Zoeken:
Sitemap Favorieten

Afkelânsdyk
(“Bertuspleintje”)
Binnebaen
Bonningastrjitte
Brêgefinne
Brêgesleatswei
Broerstrjitte
Buorren
Butebaen
Bybaen
de Bou
Z. van Burmaniastrjitte
Douwestrjitte
Eastwei
Jarichstrjitte
Kappenburch
Koartebaen
Langebaen
Leyepoel
H. Mensonidesstrjitte
Merkelstrjitte
Noardein
H.S. Reinardastrjitte
Sjaerdawei
Sjuwedyk
Smidsdaam
(“Soetenhofje”)
Súdein, Greate en Lytse
Súdwei
Tsjerkebuorren
P. Walmastrjitte
Wolframstrjitte


 

Om wat lijn in het verhaal te brengen, hebben we de straatnamen opgedeeld in groepen die wat hun oorsprong betreft een beetje bij elkaar passen.

Eerst de geografische namen die te maken hebben met hun positie volgens het kompas. De namen Noardein, Lytse Súdein, Greate Súdein spreken voor zich. Bij deze groep passen ook de Eastwei (van scheepswerf Popma naar de boerderij van J. Feenstra) en de Súdwei (aan de oostkant van de A7, tussen het Margrietkanaal en de Horse in). Deze namen zijn ontstaan tijdens de ruilverkaveling. Het Súdein vormde eerst een geheel maar werd later in tweeën gesplitst door het prinses Margrietkanaal.

Dan de straten en wegen die genoemd zijn naar vaarten en rivieren. (Op het Friese platteland spreekt men altijd van “dijken” in plaats van straten. Dat komt omdat er vroeger geen straten waren maar alleen dijken om het water te keren.) De naam Brêgesleatswei komt natuurlijk van de Brêgesleat. Wat nu de Oosterbrugsloot is (langs plan De Grachten) was vroeger de loop van het Margrietkanaal. Voorbij de oude melkfabriek heette de vaart Westerbrugsloot. Dit deel is gedempt en daar ligt nu het bedrijventerrein van Uitwellingerga. De Sjuwedyk heeft zijn naam gekregen van de Sjuwesleat, die op een heel klein stukje na gedempt is. De Brêgefinne is genoemd naar de brug (brêge) over het Margrietkanaal waar deze dichtbij ligt. Een finne is een oude benaming voor een hoekje vruchtbare grond dicht bij een boerderij. De Leyepoel is genoemd naar een plas die zo heet. Er zijn in deze omgeving echter meer plassen (poelen) met die naam geweest.

De namen Buorren en Tsjerkebuorren slaan beide op de dorpskom en zijn verwant aan het Nederlandse ‘buurt’ of ‘buurtschap’. De Bûtebaen, Binnebaen, Bybaen, Koartebaen en Langebaen van plan De Grachten verwijzen naar de eerste ijsbaan van IJsclub Rept U die daar vroeger gelegen was. Toen er rond 1975 huizen werden gebouwd, verhuisde de ijsbaan naar de Eastwei. Twintig jaar later maakte de ijsbaan plaats voor uitbreiding van de jachthaven van WSC Hart van Friesland en verhuisde naar de huidige locatie naast de Forbiningswei, die de verbinding vormt tussen de Nije Dyk en de Sjaerdawei.  Ondanks dat in de jaren '70 de snelweg A7 is aangelegd, heet de oude rijksweg die langs het dorp loopt in de volksmond nog steeds 'Nije Dyk' (nieuwe weg). Deze naam is in 2005 door Dorpsbelang voorgedragen als officiële naam en dit is door de gemeente overgenomen.
De namen Kappenburch in Oppenhuizen en Rodenburch in Boornzwaag slaan op de gelijknamige states die hier vroeger gestaan hebben. Ook op de plaats waar nu de supermarkt staat, stond vroeger een boerderij. Daarachter stroomde het als ‘Tsjerkewyk’ bekend staande watertje door een stil stukje natuur, dat in de jaren ’70 moest wijken voor de bouw van huizen. De naam Merkelstrjitte herinnert nog aan de tijd dat de meerkoeten (Markols in het Fries) hier het rijk alleen hadden. De Bou (Plan Broeresloot) verwijst naar het stuk land waarop de inwoners van Top en Twel in de oorlog hun groententuintjes hadden. De gemeente Wymbritseradiel wilde deze hoofdstraat van het nieuwbouwplan in eerste instantie de “Trije Reuzestrjitte” noemen, maar het toenmalige bestuur van Dorpsbelang wist de namencommissie op andere gedachten te brengen.

Dan de straten die naar personen zijn genoemd. De Afkelânsdyk en Afkepolder hebben hun naam te danken aan de boerin Afke Lammerts Frankena, die met haar man Ultsje Bouwes de Jong gewoond heeft in deze polder, op de boerderij die nu `De Karnmolen´ heet. De Broerstrjitte, Douwestrjitte en Jarichstrjitte zijn genoemd naar de drie reuzen die volgens de legende elk met een halve praam een sloot hebben gegraven en daar hun namen aan gegeven hebben. Het kunstwerk “De Trije Bruorren” op de hoek van de Forbiningswei verwijst daarnaar. De Wolframstrjitte is genoemd naar een evangelieprediker uit de middeleeuwen, die in deze contrijen gewerkt heeft. Een dorpje dat heel vroeger in het Aldhôf lag (er is nog een eilandje van overgebleven) heeft ook zijn naam gekregen, namelijk Wolprandskerke, ook wel Folprandegea genoemd en later Westerkerke. Het laatste stukje van de Langweerdervaart heet nog altijd Kerksloot. De Mensonidesstrjitte is genoemd naar de dorpssmid Hendrik Mensonides die woonde op de Smidsdaam achter het café in Uitwellingerga. Mensonides was een zeer sociaal bewogen man, die in ongeveer alle besturen van verenigingen alsmede het kerkbestuur gezeten heeft. De namen Bonningastrjitte, Reinardastrjitte en Sjaerdawei verwijzen naar belangrijke families in deze omgeving. In de late middeleeuwen hebben verschillende “haadlingen”, zeg maar een soort van landadel, hoge functies gehad in Top en Twel. De heren Reinarda (er was ook een Reinardastate), Bonninga en Sjaerda waren hier zo’n beetje de baas. Een van de Bonninga’s was getrouwd met een Reinarda en later zijn de Sjaerda’s ook weer aan de Bonninga’s gelieerd. Het was in de tijd van de Schieringers en de Vetkopers, zo tussen 1450 en 1500. Sneek (en ook de Sjaerda’s) waren Schier en Leeuwarden was Vet. Op de 22ste maart 1491 hebben de Vetkopers de stins (burcht) van de Sjaerda’s in Oppenhuizen platgebrand. Zeino van Burmania, naar wie in Oppenhuizen een straat is genoemd, was grytman (een soort burgemeester) en onder andere lid van de Rekenkamer van Friesland. In 1690 heeft hij de eerste steen gelegd van de kerk van Uitwellingerga. De P. Walmastrjitte is genoemd naar Pieter Cornelis Walma die omtrent 1865 boer was in Oppenhuizen. Hij zat o.a. in het bestuur van het Waterschap en heeft er mede voor gezorgd dat er een grindweg kwam tussen Oppenhuizen en Sneek.

Tot slot nog twee straatnamen die in de volksmond wel gebruikt worden maar niet officieel bestaan. Het “Bertuspleintje” ligt aan de Buorren, schuin tegenover de kerk van Uitwellingerga , en is genoemd naar buschauffeur Bertus Pelsma die ernaast woont. Soms staat hier ook een feesttent. Het “Soetenhofje” ligt achter de kerk van Uitwellingerga. De weduwe van goudsmid Jan Soeten, Ytje Soeten-de Jong, is op het adres Buorren 43 geboren en getogen en heel toevallig is Soet ook de meisjesnaam van de huidige bewoonster: Riet Zappeij                  
                                         Met dank aan Jan Tjitte Hendriksma

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Sjaerdawei Súd

Top en Twel in 't kort
Realisatie TTT software