Zoeken:
Sitemap Favorieten
Toanielferiening  

 

contact:

 

Mirjam van der Meer

 

E-mail:

secretariaat.fordivedaesje@gmail.com

 

Tillefoan:

06-18631689

 

 

 

 

 


It ferhaal fan Broer, Douwe en Jarich
 
 
‘Lang, làng forlyn libben op it plak, dêr ’t nou Toppenhuzen en Twellegea lizze, trije reuzen! Hja hjitten fen Broer, Douwe en Jarich en wierne sa great as de tsjintwirdige Toppenhûster toer.Ienris krigen hja it yn ‘e holle en graef elts in feart. Hja namen in pear preammen en seagen dy krekt yn ‘e helte troch. Elts mei sa ’n heale pream as in skeppe yn ‘e hân, bigounen hja in feart to slatten. Broer bigoun op ‘e Noardein, foart by de Aldfeart en stiekit sûdwesten yn. In moai rjucht farwetter ûntstie dêr, det lang om let ûtroun yn ‘e Wite Brekken, foart by it plak, dêr ’t de Wâldfeart syn ynhâld oan det wiid ôfstiet.Do seach Broer syn wirk mei nocht en greatskens oer en hy rôp: “Fen nou ôf oan, scil dizze feart Broersleat hjitte!” En in skofke letter: “It scil my nij dwaen, hwet Douwe en Jarich de fen makke hawwe!”

Douwe wier wat sûdliker bigoun, mear yn it doarp op. Hy wrotte al syn bêst, en der ûnstie ek in brede feart, mar rjucht wier er net. Efkes foar de Douwefeart lei er der in mâlle heakse bocht yn en groef do wer fierder, ont er yn ‘e Modderige Gea útkaem. Do riek er him de lea en seach hwet er makke hie en skreade oer it gea: “Fen no ôf oan scil dizze feart nei mei Douwefeart hjitte. Broer en Jarich binne keardels as hja it my forbetterje!”

 

Jarich stiek by de Leijesleat, op ‘e grins fen Toppenhuzen en Twellegea, de wûndere skeppe yn ‘e groun en bisocht ek in feart te meitsjen. En sikerwier, it slagge hi mek, mar der siete kronkels yn en hy wier ûndjip. Lykwols bearde er tige fen sin wirk en rôp mei it lûd fen in stoarm oer ‘e mar: “Fen nou ôf oan scil dizze feart nei my, dy ’t him makke, Jarichsleat hjitte; litte dy oaren det my mar ris neidwaen!”... (ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea)

 

Dizze bjusterbaarlike âlde folksêge fan de bruorren Broer, Douwe en Jarich is beskrean yn it boekje “Ta de skiednis fen Toppenhuzen en Twellegea” fan O. Santema. Hja wiene reuzen dy’t mei heale preammen de Broeresleat, Douwesleat en de Jarichsleat groeven ha. Noch altyd wurde de bruorren eare yn Top en Twel mei it keunstwurk  “De Drie Broers” makke troch keunstneresse Hennie de Boer.

 

Toanielferiening Fordivedaesje bestiet 40 jier en dat wolle hja witte! Fordivedaesje hat de âlde folksêge fan de trije reuzen  bewurkje litten troch de  skriuwers Paul van Dijk en Jurjen Faber. Beide mannen  binne ûnder oaren bekend fan teaterselskip Knûkel. De toanielferiening is bliid en grutsk mei it script.

 

Haadpersoan yn De Striid is lytse Piter. De doarpen wurde slim bedrige troch de trije reuzen en dêrneist  is der ek noch heech wetter op komst. Kin lytse Piter dizze eleminten de baas, of...?! Jo sitte earste rang in ien fan ús preammen en wy farre jo oer it Ges by  DE STRIID lâns.

 

De haadregy is yn hannen fan Fordivedaesje sels. Dêrnjonken freget it stik in protte sub-regiseurs. Dit alles hat te krijen mei it ferskaat oan sênes en lokaasjes. De Striid  freget ek in soad spylders. Mar Fordivedaesje hat har bêst dien beide doarpen te mobilisearjen. Mei man en macht hat Top en Twel de skouders der ûnder set. Jong of âld, frou of man, betûft of nijkommer, elts hat in plakje yn dizze bysûndere produksje.

 

Sjoch efkes op 'e webside www.destriid.frl !!

 

Fordivedaesje

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden
Aan-& Verkoop begeleiding woningen&bedrijfspanden

Agenda
zo 20 augustus 2017 Muzikale Zomeravond Kerkdienst
za 2 september 2017 Oud Papier
za 9 september 2017 ZOU over zee
zo 10 september 2017 ZOU over zee
do 14 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen
vr 15 september 2017 Friese Kolfkampioenschappen

      Iepenloftspul:

         'De Striid'

   18 o/m 23 septimber

 

Der binne noch kaarten.

Wês der fluch by: Fol=Fol

 

      Reservear hjir!

      www.destriid.frl

 

Uitgelicht
Tennisvereniging "De Grachten"
Tennisvereniging "De Grachten"
Logopedie
Logopedie
Realisatie TTT software