Zoeken:
Sitemap Favorieten

ADRESSEN OM TE ONTHOUDEN

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen tel. (0515) 559935 (It Lokaal) E-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

 

Ledenadministratie!

 

Mevr. Ida Deinum is beheerder van de ledenregistratie via haar computer. Ze is verbonden met de landelijke registratie van de PKN. Wij verzoeken u mutaties alleen schriftelijk door te geven aan Ida Deinum.P. Walmastrjitte 23, Oppenhuizen. Het mailadres is johanneskerk@topentwelonline.nl  

 

 


 

SAMENSTELLING KERKENRAAD 2016/2017

 

Predikant:    Ds Dingena Hasper, Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen
E-mail: dmhasper@ziggo.nl. Mobiel: 06-44199474. Tel nr. 781008.

 

Voorzitter kerkenraad: Jappie Wijnja, Horsewei 4, 8526 DS, Boornzwaag
E-mail: jappiewijnja1969@gmail.com, Tel. nr 559350, 06-22636400

Scriba kerkenraad: Tjitske Span-Wynia, Buorren 49, 559862 

 

Ouderlingen:

Sietske de Jager-Reitsma, Greate Sudein 1, 559257.

​Tineke Hilverda, Merkelstrjitte 17, 06-21233382

Mariëtte Bouma-Valkenburg, Buorren 1, 856020

Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, 558606


Diakenen

Johannes Feenstra (voorz.), Eastwei 50, 559924.

Durk Tjalsma (secr.), Noardein 22, 559218.

Trees Brouwer-Hofstee (penn),  Pontdyk 2, 559291.

Sonja Ozinga, Binnebaen 13, 559943

​Reinold de Schiffart (duo), Buorren 70, 559693

​Harmke de Schiffart (duo), Buorren 70, 559693


Jeugddiaken

Foekje Veldhuis-Brouwer (duo), De Bou 19, 559034

Sara van Netten-Westert (duo), De Bou 17, 559592.

 

Ouderling-kerkrentmeesters

Gertie de Boer (voorz), Langebaen 2, 559225.

Jelmer de Groot (penn), Muzekamp 1, 559104.

Siebe Deinum (secr.), P. Walmastrjitte 23, 559537.

Sieds Laanstra, Noardein 51

Jappie Wijnja, Horsewei 4, 559350, 06-22636400

vacature

 

Leden moderamen (dagelijks bestuur kerkenraad)

Jappie Wijnja (voorzitter en kerkrentmeester) (0515) 559350, 06-22636400

Ds. Dingena Hasper (vicevoorzitter) (0515) 781008, 06-44199474

Tsjitske Span-Wynia (scriba) (0515) 559862

Tineke Hilverda (ouderlingen) 06-21233382

Johannes Feenstra (diaconie) (0515) 559924

de notulen van de kerkenraadsvergaderingen worden verzorgd door de scriba

 

Organist

Pieter Hoekstra, Floridus Campuslaan 7, Bolsward, tel. (0515) 559454.

Gastorganist

G.J. Elsinga, Harlingen, 0517-851215.

Koster: Familie Pier van der Meer, Broerstrjitte 23, tel. (0515) 559402 Mobiel: 06 14502516, piervandermeer@hotmail.com  
Preekvooziener: Gosse en Afke Douma, Kappenburch 49, 8625 HP, tel. (0515)559001

e-mailadres: gosseafkedouma@ziggo.nl

 

Kerkelijk centrum: It Lokaal, tel. (0515) 559935
Ledenadministratie: Wilt u uw verhuizingen, geboorten, huwelijken, doorgeven aan mevr. Ida Deinum, P. Walmastrj. 23. Dat kan via e-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

Giro-Banknummers:
Diaconie
: Rabobank: NL51 RABO 0359 5058 72, t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
Zending: Rabobank: NL42 RABO 0359 5653 01, t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
College van Kerkrentmeesters: Rabobank: NL93 RABO 0124 7170 04 of

ING: NL58 INGB 0000 9637 38 t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

NL96 RABO 0152 0614 44 t.n.v. Onderhoudsfonds Prot. Gem. Oppenhuizen Uitwellingerga


Kerkdiensten beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Kerktelefoon: platen aanvragen bij:

 

Alle e-mailadressen op een rijtje:
Algemene zaken betreffende de kerk: johanneskerk@topentwelonline.nl
Afkondigingen en zaken voor de zondagsbrief: afkondigingentopentwel@gmail.com
Contact kerkelijk bureau (over kerkelijke ledenbestanden etc.) johanneskerk@topentwelonline.nl 
Kopij Tsjerkefinster: kerkbladtopentwel@gmail.com

Ds Dingena Hasper via predikantssecretariaat (Sjoukje van Koningsveld): kbtopentwel@gmail.com
Persoonlijk contact met Ds Dingena Hasper: dmhasper@ziggo.nl

Kosterzaken: piervandermeer@hotmail.com

Preekvoorziening: gosseafkedouma@ziggo.nl

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
zo 29 juli 2018 Zomeravonddienst
za 4 augustus 2018 Oud Papier
zo 12 augustus 2018 Simmerjûntsjinst
zo 26 augustus 2018 Zomeravonddienst
zo 2 september 2018 Collecteweek KWF
za 15 september 2018 startweekend kerk

  Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

 

-----------------------------

 

    

 

 

 

Uitgelicht
AFT-RVS
AFT-RVS
E&E Brass
E&E Brass
Realisatie TTT software