Zoeken:
Sitemap Favorieten
FŻgelwacht  

Fûgelwacht Toppenhuzen - Twellegea
Contact: J. Brouwer
Pontdyk 2
8526 DX Boornzwaag
Tel. 0515-559291

mobiel: 06-38782200

 


 

Nijs


Nadat het 1e kievitsei bij de volwassenen is gevonden duurde het niet lang voordat hij ook bij jeugd is gevonden. Zaterdag, 20 maart, heeft Ytzen de Jong (Buorren Uitwellingerga) het eerste kievitsei gevonden in de leeftijdscategorie tot en met 14 jaar.

 

Wij feliciteren Ytzen van harte met deze prachtige vondst.

 

 


It earste ljipaai fan de jeugd 

 

Moandei, 18 maart, om in oere as healwei fjouweren hat Tjeerd de Jong (Buorren) it earste ljipaai fan de jeugd fûn. Hy hie dûbel gelok want it wie ek noch in twake wat der yn it nêst yn ‘e polder fan Sijmen en Jellie Boschma lei.
Spitigernôch is de foto net sa skerp mar dat is foar in kear net sa slim, we sjogge goed genôch dat it in grutske Tjeerd is.

 

Goed dien, Tjeerd, lokwinske!

 

 


It earste ljipaai 

 

Opnij hat Sipke Willem de Schiffart it earste ljipaai fan Top en Twel fûn. Sneintemiddei 10 maart om healwei trijen hinne fûn Sipke Willem in twake yn de Westpolder net fier fan de pleats fan Siemen en Jellie Boschma. As bewiis is de fynst op foto fêstlein. Ferline jier wie Sipke Willem ek al de earste, doe krekt wat letter yn de tiid op 22 maart.

 

 


 

Nazorgdag 2018

 

Zaterdag 21 april j.l. was het nazorgdag op de boerderij van Siemen en Jellie Boschma. Belangstellenden konden met de nazorgers van de vogelwacht het weiland in. Onder andere werd het effect van de beschermkap op de kieivitsnesten gedemonstreerd. De kapjes moeten de nesten beschermen tegen de sleepslangen van de giertank, die de boeren gebruiken om het land te bemesten. De slang glijdt mooi over de beschermkap heen en na het weghalen gaat de kievit ook weer mooi op het nest zitten.

 

De vrijwilligers van de nazorg zijn maar wat trots op deze vinding. Want ook al is het rapen van kievitseieren flink aan banden gelegd, het weerhoudt de vrijwilligers van de nazorg er allerminst van veel tijd te steken in het beschermen van de weidevogels.

 

 


Nazorgdag zaterdag 21 april

 

Op zaterdag 21 april a.s. organiseert de fûgelwacht de nazorgdag 2018. Mocht u het leuk lijken om eens met 1 van onze nazorgers mee te gaan dan bent u van harte uitgenodigd. Het programma start om 9.30u met koffie op boerderij van Siemen en Jellie aan de Leijepoel. Rond het middaguur loopt het programma ten einde en zal er soep en broodjes voor u klaar staan om de dag gezamenlijk af te sluiten.

 


 

It earste ljipaai fan de jeugd 

 

Wat in gelok foar Ytsen de Jong (Buorren Twellegea) fannemoarn! Frij fan skoalle omdat it de Peaskedagen binne en dan ek noch it earste ljipaai fan de jongerein út Top & Twel fine. Ytsen fûn it ljipaai oan de Mûzekamp yn Boarnsweach achter de pleats fan Jelmer en Nynke de Groot. Soks moat fansels ek fêstlein wurde op de foto en it is miskien in bytsje in sykplaatsje, maar it aaike leit der echt.

 

By de Fûgelwacht binne we mar wat wiis dat der ek jongerein yn ús doarpen binne dy each hawwe en hâlde foar de natuer. Tige wichtich foar de takomst en foar de fûgelstân yn ús greiden.

 

Ytsen, fan herte lokwinske mei dyn fynst!

 

 


 

It earste ljipaai 

 

Sipke Willem de Schiffart (Twellegea) hat it earste ljipaai fan Top & Twel fûn. Sipke Willem fûn it aaike justermiddei om 14.00 oere yn in stik greide oan de Pontdyk yn Boarnsweach. Neffens de rigels moast as bewiis in foto makke wurde fan de fynst. It aaike meinimme is al in oantal jierren net tastien.

 

 


 

Moandei 12 maart fûgelwachtfergadering yn it café om 20.00 oere!!!

 

Mei lêzing en dia's fan ús eigen Herman Postma oer syn fûgelreizen nei Afrika en Griekenlân.

 

yn de pauze wer in geweldige ferlotting mei moaie prizen

 

Ek net leden binne fan herte wolkom.

 


De neisoach en it sleepjarjen

 

De neisoach is folop yn gang set mei it sleepjarjen yn de ôfrûne wyke. It foardiel wie dat we boeren yn it bestjoer sitten hewwe, wertroch we krekt op tiid wiene mei it meitsjen fan beskermkapkes foar de nêsten, sadot de swiere slangen se net stikken meitsje koene.

 

ús kersferse nije bestjoerslid Sipke Willem de Schiffart hat by Durk Overwijk fan Overwijk Scheepsbouw meiholpen om de kapkes te drukken. En seker in fermelding wurdich wie dat Durk de kapkes ek noch sponsere het. Echt fantastisch! En de leanwurkers woene graach meiwurkje om de kapkes te plaatsen. Echte fûgeltsjemannen.

 

Dus ot der neisoarchers of boeren binne dyt de kapkes binnenkoart ek brûke wolle, nim kontakt op mei it bestjoer.

 

 

 

 

 


 

Nazorgvergadering: maandag 3 april om 20.00 uur in het café

 


 

It earste ljipaai fan de jeugd 

 

It earste ljipaai fan de jeugd is fûn troch Sjoukje Feenstra. Se het juster, 21 maart, in twake fûn yn de east polder. Fan herte Sjoukje! Se het it sulvren polske ek dit jier wer wûn.

 


Earste Ljipaai fan top en twel is wer fûn troch Durk Fopma

 

 

Hij fun it aaike fanmiddei yn de buurt fan de pontdyk. Fan herte lokwinske Durk!

 

 


It earste ljipaai

 

Spitich genoch is der dit jier wer gjin aaisykjen mogelyk. Maar de striid om it earste ljipaai giet fansels wol troch. Foarich jier wie it Durk Fopma dyt it earste fûn en der mei de beker fan troch gong op 14 maart 2016. Wa wurdt dit yn 2017?

 

By de fynst fan it earste aai: gelyk contact opnimme mei it bestjoer. en nim sa mogelyk even in foto.

 

Yn hiel fryslân is it no wer frij fjild. Oant it momint dat it earste fûn wurdt yn in gemeente, dan falt dy gemeente ôf. It freie fjild wurd dus steeds in bytsje lytser. Nei dat it earste aai fûn is, gean we gelyk oer op de neisoarch. Mar ot it earste fûn is yn ús gemeente dan gean wij hjir noch wol even troch foar it earste fan it doarp. Mar let op, der is dan gjin frij fjild mear yn de hiele gemeente. It kin dernei dus allinich noch fûn wurde yn ús eigen polders.


 

Moandei 20 maart 20.00 oere jierfergadering fûgelwacht yn it café.

 

Mei in lêzing fan Marcel fan Kammen, natuerfotograaf. Hij hat ferskillende fûgelreizen makke oer de wrâld. En het der in prachtige diaserie fan makke.

 

Yn de pauze natuerlyk wer in geweldige ferlotting mei prachtige prizen!

 

Ek net leden binne fan herte wolkom.

 


Jeugdfûgelwachtdei in IJlst

 

zaterdagochtend, 4 juni, gaan we met de jeugd die zich heeft opgegeven van groep 5 t/m 8 naar de jeugdfugelwachtdei. Vorig jaar in Broek bij Joure was ook al een geweldige morgen. De foto's staan nog wel op deze site. Scroll maar even naar beneden!

 

We vertekken om 8.30 uur bij de winkel (superrr). Doe wel je laarzen aan. Het duurt tot ongeveer 12.30 uur en we zijn dan om 13.00 uur weer in Oppenhuizen. Voor vervoer wordt gezorgd.

 

 

 


We zijn weer druk bezig geweest met de jeugd en gaan nu de tweede groep lesgeven.

woensdag waren de uileballen weer een groot succes.

 

 

 


Lesgeven op school

 

Vandaag en de komende weken geeft de vogelwacht natuurlessen op school.

Vandaag hebben we het over uilen gehad en hebben de kinderen uile braakballen onderzocht. Volgende week komen de weidevogel aan bod. In les drie gaan we met de kinderen het veld in.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Himmeldei

 

Sneon 2 april Himmeldei foar de groepen 5 oant 8 fan de basisskoalle en ek âldere bern binne wolkom. We farre fuort fanôf de SKOU om 8.30 oere om ús polders skjin te meitsjen.

 

âlders, wolle jim de bern warme klearn meijaan en foaral learzen oan litte dwaan.

 

Om ûngefear 12.30 oere kreie de bêrn noch in patatsje yn it café en krije se noch in lyts presintsje mei.

 

Koartom in dei fol aventoeren en om net wer te ferjitten.

 


Moandei 4 april neisoarch fergadering om 20.00 oere

yn it café

 

 


Moandei 14 maart is it earste ljipaai fûn

 

Durk Fopma wie de gelokkiche. Hij fûn it aaike yn de Langwarder polder (pontdyk) om ûngefear 15.00 oere. It is it fjirde aai fan Fryslan. (it earste is fûn om in oer as 11). Omdat de pontdyk en de Langwarder polder ûnder gemeente De Fryske Marren falt giet it hjir ek noch in kear om it "earste" aai fan die gemeente. It earste fan Fryslân is ek yn de Fryske Marren fûn, mar dermei wurdt Durk syn aaike autmatisch it earste fan die gemeente.

Proficiat Durk!!!

 

 


Moandei 14 maart fûgelwachtfergadering yn it café

om 20.00 oere!!!

 

 

Mei Lêzing fan Marcel van Kammen, natuerfotograaf. (www.momentsofnature.nl)

 

Yn de pauze in geweldige ferlotting mei moaie prizen!

 

Ek net leden binne fan herte wolkom!

 

 


 

Informatie 2015 - 2012

 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Eitze Dijkstra Jachtschilder
Eitze Dijkstra Jachtschilder
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software