Zoeken:
Sitemap Favorieten
Dwers troch it lekken  

Contact:Theo Bouwhuis
Bonningastrjitte 3
8625 HG TOPPENHUZEN

Til: 0515559740

E-mail: bouwhuis1@zonnet.nl 
 
Simmerkompetysje 2017
Bywurke 17-07-2017

 

 

Namme

gem.

gem. oer

30 brt.

car.

brt. nij gem.

nij.gem.

oer 30 brt

tal part.

spile

w. punten  
Pieter     60 509 247 2.06   62   9 12  
Jelle     51 414 234 1.77   53   9 15  
Theo     36 253 224 1.13   34   9 10  
Symen     31 235 225 1.04   31   9 13  
Geeske     30 254 262 0.97   29   9 16 KAMPIOEN  
Willem      21 178 246 0.72   22   9 15  
Jan     42 356 222 1.60   48   9 15  
Grytsje     25 174 239 0.73   22   9   9  
Dylan     25 200 225 0.89   27   9 14  
Anne     26 210 254 0.84   25   9 14  
                   

 

 

 

Kompetysjekampioenen fanôf de oprjochting yn 1975

 

1975/76 Ate Douma   1989/90 Germ Atsma   2003/04 Leo Kloosterman
1976/77 Siep Fopma   1990/91 Germ Atsma   2004/05 Ate Douma
1977/78 Theo Hoekstra   1991/92 Tjitze Hofstee   2005/06 Theo Bouwhuis
1978/79 Joop Hoekstra   1992/93 Lútsen Wijnia   2006/07 Wiebe Elsinga
1979/80 Ate Douma   1993/94 Gerrit Atsma   2007/08 Simen Boschma
1980/81 Joop Hoekstra   1994/95 Knilles Postma   2008/09 Marije Faber
1981/82 Gerrit Atsma   1995/96 Germ Atsma   2009/10 Pieter de Jager
1982/83 Auke Schraa   1996/97 Germ Atsma   2010/11 Pieter de Jager
1983/84 Siep Fopma   1997/98 Gerrit Atsma   2011/12 Jelle Dijkstra
1984/85 Meint Bouwhuis   1998/99 Tjeerd Epema   2012/13 Leo Kloosterman
1985/86 Theo Bouwhuis   1999/00 Meint Bouwhuis   2013/14 Ate Douma
1986/87 Germ Atsma   2000/01 Knilles Postma   2014/15 Ate Douma
1987/88 Meint Bouwhuis   2001/02 Auke Schraa   2015/16 Leo Kloosterman
1988/89 Pieter Bruinsma   2002/03 Tjitze Hofstee   2016/17  Theo Bouwhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winterskoft 2016-2017

 

Einstân

 

 

 

 

 

Namme

alg.

Gemidelde

car/brt

sept/des

car/brt

jan/apr

car/brt

totaal

Nij

gem.

Nij

gemidd.

oer 30

brt.

Tal

spile

part.

Winst-

punten

  1 M. v.d. Veen

2.98

88

1002

 378

1064

 383

2066

  761

 2.71  81  29  29
  2 M. Bouwhuis

1.75

53

 691

 435

 713

 395

1404

 830

 1.69

 

 51  29  35
  3 P. de Jager

1.90

57

 797

 388

 692

 362

1489

 750

 1.99  60  29  48
  4 H. v.d. Veen

1.63

49

 699

 431

 732

 357

1336

 788

 1.70  51  29  34
  5 J. Dijkstra

1.55

47

 589

 377

 631

 335

1220

 712

 1.71

 51  29  49
  6 L. Nauta

1.25

38

 508

 438

 425

 358

 933

 796

 1.17  35  29  34
  7 T. Bouwhuis

1.14

34

 450

 411

 432

 331

 882

 742

 1.19  36  29

 51

KAMPIOEN

  8 F. de Leeuw

1.12

34

 436

 412

 424

 373

 860

 785

 1.10  33  29  34
  9 S. Boschma

1.04

31

 425

 395

 399

 390

 824

 785

 1.05  31  29  40
10 A. Douma

1.09

33

 438

 386

 426

 387

 864

 773

 1.12  34  29  44
11 J. Abma

1.04

31

 428

 399

 377

 371

 805

 770

 1.05  31  29  43
12 G. Dijkstra

0.98

29

 395

 411

 353

 346

 748

 757

 0.99  30  29  41
13 L. Kloosterman

0.88

26

 341

 398

 315

 387

 656

 785

 0.84  25  29  47
14 G. Atsma

0.73

22

 305

 418

xxxx

 305

 418

 0.73  22  15  29
15 W. Postma

0.69

21

 258

 393

 269

 378

 527

 771

 0.68  21  29  47
16 M. Wijnja

0.61

20 (18)

 260

 376

 246

 384

 506

 760

 0.67  20  29  47

 

 

 

Winterskoft 2016-2017

 

Einstân earste kaart

 

Bijwurke 06-01-2017

 

 

 

  Namme

alg.

gemiddelde

car/brt.

jan/april

car/brt.

sept/des

car/brt.

totaal

Nij gem.

 

 

Nij gemidd.

oer 30 brt.

Tal spile

part.

winst

punten

  1 M. v.d. Veen

 3.21

 99

1245

  384

1002

 378

 2247

   762

 

 2.95

 88 15  9
  2 M. Bouwhuis

 1.91

 57

  734

  378

 691

 435

 1425

   813

 

 1.75

 53 15 15
  3 P. de Jager

 1.85

 55

  636

  367

 797

 388

 1433

   755

 

 1.90

 57 15 32
  4 H. v.d. Veen

 1.69

 51

  583

  356

 649

 395

 1232

   751

 

 1.64

 49 14 18
  5 J. Dijkstra

 1.57

 47

  622

  404

 589

 377

 1211

   781

 

 1.55

 47 15 18
  6 L. Nauta

 1.28

 38

  483

  352

 508

 438

   991

   790

 

 1.25

 38 15 17
  7 T. Bouwhuis

 1.16

 35

  465

  395

 450

 411

   915

   806

 

 1.14

 34 15 24
  8 F. de Leeuw

 1.15

 34

  395

  328

 436

 412

   831

   740

 

 1.12

 34 15 16
  9 S. Boschma

 1.08

 32

  409

  405

 425

 395

   834

   800

 

 1.04

 31 15 21
10 A. Douma

 1.07

 32

  411

  390

 438

 386

   849

   776

 

 1.09

 33 15 21
11 J. Abma

 1.04

 31

  396

  394

 428

 399

   824

   793

 

 1.04

 31 15 24
12 G. Dijkstra

 1.04

 31

  389

  387

 395

 411

   784

   798

 

 0.98

 29 15 21
13 L. Kloosterman

 0.87

 26

  327

  362

 341

 398

   668

   760

 

 0.88

 26 15

26

14 G. atsma

 0.72

 22

  286

  396

 305

 418

   591

   814

 

 0.73

 22 15 29
15 W. Postma

 0.70

 21

  249

  347

 258

 393

   507

   740

 

 0.69

 21 15 24
16 M. Wijnja

 0.65

 20 (16)

  228

  424

 260

 376

   488

   804

 

 0.61

 18 15 25

 

 

 

 

WINTERSKOFT 2015-2016

 

  namme

alg.

gemiddelde

car/brt.

sept/des

car/brt.

jan/april

car/brt.

totaal

Nij gem.

ferl.wike

fan´e wike

Nij gemidd.

oer 30 brt.

Tal spile

part.

winst

punten

  1 M. v.d. Veen

 3.21

 96

 1279

  383

1245

  384

 2524

   767

 3.32

 3.29

 99 28 50
  2 P. de Jager

 1.96

 59

 756

 389

  636

  367

 1392

   756

 1.82

 1.85

 55 28 38
  3 M.Bouwhuis

 1.75

 53

 683

 364

  634

  378

 1417

   742

 1.90

 1.91

 57 28 55
  4 H. v.d. Veen

 1.73

 52

 723

 418

  583

  356

 1306

   719

 1.68

 1.69

 51 14 13
  5 J. Dijkstra

 1.59

 48

 641

 394

  612

  404

 1253

   798

 1.60

 1.57

 47 28 40
  6 T. Bouwhuis

 1.26

 38

 458

 402

  465

  395

   923

   797

 1.17

 1.16

 35 28 30
  7 L. Nauta

 1.24

 37

 495

 413

  483

  352

   978

   765

 1.23

 1.28

 38 28 42
  8 S. Boschma

 1.16

 35

 447

 387

  409

  405

   856

   792

 1.09

 1.08

 32 28 37
  9 A. Douma

 1.16

 35

 405

 376

  411

  390

   816

   766

 1.07

 1.07

 32 28 36
10 J. Abma

 1.08

 32

 361

 334

  396

  394

   757

   728

 1.03

 1.04

 31 28 37
11 F. de Leeuw

 1.06

 32

 405

 370

  395

  328

   800

   698

 1.14

 1.15

 34 28 51
12 G. Dijkstra

 1.01

 30

 391

 375

  389

  387

   790

   762

 1.04

 1.04

 31 28 45
13 L. Kloosterman

 0.85

 25

 301

 358

  327

  362

   628

   720

 0.87

 0.87

 26 28

55

​Kampioen

14 G. atsma

 0.78

 24

 286

 396

     0

     0

   286

   396

 0.78

 0.72

 22 14  9
15 W. Postma

 0.65

 20

 261

 384

  249

  347

   510

   731

 0.69

 0.70

 21 28 47
16 M. Wijnja

 0.61

 18

 223

 394

  228

  424

   451

   822

 0.55

 0.55

 16 28 28

 

 

 

 

 

 

 

 

Einstân Simmerkompetysje 2015 

 

Bijwurke: 27-06-2015

 

 

 

 

  namme

gem.

 

gem.

30 brt.

tal

spile

part.

car.

brt.

nij

gem.

 

nij

gem.

30 brt.

w. punten  
 1 J. v.d. Wal ----  98 12 1052  320  3.28   99  ѵ  12   ѵ  
 2 M v.d. Veen 3.08  92 12 1006  285  3.52 106  ѵ  14   ѵ  
 3 P. de Jager 1.97  60 12  555  349  1.59   48  ѵ    7   ѵ  
 4 H. v.d Veen 1.87  56 12  596  337  1.76   53  ѵ  11   ѵ  
 5 J. Dijkstra 1.65  50 12  519  362  1.38   43  ѵ  14   ѵ  
 6 F. Visser -----  50 12  442  347  1.27   38  ѵ    5   ѵ  
 7 T. Bouwhuis 1.32  40 12  400  339  1.17   35  ѵ    9   ѵ  
 8 Ge. Dijkstra 1.00  30 12  334  276  1.21   36  ѵ  18   ѵ  
 9 Gr. Dijkstra -----  30 12  301  348  0.86   26  ѵ  12   ѵ  
10 J. Abma -----  25 12  303  301  1.01   30  ѵ

 22   ѵ

Kampioen

 
11 J. de Groot -----  20 12  212  398  0.53   16  ѵ  12   ѵ  
12 W. Postma 0.61  20 12  179  338  0.53   16  ѵ    5  ѵ  
13 M. Wijnja 0.65  20 12  228  358  0.63   19  ѵ  15  ѵ  
                     

 

 

 

 Einstân Winterskoft 2014/2015

Bijwurke 16-04-2015

 

  Namme

alg.

gemiddelde

car/brt.

sept/des.

car/brt.

jan/apr.

car/brt.

totaal

Nij

gemidd.

Nij gemidd.

oer 30 brt.

Tal spile

part.

winst

punten

  1 M. v.d. Veen

3.01

90

1277

  415

1205

391

2482

  806

 3.08

 

  92

  92.38

30 36
  2 H. v.d. Veen

2.02

61

  756

  374

723

418

1479

  792

1.87

  56

  56.02

30 47
  3 P. de Jager

1.90

57

  757

  387

762

386

1519

  773

1.97

  59

  58.95

30 55
  4 M. Bouwhuis

1.78

54

  701

  380

705

427

1406

  807

1.74

  52

  52.27

30 38
  5 J. Dijkstra

1.67

50

  678

  387

614

394

1292

  781

1.65

  50

  49.63

30 43
  6 T. Bouwhuis

1.32

39

  509

  402

541

392

1050

  794

1.32

  40

  39.67

30 40
  7 L. Nauta

1.28

38

  505

  388

498

387

1003

  775

1.29

  39

  38.83

30 49
  8 S. Boschma

1.17

35

  478

  427

466

397

  944

  824

1.15

  34

  34.37

30 50
  9 A. Douma

1.02

30

  379

  374

459

371

  838

  745

1.12

  34

  33.74

30

57

Kampioen

10 G. Dijkstra

1.01

30

  420

  398

399

419

  819

  817

1.00

  30

  30.07

30 48
11 F. de Leeuw

1.00

30

  403

  393

427

417

  830

  810

1.02

  31

  30.74

30 48
12 G. Atsma

0.91

27

  351

  384

321

378

  672

  762

0.88

  26

  26.46

30 31
13 L. Kloosterman

0.73

22

  293

  398

307

366

  600

  764

0.79

  24

  23.56

30 54
14 G. Scheerder

0.68

20

  249

  364

265

384

  514

  748

0.69

  21

  20.61

30 49
15 W. Postma

0.64

19

  216

  356

237

382

  453

  738

0.61

  18

  18.41

30 27
16 M. Wijnja

0.47

14

  210

  431

267

420

  477

  841

0.56

  17

  16.82

30 38

 

 

Kompetysje winterskoft 2014-2015 

Bijwurke 10-01-2015

 

EINSTAN earste KAART 

  Namme

alg.

gemidd.

car/brt.

jan/apr.

car/brt.

sept/des.

car/brt.

totaal

nij

gemidd.

nij

gemiddelde

oer 30 brt.

oantal

spile

part.

winst-punten
  1 M. v.d. Veen

3.17

  95

1203

  409

1277

  415

2480

  824

  3.01   90 15  17
  2 P. de Jager

1.85

  56

  738

  399

  757

  387

1495

  786

  1.90   57 15  32
  3 M. Bouwhuis

1.74

  52

  660

  383

  701

  380

1361

  763

  1.78   54 15  21
  4 H. v.d. Veen

1.70

   51

  ----

  ----

  756

  374

  756

  374

  2.02   61 15  28
  5 J. Dijkstra

1.62

  48

  674

  424

  678

  387

1352

  811

  1.67   50 15  28
  6 T. Bouwhuis

1.37

  41

  549

  402

  509

  402

1058

  804

  1.32   39 15  18
  7 L. Nauta

1.26

  38

  516

  410

  505

  388

1021

  798

  1.28   38 15  24
  8 S. Boschma

1.14

  34

  449

  365

  478

  427

  927

  792

  1.17   35 15  27
  9 A. Douma

1.04

  31

  396

  387

  379

  374

  775

  761

  1.02   31 15  23
10 G. Dijkstra

1.00

  30

  400

  412

  420

  398

  820

  810

  1.01   30 15  30
11 F. de Leeuw

0.96

  29

  377

  387

  403

  393

  780

  780

  1.00   30 15  24
12 G. Atsma

0.93

  28

  361

  401

  351

  384

  712

  785

  0.91   27 15  17
13 L. Kloosterman

0.74

  22

  303

  414

  293

  398

  596

  812

  0.73   22 15  22
14 G. Scheerder

0.67

  20

  274

  404

  249

  364

  523

  768

  0.68   20 15  24
15 W. Postma

0.67

  20

  266

  393

  216

  356

  482

  749

  0.64   19 15  11
16 M. Wijnja

0.46

   14

  209

  456

  210

  431

  419

  887

  0.47   14 15  11

 

 

 

Dwers troch it Lekken

Einstân simmerkompetysje 2014

 

  gemidd.

gemidd.

30 brt.

tal

spile

part.

car. brt.

nij

gemidd.

nij

gemidd.

30 brt.

winst-

punten

 
J. vd Wal ----- 98 11 995 290 3.43 103   12  
P. de Jager 1.85 56 11 492 294 1.67 50   10  
H. v.d. Veen ----- 55 11 452 265 1.7056 51     8  
J. Dijkstra 1.62 48 11 469 275 1.7054 51   12  
F. Visser ----- 42 8 330 203 1.62 49   10  
T. Bouwhuis 1.37 41 11 362 282 1.28 39     9  
J. Douma ----- 40 11 429 277 1.54 46   18 KAMPIOEN
L. Nauta 1.26 38 11 372 301 1.23 37   10  
S. Boschma 1.14 34 11 319 265 1.20 36   13  
Ge. Dijkstra 1.00 30 11 263 288 0.91 27     6  
Gr. Dijkstra ----- 24 11 245 271 0.90 27   10  
T. de Vries ----- 22 11 214 311 0.68 21   12  

                

 

 

                            Einstân winterskoft 2013/2014

                         Bijwurke 11 april 2014

 

 

 

 

 

Namme

.

alg.

gemidd.

car/brt

septimber

o/m

desimber.

  car/brt

jan.

o/m

april

 

l

car/brt

totaal

nij

gemidd.

 

nij

gemidd.

30 brt.

oantal

spile

part. 2013/14

winst

punten

 
 1 M. v.d. Veen

3.35

100

1331

  391

1203

  409

2534

  800

3.17

  95

 

30 39  
 2 M. Bouwhuis

1.79

 54

  692

  392

  660

  383

1352

  775

1.74

  52

 

30 38  
 3 P. de Jager

1.76

 53

  714

  385

  738

  399

1452

  784

1.85

  56

 

30 57  
 4 J. Dijkstra

1.62

 49

  640

  389

  674

  424

1314

  813

1.62

  48

 

30 43  
  5 T. Bouwhuis

1.32

 40

  516

  375

  549

  402

1065

  777

1.37

  41

 

30 59  
  6 L. Nauta

1.26

 38

  494

  389

  516

  410

1010

  799

1.26

  38

 

30 55  
  7 S. Boschma

1.08

 32

  449

  420

  449

  365

  898

  785

1.14

  34

 

30 57  
  8 A. Douma

0.98

 29

  413

  390

  396

  387

  809

  777

1.04

  31

 

30

62

Kampioen

 
  9 G. Dijkstra

0.96

 29

  387

  373

  400

  412

  787

  785

1.00

  30

 

30 51  
10 F. de Leeuw

0.96

 29

  351

  373

  377

  387

  728

  760

0.96

  29

 

30 33  
11 G. Atsma

0.94

 28

  415

  433

  361

  401

  776

  834

0.93

  28

 

30 40  
12 L. kloosterman

0.78

 23

  315

  418

  303

  414

  618

  832

0.74

  22

 

30 43  
13 G. Scheerder

0.68

 20

  250

  374

  274

  404

  524

  778

0.67

  20

 

30 40  
14 W. Postma

0.68

 20

  270

  401

  266

  393

  536

  794

0.67

  20

 

30 47  
15 M. de Leeuw

0.59

 18

  252

  391

  223

  395

  475

  786

0.60

  18

 

30 35  
16 M. Wijnja

0.45

 14

  189

  401

  209

  456

  398

  857

0.46

  14

 

30 30

 

 

 

 

Einstân earste kaart winterskoft 2013-2014

Bijwurke 20 desimber 2013

 

      (it nije gemiddelde is berekkene oer de twa lêste kaarten)

 

  Namme

alg.

gemid.

caramb.

2de kaart

2012/13

beurten

2de kaart

2012/13

carmb.

totaal

2 lêste kaarten

beurten

totaal

2 lêste kaarten

nij

gemidd.

nij gemidd.

30 brt.

oantal

spile

part.

2013/

2014

winst

punt.

 

 1 M. vd. Veen 97 1210 368 2541 759 3.35 100 15 26
 2 M. Bouwhuis 56 665 367 1357 759 1.79  54 15 19
 3 P. de Jager 50 643 388 1357 773 1.76  53 15 29
 4 J. Dijkstra 46 571 358 1211 747 1.62  49 15 21
 5 T. Bouwhuis 36 437 346 953 721 1.32  40 15 30
 6 L. Nauta 36 486 386 980 775 1.26  38 15 31
 7 S. Boschma 32 415 383 864 803 1.08  32 15 27
 8 F. de Leeuw 30 414 424 765 797 0.96  29 15 18
 9 G. Atsma 29 358 390 773 823 0.94  28 15 26
10 A. Douma 28 322 363 735 753 0.98  29 15 34
11 G. Dijkstra 27 351 395 738 768 0.96  29 15 28
12 L. Kloosterman 24 338 416 653 834 0.78  23 15 20
13 G. Scheerder 21 244 356 494 730 0.68  20 15 17
14 W. Postma 19 250 366 520 767 0.68  20

15

19
15 M. de Leeuw 16 220 409 472 800 0.59  18 15 17
16 M. Wijnja 13 182 419 371 820 0.45  14 14 14

 

 

 

 Einstân simmerkompetysje

"Dwers troch it Lekken" 2013

 

  namme gemidd.

gemidd.

30 btr.

tal

spile

part.

car. brt.

nij

gemidd.

nij

gemidd.

30 brt.

winst-

punten

 1

Leo

Kloosterman

0.78 24   9  186  272  0.68

 21 (-3)

 12
 2

Meint

Bouwhuis

1.85 56  10  494  268  1.84  55 (-1)  12
 3

Jelle

Dijkstra

1.54 46  10  425  310  1.37  41 (-5)   10
 4

Symen

Boschma

1.07 32  10  279  270  1.03  31 (-1)    4
 5

Gerard

Scheerder

0.71 21   9  193  244  0.79  24 (+3)   12
 6

Marten

v.d. Veen

3.23 97  10  902  262  3.44 103 (+6)  14
 7

Geeske

Dijkstra

0.89 27 10  257  264  0.97  29 (+2)  14 (en kampioen)
 8

Pieter

de Jager

1.67 50  7  323  185  1.74  52 (+2)    8
 9

Theo

Bouwhuis

1.21 36  10  304  261  1.16  35 (-1)   10
10

Grytsje

Dijkstra

 ----- 27  9  210  243  0.86  26 (-1)    8
11

Lolle

Nauta

1.20 36  10  316

 280

 1.12  34 (-2)    6
12

 

 

               

Marten en Geeske hawwe beide 14 w.punten. Mar om't Geeske har gem. mei 7% omheech gien is en Marten syn mei 6% is Geeske simmerkampioen 2013.

 

 

 

Einstân kompetysje 2012-2013

 

 

  namme

âld

gemidd.

nij

gemidd.

winst

punten

 
 1 L. Kloosterman 24 24 41  
 2 M. Bouwhuis 53 56 40  
 3 J. Dijkstra 41 46 40  
 4 G. Atsma 28 29 38  
 5 S. Boschma 32 32 35  
 6 G. Scheerder 20 21 32  
 7 M. vd Veen 91 97 31  
 8 G. Dijkstra 27 27 31  
 9 A. Douma 33 28 27  
10 W. Postma 20 20 25  
11 P. de Jager 54 50 24  
12 L. Nauta 40 36 24  
13 T. Bouwhuis 39 36 18  
14 M.de Leeuw 20 20 18  
15 F. de Leeuw 31 30 16  
16 M. Wijnia 20 20 12  

 

 

 

 Tuskenstân kompetysje 2012-2013

Bijwurke 29-03-2013

berekkene oer de lêste twa kaarten

 

 

  namme

gem.

30 brt.

caramb. beurten nij. gem. gem.30 brt.

 W. Punten

Oantal spile part.

1 M. vd Veen  91  2336  722  3.23  97  31/29
2 P. de Jager  54  1347  803  1.67  50  24/29
3 M. Bouwhuis  53  1391  748  1.85  56  40/29
4 J. Dijkstra  41  1161  753  1.54  46  40/29
5 L. Nauta  40  1006  834  1.20  36  24/29
6 T. Bouwhuis  39   915  754  1.21  36  18/29
7 A. Douma  33   774  834  0.92  28  27/29
8 S. Boschma  32   870  806  1.07  32  35/29
9 F. de Leeuw  31   424  424  1.00  30  16/15
10 G. Atsma  28   769  807  0.95  29  38/29
11 G. Dijkstra  27   734  823  0.89  27  31/29
12 L.Kloosterman  24   673  852  0.78  24  41/29
13 G.Scheerder  20   524  737  0.71  21  32/29
14 W. Postma  20   496  805  0.61  19  25/29
15 M. Wijnia  20   362  843  0.42  13  12/29
16 M.de Leeuw  20   442  821  0.53  16  18/29
 

 

Einstân kompetysje winterskoft

2011-2012

  Namme Gemiddelde (30 brt) W.Punten 1ste kaart W.Punten 2de kaart Totaal
1 Jelle Dijkstra   20 21 41
2 Fokke Lanting   22 18 40
3 Pieter de Jager   20 16 36
4

Ate

Douma

  19 16 35
5

Lolle

Nauta

  14 20 34
6 Theo Bouwhuis   14 19 33
7 Siemen Boschma   14 17 31
8 Willem Postma   14 16 30
9 Leo Kloosterman   16 12 28
10 Gerrit Atsma   10 17 27
10 Meint Bouwhuis   15 12 27
10

Marten

v/d Veen

  12 15 27
13 Geeske Dijkstra   13 10 24
14 Gerard Scheerder   14  9 23
15

Freddy

de Leeuw

  -- 20 20
16 Marten Wijnia   2 2 4


Us klup is oprjochte yn septimber 1975. 
Wy spylje woansdeitejûns yn 'e kroech fan Twellegea.

 

 

Advertenties

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 20 augustus 2017 Muzikale Zomeravond Kerkdienst
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
zo 10 september 2017 ZOU over zee
do 14 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen
vr 15 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen

      Iepenloftspul:

         'De Striid'

   18 o/m 23 septimber

 

Der binne noch kaarten.

Wês der fluch by: Fol=Fol

 

      Reservear hjir!

      www.destriid.frl

 

Uitgelicht
Tennisvereniging "De Grachten"
Tennisvereniging "De Grachten"
Logopedie
Logopedie
Realisatie TTT software