Zoeken:
Sitemap Favorieten
IJsclub Rept U  

Iisklup "Rept U"
Lokaasje: tusken Nije Dyk en Sjaerdawei

Foarsitter: Cor v.d. Meer
Tsjerkebuorren 10
8625 HC Oppenhuizen
Telefoan: 0515-559 511

Email: reptu@topentwelonline.nl


Foarsitter:
Cor van der Meer
Tsjerkebuorren 10
8625 HC Toppenhuzen
Tel. 559511 / 06-12059986


Skriuwer:
Neeltje Dragt
Tsjerkebuorren 39
8625 HB Toppenhuzen
Tel. 559879 / 06-46017323

Ponghâlder:
Afke Kuindersma-Hooghiemstra

Brêgefinne 1

8624 TX Twellingea
Tel. 559139 / 06-12387054

Bestjoersleden:

Jan Booy
Sjuwedyk 18
8624 TV Twellingea
Tel. 559083

 

Monica Jorna

Sjaerdawei 1
8625 HR  Oppenhuizen

Tel. 06-52667716

 

Hans Bangma

Bonningastrjitte 23

8625 HG Toppenhuzen

Tel. 558003 / 06-42997959

 

Wiebren Gras
Sjaerdawei 4
8625 HS Oppenhuizen
Tel. 559337 / 06-54952462

 

 

 

 

 

Karmasters:

 

Age Bouwhuis.........tel. 559 966

Ane de Jong ........

Geert Atsma............tel. 559821

Frans Groenveld....tel. 06-50226714

Gosse Douma...........tel. 559001

Theo Faber..............tel. 559771

Anne Ferwerda.......tel. 559952

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Vishandel Cees Bijlsma
Vishandel Cees Bijlsma
Aandacht voor verlies en rouw
Aandacht voor verlies en rouw
Realisatie TTT software