Zoeken:
Sitemap Favorieten
IJsclub Rept U  

Iisklup "Rept U"
Lokaasje: tusken Nije Dyk en Sjaerdawei

Foarsitter: Cor v.d. Meer
Tsjerkebuorren 10
8625 HC Oppenhuizen
Telefoan: 0515-559 511

Email: reptu@topentwelonline.nl


 

PRIVACYVERKLARING

 

Dit is een privacyverklaring van IJSLUB “REPT U” gevestigd te Oppenhuizen-Uitwellingerga en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40002612. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS:

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u indien u:

 

 

Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

 

 

Wij gebruiken deze gegevens om:

 

 

INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reptu@topentwelonline.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat hetverzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw sfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Wij wijzen u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onzde verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

 

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS:

 

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen.

 

DERDEN:

 

IJsclub Rept U verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Wij kunnen foto ’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaard aantekent.

 

BEWAREN VAN UW GEGEVENS:

 

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens : maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING:

 

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

 

 

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Aandacht voor verlies en rouw
Aandacht voor verlies en rouw
Vishandel Cees Bijlsma
Vishandel Cees Bijlsma
Realisatie TTT software