Zoeken:
Sitemap Favorieten

IN MEMORIAM - Gerben Jan Brouwer
Op zondag 26 april 2020 is Gerben Jan Brouwer overleden in de leeftijd van 20 jaar. Gerben werd geboren op 6 juli 1999 als de eer-ste zoon, het eerste kind van Trees en Jan Germ. Na hem volgden Janny, Yme en Margryt. In de afscheidsdienst zagen we prachtige foto’s uit het leven van Gerben. Pijnlijk mooi om te zien wat een liefdevolle jeugd hij heeft gehad. Dat Gerben een pienter man-netje was, werd al snel duidelijk. Puzzels als peuter maakte hij met gemak en hij begreep al vroeg dat je je in het leven kunt ont-wikkelen en dat je daar zelf een belangrijke rol in te spelen hebt.
Gerben was geordend. Ook voor de uitvaart liet hij zijn familie goed gedocumen-teerd achter. Hij had beteke-nisvolle liederen uitgeko-zen. Zo begonnen we de dienst met het lied ‘Breath’ van Pearl Jam: ‘Laten we samen ademen. Had ik al gezegd dat ik je nodig heb? Had ik al gezegd dat ik heel veel van je houd? Aan ieder leven komt een einde. Wat een geluk dat ik zoveel men-sen om me heen heb, van wie ik houd. Houd me vast, totdat ik sterf. Houd me vast, we zien elkaar aan de andere kant.’
Gerben had de wereld nog zo veel te bieden. Na het gymnasium op het Bogerman koos Gerben voor civiele techniek aan de uni-versiteit van Delft. Helaas bleek de studie niet helemaal waar hij op hoopte en kwam hij weer terug naar Boornzwaag om zich op-nieuw te oriënteren op een vervolgstudie. Gerben had wat ver-schillende baantjes, die hij uitkoos om zijn kwaliteiten waarvan hij vond dat die wat minder sterk waren, juist te moeten gebruiken om die zo te trainen. Hij maakte een reis door Europa, in z’n een-tje, om nieuwe, interessante mensen te ontmoeten. Gerben las veel boeken, ook over zelfontwikkeling, hield met het oog daarop een dagboek bij, en deed daarnaast een online cursus Spaans.


 

 

Het kerblad van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen/ Uitwellingerga,
 't Tsjerkefinster, komt ca. 1 x per maand uit. Redactieadres: mail

 

Redactie:

Rie Branderhorst, tel. 559356, Greate Súdein 25, 
Esther Smit, tel. 559054 Greate Súdein 43,

Foekje Veldhuis, tel. 559034 De Bou 19,

Gertie de Boer, tel. 550225 Langebaen 2

 

 


 

U kunt uw kopij voor ‘t Tsjerkefinster mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE NUMMER! 

Inleveren kopij:
De kopij voor het volgende Tsjerkefinster kunt u inleveren tot de laatste maandag van de maand bij Esther Smit, Greate Sudein 43, of bij Foekje Brouwer,

De Bou 19. Bij voorkeur via e-mail: kerkbladtopentwel@gmail.com


 

Deze maand uit het Tsjerkefinster:

 

 


Meditatie:

MEDITATIE
“Misschien zien we elkaar in de zomer weer?” Zo eindigde vorige week het telefoongesprek met een vriendin van mij. Dat kwam wel even hard aan. Want eigenlijk gaat het hier heel goed met ons. En ondanks dat alles anders is, is de basis toch hetzelfde. We zijn niet eenzaam, vervelen ons niet (het tegenovergestelde is waar!). En toch voel ik met enige regelmaat steken in mijn buik als ik denk aan de vreemde situatie die het coronavirus ons gebracht heeft. Lange tijd ging het allemaal prima, maar ik begin nu toch wel heimwee naar het ‘normale’ leven te krijgen. Uitstapjes maken, vooral ook even bij mijn ouders en vrienden in Den Haag/de Randstad langs. Dat doe je toch niet zo snel voor een uurtje en een weekend daar logeren zit er nog eventjes niet in. Wat werk betreft, is het ook maar een vreemde situatie, want de basis van het kerkzijn: de ontmoeting en verbinding van mensen aan elkaar in het licht van geloven, werken, leven is nu behoorlijk beperkt door de fysieke afstand die we tot elkaar moeten houden.
Vanaf juli mogen er weer wat meer mensen in de kerk komen. Ik zag het destijds al helemaal voor me: de eerste dienst waarin we weer mogen samenkomen en vieren. Dat wordt een mooi feest! Dat wordt Pasen en Pinksteren in één. We dragen al juichen en zingend eindelijk de nieuwe Paaskaars officieel de kerk in, we omhelzen elkaar, drinken koffie en eten zoete lekkernijen. Ja, zo zag ik het voor me. Maar helaas zal de werkelijkheid er wat anders uit zien. Hoe? Dat weten we nog niet. Daar gaan we de komende weken goed over nadenken. U hoort het vanzelf, van de kerkenraad, wat de uitkomst zal zijn en hoe we alles praktisch gaan vormgeven. En natuurlijk is het óók een beetje een feestje, want de eerste stappen naar een nieuw soort normaal worden gezet. We maken er meer dan het beste van. Een aangepast feestje, maar desal-niettemin geweldig om elkaar straks weer te zien.
Vanaf Pinksteren gaat het vuurtje aan de wandel. De verspreiding van het licht van Christus is nu niet meer te stoppen. Het goede leven leven, je afvragen wat de kern van je bestaan is, wat is er nu echt belangrijk in je leven en de bij- van de hoofdzaken scheiden. Het kaf van het koren. De aandrijving door de heilige Geest kan ons daarbij helpen. En dat, maar dat is dan ook het enige, is een positieve bijkomstigheid van het coronavirus: het zet ons leven stil om vervolgens te gaan filteren. Wat brengt me positieve energie? Waar word ik blij van? Wat brengt het een ander? En wat kost me moeite, maar moet ik wél vast blijven houden? Wat is goed voor mij, voor mijn naaste, voor de natuur, het klimaat? Niet alles wat kan in het leven moet ook gebeuren. Ik denk aan de term snack-toeristen, of de belevenis-cultuur.
De vroege kerk, de eerste christenen, moesten alles opbouwen vanaf de grond. Dat biedt veel mooie overwegingen, levert theologische en diaconale gesprekken op, maar ook ruzie, ook onenigheid. Wat is het goede leven? Wat vraagt Christus van ons? Er zijn tegenstanders, christenen worden vervolgd, met een scheef oog aangekeken of als bedreiging voor de bestaande orde gezien. En moet je ons nu, eind mei 2020, zien? De kerk is dicht! Er is niks om tegenaan te schoppen. Of toch? Want ‘ondergronds’ gaat het ver-haal, het lopende vuurtje, verder. Blijft het Licht van Christus zich verspreiden. Ook buiten de kerk, in onze dorpen, gebeurt er veel om het goede leven zo goed en zo kwaad als dat nu gaat, te blijven leven. Ik prijs u om uw geduld en volharding. Oftewel, met de woorden van Paulus aan de gemeente te Korinthe:
‘Ik dank mijn God altijd voor u, omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is, en hierdoor ontbreekt het u terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, aan geen enkele gave van de Geest. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw.’
Die woorden komen ook u, in Top en Twel anno 2020, toe. Staande in het Licht, het vuur van Pinksteren.


ds. Nicolle Pronk


VAN DE VOORZITTER


De overheid laat de teugels wat vieren. De maatregelen worden versoepeld. De kinderen zijn weer naar school en naar de opvang. We mogen weer buitensporten en .... we mogen weer naar de kapper! Er komt een einde aan 'coupe-corona'.
Nooit had ik kunnen denken dat ik zo blij zou zijn als deze gewone dingen weer kunnen.
Als kerkelijke gemeente verheugen wij ons natuurlijk op het weer samen in onze kerk bijeenkomen voor de zondagse vieringen. Als kerkenraad gaan we onderzoeken wat binnen de maatregelen mogelijk is; want dat het nog een hele puzzel wordt is inmiddels wel duidelijk. We houden u op de hoogte van het plan dat wij daarvoor gaan maken.
Ondertussen lijkt het alsof de kerkenraad niet zoveel doet, maar eigenlijk draait alles - zo goed en zo kwaad als het gaat - gewoon door. Tot nu toe hebben we als moderamen via de computer met elkaar vergaderd. Via de computer wordt er dan een afspraak ge-maakt en op het afgesproken tijdstip zit een ieder thuis achter de eigen computer en wordt er verbinding gemaakt. De techniek staat voor niets. Aan de ene kant fijn om elkaar weer even te zien, maar het is wel in een heel klein schermpje.
Vorige week liet het moderamen de teugels ook wat vieren en zijn we voor het eerst, na 9 weken, weer bij elkaar gaan zitten in It Lokaal, uiteraard op gepaste afstand van elkaar. Zo moet het eerst maar weer. Misschien kunnen we dan in juni als kerkenraad weer bij elkaar komen, maar ... het blijft zoals onze minister-president steeds zegt: 'als het kan'.


Mei groetnis fan hûs-oant-hûs,

 

Mariëtte Bouma-Valkenburg

 


 

IN MEMORIAM - GERBEN JAN BROUWER

Op zondag 26 april 2020 is Gerben Jan Brouwer overleden in de leeftijd van 20 jaar. Gerben werd geboren op 6 juli 1999 als de eerste zoon, het eerste kind van Trees en Jan Germ. Na hem volgden Janny, Yme en Margryt. In de afscheidsdienst zagen we prachtige foto’s uit het leven van Gerben. Pijnlijk mooi om te zien wat een liefdevolle jeugd hij heeft gehad. Dat Gerben een pienter mannetje was, werd al snel duidelijk. Puzzels als peuter maakte hij met gemak en hij begreep al vroeg dat je je in het leven kunt ont-wikkelen en dat je daar zelf een belangrijke rol in te spelen hebt.
Gerben was geordend. Ook voor de uitvaart liet hij zijn familie goed gedocumen-teerd achter. Hij had betekenisvolle liederen uitgekozen. Zo begonnen we de dienst met het lied ‘Breath’ van Pearl Jam: ‘Laten we samen ademen. Had ik al gezegd dat ik je nodig heb? Had ik al gezegd dat ik heel veel van je houd? Aan ieder leven komt een einde. Wat een geluk dat ik zoveel mensen om me heen heb, van wie ik houd. Houd me vast, totdat ik sterf. Houd me vast, we zien elkaar aan de andere kant.’
Gerben had de wereld nog zo veel te bieden. Na het gymnasium op het Bogerman koos Gerben voor civiele techniek aan de universiteit van Delft. Helaas bleek de studie niet helemaal waar hij op hoopte en kwam hij weer terug naar Boornzwaag om zich op-nieuw te oriënteren op een vervolgstudie. Gerben had wat verschillende baantjes, die hij uitkoos om zijn kwaliteiten waarvan hij vond dat die wat minder sterk waren, juist te moeten gebruiken om die zo te trainen. Hij maakte een reis door Europa, in z’n eentje, om nieuwe, interessante mensen te ontmoeten. Gerben las veel boeken, ook over zelfontwikkeling, hield met het oog daarop een dagboek bij, en deed daarnaast een online cursus Spaans.

‘Ik ha de wrâld noch safolle te bieden.’ Het zijn Gerbens woorden die hij uitsprak in januari vlak voor de Car-T cel behandeling. Maar ook, in iets andere vorm, sprak hij dit uit direct na het bericht dat er geen behandeling meer mogelijk was: ‘jammer’, zei hij en bedankte de artsen nadrukkelijk voor hun tijd en behandelingen.
Gerben was er klaar voor en zou zich er nog verder klaar voor gaan maken:
om de wereld tegemoet te treden en van betekenis te kunnen zijn voor die wereld, het leven, dat het waard was om voor te vechten. En dat heeft hij gedaan. Hard ook. Heel moedig, strijdlustig. Maar steeds kwam die nare kanker weer agressiever terug. Gerben was dapper en zei dan: ‘het donkerste uur van de nacht is het uur voor zonsopgang’, oftewel: volhouden het kan zomaar weer beter gaan.
Gerben was niet de enige die vond dat hij de wereld wat te bieden had. In brede kring stond deze verwachting uit, want Gerben was leergierig, weldoordacht, begreep al veel van de wereld, wilde hard werken en zijn hersenen gebruiken. Bovenal was hij een liefhebbende zoon, een bijzondere jongen. Een lieve, behulpzame broer. En een belangrijke vriend. Het gemis is onvoorstelbaar groot. Op de dag van de uitvaart hingen overal de vlaggen halfstok en werden er erehagen door de straten gemaakt. Door vrienden is hij die dag op schouders gedragen. Indrukwekkend. Via de livestream en de kerkomroep volgden vélen de dienst mee.
Dat de nagedachtenis aan Gerben een grote bron van inspiratie, levenskracht en liefde mag blijven voor hen die hem zo missen.


Correspondentieadres: Pontdyk 2, 8526 DX Boornzwaag


ds. Nicolle Pronk

 


 

 

ONTWERPERS GEZOCHT!
De redactie van het Tsjerkefinster is bezig met een ‘verjonging’ van het maandelijks kerkblad. Sinds enige tijd gebruiken we kleur in het binnenwerk en het was u/je wellicht al opgevallen dat we sinds vorige maand een ander lettertype hanteren? De tekst blijkt even duidelijk, maar als minder ‘vol’ te worden ervaren. Negatieve reacties hebben ons niet bereikt, dus experimenteren we nog even door.
Omslag(en) De volgende stap in het verjongingsproces is een nieuwe omslag. Omdat onze huidige printapparatuur het kleurgebruik toestaat, willen we ook de buitenkant met kleur gaan verfraaien. Maar hoe?
Het wordt tijd voor een frisse blik, en daarom bieden we u/jou als professioneel of amateur ontwerpend gemeentelid de mogelijkheid om eeuwige roem te vergaren door het ontwerpen van een nieuwe omslag. We hopen dat we verschillende ontwerpen zullen ontvangen, waaruit de redactie, samen met de kerkenraad en de drukkerij dan een keuze zal maken. Het zo fijn zijn als u/je ook nadenkt over een variant die we bijvoorbeeld voor het Kerst-, Paas- en Pinksternummer kunnen gebruiken. We vinden het feestelijk om dan wat variatie aan te brengen. Voor alle “gewone” maanden moet het een omslag zijn.
Waaraan moet het ontwerp in elk geval voldoen: Maak het ontwerp in landscape A4, waarbij op de “voorkant” in elk geval de naam “’t Tsjerkefinster” en “Protestantse Gemeente Oppenhuizen / Uitwellingerga” moet komen en op de achterkant de adresgegevens van de kerk: Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen.
Oorspronkelijk hadden we de inleverdatum op 31 december gezet, maar omdat december altijd een drukke maand is, hopen we dat er in dit voorjaar nog enkele ontwerpen bij zullen komen. U kunt uw voorstel mailen aan kerkbladtopentwel@gmail.com.
We zijn benieuwd naar uw creativiteit en laten ons graag verrassen!
De redactieteams: Esther en Rieke, Foekje en Gertie

  

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
vr 3 juli 2020 Opening wandel-/fietspad Broeresloot
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Hooghiemstra, Straal- en Coatingbedrijf
Hooghiemstra, Straal- en Coatingbedrijf
Realisatie TTT software