Zoeken:
Sitemap Favorieten
Werkgroep Structuurversterking TenT/A7

 

 E-mail: werkgroepa7topentwel@gmail.com

 


Artikel Topentwelonline

03-08-2020

 

Werkgroep Structuurversterking van Doarpsbelang Oppenhuizen en Uitwellingerga houdt vast aan aquaductvariant

 

We zijn in de uitwerking van de Startbeslissing iets over de helft van de Verkenningsfase. In deze fase zijn er drie varianten voor een nieuwe oeververbinding voorgelegd, t.w. een brug met een hoogte van 7.40 meter, een brug met een hoogte van 9.10 meter of een aquaduct. Rijkswaterstaat heeft in het afgelopen halfjaar een bijeenkomst in ’t Harspit en vanwege het coronavirus een digitale bijeenkomst gehouden met het doel in oktober-november van dit jaar een keuze aan de minister te kunnen voorleggen.

 

In deze bijeenkomsten en het daarop volgende overleg met Rijkswaterstaat heeft de werkgroep Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga aangegeven voorkeur te blijven houden voor een aquaductvariant. Ondanks dat een aquaduct een grotere investering vraagt, rechtvaardigt de werkgroep deze keuze, door argumenten aan te voeren, zoals: het bevorderen van de veiligheid op het water (beroeps- en recreatievaart), de inpassing in het landschap, het dorpsaanzicht, de gewenste gebiedsgerichte aanpak met verdere ontwikkeling c.q. herinrichting van het gebied door de koppeling van deelprojecten. Hierin zullen recreatievoorzieningen en bijvoorbeeld het tegengaan van de geluidsoverlast van de A7 hand in hand moeten gaan.   

 

De enquêtes in 2018 en 2019 hebben duidelijk aangetoond dat de werkgroep zich in hun streven door de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga gesteund voelt.

Na het laatste overleg mede op verzoek van Rijkswaterstaat heeft de werkgroep in een overzicht de voor- en nadelen van de drie voorgestelde varianten nog eens naast elkaar gezet. Ook hierin komt een aquaduct als beste variant naar voren (Deze brief/afweging is in het dossier op Top en Twelonline in te zien).

 

Of een aquaduct een grotere investering vereist, is nog maar de vraag als we behalve de aanlegkosten ook de exploitatie- en onderhoudskosten hierin meenemen. De aanleg van een aquaduct versus een brug zal een grotere financiële investering vragen. Echter, de werkgroep heeft Rijkswaterstaat gevraagd, naast de aanlegkosten een heldere, transparante voor alle betrokken partijen inzichtelijke uitwerking van de exploitatie- en onderhoudskosten op te stellen, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van een brug dan wel aquaduct.  Alleen op basis van deze zogenaamde life-cycle-costs/vision kan er een gedegen financiële afweging plaatsvinden.  

 

De plannen van de werkgroep voor de gebiedsgerichte aanpak zijn gepresenteerd aan de betrokken, verantwoordelijke wethouders van Súdwest-Fryslân. Een ambitieus plan, waarvoor zij waardering hebben uitgesproken. Tevens ligt er een verzoek om deze plannen aan de verantwoordelijke gedeputeerde(n) van de provincie voor te leggen en toe te lichten.

 

De werkgroep voert in augustus – september ook nog gesprekken met een vertegenwoordiging van het bedrijventerrein Brêgefinne en andere direct betrokkenen.

 


Artikel Topentwelonline

07-02-2020

 

Drukbezochte voorlichtingsavond vervanging brug Uitwellingerga

 

Donderdagavond 6 februari 2020 organiseerde Rijkswaterstaat een druk bezochte voorlichtingsavond in It Harspit over het project voor de vervanging van de brug in Uitwellingerga. De brug over het Prinses Margrietkanaal moet vóór 2026 worden vervangen 


Het ingenieursbureau Witteveen en Bos gaf namens Rijkswaterstaat een toelichting over de procedure en de voorwaarden waaraan de toekomstige oeververbinding moet voldoen. Vervolgens werden de aanwezige inwoners in een werksessie van 7 tafels uitgenodigd om hun kennis en hun gedachten rond de brugvervanging onder de aandacht te brengen, zodat Rijkswaterstaat op de hoogte is wat er leeft in beide dorpen.  


Tot slot verzorgde de werkgroep van Doarpsbelang een beknopte presentatie van haar plan 'Structuurversterking'. In deze presentatie werd de keuze voor de aanleg van een aquaduct als vervanging van de brug benadrukt. Doarpsbelang ziet met de aanleg van een aquaduct voldoende mogelijkheden om in een gebiedsgerichte aanpak ook andere deelprojecten te realiseren, zoals het tegengaan van geluidhinder en de bevordering van kleinschalige (water)recreatie. Misschien vraagt een aquaduct een grotere investering dan een brug, hoewel………, maar dan heb je wel een onbelemmerde veilige doorvaart voor beroeps- én recreatievaart en een onbelemmerde doorgang voor het wegverkeer. Ook landschappelijk gezien geniet een aquaduct de voorkeur boven een brug. Vanuit de dorpen is voor deze oplossingsvariant voldoende draagvlak.  


De gebiedsgerichte aanpak vraagt intensieve samenwerking. Aan Doarpsbelang Top & Twel zal het niet liggen. Zij nodigen Rijkswaterstaat, provincie en gemeente dan ook uit de samenwerking aan te gaan. Laten we er iets moois van maken waarmee het woon- en leefklimaat van Oppenhuizen en Uitwellingerga is gediend en een nieuwe impuls krijgt.  


Wilt u de presentatie van Doarpsbelang er nog eens op na slaan, klik dan op de volgende link 'Presentatie Doarpsbelang'.  

 


Artikel Topentwelonline

20-01-2020

 

De nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga ligt bij Rijkswaterstaat, gemeente en provincie

 

Onlangs hebben wij u via de site TopenTwelonline geïnformeerd over de uitslag van de enquête “Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga - 7 Speerpunten om over na te denken”. De uitslag van de enquête kunt u in het artikel hieronder nog nalezen.

 

Naar aanleiding van de enquête en de hierin gemaakte opmerkingen hebben we de gelijknamige nota op enkele onderdelen iets aangepast. De definitieve nota kunt u lezen door op de volgende link ‘Nota Structuurversterking Top&Twel’ te klikken. Inmiddels hebben leden van de werkgroep van Doarpsbelang een gesprek gehad met Rijkswaterstaat, waarbij na een toelichting de nota is overhandigd. Rijkswaterstaat heeft aangegeven de nota in de huidige Verkenningsfase te betrekken.  Doarpsbelang blijft dus namens u contact onderhouden met Rijkswaterstaat.

 

Rijkswaterstaat  heeft in het gesprek aangegeven op korte termijn via de media een uitnodiging aan de inwoners van beide dorpen te sturen voor een presentatie, waarin zij uitleg geven aan het komende project voor de vervanging van de brug.   U kunt deze uitnodiging dus binnenkort verwachten.

 

De werkgroep heeft ook contact gelegd met de gemeente en de provincie. De gedachte gaat uit naar het instellen van een projectgroep, waarin Doarpsbelang samen met de gemeente  in het streven naar een gebiedsgerichte aanpak de haalbaarheid van de speerpunten zal bespreken. Ook heeft Doarpsbelang aan de projectleider van de gemeente voorgesteld de nota in een presentatie aan het college van burgemeester en wethouders te willen toelichten.

 


Artikel TopenTwelonline

11-01-2020

 

Plannen Structuurversterking Top & Twelgesteund….

 

Afgelopen december heeft Doarpsbelang onder de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga een enquête gehouden. Hierin is de vraag gesteld hoe u denkt over 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen.

U had de keuze de enquête op papier of digitaal in te vullen en aan te geven of u met het speerpunt (voorstel): Ja mee eens, Geen mening of Oneens was.

 

De respons was 45%. Dit is minder dan de enquete die wij in 2018 over geluidhinder hebben gehouden, toen was de respons 64%. Deels is dit te wijten aan een niet vlekkeloos verlopen postbestelling in Oppenhuizen. Daar tegenover staat wel een zeer goed bezochte inloopavond op woensdag 11 december jl. Hiermee rekening houdend, laat de uitkomst van de enquête een duidelijk beeld zien en voelt Doarpsbelang zich breed gesteund in het verdere proces.

 

Om u een beeld te geven van het resultaat, geven wij enkele cijfers/percentages.

 

Het aantal ingeleverde formulieren bedroeg 45%, te verdelen in 21% in papier en 24% digitaal ingevuld. Dit betekent dat 55% van de adressen in Oppenhuizen en Uitwellingerga het formulier niet heeft ingeleverd. 

 

Op de inloopavond van 11 december jl. is al aangegeven dat u een speerpunt als een voorstel van Doarpsbelang moet zien. Het is een voorstel namens Oppenhuizen en Uitwellingerga in de komende gesprekken met de betrokken overheidsinstanties voor de gebiedsgerichte aanpak die gekoppeld is aan de vervanging van de brug in Uitwellingerga. Een voorstel, waarvan Doarpsbelang op basis van de inloopavond op 11 december jl. en de uitslag van de enquêtes dus brede steun heeft van de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga. In het onderstaande overzicht is per speerpunt het percentage van de uitslag gegeven.

 

 

Naar aanleiding van uw opmerkingen.

 

1. U bent het eens (87.5%) dat de snelheid op de A7 ter hoogte van Oppenhuizen en Uitwellingerga dag én nacht omlaag moet naar maximaal 100 km p/u. en als het kan naar 80 km p/u. Met name het vrachtverkeer in de nacht is een bron van geluidhinder.

Door het stikstofverhaal is landelijk bepaald dat per maart 2020 op snelwegen waar nu maximaal 130 km p/u gereden wordt, overdag de maximum snelheid op 100 kmp/u wordt bepaald; dit gaat dus ook op voor het A7 traject langs onze dorpen. Desondanks zal Doarpsbelang aandacht blijven vragen voor het omlaag brengen van de snelheid (dag én nacht) én de handhaving hiervan.

 

2. In overgrote mate kiest u voor een aquaduct i.p.v. van een nieuwe (hogere) brug. Zowel voor de veiligheid op het water en op de weg als ook voor de landschappelijke inpassing heeft een aquaduct de voorkeur boven een nieuwe brug. Hierbij zijn natuurlijk aandachtspunten. We zitten niet te wachten op een situatie zoals destijds in de zeventiger jaren bij de aanleg van de Prinses Margriettunnel met grondverzakkingen en schadeclaims. Ook dient het wegennet rond een nieuw aquaduct, in het geval van (zwaar) verkeer van en naar het bedrijventerrein Bregefinne geen extra belasting geven voor de direct omwonenden. Er mag geen extra geluidhinder van de nieuw aan te leggen oeververbinding ontstaan, terwijl geluidhinder van de Pr.Margriettunnel moet worden teruggedrongen. Een extra aquaduct dient ook voor fietsers goed begaanbaar te zijn.

 

3. Begroeide grond- en zichtwallen moeten geluidhinder tegengaan, maar moeten ook in het Friese open landschap passen. Het is een onderzoek waard of deze grond- en zichtwallen voldoende geluidreductie opleveren én kunnen opgaan in een groenzone die als het ware het Burg. Rasterhofpark verlengd tot voorbij het Pr. Margrietkanaal richting Joure.

 

4. Voor de bevordering van de kleinere recreatievaart in onze dorpen is op basis van de ingeleverde formulieren een meerderheid (77.5%) te vinden, maar zijn er wel opmerkingen geplaatst bij de bevaring van t Ges. Geconstateerd wordt dat er soms te grote schepen gebruik maken van ,t Ges met alle daaraan verbonden ongemakken. Sommigen van u zetten vraagtekens bij het herstel van de (privé) draaibruggen, en benadrukken de onbelemmerde doorvaart. Daarentegen spreekt u zich wel duidelijk uit voor een passantenhaven(tje) nabij de brug aan de Eastwei.

Een vaarverbinding naar de Brekken (Leijenpoel) voor kleinere recreatievaart wordt wel voorgestaan, alleen over de route vanuit de dorpen en de daarmee gepaard gaande kosten wordt verschillend gedacht. Een enkele negatieve vergelijking met de vaarroute langs de N7 in Sneek is hierbij aangehaald.

 

5.  In ruim 90% van de ingeleverde formulieren/reacties spreekt u zich uit voor extra aandacht voor wandel- en fietspaden in onze dorpen. Extra paden voor (sportieve) recreatie en aandacht voor (oude) wandelstructuren, zoals de trambaan Sneek – Joure en de mogelijkheid voor een wandelrondje Eastwei – it Wiid/Douwesleat – Afkelandsedyk.

 

6.  Woningbouw voor ouderen en starters blijft in onze dorpen achter en heeft daarom ruimschoots (89%) uw aandacht. U kunt zich vinden in het voorstel van Doarpsbelang om daar waar zich de mogelijkheid voordoet, zo nodig de huidige bestemming van woonobjecten voor deze doelgroepen aan te passen. Sommigen onder u stellen wel de voorwaarde dat alleen inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga hiervan gebruik mogen maken. Doarpsbelang zal bij de betrokken instanties hiervoor aandacht (blijven) vragen.

 

7.  Teneinde geluidhinder tegen te gaan spreekt u zich in grote getale uit voor meer geluidsarm asfalt. Hoewel Rijkswaterstaat eerder heeft aangegeven dat zij hiertoe niet verplicht is, omdat de geluidsnorm niet wordt overschreden, zal Doarpsbelang zowel in het kader van de gebiedsgerichte aanpak (voor de brugvervanging) als ook in het groot-onderhoud van wegen hiervoor aandacht blijven vragen.

 

Tot slot.

Het resultaat van en de opmerkingen in de enquête zullen worden verwerkt in de de nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga. Dit document is voor Doarpsbelang de basis voor de gesprekken met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente. De aangepaste nota zal nog op TopenTwelonline worden gepubliceerd.

 

Wij danken u voor uw medewerking en houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 


Artikel TopenTwelonline

12-12-2019

 

Inloopavond Structuurversterking

 

De inloopavond Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga op afgelopen woensdag is succesvol geweest. De opkomst was zeer bevredigend. Onder het genot van een kopje koffie hebben belangstellenden hun vragen kunnen stellen en hun opmerkingen kunnen maken. Doarpsbelang heeft aan de hand van de 7 speerpunten op het gebied van geluidhinder en veiligheid, recreatie en wonen verder uitleg kunnen geven aan de voorgestane gebiedsgerichte aanpak rond de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal.

 

De opmerkingen zijn voor Doarpsbelang aanleiding hier en daar aanpassingen te doen in de nota Structuurversterking. Het huidige conceptplan kunt u nog raadplegen via de link:

 

Structuurversterking Oppenhuizen-Uitwellingerga - 06-12-19-DB.pdf

 

De definitieve nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga  zal door Doarpsbelang iets na de jaarwisseling op www.TopenTwelonline.nl worden gepubliceerd. Dit document is voor Doarpsbelang de basis om in de procedure rond de brugvervanging verder in gesprek te gaan met o.a. Rijkswaterstaat, provincie en gemeente.

 

 

Behalve de inloopavond van woensdagavond is er dinsdag een enquêteformulier huis-aan-huis verspreid in Oppenhuizen en Uitwellingerga. Mocht u dit formulier niet hebben ontvangen, stuurt u dan een mail naar werkgroepa7topentwel@gmail.com, dan zorgen wij ervoor dat u het formulier alsnog ontvangt.

U kunt natuurlijk ook het digitale enquêteformulier gebruiken door op de volgende link te klikken: Enquête Structuurversterking Top en Twel

 

U kunt het formulier tot en met zaterdag 21 december a.s. inleveren.

 

Het is belangrijk dat u het enquêteformulier invult, zodat wij van Doarpsbelang een duidelijk beeld hebben hoe u als inwoner over deze aanpak denkt. Hoe groter de steun van u, des te sterker kunnen wij u vertegenwoordigen in het gesprek met de overheidsinstanties.

 

 


Artikel TopenTwelonline

5-12-2019

 

Structuurversterking  Oppenhuizen en Uitwellingerga

In het artikel van 9 november jl. vertelde Doarpsbelang van het plan voor structuurversterking van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Doarpsbelang wil dit plan koppelen aan het project voor de vervanging van de brug in Uitwellingerga (vóór 2026) en wel in de daarin opgenomen gebiedsgerichte aanpak.

 

In het plan, dat nu nog een concept is, is een aantal onderwerpen uitgewerkt: Geluidhinder en veiligheid, Recreatie en Wonen. Wij vragen u als inwoners van Top en Twel hiervan kennis te nemen.

 

U vindt het concept-plan hier:

Structuurversterking Oppenhuizen-Uitwellingerga - 06-12-19-DB.pdf

 

Wilt u meer weten over het plan, over de gebiedsgerichte aanpak, over de uitwerking van de onderwerpen of wilt u iets toevoegen waaraan wij van Doarpsbelang niet hebben gedacht dan nodigen wij u graag  uit voor de

 

Inloopavond op woensdagavond 11 december.

U kunt tussen 19.00 tot 21.00 uur zelf het tijdstip kiezen om met Doarpsbelang van gedachten te wisselen.

 

Bent u niet in de gelegenheid  om uw commentaar op de inloopavond te geven, stuur dan gerust een mail naar: werkgroepa7topentwel@gmail.com

 

Het is van groot belang dat u als inwoner aangeeft of u het plan ondersteunt, dan wel over een onderwerp anders denkt. Doarpsbelang acht dit een unieke kans om de genoemde onderwerpen onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke overheidsinstanties. Het definitieve plan zal als inspraakdocument dienen in het proces voor de brugvervanging.

 

Dus hoe groter de draagkracht vanuit de dorpen, des te sterker is de positie van Doarpsbelang in de gesprekken met Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslȃn.

 

Uw draagkracht wordt meetbaar door het enquêteformulier in te vullen.

Dinsdag 10 december wordt het formulier huis-aan-huis bezorgd. Als u géén drukwerk wilt ontvangen, wordt het enquêteformulier niet bij u aan huis bezorgd. U kunt dan een formulier ophalen bij een van de volgende inleveradressen: 1) Slagerij De Jager2) Superrr of 3) Bakkerij Tjalsma.

 

Wilt u gebruik maken van het digitale formulier, dan kan dat ook door op de volgende link te klikken: Enquête Structuurversterking Top en Twel 

 

Kortom laat uw stem horen en vul het enquêteformulier in tot uiterlijk zaterdag 21 december!

 

 


Artikel TopenTwelonline

08-11-2019

 

Doarpsbelang zet in op een unieke kans tot verlaging geluidhinder A7

 

Doarpsbelang zet in op een structuurversterking van de dorpen. Het plan wordt gekoppeld aan de vervanging van de brug over het Prinses Margrietkanaal. Rijkwaterstaat moet die brug vóór 2026 hebben vervangen. Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Sudwest-Fryslân bieden daarbij kans voor een zogenaamde gebiedsgerichte aanpak. Een unieke kans om in een breder plan de geluidhinder te verminderen en een impuls te geven aan de leefbaarheid in de dorpen.

 

In 2018 heeft Doarpsbelang een enquête gehouden naar de geluidhinder van het wegverkeer van de A7. In een respons van ruim 64% heeft 82% van de inwoners aangegeven de geluidhinder hinderlijk tot zéér storend te vinden. De enquête gaf voldoende reden om dit ongenoegen kenbaar te maken bij Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie. Doarpsbelang heeft enkele verkennende gesprekken gevoerd.

In november 2018 heeft de minister van Verkeer en Infrastructuur een beslissing genomen om de brug in Uitwellingerga vóór 2026 te vervangen. Deze zogenaamde Startbeslissing (ondertekend door Rijkswaterstaat, provincie en gemeente) biedt een unieke gelegenheid om gelijktijdig met de vervanging van de brug de geluidhinder van de A7 aan te pakken. In de gesprekken met Rijkswaterstaat, de gemeente en de provincie is geadviseerd om de geluidhinder in een zogeheten ‘gebiedsgerichte aanpak’ aan de orde te stellen. Een aanpak waarin werk met werk (brugvervanging én het tegengaan van geluidhinder) op een efficiënte wijze aan elkaar worden gekoppeld.

Rijkswaterstaat staat open om de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga mee te laten denken in mogelijke oplossingen, maar vindt het wel belangrijk dat de plannen breed worden gedragen. Doarpsbelang doet daarom een oproep aan alle bewoners hierin mee te denken!

 

Doarpsbelang werkt aan een nota Structuurversterking Oppenhuizen en Uitwellingerga, met daarin een zevental aandachtspunten, t.w.:

  1. Maximum snelheid op de A7 naar maximaal 100 km p/u.
  2. Een aquaduct in plaats van een nieuwe brug.
  3. Inpassen van landschappelijke grond- en zichtwallen.
  4. Verbetering en uitbreiding kleinschalige recreatievaart.
  5. Verbetering en uitbreiding van wandel- en fietspaden.
  6. Realiseren van woningbouw voor jongeren en senioren d.m.v. Inbreiding.
  7. Gebruik van meer geluidsarm asfalt op het wegdek van de A7.

 

Om inwoners nader te informeren en te betrekken in de plannen, organiseert Doarpsbelang op woensdagavond 11 december a.s. van 19.00 – tot 21.00 uur nog een inloopavond in It Harspit. Verdere berichtgeving hierover volgt nog. Ook hebben we op de site www.topentwelonline.nl onder Doarpsbelang een kopje ‘Werkgroep A7’ geopend, waar wij informatie zullen gaan plaatsen om u  op de hoogte te houden van de vorderingen.

 

Heeft u nu al ideeën over de brugvervanging en het tegengaan van geluidhinder? Dan zijn deze van harte welkom via de email:  werkgroepa7topentwel@gmail.com

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
BeYoutiful by Maartje
Switchbone
Switchbone
Realisatie TTT software