Zoeken:
Sitemap Favorieten

Privacy verklaring
 

De Feriening Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellingea hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Het Doarpsbelang houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring geven wij helder en transparant aan hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
 

Het Doarpsbelang verwekt uw persoonsgegevens omdat u lid bent van onze vereniging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt:
 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 1. Naam, Adres en Woonplaats

 2. Bankrekeningnummer

 3. E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
 

Het Doarpsbelang verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoons gegevens.

 

Doel en wijze verwerking
 

Het Doarpsbelang verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Afhandelen van uw contributiebetaling

 2. U informeren over lopende zaken

Doarpsbelang maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of –systemen

 1. MS Office (Word, Excel en Outlook), voor correspondentie met leden, overheden en onderling tussen bestuursleden en voor verwerken van het ledenbestand.

Bewaartermijn
 

Het Doarpsbelang bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Verstrekking aan derden
 

Het Doarpsbelang verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van genoemde doelstelling u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden voor commerciële doelen.
 

Rechten omtrent uw gegevens
 

U hebt het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de uw persoonsgegevens. Bij verwijdering wordt het lidmaatschap beëindigd per ultimo van het kalenderjaar. Ook heb je het recht om je gegevens door ons te laten overdragen aan een andere partij.  Wij kunnen legitimatie vragen, voordat wij gehoor geven aan een overdrachtsverzoek. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  doarpsbelangtopentwel@outlook.com 

 

Klachten
 

Indien uw klachten heeft voer de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u direct contact met het Doarpsbelang op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.
 

Beveiliging
 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegeven van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

 1. Alle personen die namens Doarpsbelang van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 2. Wij hanteren een wachtwoordbeleid op al onze gegevens

 3. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij incidenten

 4. Wij evalueren onze maatregelen

 5. Bestuursleden en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

 6. Voor incasso’s wordt het systeem van de Rabobank gebruikt.  

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
wo 25 september 2019 Informatieavond Glasvezel
za 28 september 2019 TOP'63 - AVC
za 5 oktober 2019 TOP'63 - Sc Bolsward Pubquiz: Back to the 90's
zo 6 oktober 2019 Open Deur-dienst
za 12 oktober 2019 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

- Oever- en Kadenproject

Uitgelicht
Slagerij de Jager
Slagerij de Jager
Schraa Assurantiën

Realisatie TTT software