Zoeken:
Sitemap Favorieten
Gaswinning

 

(24-12)

Afgelopen woensdag is Dorpsbelang Top en Twel ontvangen op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZ) in Den Haag. Na de uitspraak over de nulmeting voorafgaand aan gaswinning van de toenmalig minister van EZ, Minister Kamp op 29 juni 2016 is het al lange tijd erg stil. Dat er een nulmeting komt is nu wel een zeker gegeven, dit staat immers opgenomen in artikel 4 van het Instemmingsbesluit Winningsplan Oppenhuizen. En de Raad van State heeft in haar uitspraak oordeel gegeven dat dit niet alleen geldt voor gebouwen, maar ook voor bouwwerken. Maar over vragen als wie, wat, hoe en wanneer is veel onduidelijk.

 

Vermilion heeft eerder al aangegeven dat ze ook in 2018 nog niet zullen beginnen met het winnen van gas uit het veld Oppenhuizen. Waarom Vermilion hiervoor kiest is het bestuur van Dorpsbelang niet bekent, maar is daar ook niet ongelukkig over want er is nu namelijk meer tijd. Tijd voor het maken van landelijke richtlijnen voor de representatieve nulmeting. Voor het maken van deze richtlijnen heeft het Ministerie advies gevraagd aan de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb). Verwacht wordt dat dit advies in januari overhandigd wordt aan EZ. Maar ook dan zal niet meteen duidelijk zijn wat de richtlijnen worden. EZ geeft aan dat dit proces met veel tijd en zorgvuldigheid gemoeid gaat. Het moet precies helder zijn wat een representatieve nulmeting is.

Overigens is Vermilion niet verplicht om op deze richtlijnen te wachten. Wel is Vermilion verplicht om de resultaten van de nulmeting uiterlijk twee weken voor het begin van de winning voor te leggen aan de Inspecteur-generaal der mijnen.

 

Lange tijd had Dorpsbelang de indruk dat Vermilion een plan van aanpak moest opstellen waarin zij vermelden hoe om te gaan met een nulmeting. Dit Plan van Aanpak zou beoordeeld worden door de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân waarbij de conclusies van de commissie voor Vermilion bindend zijn. EZ geeft aan dat het ook zo bedoeld was maar dat Vermilion nu eerst wacht op duidelijkere richtlijnen. De representatieve nulmeting in Oppenhuizen en Uitwellingerga is een pilot en EZ verwacht dan dat een beoordeling van een lokale commissie meer gewaardeerd wordt dan een landelijke.

Dorpsbelang deelt die mening maar heeft wel stevige kritiek op deze commissie en heeft dit ook duidelijk kenbaar gemaakt afgelopen woensdag. Dorpsbelang voorzitter Tsjerk Bouwhuis: “It artikel 7 yn de oerienkomst sit ús lang net lekker. En dat der sa hammere wurdt op bodemdaling yn plak fan bodembeweging is yn ús eagen it adertje ûnder it gers dy’t in hiel soad wantrouwen opsmyt.”  EZ begrijpt deze zorgen goed en heeft Dorpsbelang geadviseerd om hierover contact op te nemen met de Provincie.

 

Op de vraag hoe de representatieve nulmeting eruit gaat zien en welke bouwwerken hiervoor in aanmerking kommen is dus nu nog steeds geen duidelijk antwoord op. Tijdens het plenaire debat op 14 december heeft Kamerlid Mulder (CDA) aan de minister gevraagd wat de ervaring is van de inwoners van Oppenhuizen met de representatieve nulmeting. Minister Wiebes antwoorde “Ik denk dat de tevredenheid daar niet zo heel groot is, want het is nog niet op gang gekomen. Ik wil haar toezeggen om, wanneer dat op gang komt, te bekijken hoe dat beleefd wordt, daarover aan deze Kamer te rapporteren en aan de hand daarvan de discussie te voeren over de nulmetingen.” De minister verwoordt dat goed volgens Dorpsbelang, de tevredenheid is inderdaad niet heel groot maar ziet ook in dat er tijd is. Dit proces blijft het bestuur dan ook scherp en kritisch volgen en waar nodig en mogelijk bijsturen.

 


(28-6)

Zijn we nu blij gemaakt met een dooie mus?

Teleurgesteld is dinsdagavond in de bestuursvergadering van Dorpsbelang Top en Twel gereageerd op de brief van minister Kamp aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In de brief gaat de minister onder andere in op de motie van de Kamerleden Smaling en Mulder die tijdens het mijnbouwdebat van 15 feb 2017 deze belangrijke motie samen hebben ingediend.

In dit debat heeft ministers Kamp de motie ontraden aan de Kamer, maar tijdens de stemming van 21 februari werd de motie over het inzetten van tiltmeters bij de gaswinning in Oppenhuizen met een ruime meerderheid aangenomen.

 

Dorpsbelang Top en Twel ervaarde deze door de Tweede Kamerbreed aangenomen motie als grote en belangrijke toevoeging op de al eerder toegezegde representatieve nulmeting. Hierop volgde dat op 2 maart wederom een motie werd aangenomen in de gemeenteraad van Súdwest Fryslân.

Het college kreeg de opdracht van haar raad om zich niet alleen sterk te maken voor de dorpen Top en Twel, maar zich ook in te zetten voor tiltmeters in een deel van Sneek.

 

Helaas blijkt nu uit de brief van minister Kamp aan de voorzitter van de Tweede Kamer dat we na alle waarschijnlijkheid blij zijn gemaakt met een dooie mus. De minister schijft namelijk “Ik kan dus zonder dergelijke inhoudelijke onderbouwing niet een specifiek meetinstrument eisen in een specifiek geval.”

Dit kan de minister niet omdat hij bij besluiten over gaswinning advies vraagt bij de Technische commissie bodembeweging en het Staatstoezicht op de Mijnen. Beide partijen hebben aangegeven dat de kans op aardbevingen verwaarloosbaar is en de bodem niet meer dan 2 cm zal zakken. Dus adviseren zij geen extra meetinstrument in te zetten. Volgens Dorpsbelang wordt nu precies de vinger op de zere plek gelegd. Deze twee adviesorganen hebben en geven de minister ook advies in Groningen, we weten wat daar is gebeurd. Plus het feit dat men stelt dat de kans op een aardbeving verwaarloosbaar is en de veronderstelde minimale zakking van 2 cm gebaseerd is op gegevens uit 1972.

Erg jammer dat de minister nu de motie naast zich neer lijkt te leggen en meer waarde hecht aan een adviesorgaan dat achter de feiten aan lijkt te lopen dan de mening van een democratisch gekozen Tweede kamer. (103 voor 47 tegen)

 

Gelukkig heeft Dorpsbelang de afgelopen 2 ½ jaar contacten opgedaan in Den Haag. Deze contacten zullen nu weer worden gevraagd om zich nogmaals in te zetten voor ons mooie Tweelingdorp.

 

Tsjerk Bouwhuis

namens Dorpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga 

 


(7-5)

Gaswinning door Vermilion bij Oppenhuizen kan doorgaan

De gaswinning door Vermilion bij Oppenhuizen kan doorgaan. De Raad van State heeft de acht bezwaarmakers tegen de gaswinning bij het dorp geen gelijk gegeven. Het enige punt dat de bezwaarmakers wel binnen hebben gehaald is dat Vermilion de inwoners beter moet informeren over de werkelijke bodemdaling. Onder de bezwaarmakers waren dorpsbelang Top en Twel, een bewonersvereniging en de protestantse gemeente Uitwellingerga-Toppenhuzen.

 

De bezwaren waren vooral gericht tegen het gaswinbesluit van de minister. De bezwaarmakers zijn bang voor aardbevingen door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Er worden daarom waarschijnlijk tiltmeters geplaatst. Volgens het gaswinbedrijf valt het met de daling wel mee. Vermilion zal bij de gaswinning een gasput gebruiken die in 1972 geslagen is. Er zit naar verwachting 300 miljoen kuub gas in de bodem. Daarvan zal tussen de 20 en 60 procent gewonnen worden.

 

Voorzitter Tsjerk Bouwhuis van dorpsbelang Top en Twel noemt de uitspraak spijtig, maar verwacht. Hij is ingenomen met de eerdere successen die gehaald zijn, zoals het afdwingen van de nulmetingen en het plaatsen van tiltmeters.

Bron: Omrop Fryslân

 

Aflevering Fryslân Hjoed van 19 april

Uitspraak Raad van State 201607953/1/A1

 

 


(2-3)

Volle bak bij rechtzaak gaswinning Oppenhuizen

Tegenstanders van de gaswinning in Oppenhuizen verschenen gisteren in groten getale bij de Raad van State in Den Haag.

 

Gasbedrijf Vermilion mag van minister Henk Kamp (Economische Zaken) er de komende

veertien jaar 500 miljoen kubieke meter aardgas gaan winnen. Staatsraad Ben Schueler,

die in het dossier is gedoken, legde meteen de vinger op de zere plek. ,,De bewoners

maken zich grote zorgen over bodemdaling. Wat gebeurt er als de bodemdaling meer blijkt te zijn dan 2 centimeter?’’

 

Verwaarloosbare gevolgen

Volgens een woordvoerster van de minister komt er dan een nieuw winningsplan dat

opnieuw moet worden goedgekeurd. Maar meer dan 2 centimeter zal de bodem niet dalen, verklaarden zowel het ministerie als Vermilion. Ook aardbevingsgevaar is volgens hen verwaarloosbaar.

 

Schueler maakte er een punt van waarom het ministerie de omgeving tijdens de

aardgaswinning niet periodiek van informatie wil voorzien. ,,Het gaat hier om ongerustheid

en onzekerheid. Dan is informatie belangrijk’’, zei hij. Het ministerie zegt dat er een website is.

 

Bewoners ongerust

De tegenstanders hebben deskundige Adriaan Houtenbos ingeschakeld. Die voorspelt een

bodemdaling van 6 centimeter. Het is dit grote verschil waardoor bewonersgroepen als

Dorpsbelang Oppenhuizen, De Grachten uit Uitwellingerga en Bewonersvereniging De

Brekken uit Sneek zich ongerust maken.

 

In het winningsplan is een nulmeting opgenomen om de positie van bestaande gebouwen

te bepalen. Maar wie bepaalt wat en waar wordt gemeten? vroeg Aljosja Akkerman van

Dorpsbelang. Verder willen de bewoners een gedegen schaderegeling vóórdat met de

gaswinning wordt begonnen. De wijk De Brekken in Sneek wil meetpunten om de

bodemdaling in de gaten te houden, maar krijgt die niet.

 

Vermilion vindt vrijwel alle tegenstanders niet-ontvankelijk. Alleen een agrariër uit

Oppenhuizen en de Protestantse Gemeente Uitwellingerga hebben wat in te brengen

omdat ze een pijpleiding door hun land krijgen. De uitspraak is naar verwachting over zes

weken.

 

Bron: Leeuwarder Courant 2-3-2017 auteur Saskia van Westhreenen

 


(21-2)

Kamerlid Agnes Mulder komt maandag naar Top en Twel

 

Maandag 27 februari om 10.00 uur komt CDA kamerlid Agnes Mulder naar It Harspit. Ze gaat hier in gesprek met dorpsbelang en de bewoners van onze dorpen over de plannen voor de gaswinning. Wilt u hierbij aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom vanaf 9.30 uur in It Harspit. Het bezoek is afgelopen om 12.00 uur. Wel willen we vooraf graag weten of u komt. U kunt dit doen door voor vrijdag 24 februari een mail te sturen naar tsjerkbouwhuis@gmail.com.

 

Tijdens het laatste mijnbouwdebat in de Tweede Kamer is er opnieuw een motie ingediend door de kamerleden Smaling (SP) en Mulder (CDA). Dorpsbelang heeft hier aan meegewerkt. Deze motie is zeker niet minder belangrijk dan de vorige ingediende moties waar dorpsbelang ook bij betrokken was. In de nieuwste motie wordt de regering gevraagd om tiltmeters in te zetten rond het gasveld Oppenhuizen. Een tiltmeter is een techniek die uiterst nauwkeurig trillingen kan meten en registeren. Deze techniek kan belangrijk zijn voor de afhandeling van eventuele schade door gaswinning. Natuurlijk moet hier nog wel over gestemd worden, maar de eerste belangrijke stap is gezet.

 

Vorig jaar mei bracht de heer Smaling (SP) al een bezoek aan onze dorpen. En maandagochtend 27 februari is het dus de beurt aan CDA Kamerlid Agnes Mulder. Naar verwachting is er ook veel pers aanwezig. Aandacht in de media voor dit onderwerp is erg belangrijk voor dorpsbelang. Het help enorm om zaken voor elkaar te krijgen. De gemeente Súdwest-Fryslân nodigt de pers uit en is ook aanwezig.

 


(13-2) In november hebben wij u voor het laatst geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de gaswinning. Doarpsbelang Top en Twel heeft in de tussentijd niet stil gezeten en heeft getracht elke gelegenheid aan te grijpen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

 

Eind november heeft Dorpsbelang een gesprek gehad met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Deze commissie zal een grote rol gaan spelen over de concrete invulling van de representatieve nulmeting die op dit moment wordt samengesteld door Vermilion. De commissie zal het gaan beoordelen en een bindend advies geven. Draagvlag voor deze blauwdruk is erg belangrijk, daarom geeft Dorpsbelang hier graag een beoordeling op voordat de commissie er een advies over geeft. Het is op dit moment nog onduidelijk of dat ook zal gaan gebeuren.

Al zolang de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân voor Dorpsbelang in beeld is heeft het bestuur al de indruk dat deze commissie niet de redende engel zal zijn. Mede doordat Doarpsbelang met diverse Tweede Kamerleden contact heeft opgenomen en de bedenkelijke rol van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân te spraken heeft gebracht, is er op 18 maart een motie in de Tweede Kamer aangenomen over deze twijfelachtige rol van de Commissie.

Zowel Vermilion als de Commissie beweren dat er door bodemdaling geen schade zal optreden aan gebouwen. Deze bewering wordt ook bevestigd door de Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning. (De Groningse variant.) Die zeggen dat er in de provincie Groningen nog nooit een oorzakelijk verband tussen gebouwschade en bodemdaling door gaswinning is geconstateerd. Schade aan gebouwen zou alleen veroorzaakt worden door trillingen. En voor schade die veroorzaakt is door trillingen moet je niet bij de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân zijn, want die gaan alleen over bodemdaling.

De huidige volgorde van het melden van schade is eerst door je aan te sluiten bij de Commissie doormiddel van het ondertekenen van een overeenkomst; er wordt een onderzoek gedaan door de Commissie en hieruit volgt een bindend advies. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat men ook akkoord met artikel 7 van die overeenkomst. Je doet hierbij afstand van recht om op andere wijze dan via de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân je schade op Vermilion te verhalen.

Kortom als blijkt uit het advies van de Commissie dat de schade is ontstaan door trilling en niet door bodemdaling, dan kan er (door artikel 7) geen schade meer verhaald worden op Vermilion.

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân neemt wel in overweging om voor particulieren een preadvies te gaan geven. Dorpsbelang vraagt zich dan wel af wat de toegevoegde waarde is van deze commissie en verwacht dan in de praktijk hier ook niet veel van. Ook omdat sinds 1 januari 2017 het Landelijke loket mijnbouwschade operationeel is.

Voor provincie en waterschap zal de commissie vast belangrijk zijn omdat bodemdaling invloed heeft op het grondwaterpeil. Dat zal ook de reden zijn waarom alle gerealiseerde projecten van deze commissie provincie en Wetterskip gerelateerd zijn.

 

Wat is er nog meer gebeurd: Dorpsbelang heeft net voor de kerstdagen samen met de wethouder een presentatie over tiltmeters bijgewoond in het gemeentehuis. Dit is een techniek die trillingen uiterst nauwkeurig meet en geregistreerd. Dorpsbelang Top en Twel is hier erg enthousiast over en zou graag zien dat deze techniek ook in Top en Twel wordt toegepast. In een gesprek met Vermilion heeft Dorpsbelang de tiltmeters besproken. Vermilion kent de techniek maar kon verder geen toezeggingen doen.

Daarom heeft Dorpsbelang contact gezocht met CDA Kamerlid Agnes Mulder. Omdat de Haagse politiek Dorpsbelang hier vast en zeker bij kan helpen. In een prettig telefoongesprek werden de gedachten over de tiltmeters tussen Dorpsbelang en Mulder uitgewisseld. Inmiddels hebben alle 3 bestuurslagen van het CDA (Kamer, Staten en Raad) contact met elkaar om de teksten van de moties hierover op elkaar af te stemmen. Voor de dorpen is dat natuurlijk heel goed nieuws want dit zou de manier kunnen zijn om de tiltmeters af te dwingen, voordat de winning van start gaat.

 

Wat de winning betreft. Eerder heeft Vermilion al aangegeven dat er voor 2017 geen middelen beschikbaar zijn gestel om de productie van start te laten gaan. Daarbij komt dat de beroepsprocedure nog loopt. De minister heeft dan wel ingestemd met het winningsplan van Vermilion. Dorpsbelang is daar tegen in beroep gegaan bij de Raad van State. De zitting hiervan zal op 1 Maart plaats vinden. En de uitspraak zal bij normaal verloop binnen 6 weken openbaar gemaakt worden.

De kans op succes is uitermate klein, dat realiseert het bestuur van Dorpsbelang Top en Twel zich goed. “Maar de kans is er dus die moeten we pakken

 

 


2016


(18-11) Donderdag 10 november is in de raadsvergadering de laatste stand van zaken over de gaswinning behandeld. Wethouder Akkerman vertelde dat er de eerste week van november een gesprek met Vermilion en ook een gesprek met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân is geweest. Naar aanleiding van het verslag dat de wethouder deed heeft Dorpsbelang besloten dat het nu hoog tijd wordt om met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân te praten. Omdat de vragen en twijfels er niet minder op worden. Dit gesprek staat voor volgende week op de planning.

 


(28-10) Vandaag heeft Dorpsbelang het beroep op de post gedaan tegen de besluiten van het project gaswinning Oppenhuizen.

Dorpsbelang is van mening dat bij de besluitvorming men zich niet heeft gehouden aan de zorgvuldigheidsbeginselen (Algemene wet bestuursrecht). De besluiten zijn namelijk gebaseerd op data die verkregen zijn bij boring en productietests in 1972, met materieel, apparatuur en kennis uit die jaren. De kwaliteit van de data is onvoldoende actueel om een goede en verantwoorde beoordeling te kunnen maken van wat de impact van de gaswinning op de omgeving zal zijn. Terwijl vele inrichtingen in onze dorpen bij een wijziging in het kader van de Wet milieubeheer met de Best Beschikbare Technieken (BBT-principe) moeten aantonen dat nadelige gevolgen voor het milieu beperkt blijven, blijkt dat een activiteit als gaswinning vergund mag worden op basis van 44 jaar oude bevindingen.

Dorpsbelang vindt dit onacceptabel en is van mening dat de besluiten niet in stand kunnen blijven. Daarom verzoeken wij ook dat de Raad van State ons beroep gegrond verklaart en de besluiten te vernietigen.

 

De rol van de lagere overheden in het procederen tegen de gaswinning is nu uitgespeeld. De Crisis- en herstelwet regelt dat gemeente, Wetterskip en provincie niet in beroep kunnen gaan. Maar daardoor kunnen ze zich nu wel volledig storten op het plan B waar dorpsbelang al anderhalf jaar mee bezig is.

Daarom heeft Dorpsbelang dinsdagavond tijdens de DSO-vergadering van de gemeenteraad de commissieleden toegesproken. Hierin is de gemeente nadrukkelijk gevraagd om nu alles op alles te zetten om een nulmeting te realiseren op alle bouwwerken in het winningsgebied. Want in de besluiten is opgenomen dat de gemeente samen met Vermilion in gesprek gaat over de concrete invulling van de nulmeting. Deze gesprekken staan voor komende week gepland. En zijn voor Top en Twel en toekomstige (Woudsend) gaswinningslocaties ontzettend belangrijk. De uitkomst van de onderhandeling zal naar grote waarschijnlijkheid maatgevend zijn voor de komende locaties in Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken heeft dan ook een enorme verantwoordelijkheid op de schouders van de Gemeente Súdwest-Fryslân gelegd.

Het rapport “Bodembeweging door gaswinning Oppenhuizen” dat door Houtenbos in opdracht van onze lagere overheden is gemaakt, leek een gouden zet. Helaas heeft het rapport niet het gewenste resultaat behaald. Daarom hopen we dat de gemeente nu wel een succes kan binnenslepen. En daardoor onze zorgen te verlichten.

 


(16-10) Dinsdag 25 Oktober zal tijdens de commissievergadering Doarp, Stêd en Omkriten in het gemeentehuis te IJlst de laatste stand van zaken besproken worden. Dorpsbelang zal gebruik maken van het spreekrecht tijdens deze vergadering.

 

Actieve info over vragen 29 september 2016 - gaswinning Oppenhuizen 

 


(7-10) Doarpsbelang Top & Twel laat weten blij te zijn dat gaswinbedrijf Vermilion een overeenkomst heeft getekend met de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân en dat Vermilion zich daarbij laat adviseren door de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Maar doarpsbelang blijft kritisch over de onafhankelijkheid en de samenstelling van deze commissie. Daarnaast is de vraag hoe ervaren de commissie is bij het beoordelen van schadeclaims. Tijdens debatten over de mijnbouwwet werden in de Tweede Kamer ook al kritsiche vragen over de onafhankelijkheid van deze commissie. Doarpsbelang staat dus niet alleen in deze kritiek.

 

Ook vindt het bestuur van doarpsbelang een representatieve nulmeting niet genoeg, maar pleit het voor een nulmeting van alle bouwwerken. Bouwwerken is een ruimer begrip dan gebouwen. Met bouwwerken worden bijvoorbeeld ook bruggen, windmolens, overkappingen, schuurtjes, kassen, garages enz. bedoeld. Doarpsbelang gaat tevens bezwaar maken bij de Raad van State tegen de gaswinningsplannen. Een nulmeting voor alle bouwwerken zal hierbij ook inzet zijn.

Bron: topentwelonline

 


PERSBERICHT            

                                  

Nummer: 218 HZ
Datum: 13 september 2016

 

Fries krijgt sneller uitsluitsel bij schade gaswinning

 

Inwoners, bedrijven en overheden in gaswinningsgebieden in Fryslân kunnen voortaan onafhankelijk laten vaststellen of schade aan hun eigendommen het gevolg is van gaswinning. Na de NAM tekent nu ook Vermilion een bodemdalingsovereenkomst met de provincie en Wetterskip Fryslân.

Dit betekent dat de onafhankelijke Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân in gevallen van schade uitspraak doet of die veroorzaakt is door de gaswinning. Daarmee hebben de inwoners geen last meer van ingewikkelde procedures en krijgen ze sneller duidelijkheid.

Gaswinning leidt vaak tot onrust. Door daling van de bodem kan schade ontstaan aan de omgeving. Vaak is het erg lastig om de oorzaak van die schade aan te tonen. Gaswinningsbedrijf Vermilion, dat op diverse locaties in Fryslân gas wint, en de betrokken overheden regelen met de overeenkomst dat een onafhankelijke partij beoordeelt of schade veroorzaakt is door de gaswinning of niet. Dat gebeurt door de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Die doet dat ook in de gebieden waar de NAM actief is. Vermilion betaalt de schadevergoedingen die de commissie vaststelt.

Onderdeel van de overeenkomst tussen Vermilion, Wetterskip Fryslân en de provincie is, dat er bij de start van nieuwe gaswinningen een nulmeting van gebouwen komt. Die geeft duidelijkheid over de uitgangssituatie en maakt daardoor eventuele veranderingen zichtbaar. Dat maakt een goede beoordeling van de oorzaak van schade beter mogelijk. De bestaande overeenkomst met de NAM voorziet nog niet in zo’n nulmeting. De NAM heeft aangegeven die extra paragraaf ook toe te willen voegen. 

 

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u bellen met 058 292 57 35.  

 


(24-9) Afgelopen vrijdag heeft het Ministerie van Economische Zaken de besluiten voor het project gaswinning Oppenhuizen ter inzage gelegd. De besluiten zijn bijna identiek aan de ontwerpbesluiten die in Mei openbaar werden gemaakt. Het belangrijkste verschil is te vinden in Artikel 4 van het Instemming winningsplan “Oppenhuizen” en dat nu de handtekening van Minister Kamp is toegevoegd. Dat laatste betekent dat Vermilion een stap dichterbij is tot het winnen van gas recht onder onze dorpen. Dorpsbelang Top en Twel is erg teleurgesteld in deze beslissing van de Minister.

Op de ontwerpbesluiten zijn in totaal 127 zienswijzen binnen gekomen. Geen van deze heeft eraan bijgedragen dat de besluiten zijn aangepast of vernietigd. In de Nota van Antwoord wordt dit nog eens keurig bevestigd “De zienswijzen geven geen aanleiding tot het wijzigen van het instemmingsbesluit winningsplan of het instemmingsbesluit meetplan.” Het bestuur van Dorpsbelang Top en Twel vindt dit onbegrijpelijk en zal zich daarom aankomende week gaan beraden op vervolgstappen.

 

 


(8-9) Vorige week is er kort contact geweest met het Ministerie van Economische Zaken (EZ). Volgens de planning zouden de definitieve besluiten deze zomer ter inzage komen te liggen. Meteorologisch gezien is deze planning niet gehaald.

Momenteel is EZ bezig om de laatste hand te leggen aan de Nota van Antwoord, waarin een reactie wordt gegeven op alle ingediende zienswijzen. EZ verwacht dat de definitieve besluiten inclusief de Nota van Antwoord de 2e  helft van september gepubliceerd zal gaan worden. Tegen deze besluiten kunt u dan desgewenst bezwaar maken. We houden u op de hoogte.

 


(1-7) Minister Kamp had de adviesorganen; Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO om een reactie gevraagd op het onderzoek van de heer Houtenbos. Het onderzoek-rapport van de heer Houtenbos is door hen kort gezegd “zo de prullenbak in gedonderd”

Doarpsbelang had wel wat meer verwacht van deze second opinion die in opdracht van de gemeente, provincie en It Wetterskip is opgesteld. Maar dit betekend natuurlijk niet dat Vermilion nu groenlicht heeft. Het ministerie moet nog een reactie geven op de 127 ingediende zienswijzen. Mocht de indiener, (bijvoorbeeld Doarpsbelang) het niet eens zijn met de reactie van EZ op diens zienswijze op de ontwerpbesluiten, dan is er een mogelijkheid om naar de Raad van State te stappen. Die zal dan een definitief oordeel geven over de reactie van EZ. Pas als het oordeel van de Raad van State in het nadeel van bijvoorbeeld Doarpsbelang is, pas dan is Vermilion een stap dichterbij het mogen winnen van gas onder onze dorpen. Onze “NEE” is daarom nog steeds niet helemaal van de baan.

 

Naast onze “NEE” is Doarpsbelang vanaf het begin af aan ook druk bezig met het uitwerken van een “plan B”. Dat plan gaat over de voorwaarden waaronder de gaswinning eventueel door mag gaan. En dus heeft Doarpsbelang gewerkt aan het bouwen van een netwerk bij Tweede Kamerleden en leden van de Provinciale Staten Friesland, om een degelijk draagvlak voor onze wensen te vinden. Zo zijn er dit jaar al 2 moties in de Tweede Kamer aangenomen die in nauwe samenwerking zijn gemaakt met Doarpsbelang.

Op basis van ons plan B is “de redelijke drie” ontstaan. Dit zijn drie voorwaarden die volgens Doarpsbelang opgenomen moeten worden in de nieuwe Mijnbouwwet. De behandeling van de nieuwe Mijnbouwwet was afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Dat was het moment voor ons om te oogsten waar we al zolang mee bezig zijn geweest. En gelukkig was hier succes.

De minister is ook van mening dat een nulmeting aan gebouwen kan helpen om in de toekomst sterker ts staan. En heeft daarom toegezegd dat een nulmeting wordt opgenomen in de nieuwe Mijnbouwwet.  De minister formuleert het “verplichting tot het uitvoeren van een representatieve nulmeting aan gebouwen” Doarpsbelang is van mening dat er een nulmeting moet komen op alle gebouwen. Hier zit dus nog een verschil, maar een belangrijke stap is gezet.

De minister heeft aangegeven dat er aan het einde van dit jaar het loket operationeel zal zijn. Dit loket staat los van het loket dat we al in Friesland kennen; namelijk Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. De Tweede Kamer zette in Mei van dit jaar wel grote vraagtekens bij het functioneren van deze commissie als loket. In nauwe samenwerking met Doarpsbelang en ChristenUnie is er toen een Motie ingediend en aangenomen.

In eerdere gespreken tussen Doarpsbelang en Vermilion hebben zei aangegeven dat hun lidmaatschap met de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân voor de zomervakantie geregeld zou worden. Helaas is Vermilion tot op de dag van vandaag nog steeds geen lid van deze commissie. Wel heeft Vermilion deze week aangegeven dat alle lichten op groen staan voor toetreding in de commissie, maar dat het nog niet formeel afgehandeld is. Hopelijk is het functioneren van de commissie inmiddels ook beter geworden, al heeft Doarpsbelang daar nog niks van gemerkt.

In de nieuwe Mijnbouwwet zal na alle waarschijnlijkheid de beruchte “Omkering van de bewijslast” worden opgenomen. Veel partijen zijn het met elkaar eens dat deze wet er moet komen. Maar ze zijn het er nog niet met elkaar over eens hoe het in de wet moet komen te staan. Wel is vrijwel zeker dat mocht de omkering van de bewijslast worden opgenomen in de Mijnbouwwet dat deze omkering van de bewijslast vreemd genoeg alleen zal gelden in delen van Groningen waar grootschalige gaswinning plaatsvindt. En dus niet in Friesland. Doarpsbelang is van mening dat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 uit de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld…’ En dat een ieder die getroffen wordt door schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten (gaswinning) aanspraak zou moeten kunnen maken op omkering van de bewijslast. Doarpsbelang zal de discriminatie van andere gebieden dan in Groningen zo nodig aanvechten.

 

Al anderhalf jaar is Doarpsbelang bezig om politici op lokaal, provinciaal en landelijk niveau ervan te overtuigen dat ze zich sterk moeten maken voor onze dorpen. Op landelijk niveau hebben we van verschillende partijen toezeggingen dat ze zich voor ons gaan inzetten. Dat ze daar gehoor aan hebben gegeven was ook weer duidelijk merkbaar in het debat van afgelopen woensdag.

 

 

We hebben al veel gedaan en bereikt, maar het doel is nog niet bereikt.

 


(21-6) Volgens Minister Henk Kamp van Economische Zaken is er geen reden bezorgd te zijn over de gevolgen van de gaswinning bij Oppenhuizen. Dit schrijft de minister aan de Tweede Kamer in reactie op vragen, gesteld door kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. Zij vroeg de minister om een reactie op het onderzoeksrapport van Ir. Houtenbos, de second opinion, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân, Provinsje Fryslân en het Wetterskip.

 

De grote verschillen tussen de bevindingen van Gaswinbedrijf Vermilion en het Houtenbosrapport zorgden voor grote ongerustheid bij deze overheden, maar dat is volgens minister Kamp niet nodig. Hij heeft het Staatstoezicht op de Mijnen en onderzoeksinstituut TNO om een reactie gevraagd op de second opinion en zij kunnen zich niet vinden in de cijfers van Houtenbos. Volgens beide instanties zal de bodem niet 5 tot 6 centimeter dalen zoals in de second opinion wordt aangegeven en is de kans op aardbevingen verwaarloosbaar. Zij baseren hun cijfers op vergelijkbare gaswinplaatsen in Fryslân waar de bodemdaling zelfs minder is dan de 2 cm, zoals berekend door Vermilion.

 

De minister gaat er verder van uit dat de omgekeerde bewijslast bij schade niet voor Top & Twel en omgeving zal gaan gelden, ook niet in de nieuwe Mijnbouwwet, omdat er geen schade aan gebouwen in het winningsgebied van Oppenhuizen wordt verwacht. Dit is anders dan de situatie in Groningen. Het debat over de herziening van de Mijnbouwwet in de Tweede Kamer vindt plaats op 30 juni aanstaande.

 

De reactie van de minister is voor Doarpsbelang Top & Twel een flinke teleurstelling, nu de gaswinningsplannen gewoon lijken door te gaan en het Houtenbosrapport terzijde is geschoven, maar zij geven de strijd niet op. Gemeente Súdwest-Fryslân wil nog niet met een reactie komen. Zij wachten verdere besluitvorming af.

Bron: topentwelonline

 


(16-5) Kan je als een dorpsbelang invloed hebben op discussiepunten in de Tweede Kamer?

Veel zullen misschien denken, nee dat lukt nooit. Toch is het mogelijk en gebleken.

Tijdens het mijnbouw debat van 2 maart werd een motie ingediend waarin de Tweede Kamer werd verzocht in overleg te gaan met de veroorzakers van de bodemdaling in Fryslân, over het oprichten van één loket voor onafhankelijke afhandeling van schade door bodemdaling voor burgers en ondernemers. De reactie van de Minister op deze motie was. “Zo’n loket bestaat er al in Friesland”. En zijn advies was dan ook om deze motie niet aan te nemen. In theorie heeft de minister ook gelijk, er bestaat zo’n loket in Friesland.

 

Toen Doarpsbelang kennis nam van deze reactie van de Minister op de motie, hebben we meteen actie ondernomen. En contact opgenomen met mevrouw Dik-Faber, de indienster van deze motie. Doarpsbelang heeft het Kamerlid van de ChristenUnie uitgelegd hoe het in de praktijk zit. Dat er inderdaad een loket bestaat genaamd Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Maar dat wij niet geloven dat deze commissie er is voor de burgers en de ondernemers. Deze conclusie trekt Doarpsbelang uit de gerealiseerde projecten van de Commissie. Hieruit valt op te maken dat de Commissie er alleen blijkt te zijn voor toekenning van schadevergoeding aan it Wetterskip en de Provincie.

De uitspraak van de Minister dat deze Commissie “dicht bij de burgers wordt opgezet” wekt daarom nogal verbazing.

 

De motie die was ingediend op 2 maart is uiteindelijk op 8 maart ingetrokken om herschreven te worden. De aangepaste motie waarin de onafhankelijke rol van de Commissie in twijfel wordt getrokken, wordt opnieuw ingediend. En later op 18 maart met een meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Dit was een hele belangrijke stap. Omdat deze Commissie na alle waarschijnlijkheid het adviesorgaan en het schadeloket zal gaan worden in Friesland, dus ook voor Top en Twel. Hoe de Minister de motie gaat uitvoeren is nog niet bekent. Maar zal later deze maand na alle waarschijnlijkheid duidelijk worden.

 

De Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân heeft toegezegd in gesprek te willen met Doarpsbelang Top & Twel. Helaas is dit tot op de dag van vandaag gebleven bij een toezegging. Net als de toezegging van Vermilion dat zij lid zouden gaan worden van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Ook dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet het geval.

 


 

Beste inwoners  van Top & Twel,                                                                                                              

Op  initiatief  van de werkgroep LAATFRYSLANNIETZAKKEN zal op 28 mei van 11.00 tot 13.00 uur de manifestatie “Laat Fryslân niet zakken” plaatsvinden. Deze manifestatie vindt plaats in Oppenhuizen, en start bij MFC It Harspit. Uw aanwezigheid is daarbij gewenst, hoe meer mensen hoe beter. Zo kunnen we ons standpunt uitdragen ten aanzien van de gaswinning in Fryslân en aan Den Haag, aan minister Kamp, laten weten dat we bezorgd zijn.

 

Zoals u wellicht weet, hebben Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zich ook duidelijk uitgesproken tegen nieuwe gaswinning in Fryslân. We stellen het belang van onze inwoners, onze kinderen, de toekomst en het milieu voorop. En dat hebben we de regering ook laten weten. We zitten niet te wachten op bodemverzakkingen en aardbevingen. Ook Eric Smaling heeft dat in de Tweede Kamer meerdere keren succesvol aan de orde gesteld.

 

Maar minister Kamp luistert slecht en de gaswinbedrijven, zoals Vermilion, Tulip Oil, NAM, en Engie zijn uit op de enorme winsten die ze voor hun aandeelhouders binnenhalen. Sommige aandeelhouders weten of willen niet eens weten dat ze geld beleggen in dit soort bedrijven!

 

Als er, ondanks alle inzet om de gaswinning te keren, straks toch besloten wordt tot nieuwe gaswinning, dan eisen we een fatsoenlijke nulmeting en omgekeerde bewijslast. We zijn geen tweede Groningen en we worden geen tweede Groningen.

 

Wat gaan we doen? Bij MFC it Harspit zullen verschillende kraampjes zijn van belangengroepen die zich zorgen maken over de gaswinning in Fryslân. Denk aan “laat Top en Twel niet zakken,” gasTvrij Terschelling, Waddenvereniging, maar ook betrokken politieke partijen als FNP, PvdA, SP en diverse dorpsbelangen zullen aanwezig zijn. We hebben tijdens de laatste Statenvergadering de provinciale politieke partijen en Gedeputeerde Staten ook opgeroepen deel te nemen aan de manifestatie “Laat Fryslân niet zakken.” Ook mensen uit Groningen hebben toegezegd te komen met een spandoek om deze manifestatie te steunen.

 

Vanaf 11.00 uur zullen er interessante sprekers zijn. Om 11.45 uur gaan we met spandoeken en muziek lopen van MFC It Harspit in Oppenhuizen naar het toegangshek van de gaswinlocatie Oppenhuizen, om daar onder begeleiding van muziek  een groot rood verbodskruis van drie bij drie meter groot te bevestigen aan het toegangshek. Er is dan ook ruimte voor iedereen om zelf meegebrachte protestborden en spandoeken aan het hek te bevestigen. Daar zal ter afronding nog een toespraak worden gehouden.

 

Naast SP, FNP en PvdA zullen waarschijnlijk nog meer partijen achterban mobiliseren. Het wordt een politiek overstijgende manifestatie waarbij politieke kleur niet het belangrijkste is. Het gaat erom dat we samen, inwoners van Fryslân en de politiek, duidelijk maken dat het zo wel genoeg is geweest.

 

We hebben voor deze manifestatie een logo ontworpen. Deze kunt u ook digitaal van ons krijgen. Er zijn voor een kleine bijdrage van slechts 5 euro ook T-shirts te koop met dit logo. Wil u er een dan moet u dat ruim op tijd (uiterlijk 18 mei) laten weten aan ondergetekende Dan kunnen ze nog op tijd gedrukt worden. Vergeet niet de maat door te geven.

 

Kijk ook op onze facebookpagina LAATFRIESLANDNIETZAKKEN, “like” ons en maak mensen attent op deze pagina.

 

We hopen op uw begrip in verband met enige overlast door parkeren, een loop naar het gaswinterrein en straatmuziek. We zullen onze best doen de overlast zo veel mogelijk te beperken.

 

Met vriendelijke groet,

mede namens de gehele organisatie,

 

Machiel Aarten

m.aarten@fryslan.nl

tel: 06-41196211

                                        

 


(2-5) Voor degene die erg nieuwsgierig is naar de antwoorden op de Kamervragen van Kamerlid Dik-Faber (ChristenUnie) op 14 april moet nog even geduld hebben.

Minister Kamp heeft bij de voorzitter van de Tweede Kamer per brief aangegeven dat hij niet binnen de gebruikelijke termijn met antwoorden kan komen.

 


(28-4) Op 9 mei verloopt de termijn waarop nog een zienswijze kan worden ingediend over de gaswinning door Vermilion in Top & Twel. Deze zienswijze wordt meegenomen in de besluitvorming om Vermilion eventueel toestemming te geven om gas te winnen uit de gasbel onder onze dorpen en onder welke voorwaarden dat gedaan mag worden.

Doarpsbelang doet al ruim een jaar haar uiterste best om de gaswinning in onze dorpen tegen te gaan. Maar ze houden er ook rekening mee dat het wel doorgaat. Zo hebben zij met hun lobby bij verschillende Tweede Kamerleden 'beet' en hebben in nauw overleg met hen al wat succesjes geboekt. Zo is bijvoorbeeld dankzij hun inspanning een motie ingediend en vervolgens aangenomen, waarin de onafhankelijke rol van de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân in twijfel getrokken wordt. Dat was een hele belangrijke stap. Omdat die commissie het adviesorgaan en het schadeloket zou gaan worden. En Doarpsbelang Top & Twel wil dat die club goed in elkaar zit. De actieve rol van Doarpsbelang Top & Twel in het vinden van medestrijders in de politiek is erg belangrijk omdat er de komende maanden niet alleen besluiten genomen worden over 'onze' gaswinning, maar ook over de herziening van de Mijnbouwwet. Doarpsbelang wil dus niet alleen de gaswinning tegenhouden. Ook wordt geprobeerd de condities in de nieuwe Mijnbouwwet zo gunstig mogelijk voor onze dorpen te krijgen.

Bron: topentwelonline

 


(25-4) Maandag 18 april heeft het Ministerie van Economische Zaken een informatiemarkt gehouden. De posters die daar zijn gebruikt kunt u downloaden

via deze link.

Tot en met vrijdag 6 mei is er de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbesluiten van het project gaswinning Oppenhuizen. Dorpsbelang Top en Twel heeft uiteraard gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

 

Onze zienswijze te bekijken via deze link.

 


(15-4) In december kondigede wethouder Akkerman aan dat de gemeente een second opinion zou gaan instellen op het winningsplan van Vermilion. Gemeente Súdwest Fryslân hebben samen met It Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân hiervoor bodembewegingsonderzoeker Ir. Houtenbos gevraagd. Zoals al was te merken in diverse media is deze week het rapport “Bodembeweging door gaswinning Oppenhuizen” gepubliceerd. Dit rapport laat opmerkelijke en zorgelijke verschillen zien ten opzichte van het winningsplan van Vermilion. Wij hebben er vertrouwen in dat het Ministerie van Economische zaken niet om dit rapport heen kan, en hier kritisch naar moet gaan kijken. Gister zijn er meteen door Tweede Kamerlid  Carla Dik-Faber (CU) Kamervragen gesteld. Normaal gesproken komt de Minister binnen 3 weken met antwoorden op dergelijke vragen.

Het rapport komt ook precies op het juiste moment. Want aanstaande maandag organiseert Economische Zaken een informatiemarkt in It Harspit. Deze informatiemarkt zal er anders uit gaan zien dan de informatieavonden die Vermilion heeft georganiseerd.

Dit keer wordt het een inloop middag/avond waar allerlei krampjes te vinden zijn van Economische Zaken, Staatstoezicht op de Mijnen, Technische commissie bodembeweging, TNO en Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân. Al deze partijen hebben iets te maken met het winningsplan van Vermilion en zouden al uw vragen moeten kunnen beantwoorden. Tijdens deze informatiemarkt is het zelfs mogelijk om een zienswijze in te dienen. Er zijn hiervoor notulisten aanwezig.

Een zienswijze indienen is de enige mogelijkheid om formeel een reactie te geven op dit ontwerpbesluit. Natuurlijk is naast de mogelijkheid om in It Harspit een zienswijze in te dienen het ook mogelijk om dit digitaal te doen. Uiterlijke indieningsdatum is 6 mei.

Dat kan via www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Gaswinning Oppenhuizen’

Het dorpsbelang zal ook een zienswijze indienen. Maar het is van belang dat elke belanghebbende die een reactie wil geven op dit ontwerpbesluit dat ook doet.

 

 


(22-3) Aanstaande vrijdag start de terinzagelegging van de ontwerpbesluiten. Deze week wordt de kennisgevingstekst gepubliceerd in diverse regionale en lokale bladen. Grondeigenaren en gebruikers worden aangeschreven.

De informatiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken is gepland op maandag 18 april van 16:00 tot 20:30 in It Harspit. Hier kunt u vragen stellen en informatie krijgen. Ook zal er een mogelijkheid komen om mondeling een zienswijze in te dienen.  De informatiemarkt wordt de komende weken verder voorbereid.

 


(2-3) Ut namme fan Doarpsbelang Toppenhuzen/Twellingea hawwe Tsjerk Bouwhuis en Aljosja Akkerman juster nei de Twadde Keamer yn Den Haach west. Mei-inoar mei noch wat oare ôffeardigen fan kommisjes en ferienings hawwe hja dêr in petysje oanbean dy’t alles te krijen hat mei it debat oer de mynbou wat hjoed holden wurdt. Yn dizze petysje wurdt fannijs de grutte soarch oanjûn dy’t libbet ûnder de bewenners yn de gebieten wêr’t gas en sâlt wûn wurdt of wurde sil.

Omrop Fryslân wie yn de nijsútstjoering fan justerjûn spitigernôch net hielendal kompleet en hie gjin omtinken foar de delegaasje fan Top&Twel. Mar wa’t de lêste tiid it nijs oangeande de foarnommen plannen ta gaswinning oan de Eastwei folge hat, wit dat it bestjoer fan ús Doarpsbelang striidt foar dat wat goed is foar Top&Twel. Dêrneist is hjoed bekend wurden dat in stik as wat fan de juster oanwêzige Twadde Keamerleden sprektiid oanfrege hat foar it debat fan hjoed; de saak is dúdlik noch net beslikke...

Bron: topentwelonline

 


(10-2) Al jierrenlang wurdt der warskôge foar de negative gefolgen fan gas- en sâltwinning. En al like lang is dat net serieus nommen en al hielendal net nei lústere. Yn Grins is de skea no lykwols pynlik sichtber en kin net langer ûntkend wurde dat de gefolgen yslik binne. It sil nimmen ûntgien wêze dat oaljemaatskippij Vermilion fan doel is yn de kommende 10 oant 15 jier oan de Eastwei fiifhûndert miljoen kúb gas te winnen. Doarpsbelang Toppenhuzen/Twellingea is dêr tegearre mei de Top&Twelsters en de gemeente poer op tsjin, want de kâns dat de grûn mear sakket as foarsein wurdt is tige grut. Mei as gefolch it fersakjen fan de wenningen en de byhearende skea.

Yn it programma Fryslân DOK fan Omrop Fryslân is oankommende snein (14 febrewaris) om 17:00 oere in reportaazje hjiroer te sjen mei û.o. oan it wurd Tsjerk Bouwhuis fan it Doarpsbelang. Fryslân Dok wurdt om 18:10 oere en dêrnei op alle oeren werhelle.


(Sneon 13 febrewaris en snein 14 febrewaris is de útstjoering om 13:00 oere al op NPO 2 te sjen.)

YouTube link

Bron: topentwelonline

 


(16-1) De aanwezigen die voorafgaand aan de informatieavond hun mailadres hadden ingevuld hebben inmiddels de presentatie en het verslag van de avond ontvangen van Vermilion. Aanstaande dinsdag zal het bestuur van het dorpsbelang samen met Vermilion en Economische Zaken om tafel gaan zitten. Om hier de avond van 3 december nog eens door te spreken en antwoord te krijgen op een dertiental vragen.

Het Friese PvdA duo Jacobi en Monasch die 18 december vragen hadden gesteld aan Minister Kamp hebben afgelopen donderdag antwoord gekregen.

Nog een leuk weetje is dat onze gemeente een second opinion wil op de bodemdaling, kloppen de gegevens, zijn ze actueel, wat is de opbrengst precies en is het geen druppel op de gloeiende plaat. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door Ir. A. Houtenbos.


2015


(19-12) Op initiatief van de FNP fractie en met de steun van de gehele raad heeft de raad van de Gemeente Súdwest Fryslân een brief gestuurd naar Minister Kamp. Hierin roept de raad de Minister op om te stoppen met de voorbereidingen van gaswinning in Súdwest-Fryslân. Het college had al een zienswijze ingediend en de raad had tot 18 december tijd om een reactie te geven op het voorontwerp inpassingsplan aardgastransportleiding Oppenhuizen-Ried2. Ook riep Jelle Gerbrandy (FNP) alle fracties op die in Den Haag vertegenwoordigd zijn “om mei faazje it selde krêftige lûd hearre te litten.” Dit is door verschillende fracties ook toegezegd.

Gister zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld door de PvdA fractieleden Lutz Jacobi en Jacques Monasch. Het Fryske duo vraagt de Minister o.a. Waarom wilt u alles overhoop halen in dit toeristisch gebied en onrust veroorzaken bij de bewoners? Kamervragen worden gewoonlijk binnen 3 weken beantwoord. En zullen dan ook verschijnen op deze pagina.

 


 

(12-12) Afgelopen dinsdag heeft het Doarpsbelang een prettig gesprek gehad met een delegatie van de CDA fractie van de Provincie Fryslân. Hierin hebben wij voldoende de gelegenheid gekregen om onze zorgen en ideeën te delen. Dit zal niet ons laatste gesprek zijn geweest met bestuurders die invloed kunnen hebben op besluiten. Ons doel is nog niet bereikt en onze to do list is nog lang niet leeg.

Wat is ons doel? Doarpsbelang is tegen de gaswinning en het bestuur zal zijn uiterste best doen om deze plannen van tafel te krijgen. Maar wanneer je tegen bent moet je ook je kans van slagen goed inschatten om zo het beste de belangen van onze dorpen te kunnen behartigen. Bij de gaswinning spelen twee belangen. Ons (dorp) en het algemeen (Nederland) belang. Dit maakt het ontzettend lastig om ons doel te bereiken maar niet onmogelijk. Toch houden wij er rekening mee dat de gaswinning door gaat en een plan B vereist is. De voorwaarden waaronder de gaswinning zou mogen doorgaan zijn flink aan het veranderen. We hebben wat dat betreft het tij mee. Wij zijn daarom van mening dat we naast onze ‘nee’ ook moeten inzetten op onderhandelingen over deze voorwaarden.

 

Wat gaan wij doen?

 1. Schriftelijk gaan we alle fracties van de provinciale state informeren over onze zorgen en standpunten.

 2. Een brief sturen naar de Minister van Economische Zaken dhr. H.G.J Kamp

 3. De Eerste en Tweede Kamer leden die van Friese origine zijn informeren over onze sores.

 4. Een brief naar de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân.

 5. Een brief naar Vermilion.

Wat komt er o.a. in de brief te staan.

 1. Dat Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellegea zich namens de inwoners van de dorpen tegen de gaswinning uitspreekt. Omdat wij ons grote zorgen maken over onze veiligheid en, in zowel financieel als in emotioneel opzicht, de aantrekkelijkheid van onze dorpen.

 2. Dat wij aanspraak willen maken op een evenwichtige verdeling van de aardgasbaten.

 3. Wij EZ / Vermilion verzoeken om schadeloosstelling van de waardedaling van het onroerend goed in onze dorpen.

 4. Aandacht vragen voor het feit dat in het door Vermilion voorgestelde meetnet, de meetpunten zich voornamelijk aan de rand van het 'invloedgebied' bevinden. Waarom gaat EZ hiermee akkoord? Voor een betrouwbare meting wensen wij een evenredige verdeling van de meetpunten. Dus niet alleen daar waar volgens voorspellingen van Vermilion de zakking het geringst zal zijn.

 5. Wij in twijfel trekken of metingen uit de jaren 70 van de vorige eeuw een betrouwbare basis is voor de door Vermilion ingediende aannames in de aanvragen. Wij willen daarom dat de rapporten in de vergunning gebaseerd zijn op nieuwe metingen die uitgevoerd worden met huidige technieken.

 6. Dat wij ons onvoldoende kunnen vinden in hetgeen de Commissie Bodemdaling Aardgaswinning Fryslân aanbied. En wij daarom een nulmeting eisen voor de bouwwerken in onze dorpen. Dit om discussie en procedures in de toekomst te beperken en daarmee de rechten van de burgers te beschermen. De toekomstige gedupeerde zal aan Vermilion bij schade aan moeten tonen dat de schade er voor de boringen nog niet was en dat de schade door werkzaamheden van Vermilion is veroorzaakt.

 7. Wij willen een omgekeerde bewijslast (Vermilion moet aantonen dat zij de schade niet hebben veroorzaakt)

 8. Wij willen dat er een schadefonds komt zodat bewoners niet op hun centen hoeven te wachten zolang er niet is uitgevochten wie deze schade gaat betalen.

   

  Tijdens de tweede informatiebijeenkomst van Vermilion heeft Wethouder Akkerman aangegeven dat er deze week een actieve info naar buiten zou komen hoe de lobby naar Den Haag eruit zou kunnen zien voor inwoners en de gemeente politiek. Deze is weer gekoppeld aan de blauwe link.

  Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellegea heeft over de mogelijke gaswinning intensief en goed contact met de gemeente Súdwest Fryslân. Ook verleent Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellegea haar medewerking aan een documentaire die Fryslân Doc maakt over de gaswinning.

 


(27-11) Op de vraag Keurt de slager zijn eigen vlees? die het Doarpsbelang stelde tijdens de commissie vergadering DSO op 10 maart heeft bodemdalingsanalist en oud NAM-medewerker Adriaan Houtenbos wel een antwoord op.

Het rapport 'Gesjoemel met bodembeweging’ dat deze week werd gepubliceerd geeft ons het antwoord ja de slager keurt zijn eigen vlees.

 

 


 

(20-11)

 

Beste dorpsgenoten,

 

Deze week is door Vermilion bekend gemaakt dat op 3 december om 20:00 uur in It Harspit een 2e informatiebijeenkomst gehouden gaat worden over de gaswinning.

Op deze avond zal worden teruggekeken op de 1e informatiebijeenkomst van 26 mei. Maar belangrijker nog is dat Vermilion zal komen met een update over wat er ondertussen is gebeurd en wat er staat te gebeuren.

Ook is er uiteraard ruimte voor al uw vragen en opmerkingen over dit onderwerp. Laat uw mening horen/zien.

Naast alle dorpsbewoners heeft Vermilion ook de gemeenteraadsleden en wethouders uitgenodigd. Naar verwachting zullen er weer veel aanwezig zijn.

 

Nadat de motie Gasboring en gaswinning SWF op 4 juni unaniem is aangenomen door de gemeenteraad heeft de Gemeente gelukkig ook niet stil gezeten. Op 8 september verscheen er een collegebesluit Plan van aan pak tegen gaswinning in Súdwest Fryslân. Bij de raadsvergadering van 15 oktober is het Plan van aanpak goed ontvangen door de gemeentelijke politiek.

 

Maar natuurlijk heeft ook het Ministerie van Economische Zaken niet stil gezeten. EZ heeft immers een groot belang bij het winnen van gas. Zo is inmiddels het voorontwerp inpassingsplan aardgastransportleiding Oppenhuizen-Ried2 en het Bijlagenboek openbaar.

(Deze bestanden zijn zo groot dat ze niet mee kunnen als link)

 

Bij de commissievergadering Doarp, Stêd en Omkriten in IJlst  op 1 december zal de reactie op voorontwerp rijksinpassingsplan aardgastransportleiding Oppenhuizen – Ried2 besproken worden. Het dorpsbelang zal hier bij aanwezig zijn en ook u bent van harte welkom.

 

Mei freonlike groetnis,

Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellegea

 


 

Vergadering kommisje Doarp, Stêd en Omkriten

Dinsdag 23 juni 19:30 tijdens de DSO vergadering in de Raadzaal van IJlst staat de gaswinning weer op de agenda. In deze vergadering zal de laatste stand van zaken besproken worden. Het dorpsbelang zal aanwezig zijn en ook u bent van harte welkom bij deze vergadering.

 

Hieronder de documenten van het agendapunt Gaswinnen

Actieve informatie Gaswinning – procedures, bevoegdheden en vergunningen

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

 


Verslag en presentatie informatieavond Vermilion 26 Mei

Tijdens de informatieavond in It Harspit 26 mei heeft Vermilion aangegeven dat er een verslag van de avond zou komen. Hieronder vind u het verslag en de presentatie.

De aanwezigen die op de avond de presentielijst hebben ingevuld kunnen deze week het verslag en de presentatie in de hun mailbox verwachten.

 

Verslag

Presentatie

 


 

Motie GroenLinks Gaswinning

 

Donderdag 4 juni zal mevrouw Kerver (GroenLinks) in de gemeenteraadsvergadering een elftal vragen voorleggen en een motie indienen over de Gaswinning. Het Doarpsbelang zal aanwezig zijn tijdens deze vergadering. Ook u bent van harte welkom op deze raadsvergadering donderdag 19:30 te IJlst.

 

Hieronder de vragen en de motie van mevrouw Kerver GroenLinks

 

Mondelinge vragen

Motie GL gaswinning

 


 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Switchbone
Switchbone
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software