Zoeken:
Sitemap Favorieten

 

ADRESSEN OM TE ONTHOUDEN

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga, Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen tel. (0515) 559935 (It Lokaal) E-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

 

Ledenadministratie!

 

Mevr. Ida Deinum is beheerder van de ledenregistratie via haar computer. Ze is verbonden met de landelijke registratie van de PKN. Wij verzoeken u mutaties alleen schriftelijk door te geven aan Ida Deinum.P. Walmastrjitte 23, Oppenhuizen. Het mailadres is johanneskerk@topentwelonline.nl  

 

 


 

SAMENSTELLING KERKENRAAD 2016/2017

 

Predikant:    Ds D.M. Hasper, Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen
E-mail: dmhasper@ziggo.nl. Mobiel: 06-44199474. Tel nr. 781008.

 

Voorzitter kerkenraad: J. Wijnja, Horsewei 4, 8526 DS, Boornzwaag
E-mail: jappiewijnja1969@gmail.com, Tel. nr 559350, 06-22636400

Scriba kerkenraad: K. van Stralen, Merkelstrjitte 22, 559862 

 

Ouderlingen:

Piet Eppinga, Noardein 50, 559549.

Sietske de Jager-Reitsma, Greate Sudein 1, 559257.

​Tineke Hilverda, Merkelstrjitte 17, 06-21233382

​vacature


Diakenen

Johannes Feenstra (voorz.), Eastwei 50, 559924.

Durk Tjalsma (secr.), Noardein 22, 559218.

Trees Brouwer-Hofstee (penn),  Pontdyk 2, 559291.

Sonja Ozinga, Binnebaen 13, 559943

​Reinold de Schiffart (duo), Buorren 70, 559693

​Harmke de Schiffart (duo), Buorren 70, 559693


Jeugddiaken

Foekje Veldhuis-Brouwer (duo), De Bou 19, 559034

Sara van Netten-Westert (duo), De Bou 17, 559592.

 

Ouderling-kerkrentmeesters

Gertie de Boer (voorz), Langebaen 2, 559225.

Jelmer de Groot (penn), Muzekamp 1, 559104.

Siebe Deinum (secr.), P. Walmastrjitte 23, 559537.

Kees van Stralen, Merkelstrjitte 22, 559862.

Jappie Wijnja, Horsewei 4, 559350, 06-22636400

vacature

 

Leden moderamen (dagelijks bestuur kerkenraad)

J. Wijnja (voorzitter) 559350

Ds. Hasper (vicevoorzitter) 781008

K. van Stralen 559862 (scriba en kerkrentmeesters) 559862

P. Eppinga (ouderlingen) 559549

J. Feenstra (diaconie) 559924

de notulen van de kerkenraadsvergaderingen worden verzorgd door K. van Stralen

 

Organist

Pieter Hoekstra, Noardein 47, 559317.

Gastorganist

G.J. Elsinga, Harlingen, 0517-851215.

Koster: Familie Pier van der Meer, Broerstrjitte 23, tel. (0515) 559402 Mobiel: 06 14502516, piervandermeer@hotmail.com  
Preekvooziener: Gosse en Afke Douma, Kappenburch 49, 8625 HP, tel.nr. 559001

e-mailadres: gosseafkedouma@ziggo.nl

 

Kerkelijk centrum: It Lokaal, tel. (0515) 559935
Ledenadministratie: Wilt u uw verhuizingen, geboorten, huwelijken, doorgeven aan mevr. Ida Deinum, P. Walmastrj. 23. Dat kan via e-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl

Giro-Banknummers:
Diaconie
: Rabobank Sneek nummer: 3595.05.872
Zending: Rabobank: 3595.65.301, gironummer van de bank: 860367, t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
College van Kerkrentmeesters: Rabobank Sneek: 1247.17.004 of gironummer: 963738
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

1520.61.444 t.n.v. Restauratiefonds Prot. Gem. Oppenhuizen Uitwellingerga


Kerkdiensten beluisteren via internet: www.kerkomroep.nl


Kerktelefoon: platen aanvragen bij:

 

Alle e-mailadressen op een rijtje:
Algemene zaken betreffende de kerk: johanneskerk@topentwelonline.nl
Afkondigingen en zaken voor de zondagsbrief: afkondigingentopentwel@gmail.com
Contact kerkelijk bureau (over kerkelijke ledenbestanden etc.) johanneskerk@topentwelonline.nl 
Kopij Tsjerkefinster: kerkbladtopentwel@gmail.com

Ds Dingena Hasper via predikantssecretariaat (E. Smit): kbtopentwel@gmail.com
Persoonlijk contact met Ds Dingena Hasper: dmhasper@ziggo.nl

Kosterzaken: piervandermeer@hotmail.com

Preekvoorziening: Gosse en Afke Douma, Kappenburch 49 8625 HP tel.nr. 559001

e-mailadres : gosseafkedouma@ziggo.nl

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 24 februari 2018 Repaircafé TOP'63 1 - SDS 1 Kinderdisco
za 3 maart 2018 Oud Papier Schrijfgalerie
za 10 maart 2018 TOP'63 1 - Heerenveense Boys 1

Foto's en ferhalen fan eartiids oer Top & Twel mei elkoar diele?

 

 

Sjoch op Facebook:

'De Streek fan Toppenhuzen en Twellegea bylâns'.

 

 

Uitgelicht
Wat dacht je wat
Wat dacht je wat
Bint makelaardij
Bint makelaardij
Realisatie TTT software