Zoeken:
Sitemap Favorieten
Top & Twel Duurzaam  

De werkgroep Top & Twel Duurzaam bestaat uit:

Johannes Feenstra, Koos Oosterhaven, Alex Coppoolse, Douwe Faber, Gerben Visser, Vincent Hesselink, Marieke Verf, Aljosja Akkerman, Jos Oosterkamp, Hans Dijkstra.

 

ttduurzaam@ziggo.nl

 

 

 

 

 


 

Kijk voor nieuws en informatie over de Energiecoöperatie op de pagina van Energiecoöperatie Top&Twel


 

Energiecoöperatie Top&Twel: It giet oan!

(juni 2020)

 

De Energiecoöperatie Top&Twel is een feit. Na veel voorbereiding en vergaderen hebben we de handtekening gezet bij de notaris voor de statuten. We zijn nu aangesloten bij Us Koöperaasje, de overkoepelende organisatie waar alle Friese energiecoöperaties zijn aangesloten. Via Us Koöperaasje hebben we nu ook een overeenkomst met Energie Vanons getekend.

 

Dit betekent dat we nu in onze dorpen zelf als afnemers van energie medezeggenschap krijgen over onze energievoorziening. Ook gaan we meeprofiteren van de opbrengsten van onze energieleverancier: Energie Vanons. Deze leverancier is door de Consumentenbond, Wise, Greenpeace en Natuur en Milieu met een 10 gewaardeerd en als nummer 1 beoordeeld als groenste energieleverancier.

 

Voor de duidelijkheid: ieder die stroom en gas afneemt van Energie Vanons zorgt ervoor dat er elk jaar €75 terugvloeit naar onze dorpen. Dit geld gaan we inzetten voor verduurzaming en verbetering van de leefbaarheid van onze “mienskip”.

 

Na onze succesvolle voorlichtingsavond van 30 januari hebben al veel mensen te kennen gegeven energie te willen afnemen van Energie Vanons en lid te willen worden van onze energiecoöperatie. Meer dan 50 huishoudens hebben zich hiervoor aangemeld. Nu is het zover dat men zich daadwerkelijk kan opgeven.

 

Dit kan op de volgende manieren: via onze nieuwe website https://energiecooperatietopentwel.nl/ of via de site van Energie Vanons: https://energie.vanons.org/cooperaties/energiecooperatie-top-twel/

Hier kun je meteen uw maandbedrag uitrekenen en ook een vergelijking maken met andere energieleveranciers.

 

Als je dan tevens lid bent van Energiecoöperatie Top&Twel bepaal je samen met alle leden waar ons geld aan wordt besteed en hoe we de verduurzaming van onze woningen en omgeving vormgeven.

 

Hans Dijkstra Jos Oosterkamp Gerben Visser Alex Coppoolse
voorzitter secretaris penningmeester ledenadministratie

 

Voor verdere inlichtingen en ondersteuning: info@energiecooperatietopentwel.nl  of via telefoonnummer 06-12827144. Wij zijn ook te vinden op Facebook.

 

Doe je mee!?

 


De Energiecoöperatie Top & Twel staat in de startblokken!

(mei 2020)

 

Het lijkt al maanden stil sinds de informatieavond op 30 januari in ’t Harspit, maar op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om snel van start te kunnen gaan met de Energiecoöperatie Top & Twel. Dat betekent dat dan bewoners van Oppenhuizen, Uitwellingerga en hieraan verbonden directe omgeving volledig duurzame stroom en gas kunnen gaan afnemen via de dan aan ons verbonden energieleverancier Energie VanOns. Volg de berichtgeving op topentwelonline.nl.

 

Sinds de bijeenkomst van 30 januari in It Harspit hebben we dan ook niet stil gezeten. Allereerst hebben we sinds die avond de initiatiefgroep weten uit te breiden. Via de verstrekte inschrijfformulieren hebben een aantal mensen aangegeven de groep te willen versterken. Inmiddels hebben we kennis gemaakt met elkaar, we hebben nu een paar maal samen om de tafel gezeten voor het verder ontwikkelen van plannen.

 

Via de inschrijfformulieren van 30 januari en via diezelfde formulieren die bij de winkels in onze dorpen lagen, hebben tot nu meer dan 50 mensen aangegeven energie te zullen gaan afnemen via Energie van Ons lid en te willen worden van onze coöperatie (dit is bijna 10 % van de huishoudens van onze dorpen!).

 

Energie van ons

Zoals jullie mogelijk al weten is Energie van Ons een betrouwbare energieleverancier die is ontstaan uit de energiecoöperaties van de drie noordelijke provincies. Ieder die dus lid wordt van de energiecoöperatie heeft dus indirect zeggenschap over Energie van Ons. De opbrengsten van Energie van Ons worden deels weer teruggegeven aan de energiecoöperaties van de noordelijke provincies. Zo hopen wij verdere stappen te kunnen zetten die leiden tot het verduurzamen van onze dorpen. Stappen die bijdragen aan het opwekken van groene energie. Dit onder het motto: gezamenlijke lusten, lasten en zeggenschap.

 

Goed om te weten dan Energie van Ons een 10 scoort bij een onderzoek uitgevoerd door onder andere de Consumentenbond.

 

Een paar mensen uit onze groep hebben zich inmiddels beziggehouden met het opstellen van de statuten voor onze energiecoöperatie. Het concept ligt nu ter beoordeling bij de notaris en we hopen nog deze maand dan ook officieel als coöperatie te bestaan. Vanzelfsprekend zullen we de statuten ieder ter inzage aanbieden, ook via onze website waar inmiddels ook aan wordt gewerkt.

 

En hoe nu verder?

Op korte termijn zullen wij de mensen die zich hebben aangemeld voor het afnemen van Energie van Ons benaderen. De mensen die lid willen worden van de Energiecoöperatie Top & Twel worden ook benaderd. Ook hopen we elkaar dan natuurlijk zo snel mogelijk te treffen op een avond in It Harspit om gezamenlijk deze start te maken en na te denken over plannen voor de toekomst. Dit alles in afwachting van de ontwikkelingen rond het Corona-virus.

 

Maar voor nu wacht u het beste de nadere berichtgeving af op topentwelonline.nl

Voor nadere informatie email: ttduurzaam@ziggo.nl

 


Súdwest-Fryslân: onderzoek onder inwoners over energietransitie

(april 2020)

 

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen tot en met 3 mei meedoen aan een onderzoek over de toekomst van de energievoorziening. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES). De gemeente heeft voor het onderzoek onafhankelijke specialisten ingehuurd van de TU Delft en het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO).

 

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook Súdwest-Fryslân is verplicht een bijdrage te leveren. Daarvoor heeft de gemeente de hulp van inwoners nodig. 

 

De vragenlijst is mede tot stand gekomen dankzij de inbreng van een groep inwoners. Samen hebben deze inwoners een aantal ideeën uitgewerkt waar deelnemers punten aan kunnen toekennen. De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van 14 jaar en ouder. Meedoen kan via de website www.sudwestfryslan.nl/toekomstvanenergie

 

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een advies, dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De planning is dat Súdwest-Fryslân het traject voor de zomervakantie afrondt.

 

Het NPBO heeft samen met de TU Delft speciaal voor de energietransitie een methode ontwikkeld om inwoners te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Dat Súdwest-Fryslân kiest voor deze NPBO-methode is geen toeval. “Wij hebben lering getrokken uit het recente verleden”, zegt wethouder Erik Faber.

 

Hij doelt op de maatschappelijke onrust rondom de realisatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer en de bouw van turbines bij Hiddum Houw, nabij de kop van de Afsluitdijk. Dat is provinciaal bepaald. “Met de wensen van de inwoners is toen onvoldoende rekening gehouden.” Ook de gemeente kon weinig uitrichten tegen beide windparken.

 

Voor de bijdrage aan de RES heeft Súdwest-Fryslân met de NPBO-methode gekozen voor een unieke koers, als eerste gemeente in Nederland. “Wij willen eerst weten hoe onze inwoners de energietransitie willen vormgeven”, zegt Faber. “Maar het moet niet alleen blijven bij de vraag hoe. De bedoeling is dat onze inwoners straks ook meehelpen de plannen voor de RES te realiseren. Ik roep dan ook alle inwoners, van jong tot oud, op om deze vragenlijst in te vullen.”

 

 


It giet oan!

 

Groen licht voor de oprichting van de Energie Coöperatie in Top & Twel 

(jan 2020)

 

Onder grote belangstelling gaf de werkgroep EC een presentatie van het plan voor deze Energie Coöperatie. Na een welkom en steunbetuiging van Wynold Feenstra van het Dorpsbelang, werd de avond ingeleid door Gerben Visser. Door ons en van ons, een initiatief om de mienskip te versterken en de duurzame initiatieven en voorzieningen in de dorpen te vergroten. Aan de hand van heldere presentatie en beelden gaf Jos Oosterkamp uitleg over het hoe en waarom en de te nemen stappen. De belangstellenden gaven letterlijk groen licht door bij de stellingen hun keuze te uiten: groen voor een ‘ja’ en rood voor een ‘nee’. Het werd een groene bijeenkomst, de groene kaartjes kleurden de zaal. Na de pauze gaf René Poppen een schets van de coöperatie in Poppenwier en gaf Jan Koster van Energie VanOns (het energiebedrijf van de lokale coöperaties)  een helder beeld van dit regionale energiebedrijf. Alle stroom wordt in de noordelijke provincies gewonnen én vervolgens terug geleverd aan de leden. In de noordelijke provincies zijn vele coöperaties werkzaam, waarvan 53 in Friesland. In een antwoordformulier gaf het overgrote deel van de aanwezigen aan op de hoogte te willen blijven van de voortgang en informatie over het lidmaatschap te willen ontvangen. Zes personen hebben zich gemeld om actief deel te nemen aan de komende activiteiten: een bestuur samenstellen en de coöperatie oprichten.

 

Wat een prachtig resultaat, de Mienskips-energie stroomt nu al door onze dorpen! Het is de bedoeling om de coöperatie daadwerkelijk in de steigers te hebben voor de zomer 2020.

 

Wilt u zich nog aanmelden via een intekenlijst bij ons initiatief dan kunt u deze lijst invullen bij Slagerij de Jager, Bakker Tjalsma, de Superrr, It Harspit en Top Hairfashion.

 


Onze eigen Energie Coöperatie in Top en Twel? Dat Kan!

(jan 2020)

 

In gesprekken over de Energie Coöperatie horen de werkgroeppleden vaak: “Ik heb al zonnepanelen ”of “Ik hoef geen zonnepanelen”. Daar gaat het nu niet om. Top&Twel Duurzaam blijft actief. Vanuit de Buurkrachtactie van voorjaar 2019 is een werkgroep ontstaan die in samenwerking met het Dorpsbelang zich inzet voor de oprichting van een eigen Energie Coöperatie in Top en Twel. Wat dit inhoudt wordt uitgelegd op 30 januari in It Harspit.

 

Wat is een Energie Coöperatie of wat doet zo’n coöperatie?

Het is de bedoeling om in onze dorpen zelf energie op te wekken door het plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen op It Harspit, op daken bij boerderijen of door het plaatsen van een windmolen.

 

Deze energie wordt vervolgens geleverd aan EnergievanOns, een kleinschalige energiemaatschappij die stroom ontvangt van de energiecoöperaties uit Friesland, Groningen en Drenthe. In Friesland zijn op dit moment al meer dan 50 energiecoöperaties actief. Diegenen die lid zijn van zo’n lokale coöperatie ontvangen van hen de energie. Door ons, voor ons.

 

Van de financiële opbrengsten, zeg maar de winst, kunnen we duurzame initiatieven ondersteunen in onze dorpen. Opbrengsten komen dus ten goede aan onze eigen voorzieningen zoals It Harspit, de school en andere, door de leden vastgestelde duurzame doelen.

 

Wil je meer weten? Bezoek de informatieavond van 30 januari in It Harspit. De leden van de werkgroep en ervaringsdeskundigen geven uitleg en informatie over deze mogelijkheid. De avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom.

 


Op eigen kracht: Energie Coöperatie TOP en TWEL           

(dec. 2019)

 

Sinds april hebben we als werkgroep niet stilgezeten. We hebben verschillende, door de gemeente SWF georganiseerde, avonden bezocht en ook hebben we contact gezocht met Energiewerkplaats Fryslân.


Op dit moment zijn we als energiewerkgroep een onderdeel van dorpsbelang.

We zijn hiermee begonnen omdat de tijden veranderen, het rustige dorpsleven maakt onderdeel uit van een hectische en complexe samenleving. Daar waar vroeger belangrijke beslissingen werden genomen in het dorp zelf, worden nu beslissingen genomen in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de provincie Fryslân of in Europa.

 

Op het terrein van de energievoorzieningen zijn er veel snel op elkaar volgende ontwikkelingen. Het energieakkoord geeft duidelijke richtlijnen. We moeten van het gas af, we moeten op zoek naar alternatieve bronnen van energie. Achter de schermen is de gemeente Súdwest Fryslân allang bezig met ontwikkelen van plannen; zij worden gehouden aan targets (doelen) die worden vastgesteld op landelijk niveau zoals vastgesteld in het energieakkoord. De gemeente zal bepaalde energievoorzieningen moeten realiseren. Het liefst met bewoners van de dorpen samen, maar als er geen animo is, dan maar zonder de inbreng van bewoners. Over de plannen voor zonneweiden wordt al gesproken, welwillende projectontwikkelaars hebben zich al gemeld.

Onze bedoeling is echter een zelfstandige coöperatie op te richten, waar u als dorpsbewoners bij aan kunt sluiten. We vinden het belangrijk dat we steun krijgen vanuit onze dorpen. Het voordeel van deze coöperatie is dat wij als Top en Twel zoveel mogelijk zelf de regie kunnen houden over de wijze van levering van stroom/warmte. Ook zullen opbrengsten onze dorpen ten goede komen. Vele dorpen/steden in onze gemeente en daarbuiten zijn ons al voorgegaan. In Fryslân zijn er intussen 56 energiecoöperaties.
We willen onze plannen graag aan u uitleggen.

 

Daarom houden we op

30 januari 2020 voorlichtingsavond in It Harspit

Noteert u deze datum alvast in uw agenda.

 

De werkgroep onderzoekt

Om te zorgen dat niet de gemeente voor ons bepaald welke energievoorziening er zal komen in onze dorpen, onderzoeken we als Top en Twel Duurzaam alle mogelijkheden op het gebied van energie transitie om energiekosten te besparen.

Isolerende maatregelen aan je huis zijn nog steeds heel zinvol.

Het zijn investeringen die een hoog rendement  opleveren in vergelijking met een gewone spaarrekening. Dit kan oplopen tot 11%, zie www.milieucentraal.nl.

 

Wat kun je besparen?

Buitengevelisolatie          €300 – €1600 per jaar

Spouwmuurisolatie          € 250 - € 950 per jaar

Isolatieglas                     € 150 – €270 per jaar

Voor alle details en alle mogelijkheden over energiebesparingen per huishouden, verwijzen wij naar het boek van Consumentenbond (in samenwerking met Milieucentraal): Mijn huis energiezuinig. Hoe pak je dat aan.

 

Toekomstplannen

Top en Twel Duurzaam onderzoekt nu, in samenwerking met Dorpsbelang,  de mogelijkheden voor een eigen energiecoöperatie. Stel je voor dat wij in TOP & TWEL een eigen plan maken voor het opwekken van energie. Dat we niet afhankelijk worden van projectontwikkelaars die op ons grondgebied stroom gaan opwekken om deze vervolgens aan ons te verkopen tegen hun voorwaarden. Daarnaast willen we namens Dorpsbelang contact blijven houden met de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo willen we zo goed mogelijk kunnen anticiperen op de plannen rond de energietransitie.

Wij kunnen als Top en Twel ons eigen plan trekken. Samen spreken we af hoe, met welke middelen wij de stroom kunnen opwekken, hoe we stroom kunnen leveren aan de bewoners van onze dorpen. Wij kunnen winst maken en samen zorgen voor bijvoorbeeld een energieneutrale voorziening voor It Harspit of de sportvelden. Een gezamenlijke inzet die zal kunnen bijdragen aan het behoud van onze voorzieningen in onze dorpen. In Kubaard wordt bijvoorbeeld al enige jaren met de opgewekte energie meerdere voorzieningen zoals het dorpshuis, de sportvelden, etc. financieel ondersteund van de opbrengsten van hun energievoorziening. Zij zijn niet langer afhankelijk van subsidies van de gemeente.

 

De kracht van TOP en TWEL

Samen een energiecoöperatie (EC) starten, dat moet kunnen. Wij hebben in onze dorpen nog een bijzondere “mienskip”. Er zijn vele initiatieven. Denk aan ‘t Sprútsje en het extra stukje tuin van de kerk (met praattafel), de Helpende Hân, het Repaircafé. Onze dorpsvoorzieningen zoals een bakker, slager, kappers, supermarkt, etc. en de talloze verenigingen, alles draagt bij aan een leefbare woonomgeving. Ook kennen we nieuwe initiatieven zoals een dagopvang voor mensen met dementie. Daarnaast zijn er natuurlijk diverse bedrijven op het gebied van watersport. Het samen werken aan een EC kan bestaande initiatieven versterken. Het is belangrijk om samen de kracht van onze dorpen te behouden en te versterken. We roepen u op: Wees deel van de oplossing!

 

Over hoe het er uit kan zien:

TOP en TWEL in de toekomst (Het leven in 2030)

Een verslagje op topentwelonline:

“In het laatste overleg van de Energie Coöperatie ECTENT (september 2029) hebben alle deelnemers afgesproken de prijs voor afname van de door ons opgewekte energie opnieuw te verlagen. De prijzen zijn zeker gunstig te noemen nu de twee grote landelijke energieleveranciers hun prijzen opnieuw hebben verhoogd. Ook hebben we het experiment van de elektrische deelauto’s geëvalueerd. De meeste stratenblokken hebben goede ervaringen; de bewoners van De Bou hebben samen besloten een derde deelauto aan te schaffen.

Ook de lokale voedselvoorziening levert voldoende gezond voedsel voor al onze inwoners. De lokale boeren leveren zoveel mogelijk hun producten aan de plaatselijke voedselmarkt (deze voorziening zonder tussenhandel valt voor iedereen gunstig uit) en de tweede dorpstuin (ook Uitwellingerga heeft een eigen volkstuin) zorgt door de grote inzet van bewoners voor een grote diversiteit in het voedselaanbod. Met de uitbreiding van het aantal “Lytse Húskes” aan de Afkelânsdyk heeft voor een toename van betaalbare wooneenheden gezorgd. Jongeren blijven graag wonen in onze leefbare woongemeenschap.”

 

Bent u ook enthousiast, wil jij met ons meedenken?

Sluit je aan bij de werkgroep!

 

Voor meer informatie mail naar ttduurzaam@ziggo.nl

 


 

Beste mededorpsbewoner,

 

We kunnen terugkijken op een succesvolle actieavond op 12 april in It Harspit. Er was een ruime opkomst en ieder kon na de presentaties zijn vragen kwijt naar aanleiding van de gehouden presentaties. We willen nog even wat punten onder de aandacht brengen.

 

Zoals je mogelijk hebt gehoord heeft minister Wiebes besloten de salderingsregeling voor zonnepanelen te verlengen tot 2023. Dit betekent dat er twee jaar langer kan worden geprofiteerd van deze gunstige regeling waarbij ook energiebelasting wordt ontvangen over de terug geleverde stoom aan het net. Daardoor wordt de terugverdientijd van de zonnepanelen korter en het rendement op de investering hoger. Vanaf 2023 zal deze regeling worden afgebouwd.  Dus hoog tijd om alsnog in de stappen bij onze actie.

 

Je kunt meeliften met het aanbod ten aanzien van de inkoop en installatie van zonnepanelen en ook het laten uitvoeren van isolerende maatregelen aan de woning. Het aanbod is te vinden op https://www.duurzaambouwloket.nl/oppenhuizen Deze actie geldt tot 30 juni.Hier vind je ook de actievoorwaarden in een link terug. Heb je interesse dan kun je gebruik maken  van het inschrijfformulier zoals daar aangegeven.

 

Het Duurzaam Bouwloket zorgt voor het inschakelen van de bedrijven die zijn aangesloten bij de actie. Deze nemen vervolgens contact met je op voor het maken van verdere afspraken. Het kan zijn dat je nog vragen hebt over dit aanbod zoals achtergrondinformatie over de materialen en technieken. Dan kun je bellen met het Duurzaam Bouwloket op nummer 072-7433956. Daar kunnen ze alle informatie geven die nodig is. Het is een onafhankelijk instituut wat werkt in opdracht van gemeentes.

 

De presentaties van Peter Dijkstra van de gemeente Súdwest-Fryslân, Jeroen Veenema van ons energie-initiatief (wordt zo snel mogelijk geplaatst) en van Raoul Santibanez van Duurzaam Bouwloket zal je daar ook aantreffen.

 

We willen je er tevens op attenderen dat op de avond in It Harspit ook plannen zijn gepresenteerd om te komen tot een energiecoöperatie. Zo hopen we als dorp tot gezamenlijke initiatieven te komen om energie op te wekken om onze dorpen daarmee te kunnen voorzien. Het is een stap om in onze dorpen het beheer te krijgen van onze energieopwekking. Naast de lasten en het beheer hebben we dan ook de lusten via zo’n constructie. We hebben gemerkt dat ook dit initiatief op de avond van 12 april de mensen aansprak. Hiervoor hebben we echter meer mensen nodig die willen meedenken en daar een rol in willen spelen. Wil je hier iets in betekenen meld je dan aan op ttduurzaam@ziggo.nl 

 

Zo kunnen we het voorbeeld volgen van de dorpen in Friesland die ons zijn voorgegaan.

Ook willen we je attenderen op een actie van ons waarbij het mogelijk is om twee weken twee energieverbruiksmeters kosteloos te lenen. Zo krijg je inzicht thuis in het stroomverbruik van de elektrische apparaten in huis, ook is het interessant om zo inzicht te krijgen in sluipverbruik. Door dit te beperken kan het een aanzienlijke besparing opleveren.  Je kunt je daarvoor aanmelden via het onderstaand emailadres.

 

Voor nadere informatie mail naar ttduurzaam@ziggo.nl

 

Met vriendelijke groet,

Het buurtteam.

 

Mei 2019


 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 3 april 2021 Oud Papier

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Driuwhout
Driuwhout
Biljarten
Realisatie TTT software