Zoeken:
Sitemap Favorieten
Hermes-Tsjerke  

Mailcontact : mwittermans@home.nl

V=voorz. P=Penningm. S=secr.

Gerrit Riphagen V, Merkelstrjitte 43

8625HX Oppenhuizen 0515-559305
Anke Branderhorst, Bregesleatswei 3,
8624 TR Twellingea 0515-559521

Marieke Wittermans P,Sjaerdawei 35,

8625 HR Oppenhuizen 0515-559332

Saskia Stellinga S, Sjaerdawei 2,

8625 HS Oppenhuizen 0515-559479

Ytje Soeten-deJong,Brêgesleatswei11,

8624 TR Uitwellingerga 0515-559319

Herman Epema. Brêgesleatswei 25,

8624 TR Uitwelllingerga, 0515-559798

Klaas Oosterheert, Koartebaen 10,

8624 TD Uitwellingerga 0515-559986

Koos Oosterhaven PR LytseSúdein 13

8624 TS Uitwellingerga, 06 51 509 532

Ria Rijpkema-van Veen, Jarichstrjitte 16, 8625 JD Oppenhuizen. 0515-559811 en 06-40277776.

Website: www.aldefrysketsjerken.nl


Adres van de Hermes-Tsjerke: Buorren 59, 8624 TM, Uitwellingerga

Hermes-tsjerke in (Zwaluw)lucifers, gemaakt door Frits Jansen uit Cornjum (1926-2002)

___________________________________________________________________

Zondag 2 februari: Leafdesbrieven, met Inez Timmer en Tseard Nauta

Aanvang 15 uur

Entree: 10,-

De Leeuwarder Courant honoreerde deze voorstelling met 4 sterren!

 

„Leafdesbrieven“ fertelt it ferhaal fan Andrew Makepeace Ladd III, en Melissa Gardner.
Sûnt har bernejierren binne se dikke freonen en hoewol’t se gek op mekoar binne…..no ja, jo begripe it al.
Beide trouwen mei in oaren-ien, krije in eigen libben, in eigen wrâld. Andrew kriget sukses yn de polityk en Melissa yn de keunst, mar se rekket fertize yn ûngelokkige affaires en drank.
Wat harren bynt, is in briefwiksel dy’t se in libben lang folhâlde. Yn dy brieven skriuwe se mekoar alles wat se yn it echte libben net tsjin mekoar sizze kinne of wolle. De toan wikselet rêd tusken humor, wanhoop, langstme en kleare erotyk.
„Leafdesbrieven“ waard in Amerika spyle troch û o. Elisabeth Taylor, Mel Gibson, Aly McGraw en Ryan O’Neal.
Yn Nederlân krûpten û. o. Anne-Wil Blankers en Paul van Vliet yn de hûd fan Andy en Melissa.

Timmer en Nauta wurken earder gear yn „Twa“(1992), yn de 5 stjerren produksje „Op alle fronten“ ( 2015/16) en yn  „HoHoHo de Krystrevu“ (2016, 17 en 18)
Inez Timmer, internationaal musicalaktrise, teaterminske en sjongeres, jout har sûnt 2012 ta op it meitsjen fan yntyme teaterfoarstellings yn Nederlân en Dútslân. Se spyle yn mear as 30 musicals, befear op cruiseskippen alle 7 seeën, sjongt jazz like maklik as musical en chansons. Mei „Mademoiselle Chanel“ skreau se har 10de soloprogramma. Yn „Stockholm of in inkelde reis Sabeare“ wurke Inez gear mei Wiebe Kaspers en die se har earste erfarings op mei húskeamerfoarstellings. „Leafdesbrieven“ set de trent om intime en bysûndere  foarstellings ticht by de minsken te bringen troch.
Tseard Nauta is multy-instrumintalist, komponist en arranzjeur en meioprjochter fan it ferneamde Klezmerorkest „Di Gojim“. Syn kinnen as akteur bewiisde er û.o. yn „Op alle fronten“, in foarstelling dy’t troch de Ljouwerter Krante mei 5 stjerren beoardield waard.
„Rijk en beroemd“ wie de titel fan it soloprogramma dêr’t Tseard jierrenlang suksefol mei troch it lân toerde. De teksten út dizze foarstelling binne stik foar stik tsjûgen fan

Tseard’s bysûndere gefoel foar taal.

 ___________________________________________________________________

Zaterdag 14 maart, tijd en nadere details volgen

Wachtkamerorkest, klassiek strijkorkest


 ___________________________________________________________________

Heeft U soms zelf een idee voor een aktiviteit in ons kerkje?

Een leuke hobby misschien, waarover U best eens wat zou willen vertellen,

een bijzondere reis, die U met woord en beeld onder de aandacht wilt brengen?

Laat het ons weten op één van de bovenstaande adressen!

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
vr 24 januari 2020 Stamppotbuffet
zo 26 januari 2020 Start: Nij Talint Orkest Top & Twel
do 30 januari 2020 Soos ‘Bliuw Warber’ Voorlichtingsavond Top & Twel Duurzaam
vr 31 januari 2020 Start: Durk de Jager Driebandentoernooi "Elkenien docht mei"

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Badminton
Badminton
Zwemvereniging "De Gravinnepoel"
Zwemvereniging "De Gravinnepoel"
Realisatie TTT software