Zoeken:
Sitemap Favorieten
Fűgelwacht  

Fûgelwacht Toppenhuzen - Twellegea
Contact: J. Brouwer
Pontdyk 2
8526 DX Boornzwaag
Tel. 0515-559291

mobiel: 06-38782200

 


Jeugdfûgelwachtdei 2015

 

Op sneon 6 juni binne wij mei de jeugd  nei de jeugdfûgelwachtdei west in Broek. Hjir wiene s'an 230 bern fanút hiel fryslan oanwêzig. Der wiene in hiel soad aktiviteiten te dwan. We moasten in route rinne rûnt in poel en op 12 plakken wie der wat te dwan. Sa as mei in muskusrattefanger bei de sletten lâns, fiskje fange mei in skepnet, pylk en boogsjitte, behindigheidsparcour, mei in neisoarcher in fjild yn en noch folle mear.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Neisoarch 2015

 

De neisoarch is wer fol oan de gang. Bij Jan Germ Brouwer, dy bot troffen is troch de muzenpleach is it lân oer de kop helle en op nei ynsjidde. De aaien fan de ljip wurde troch de neisoarchers beskerme troch se even oan de kant te lizzen wernei it ljipke moai wer te brieden giet. Ear fan ús wurk soe ik sizze.

 

 

Earst wurdt it nêst útstekt mei in skeppe en oan de kant lein.

 

 

 

Nei it lânwurk wurdt it nêst wer te plak lein.

 

 

 

 En at it ljipke dan wêrom komt, dan is it helemaal klear!

 

 

 

 


Fjilddei foar groep 6 en 7

 

hjoed is de fûgelwacht mei in oantal neisoarchers en groep 6 en 7 fan skoalle it fjild yn west. Yn de Eastpolder wiene it allegearre3 aaien. It waar wie geweldig en de natuur hie syn earste cadeau: de earste ljipaaien binne út en de jonge fûgels rûnen ús al om de fuotten.

 

 

twa jonge ljipkes op de foargrûn

 

 

Wer in broedsje dat mei in app yn it systeem setten wurdt fan de bfvw.

 

 

 

 

 

Eine aaien wiene der ek noch

 

 


 It earste ljipaai fan de jeugd

 

Sjoukje Feenstra hat it earste ljipaai fan de jeugd fûn. Se fûn in twake op snein 22 maart yn de Eastpolder. Sjoukje het it sulvren polske dan ek wer dik fertsjinne.

 

 

 

 


It earste aai is fûn

 

Henny Schraa het ek dit jier it earste aai fan top en twel fun. Hij fûn it aaike yn de Eastpolder om ûngefear 16.00 oere. Nei contrôlle bij de BFVW blykt it it twadde fan Fryslan te wêzzen.

 

 

 


It earste Ljipaai fan Top & Twel 

 

 

Undanks it ferbot giet us fûgelwacht troch mei it fynen fan it earste ljipaai. Wij gooie de kop net yn e nekke.

 

Oant it earste ljipaai fûn is, mei eltsenien yn it totale gebiet fan fûgelwacht Top en Twel sykje. (ús eigen polders dus)

 

It freie fjild, mar dan yn Top & Twel.

 

Hoe giet it yn syn wurking? Ot jo in ljipaai fyne, meitsje dan in foto fan it nest mei de neisoarchpas derneist. Op dizze manier witte we dat it om in aai fan dit jier giet en dat it ek legaal fûn is. App of sms dit dan nei de foarsitter op

06-46427155. Meinimme fan it aai mei natuerlyk net, yn ferbân mei it ferbot.

 

Ek de jeugd mei meidwan, foar hun is der natuerlyk wer it sulvren polske!

 

Neidat it earste aai fun is gean we wer werom nei ús eigen neisoarch gebiet om te neisoarchjen. Op moandei 30 maart is der wer in neisoarchfergadering yn it café, om 20.00 oere.

 

Sukses!

 

it bestjoer

 

 

 

 


Fûgelwachtfergadering                                                                          

 

Op moandei 9 maart 2015 jûns om 8 oere yn it kafee yn  Twellingea.

 

                       1       iepening

                        2       meidielings  en  ynkommen  stikken

                        3       ferslach  skriuwer

                        4       ferslach  skathâlder

                        5       ferslach  kaskommisje

                        6       beneaming  nij  kaskommisjelid

                        7       bestjoersferkiezings:

                                 Periodyk ôfgeand en net wer beskikber Ids Postma

                                 Jan Germ Brouwer is kandidaat om Ids op te folgjen

                        8       omfraach

  9       skoft  mei  ferlottinG

10       lêzing fan Ruurd Jelle van der lei                           (profesjoneel natuerfotograaf: www.highkeyart.nl)

                      11       sluting

 

Nammen  fan  tsjinkandidaten  foar  in  bestjoersfunksje  kinne

yntsjinne wurde oant  in heal oere foar de gearkomste by it bestjoer.

 

Eltsenien,  ek  net - leden   binne  op  dizze  gearkomste  tige  wolkom.

           

oant  sjen                                                          

                                                                                            it bestjoer.            


 

Himmeldei is dit jier op sneon 28 maart        

 


 

Vogelhuisjes maken

 

Afgelopen weken zijn wij als bestuur en andere vrijwilligers/leden van de vogelwacht druk bezig geweest om workshops, samen met de school, te organiseren om vogelhuisjes te maken. Ook dit doen we uiteraard weer in het kader van de jeugdvogelwacht waar we begin dit jaar fanatiek mee van start zijn gegaan. Ik wou jullie een aantal foto's niet onthouden.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Eerste Jeugdvogelwachtbestuurs vergadering!

 

Op dinsdag 6 mei is het jeugdbestuur van de Fûgelwacht bijeengekomen na schooltijd in It Harspit. Het Jeugdbestuur bestaat uit een kleine 10 kinderen uit de groepen 5,6,7 en 8.

 

Wij als Fûgelwacht zijn dit jaar met de jeugdvogelwacht begonnen en hebben al een paar activiteiten met de jongeren gedaan. Zo is er in maart een aftrap geweest met een presentatie op de school en bij de club. Alle kinderen waren tot ons groot plezier zeer enthousiast wat voor ons alleen maar een stimulans is om op de ingeslagen weg door te gaan. In april zijn we vervolgens met groep 7 een middag het veld in geweest in de Oostpolder. (de polder bij Plan de Grachten).

 

 

 

Vervolgens zijn we met 17 kinderen (groep 7 en 8) in de loop van april en mei in kleine groepjes van 2 a 3 kinderen een aantal keer, onder begeleiding van ervaren vogelwachters, echt aan het nazorgen geweest. Ook dit is tot nu toe een groot succes geweest en smaakt naar meer. Om dat "meer" in te vullen hebben we een aantal kinderen gevraagd om zitting te nemen in het jeugdbestuur. Zij moeten, samen met het hoofbestuur, komen tot het maken van plannen voor de toekomst. Wat gaan we als jeugdvogelwacht allemaal doen? Uit de bijeenkomst met de kinderen kwam een groot aantal plannen naar voren, waarbij een aantal dingen in het oog springen. De kinderen willen avontuur en de natuur voelen, echt beleven!  We zijn echt even aan het brainstormen geweest en hebben het volgende allemaal opgeschreven:

 

- polstok springen

- in het veld met een nazorger

- een vertelling door een dierenarts of naar de vogelhelling

- vogelhuisjes maken en ophangen en dan kijken wat er gebeurd

- vogelonderzoek doen

- naar een vogelkijkhut

- met een boot naar een natuurgebied varen onder leiding van een boswachter

- een camera in een vogelhuisje

- bloemen zoeken en er iets creatiefs mee doen

- blote voeten pad  (staatsbosbeheer)

- een website voor de jeugdvogelwacht (via topentwelonline)

- hutten bouwen / vlotten bouwen

- boereslootvisjes vangen

 

 

Hoewel niet alle activiteiten een directe link met de Fûgelwacht heeft kunnen we er denk ik wel heel veel mee. Zo is er op de Jeugdvogelwachtdag ook plek voor zaken als hindernisbanen, vlot bouwen en houthakken. Of dat dit  jaar ook het geval is, weten we nog niet, maar wellicht is het een idee om ons hier voor op te geven. We gaan nu eerst met de uitkomsten van de bijeenkomst van het jeugdvogelwacht bestuur naar de vergadering van het hoofdbestuur en houden jullie op de hoogte over wat we verder gaan doen.

 

Dit jaar hebben we ook weer it sulveren polske uitgereikt aan Sjoukje Feenstra voor het vinden van het eerste kievitsei van 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De Neisoarch fergadering yn it Kafee is op moandei 31 maart om 20.00 oere!

 

 


Jeugdfûgelwacht

 

De fûgelwacht het sa as oanjoen op de jiersfergadering in presintaasje jûn bij de jeugdklups (selde leeftyd as groep 8) en bij  de basisskoalle yn groep 5/6 en 7. It doel wie om te kommen ta in jeugdfûgelwacht om sa de bern in ús doarpen wer mear te belûken bij de natuer.

 

Oeral binne we even enthausiast ûntfongen en it liket derop dat de jeugdfûgelwacht in sukses wurdt. Hjirûnder hew we de presintaasje noch even diels derby setten. Yn it echt sieten der noch in oantal filmkes en in kwis bij sa dat it lekker modern en ynteraktyf wie.

 

De jeugdfûgelwacht hâld yn dat der in oantal aktiviteiten organisearre wurde troch it jier hinne en we prebearre se ek by it neisoarchjen te belûken. Sa is der it plan om twa bern oan in neisoarcher te koppeljen om sa no en dan (3 a 4 kear) yn it foarjier mei it fjild yn te gean.

 

Oarre aktiviteiten kinne wêze:

- polsstokspringe;

- sweltsje telle op in pleats;

- nei de jeugdfûgelwachtdei yn Droegeham;

- fûgelhúskes meitsje en útsette en natuerlyk ynventarisearre;

- boeresleatfiskjes fange.

 

We wolle eigenlyk dat de bern wer nei bûten geane en de natuer wer echt fjille. En wij wolle se der bij helpe, mar se meie self it programma meitsje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Earste Ljipaai fan Top en Twel 12 maart 2014 Henny Schraa 

 

It earste ljipaai fan 2014 is fûn troch Henny Schraa. Henny fûn it aaike om 16.45 oere yn de Eastpolder. Henny (78) sei tsjin it bestjoer dat it miskien ek wol de lêste kear soe wêze. Werop wy seine: "no ja, je he der dan ek hast 80 ier oer dien, dat we hope al dat je der de kommende kear wat minder lang oer dogge, want oars is it inderdaad de lêste kear.

 

Henny, proficiat!!

 

 

 


Moandei 10 maart jiersfergadering fûgelwacht yn it café om 20.00 oere.

 

Nei de pauze sil Ruurd Jelle van der Leij in lêzing hâlde.

 

 

Ruurd Jelle van der LeijRuurd Jelle van der Leij (27), opgegroeid in Oldeholtpade, is van kinds af aan al fanatiek bezig met vogels. Het begon allemaal toen hij als klein kind mee ging met zijn vader op zoek naar kievitseieren en al gauw viel zijn interesse voor vogels ook bij andere mensen op. Zo ontmoette hij Freddie de Vries die destijds ook in Oldeholtpade woonde.

Via Freddie kwam hij in aanraking met een fanatieke groep vogelaars uit Oldeholtpade e.o. en had hij de perfecte mensen om zich heen om een enorme kennis te kunnen vergaren. Ze namen hem mee tijdens het ringen van Kerkuilen, Havik, Buizerd, Sperwer enz. Hij leerde het inventariseren van vogels door middel van de BMP methode. In het voorjaar namen ze hem mee op reizen naar Polen en Oost-Duitsland. In het najaar gingen ze steevast naar Falsterbo, Zweden om daar de enorme vogeltrek te aanschouwen. Kortom de ideale manier om alles te weten te komen over vogels in binnen en buitenland.

Na het afronden van zijn VWO is hij de studie kust en zee management gaan doen op het Van Hall te Leeuwarden. Naast de leuke excursies en mooie stages die hij tijdens deze studie heeft kunnen doen ontmoette hij ook hier weer de nodige mensen die zijn kennis deden groeien. Gedurende de studie kwam ook zijn passie voor fotografie steeds nadrukkelijker naar voren. Destijds was RJ altijd afhankelijk van andermans apparatuur maar daar kwam in 2007 verandering in. In augustus 2007 vertrok hij voor 5 maanden naar Noorwegen om daar en een aantal modules voor zijn studie te gaan volgen. Voor vertrek heeft hij zijn eigen spiegelreflexcamera aangeschaft met een aantal lenzen.

Bij terugkomst bleek de drive om te fotograferen alleen maar groter en was de tijd daar om een mooie 500mm te kopen zodat ook vogelfotografie tot de mogelijkheden ging behoren. Vanaf dat moment is het hard gegaan. Zijn foto's worden o.a. verkocht door de beeldbank FotoNatura en inmiddels is hij fulltime fotograaf. Als natuurfotograaf werkt hij al sinds 2008 aan een Stellinwerfs vogelboek wat eind dit jaar uit gaat komen.

Dit boek maakt hij in samenwerking met vriend en natuurman Freddie de Vries uit Oldeholtpade. Hij is niet alleen een goede schrijver maar heeft daarnaast enorm veel kennis van de flora en fauna in deze streek. Het boek wordt uitgegeven in samenwerking met de Stellingwarver Schrieversronte. In het boek zijn twee aspecten voor dit taal- en streekcultuurinstituut erg belangrijk: het beschrijven van kenmerkende onderdelen uit de natuur in de prachtige regio en het gebruik van het Stellingwarfs bij de beschrijving daarvan. Zo wordt de naam van de vogel dus in het Nederlands, Latijn en Stellingwerfs weergegeven. Daar zitten fantastische streeknamen bij zoals gemaskerde bandiet, dame mit et lange gezicht, lipketit etc. Het boek staat vol met belevenissen van vroeger, kleine handige herkenningstips en het voorkomen specifiek gericht op onze gemeentes (Oost- en West-Stellingwerf). Voor de foto's is zeer bewust

gekozen om een mooi beeld te laten zien, dus de vogel niet altijd vol in beeld. Juist een vogel in zijn omgeving verteld vaak veel meer over een soort. Daarnaast is er op de foto vaak een vogel met een kenmerkende prooi te zien, een vogel in een struik die bij ons in de streek veel voorkomt en zijn er een aantal abstracte foto's die het boek een meer artistieke uitstraling geven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Noch een pear moaie foto's fan de excursie bij Murk Nijdam:

(klik mar op de link)

index.php?p=fotoalbums&id=770

 

 

 

 


 

 

Earste Ljipaaien binne út!! (foto fan 15 maaie 2013)

 

 

 

 

 

 

Soms binne der wûnderlijke broedsjes:

 

 

 

 

Excursie naar de plas dras gebeiden van Murk Nijdam

 

Afgelopen vrijdag en zaterdag zijn wij op excursie naar de plas dras van Murk Nijdam geweest. Deze "weidevogelmagneten" zijn poeltjes, waarvan er volgens Murk nu een kleine 200 zijn in Nederland. De plasdras poeltjes zijn slechts een paar centimeter diep (hooguit 15cm) waardoor de weidevogels er naar hartelust kunnen eten en zich kunnen wassen. Ze vinden er bijvoorbeeld muggelarven en kleine kreefjes. Hoogtepunt was wel de aanwezigheid van de Kluut en een aantal Kemphanen (Hoântz). Al met al is Murk erin geslaagd om een kleine 150 grutto broedparen op een beperkt gebied te krijgen. Als je er door de landerijen loopt hoor je het alleen al aan de geluiden om je heen. Het leeft van alle kanten.

 

 

 Via deze link kom je in het foto album:

 index.php?p=fotoalbums&id=770

 

 Via deze link kom je in één van de drie filmpjes:

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

www.youtube.com/watch

 


 

   Excursie naar Murk Nijdam     

 

Op vrijdagochtend 10 mei (10.00 uur- 12.00 uur) en zaterdag middag 11 mei (14.30 uur - 16.30 uur) organiseert de Fûgelwacht voor haar leden een excursie naar de boerderij van Murk Nijdam. Murk Nijdam boert op een wel zeer vogelvriendelijke manier met oa twee plas dras gebieden, waar wij met een fluisterboot heen zullen varen en vanuit een kijkhut  de vogels kunnen bekijken. Er zijn nog enkele plekjes vrij en u kunt zich nog opgeven bij het bestuur of via topentwel@bfvw.nl. kosten bedragen 5 euro per persoon.

 

 

 


 

 

Neisbericht op de BFVW side van 4 april.

 

Oproep voor vervroegde bewerking maïspercelen
De voortgang van het broedseizoen van de kievit verloopt nog steeds uiterst moeizaam. De aanhoudende droogte en het relatief koude weer (vorst) zorgt voor een stagnatie van minimaal drie weken. De kievit en andere weidevogels moeten nog behoorlijk aansterken voor ze overgaan tot het leggen van eieren. De grutto’s bivakkeren in grote groepen op vochtige percelen, de eileg wordt uitgesteld en mogelijk zijn er grutto’s die helemaal niet meer tot broeden komen.
Vorige week heeft de BFVW iedere vogelwacht opgeroepen om waar mogelijk extra plas/dras situaties te creëren. Meerdere ijsbanen werden al onder water gezet, maar dit goede voorbeeld kan nog meer navolging krijgen. De BFVW ziet eveneens mogelijkheden om de maïsbewerking te vervroegen. “Alle werkslagen die nu gedaan kunnen worden hoeven de kieviten dan tijdens het broeden niet meer te ondergaan, bovendien zal het voedselaanbod toenemen waardoor de kievit sneller hersteld van de winterse omstandigheden” aldus voorzitter Rendert Algra.
De nazorg komt dit jaar door de huidige omstandigheden laat op gang en zal ook zeker langer gaan duren. De gefaseerde eileg van met name de kievit zal tot diep in het nazorgseizoen duren. Iedere vogelwachter dient zich hiervan bewust te zijn.

 


 

 

 

 

Op sneon 9 maart fan 10 - 11 oere is der in útstjoering fan studio súdwest (foarhinne radio markant, de lokale omrop). De útstjoering giet oer oer ús fûgelwacht. Ids Postma en Sieger Dykstra fan ús bestjoer en Herman Postma fan de Bou en lid fan de kommisje briedsoarch fan de BFVW sille befrege wurde oer ús wurksamheden rûnt ús doarpen mar ek oer it wurk fan de fûgelwachten yn Fryslân.

 

De útstjoering sil op snein herhelle wurde om 16.00 oere.

 

(De publieke omroep van Súdwest-Fryslân. Digitaal op kanaal 40 en 780 van Ziggo. In de auto 105,4 / 106,3 / 106,6 FM. Thuis op de kabel 99,4 FM.)

 

 

 

 

 


 

 

17 maart 2012

 

Earste Ljipaai fan Toppenhúzen en Twellingea.

 

It earste ljipaai is dit jier fûn troch Sieger Dijkstra út Twellingea. Hy hat it aai fûn achter De Jouwer op 16 maart. We hawwe justerjûn it aai lottere en goedkard.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Reactie BFVW over de uitspraak RvS

Earnewâld, 01-03-2012 

De Raad van State heeft vandaag in haar uitspraak tegen de

provincie Fryslân inzake de verleende ontheffing voor het kievitseieren zoeken aan de Bond van Friese Vogelwachten positief geoordeeld.

´De Raad van State heeft recht gesproken maar vooral recht gedaan aan een uniek stelsel van weidevogelbescherming in Friesland`. Aldus Mark Brouwer voorzitter van de BFVW. `Er is sprake van een ethisch verschil van inzicht tussen de BFVW en de Faunabescherming. Dat mag en dat kan, wel betreuren wij het ten zeerste dat op louter juridische argumenten dit verschil van inzicht moet worden uitgevochten. Het rapen van kievitseieren is ecologisch gezien volstrekt onschuldig omdat een kievit meerdere legsels produceert. Er is sprake van uitgesteld broedsucces en dat broedsucces wordt in belangrijke mate positief beïnvloed door de legselgerichte bescherming van onze meer dan 5.000 vrijwilligers verdeeld over 117 vogelwachten. Wij begrijpen heus dat wanneer je niet het hele verhaal achter de BFVW kent, je de dualiteit in deze vorm van weidevogelbescherming eigenaardig kan vinden. In Friesland is dat niet zo. Er wordt veel gezegd over draagvlak voor dit weidevogel beschermingsmodel maar dat is in Friesland groot. We kunnen met een ledenaantal van 25.000 rekenen op een brede steun van de Friese bevolking. Daarnaast is er groot politiek draagvlak gezien de inspanning van de provincie om deze unieke wijze van weidevogel bescherming in de lucht te houden. We hebben enorme waardering voor het college van GS en haar ambtenaren voor hun inzet om dit unieke systeem van weidevogelbescherming in de lucht te houden.

 

 


Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Rabobank Sneek
Rabobank Sneek
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Meer Bewegen voor Ouderen (MBVO)
Realisatie TTT software