Zoeken:
Sitemap Favorieten
It mei gjin namme ha  

Kontaktpersoan 2012:

Tsjerk Bouwhuis

 Tillefoannr:

skilje de kroech mar.

 Lokaasje:

tongersdeitejûn achter yn 'e kroech.

 Fragen? kom mar del...


 

 

1 fan us het de finale helle !! en de namme is mirjam v/d meer!

 

Nei een pear moeilijke partijen wist ze har der troch hinne te wrotten en een 2e plakje te bemachtigjen yn it bánstjitten!!

 

De rest fan de klup is ik nog een hiel ein kommen mar net yn de finales helaas...

 Klik hjir foar de útslagen 2012.

 

En fansels de familie v/d meer striid yn de libreklasse dy pier hat wún! 

 

groetnis,

 

mirjam v/d meer

yvonne horjus

jan douma

niels hofman

fokko v/d meer

grietsje dijkstra

tsjerk bouwhuis

folkert visser

johannes wierstra

 

 

 november 2012

 

 


 

 

7 fan de 9 fan us klup dogge mei oan it harspitbiljarttoernooi en dr binne er 5 troch yn de libre en 3 yn it banstjitten.

 

Dus hjoed binne wy wer mei syn allen te fienen yn it doarpshus!

Moarn sal ik de standen hjir efkes delsette, dan is eltsenien mar wer oppe hichte!

 

groetnis biljertklup It Mei Gjin Namme HA !!!

 

november 2012

 

 

 


 

ja hjer 't is wer safyr...

berjertklup "IT MEI GJIN NAMME HA" is alwer 3 wyke oan it biljerten
en alles wat derby komt te sjen.

begjin oktober ha we ekes 't alde seizoen auslúten en it neie iepene. no dat sille ze net gau ferjitte op skylge!!!top&twel hat zich der efkes goed sjen litten. Sliepe yn it stay okay hok, frette en supe yn it doarp midslan en jaja biljerte yn de kroech dammesaan TSJIn de biljertklup dammesaan!! En fansels hoe soe it ek oars...DIK WÛN!! 
Wy tochten fan, no ja sal wol wat alde lui opskarrele wurde die een potsje biljerte en wer nei hûs ta gean... net dus! Tot nachts let trochsetten mei de tsjinstanders(werûnder de kroechbaas) tot ús eagen tochten dat er 6 ballen op it biljert leiden :-)

Oare deis 8 oere d'r wer au en ontbijte en tot oan de middei nog efkes genietsje fan it eilan en fansels it prachtige waar it hyle wykein lang...

 

yn elts gefal dat ha we wer oerlibbe...

 

dan kinne we ús no richte op it spultsje biljerten, dat is werom we elke tongerdeitejúns yn de kroech sitte no....dan nog efkes de ledenlist fan 2012.. 

grytsje dijkstra
jan douma
fokko v/d meer
folkert visser
tsjerk bouwhuis
niels hofman

mirjam v/d meer

johannes wierstra

yvonne horjus

wij winskje de oare klups yn top&twel een protte plesier en gelok ta en wie wit kinne we wol ris tsjin elkoar spylje??(let net op myn frysk, der klopt neat fan )groetnis I.M.G.N.H

 

 2012

 


 

 

Krekt as oare kearen binne der wer een protsje minsken fan ús klup dy't meispylje mei it 3-bandetoernoai. Ek dit jier wer 8 stiks!

No seach ik op topentwelonline de útslaggen fan de foarrondes en dêr stiet yn dat der JAWOL 7 fan ús klup yn de heale finale stean!!

Dat is geweldich fansels at jo neigean dat we de jongste klup fan top&twel binne! Fansels winskje we eltsenien een protte sukses yn it toernoai, mar... wat soe it moai wêze at ús klup yn de finale komt!

 

gr. I.M.G.N.H

 

 2012

 

 


 

Elke wike achter yn de kroech 'Oan de Leye' spylje een 12-tal minsken 't spultsje libre of yn normale wurden biljerten. (Op 't ein fan 'e jûn 10 oer read faak.)

Eltsenien spilet om in gemiddelde fan himsels, dit fariearet fan 10 oant en mei 40 en wurdt keurich netsjes byholden troch ús eigen Tsjerk Bouwhuis. Tsjerk docht dit totaal op syn eigen manier, nammentlik mei de laptop nêst it biljert!

Dit komt misskyn wol omdat we de jongste klup binne yn top&twel en dêrtroch in stikje moderner binne as de rest.

Yn elts gefal binne wy fan doel noch hiel lang troch te gean en noch in protte bier te sûpen (of net).

 

Groetnis, de biljertklup IT MEI GJIN NAMME HA (I.M.G.N.H)

 

Ledelist :2008

 

anton douma

anita douma   (krekt stoppe)

jan douma

wybren v/d meer

bauke v/d meer

fokko v/d meer

folkert visser

freddie de leeuw

tsjerk bouwhuis

grytsje dijkstra

amarins epema

niels hofman

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Gevelreinigingsbedrijf W. Gras
Gevelreinigingsbedrijf W. Gras
Zuideind Handel in Autobussen
Zuideind Handel in Autobussen
Realisatie TTT software