'Rept U' hawwe fan 'e moarn betiid de baan ynspektearre.

 

De kwaliteit fan it iis is noch net oeral like goed. Dat wol sizze dat der noch gjin kloften minsken op kinne en dat de baan jûn om 17.30 ticht giet. De baan wurdt hjoed oerdei benammen iepensteld foar de bern, sadat sy noch moai efkes oefenje kinne foar de skoalleriderij fan freed.

 

Tagong is fergees foar leden fan Rept U. Net-leden kinne foar 3 euro in deikaart keapje yn de kantine. Sjoch op de side fan Rept U foar iepeningstiden fan iisbaan en kantine.

 

De ijsbaan is vanmiddag om 13.00 uur open gegaan, en daarmee één van de eerste banen hier in de buurt. Omrop Fryslân was al snel op de hoogte en kwam meteen langs om wat mooie plaatjes te ‘schieten’. Dit wordt vanavond in het programma ‘Hjoed ‘uitgezonden. De ijsmeesters van 'Rept U' hebben vanochtend vroeg de baan geïnspecteerd. De kwaliteit van het ijs is nog niet overal even goed. Dat wil zeggen dat er nog geen drommen mensen op kunnen en dat de baan vanavond om 17.30 dicht gaat. De baan wordt vandaag overdag vooral opengesteld voor de kinderen, zodat die nog mooi even oefenen kunnen voor de schoolwedstrijden van vrijdag. Toegang is gratis voor leden van Rept U. Niet-leden kunnen voor 3 euro een dagkaart kopen in de kantine. Kijk op de pagina van Rept U voor openingstijden van ijsbaan en kantine.

Fotoalbum »

« Terug

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Zuideind Handel in Autobussen
Zuideind Handel in Autobussen
Gevelreinigingsbedrijf W. Gras
Gevelreinigingsbedrijf W. Gras
Realisatie TTT software