Zoeken:
Sitemap Favorieten

 


Nijs


 

Ontwerp-omgevingsver​gunning uitgebreide procedure, Oppenhuizen, Nije Dyk 2 A, het realiseren van een zonnepark

 

In een eerdere reactie van het bestuur van het dorpsbelang heeft u kunnen lezen dat het dorpsbelang zijn handen van de zonneweide heeft afgetrokken.

 

Toch willen we u wijzen op het volgende:

 

De aanvraag, de ontwerp-omgevingsvergunning en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 mei 2018 tot en met woensdag 27 juni 2018 ter inzage bij het gemeenteloket op het gemeentekantoor te Sneek, Marktstraat 15. Hiervoor moet van tevoren telefonisch een afspraak worden gemaakt met Team Vergunningen, 14 0515.

 

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking?

 

Bent u het niet eens met deze ontwerpbeschikking? Tijdens deze termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijke zienswijzen indienen. Deze zienswijze moet uw naam en adres bevatten en gedateerd, gemotiveerd en ondertekend zijn. U doet dit door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân, Postbus 10.000 8600 HA SNEEK. Let erop dat u reageert binnen de 6 weken na bekendmaking (zie de hierboven genoemde termijn).

Het Dorpsbelang heeft ervoor gekozen geen zienswijze in te dienen. Dit omdat het dorpsbelang achter de plannen voor het opwekken van duurzame energie staat. Echter staat het dorpsbelang niet achter de ondernemer welke de zonnepanelen zal gaan plaatsen, maar juridisch gezien heeft het geen zin om hier een zienswijze op in te dienen.

 

Voor diegene die de stukken wil inzien zie onderstaande link.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-104031.html

 


 

Zonneweide Oppenhuizen

 

Het was enige tijd erg stil rondom de ontwikkelingen van de zonneweide die gepland staat langs de A7 achter Oppenhuizen, tot afgelopen 9 mei.

 

Op 9 Mei berichtte de NOS dat het bedrijf welke de zonnepanelen gaat plaatsen een zonnepanelenfabriek in Appingedam heeft stopgezet. Later deze dag kwam Omrop Fryslân met de mededeling dat de geplande zonneweide in Oppenhuizen een wereldprimeur zal krijgen met hoog rendement zonnepanelen van het bedrijf Powerfield.

 

Dit nieuws riep al enige vraagtekens op bij menigeen, maar het nieuws van het NRC van vrijdag 11 Mei, rondom het zonnebedrijf Powerfield, heeft het dorpsbelang doen besluiten niet langer de plannen te steunen.

 

Het NRC heeft een onderzoek laten uitvoeren met als conclusie dat het zonnebedrijf zich bedient van dubieuze grondtransacties en grote risico’s neemt met geld van particuliere beleggers.

 

Hier kan  het Dorpsbelang van Oppenhuizen en Uitwellingerga niet langer achter staan.

Het dorpsbelang zal met oog op de toekomst altijd positief achter het opwekken van duurzame energie blijven staan, maar niet op deze wijze.

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/11/grondspeculatie-verpakt-als-groene-belegging-a1602694

 


 

(22-10) Op aandringen van Doarpsbelang Top en Twel hebben de mannen van het groenbeheer Súdwest-Fryslân de trottoirs in onze dorpen eens grondig aangepakt. Dit werd ook hoog tijd want op sommige plekken was er meer gras dan tegels te zien.

Onkruid is in de hele gemeente een veel besproken ergernis. In het begin van dit jaar heeft de gemeenteraad dan ook een verhoging in het budget toegekend voor de bestrijding van onkruid. De € 300.000,- die daar voor zijn vrij gemaakt, is helaas niet voldoende om de bestrijding goed onder controle te houden. Daarom heeft het bestuur van dorpsbelang besloten om de mogelijkheden eens te onderzoeken om zelf een onkruidbestrijdingsmachine aan te schaffen. En zoekt daarvoor een groepje vrijwilligers die 2 keer per jaar door de dorpen gaat om het onkruid wel onder controle te houden. Mocht je je nu al aangesproken voelen, meld je dan aan bij het bestuur.

 

In de jaarlijkse schouw door de dorpen die Dorpsbelang samen doet met de gemeente is de uitstraling van de Forbiningswei besproken. Komend voorjaar zal de Forbiningswei worden voorzien van knotwilgen en over ca. twee jaar zullen de bermen worden ingezaaid met de zogenaamde bollenmix. De reden dat dit nog twee jaar duurt, is omdat er nieuw asfaltlaag op de Forbiningswei wordt aangebracht. Zouden we daarom nu al een bollenmix aanbrengen, dan zouden we dat na het asfalteren nogmaals kunnen doen.

 

Ook de rotonde bij de voetbalkantine zal komend voorjaar worden aangepakt. Na twee jaar van zware transporten uit de Holfrika-loods Sneek en een lelijke bloembak aan onze voordeur, zal de rotonde opnieuw worden aangeplant.

 


 

            Inloopavond zonnepark

 

Woensdagavond 11 januari heeft er een inloopavond plaatsgevonden voor een zonnepark in Oppenhuizen. PowerField presenteerde in It Harspit de plannen voor een zonnepark.

Een kleine 50 geïnteresseerde bezoekers zijn op deze inloopavond aanwezig geweest. Daarbij is gesproken over ligging van het park, eventuele participatie d.m.v. “postcoderoos-regeling” en andere vormen van participatie.

Uit alle reacties die we hebben mogen ontvangen is gebleken dat het plan als zeer positief wordt ervaren.

Powerfield zal de komende weken de op- en aanmerkingen zorgvuldig bestuderen en evalueren voor verdere uitwerking van het plan.

 

Wij willen dan eenieder op voorhand bedanken die de inloopavond heeft bezocht.

Via dit formulier kunt u alsnog contact opnemen met de initiatiefnemers.

 

 

 


Energietransitie in Oppenhuizen & Uitwellingerga

 

De fossiele brandstoffen raken langzaam op. Top en Twel weet hier alles van want het gasveld onder de dorpen blijkt voor de komende jaren ineens wel rendabel te zijn. Maar ook de vraag naar alternatieve energie zal toenemen. Zo zijn er bijvoorbeeld diverse mogelijkheden om gebruik te maken van zonne-energie. De meest gebruikte en voortkomende manier is het plaatsen van zonnepanelen op het dak van uw huis. Echter, sinds kort is het in Nederland ook mogelijk om zonnepanelen in de natuur te plaatsen. Een zogenoemde; zonneweide. Dit is bijvoorbeeld ideaal voor mensen die geen passend dakoppervlak of -ligging hebben of woonachtig zijn in een appartement. Ook kan er door de overheid, bedrijven en/of particulieren geïnvesteerd worden in een zonneweide. Door te participeren in een zonneweide is het mogelijk om op een duurzame manier bij te dragen aan de energietransitie.

 

Op dit moment is Powerfield/Zonneperceel aan het inventariseren of er mogelijkheden zijn voor de bouw van een dergelijke zonneweide bij Oppenhuizen & Uitwellingerga. Uiteraard is de mening van de buurt daarbij van groot belang, immers een zonneweide brengt een verandering teweeg in het landschap. Een goede Landschappelijke inpassing is daarbij van essentieel belang. Ook de participatiemogelijkheden zijn van belang voor het doen slagen van de bouw van een zonneweide. De eventuele zonneweide bij Top en Twel zal tussen de A7 en de Nije Dyk komen, tegen de Broeresloot aan. Het zal 2 hectare groot zijn en zou ongeveer 400 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien.

 

Dorpsbelang is in gesprek geweest met de initiatiefnemers en heeft enthousiast gereageerd.

“Iedereen zal moeten bijdragen om het klimaatakkoord te doen slagen. Het bestuur is positief over dit initiatief maar hoort ook graag de stem van de inwoners ”

 

Niet alleen de lasten maar ook de lusten!

 

Op 11 januari 2017 om 19:00 uur nodigt Zonneperceel u dan ook van harte uit in MFC It Harspit voor een inloopavond. Hier kunnen we dan met elkaar in gesprek gaan en er zijn mogelijkheden tot het stellen van vragen over dit initiatief.

 

www.Zonneperceel.nl

 

*Wilt u reageren op dit artikel? Klik op het blauwgedrukte en u wordt door verwezen naar de juiste contactpersoon binnen het dorpsbelangbestuur.

 


 

Beste inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga,

 

Binnen onze dorpen is dorpsbelang druk bezig met allerlei zaken welke onze tweelingdorpen betreffen. De laatste jaren heeft het dorpsbelang steeds vaker vragen en opmerkingen gekregen over het teruglopend woningaanbod voor diverse leeftijdsgroepen in onze dorpen. Te denken valt aan starters-, doorstroom-, en seniorenwoningen.

 

Zo blijkt het voor starters steeds lastiger om een lening te verkrijgen en worden de regels om een woning te huren aangescherpt. Daarnaast wordt, vanuit de overheid, van senioren verwacht dat zij zolang mogelijk thuis blijven wonen. Al met al beïnvloedt dit de doorstroommogelijkheden van koopwoningen binnen Top & Twel.

 

Reden genoeg voor ons als dorpsbelang om hier wat mee te doen. We hebben dan ook al diverse gesprekken met medewerkers van de gemeente Súdwest-Fryslân gevoerd om te kijken wat de mogelijkheden zijn om voor bovenstaande doelgroepen iets te kunnen betekenen.

De gemeente erkent en herkent onze vraagstelling maar ziet op korte termijn geen mogelijkheden. Dorpsbelang heeft daarom de FNP benaderd om o.a. deze problematiek te bespreken. In een openhartig gesprek met hen hebben zij positief op onze vraagstelling gereageerd en hebben zij aangegeven actief met ons mee te willen denken over de toekomst van onze dorpen. Zodat wij een leefbaar Top & Twel kunnen behouden, voor alle doelgroepen.

                                        

 


(6-6) Ophaalbrug it Ges

 

Op woensdag 1 juni jongstleden heeft de Firma Oosterhof Holman te Grijpskerk het dek van de ophaalbrug voorzien een nieuwe slijtlaag.

De betreffende werkzaamheden zouden echter eerder gereed zijn, vrijdag 10 mei, maar ivm de negatieve weersvoorspelling voor die dag zijn de werkzaamheden verplaatst naar woensdag 1 juni. Ook zullen de gaten, die op dit moment nog in het wegdek op de aanzetten van het brugdek zitten worden aangepakt, er zal namelijk een nieuwe deklaag worden aangebracht. Wanneer dit zal worden uitgevoerd is onbekend, maar de gemeente heeft aangegeven dit op te pakken wanneer de onderhoudswerkzaamheden aan asfaltwegen in Súdwest Fryslân gepland staan.

 

De werkzaamheden aan de brug beginnen zo zijn vormen te krijgen en binnenkort zal dan ook het nieuwe brugwachterhokje, welke bij bouwbedrijf van der Meer in de maak is, op zijn plaatst worden gezet.

 

 

 


Het boek Mei groetnis fan de Twilling dat werd uitgebracht door het Doarpsbelang toen het zijn 75 jaar vierde leek lange tijd uitverkocht te zijn. Maar een kleine zoektocht heeft ervoor gezorgd dat de laatste boeken bovenwater zijn. Het 144 pagina dikke boek vol met oude verhalen, foto’s en leuke weetjes van onze dorpen kan dan ook weer besteld worden.

 

Hoe bestel ik dat boek?

Stuur een mail naar doarpsbelang@topentwelonline.nl De kosten voor het boek zijn €15,-

 


Reclamebeleid Súdwest-Fryslân Buitengebied

 

Op 27 juni 2013 is het 'Reclamebeleid Súdwest-Fryslân Buitengebied' vastgesteld. Dit beleid had als doel om de wildgroei aan reclame-uitingen in het buitengebied aan te kunnen pakken. Het beleid vergt nu een aanpassing. Hieronder leg de gemeente Súdwest-Fryslân uit waarom het beleid wordt gewijzigd.

 

Waar streeft het reclamebeleid naar?

Het aangepaste reclamebeleid zal gelden voor de gehele gemeente. Reclame van en bij tankstations en reclame van en bij bedrijven/winkels blijft dan uitgezonderd.

 

Wat zijn de wijzigingen?

 

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is reclame aan de weg (berm) niet meer toegestaan. Alle reclame moet in de geplaatste 120 vaste displays om de lichtmasten. Men kan deze huren per display. Ook de verkiezingsborden moeten in de vaste displays worden geplaatst.

 

De exploitant van de vaste reclamedisplays hanteert twee tarieven een commercieel tarief en een niet commercieel tarief voor dorpsfeesten en dergelijk. De niet commerciële uitingen krijgen ook voorrang mits ze minimaal zes weken vooraf zijn aangemeld. De vaste displays worden nu een jaar gebruikt en het bevalt goed.

 

Naast de wijziging van het reclamebeleid zal ook de APV op onderdelen worden aangepast zodat het weer strookt met het reclamebeleid.

 

Is reclame op eigen terrein mogelijk?

 

Het is wel mogelijk om kleinschalige reclame-uitingen op eigen terrein te plaatsen. Dit mogen reclameborden zijn met een maximale omvang van 0,5 m2. Bijvoorbeeld voor de verkoop van landbouwproducten.

 

Wanneer wordt het nieuwe beleid vastgesteld?

 

Het nieuwe reclamebeleid wordt nu opgesteld. Eventuele suggesties kunnen tot 1 juli 2015 worden ingediend.

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
vr 19 april 2019 Goede vrijdag
za 20 april 2019 Paaswake - Stille zaterdag
zo 21 april 2019 Paaszondag - bloemendienst
do 25 april 2019 Passage ledenavond
vr 26 april 2019 Koningsnacht
za 4 mei 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

Uitgelicht
Fysiotherapie
Fysiotherapie
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Atsma Loon- en Aannemersbedrijf
Realisatie TTT software