Zoeken:
Sitemap Favorieten
55 jier troud! Jan & Boukje Schraa                                                               (16-05)

Jan en Boukje Schraa-Atsma binne hjoed 55 jier troud. Op 16 maaie 1963 binne se troud. Fan herte lokwinske!

 

 

Harry Schraa 50 jaar                                                                          29-10-2017

En nog altijd is hij wekelijks in actie voor de voetbalclub: "Al 50 jier, swit op de kop bij TOP"! 

 

 

Jeltje Nauta                                                                                               (31/8)

Dit bericht stond in de Leeuwarder Courant. Jeltje, vele ouderen zullen haar nog wel herinneren. Dochter van Ruurd en Jikke, zuster van Ruurd en Michel. 

 

Bernhard Visser

 

 

Buurtvereniging P. Walmastrjitte, 40-jarig jubileum                                       (23/7)

 

 

 

 

Tjeerd Epema 40 jaar bij Efko Beton                                                              (10/7)

 

 

Lolle Nauta 50 jier (27/5) 

Hjoed fiert Lolle Nauta syn 50ste jierdei en dat mei elkenien witte. Hy wurdt fansels fan herte lokwinske troch syn famylje mar de grutte Abraham yn 'e tún kin ek wolris foar noch folle mear felisitaasjes soargje... 

Fan herte lokwinske, Lolle!

 

Jan Huisman 50 jier                                                                                  (29/4)

Hy hie it sels graach stil hâlde wollen mar dat slagget mei sa'n grutte mateploech fansels net. Jan Huisman is hjoed 50 jier wurden en dat sil elkenien witte... ;) 

Fan herte lokwinske, Jan! 

 

 

 

 

Johannes Feenstra 50 jier                                                                  (16-02-2017)

 

Johannes is hjoed 50 jier wurden en dêr wurdt by de famylje Feenstra net stil oan foarby gien; hy sil it witte ek! Fan herte lokwinske Johannes, kinst der hjoed moai ien of twa op 'proaste' mei Abraham...

 

50 jier troud                                                                                            ( 31/10)

Graach wolle wy elsenien tige tank sizze foar alle lokwinsken, kaarten en blommen, dy't wy krigen hawwe foar ús 50-jierriche troudei!!

Jan en Dieuwke Nauta-de Boer

 

 

Dankbetuiging: Klazina Elisabeth Fekkes-Atsma                                       (4-8 2016)

Wij willen u bedanken voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze lieve mem, beppe en oerbeppe Klazina Elisabeth Fekkes-Atsma

 

Dit heeft ons goed gedaan.

Familie Fekkes

 

Oppenhuizen, mei 2016

 

Ruurd Koopmans 80 jier                                                                        (3-7-2016)

As jierdeikado kaam de Putkapel lâns by Ruurd Koopmans (Hoarsewei) om in feestlik deuntsje te spyljen op syn 80e jierdei. Dochter Agatha stjoerde ús de foto fia Facebook. Fan herte Lokwinske mei dizze dei!

 

 

Dirk Terpstra 50 jier                                                                    (21-5-2016)

Der binne saken wêr’t jo sels hielendal gjin stim yn hawwe; dêr kin Dirk Terpstra oer meiprate. De grutte Abraham foar syn 50ste jierdei stiet al sûnt sneontemoarn yn ‘e tún wylst er himsels pas moandei sa neame mei. Sa kin it yn elts gefal nimmen ûntkomme dat Dirk op 23 maaie syn 50ste jierdei fiere mei... 

 

 

 

Dankbetuiging                                                                                  (05/02/2016)

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele steunbetuigingen die wij mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn vader/onze opa; Karel Visser.

 

Frank, Wiesje, Emma en Sophie Visser

 

 Albertje Couperus-Hoekstra                                                             (20/01/2016)

Ik wol eltsenien fertelle fan it ferstjerren fan ús mem Albertje Couperus-Hoekstra, 91 jier wurden. Yn it plak fan kaarten wol ik eltsenien dy't dit lêst en net de krante hat, útnoegje foar de routsjinst yn de Toppenhúster tsjerke, freed 22 jannewaris om 11 oere. Wolle jim ús nog de hân drukke dan is dit om healwei alven, ek yn de tsjerke.
 

Fierder soene wy it op priis stelle at jim wat fertelle wolle oer ús mem op de neitins-side fan www.deboeruitvaart.nl

 

Wy wolle eltsenien betankje dy't wat betsjutten hat foar ús heit en mem en ek de bern. Wy hawwe in moaie tiid hân yn Top en Twel.

 

Freerk en Gelske van der Wal-Couperus

 

Koos Steehouwer 50 jier                                                                     (11/10/2015)

De Abraham is oeral yn de omkriten fan Top&Twel te sjen en sadwaande is it gjin geheim mear dat Koos Steehouwer (Wolframstrjitte) hjoed 50 jier wurdt. Syn maten witte al jierren dat er gjin ferlet hat fan in poppe yn ‘e tún en wolle him dêr ek beslist net mei dwers sitte...op it dak is in folle better plak!

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
Huisdieren
Huisdieren
Ardito // Rédito

Realisatie TTT software