Zoeken:
Sitemap Favorieten
Ruimte

Stand van zaken Oever- en kadeproject Oppenhuizen/Uitwellingerga Wetterskip Fryslân

 

(8-11) Wetterskip Fryslân heeft met bijna alle eigenaren waar werkzaamheden zijn gepland een 1e keukentafel gesprek gehad. De gesprekken verlopen plezierig, ook omdat men weinig hinder zal ondervinden van de voorgenomen werkzaamheden.

 

Op 3 en 6 oktober zijn er informatieavonden georganiseerd voor eigenaren waar er niet in de tuin hoeft te worden gewerkt, als er een leggerwijziging wordt doorgevoerd. Tijdens deze bijeenkomsten is uitgelegd wat een legger is, en wat een wijziging daarop inhoudt.

 

Het ontwerp krijgt door de positieve reacties meer gestalte. Zodra het ontwerp meer gedetailleerd is volgt nog een 2e gesprek of er is contact waarbij meer in detail de werkzaamheden besproken kunnen worden

 

Presentatie 3 en 6 oktober 2016

Verslag 3 en 6 oktober 2016

 


(5-1) Na aanleiding van de borden die geplaatst zijn bij de ingangen van onze dorpen heeft Doarpsbelang contact opgenomen met Wetterskip Fryslân(WF) over de stand van zaken over het oever- en kade project Oppenhuizen/Uitwellingerga. Er was bij Doarpsbelang onduidelijkheid over het feit dat op de borden ‘Besluit voorkeursvariant gereed’ stond; of er wel of niet een formeel besluit is genomen.

 

WF is momenteel bezig om tot een oplossing te komen en te onderzoeken of de voorkeursvariant ‘leggerwijziging met kleinschalige ophoging’ realiseerbaar is en voldoende bescherming biedt; volgens WF zullen de werkzaamheden in 15% van de aan het water liggende tuinen plaatsvinden. Actuele metingen zijn nodig om deze variant verder uit te werken. Deze metingen zullen reeds klaar zijn.

 

Er is nog geen formeel besluit genomen over het oever- en kadeproject. Wanneer er een besluit is genomen door het bestuur, zal het concept projectplan openbaar worden gemaakt en kunnen belanghebbenden binnen 6 weken zienswijze indienen. De eventuele zienswijzen worden beantwoord in een antwoordnota waar in staat dat WF hiermee wel of niet akkoord mee gaat en de plannen wel of niet aan zal passen. Het bestuur zal hier een definitief besluit over nemen die vervolgens weer openbaar wordt gemaakt en waar belanghebbenden eventueel beroep tegen kunnen aantekenen.

 

Zodra het concept projectplan gevormd is zal WF in gesprek gaan met belanghebbenden, Doarpsbelang, gemeente en zullen zij een informatieavond houden in It Harspit. Ook komt de informatie op de projectsite van WF.

 


Inspecteurs van It Wetterskip

 

(24-11) Inspecteurs van It Wetterskip kunnen de komende tijd onaangekondigd uw tuin in stappen om metingen te verrichten aan uw erf en uw woning. Deze werkzaamheden zijn in oktober aangekondigd op de hoofdpagina van Topentwelonline. En afgelopen weekend zijn er twee gele borden door It Wetterskip geplaatst. Deze twee borden riepen veel vragen op. Het Doarpsbelang had de communicatie liever anders gezien wanneer het gaat om werkzaamheden in tuinen van inwoners. It Wetterskip heeft inmiddels aangegeven om met het Doarpsbelang van gedachten te wisselen hoe de communicatie in het vervolg beter kan.

 


 

Voorkeursvariant oever- en kadeproject Oppenhuizen-Uitwellingerga vastgesteld

 

Op 29 september jl. heeft het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân de voorkeursvariant voor de bescherming van Oppenhuizen en Uitwellingerga tegen hoogwater vastgesteld. Er is besloten om de variant ‘leggerwijziging met kleinschalig ophogen’  nader uit te gaan werken. Dit betekent dat er geen grootschalige ophogingen in tuinen nodig zijn, geen kilometers  stalen damwanden langs het water worden geplaatst en er geen afsluitmiddelen worden toegepast.

 

De komende periode gaat Wetterskip Fryslân de voorkeursvariant verder uitwerken. Binnenkort starten we met het controleren van de hoogten in tuinen en landerijen. U hoeft daar niet voor thuis te blijven. Dit meetwerk is nodig om de exacte hoogte te bepalen van de bestaande situatie. Nadat  een voorlopig ontwerp is opgesteld organiseert het waterschap een  informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst wordt de keuze van de voorkeursvariant en het ontwerp nader toegelicht.  In ca. 15% van de particuliere tuinen moeten werkzaamheden plaatsvinden. Tijdens het opstellen van het ontwerp worden deze eigendommen geïnventariseerd en wordt er een keukentafeloverleg gehouden met de eigenaar om de werkzaamheden te bespreken.

 

Meer weten?

Voor vragen en of meer informatie kunt u contact opnemen met André Seinstra, projectleider van Wetterskip Fryslân. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (058) 292 22 22.  

 

 

 

14 april zou er een voorkeursvariant vast gesteld worden door het bestuur van Wetterskip Fryslân. Het bleef erg stil rond dit onderwerp. It Doarpsbelang heeft navraag gedaan bij It Wetterskip wat de status is van het oever- en kadeproject op dit moment.

 

“Er is nog geen voorkeursvariant vastgesteld door het bestuur.

Vanwege de verkiezingen en de formatie van een nieuw bestuur is het niet gelukt om 14 april een bestuursbesluit te nemen.

De planning is dat het bestuur voor de bouwvak een besluit neemt. De bewoners zullen worden geïnformeerd over het besluit

 

Wetterskip Fryslân.”


 

 

 

Op Woensdag 19 November heeft Wetterskip Fryslân een nieuwe bewonersavond georganiseerd met betrekking tot het "Over- en Kaden project Top & Twel"

 

De heer Jepma opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Het doel van de avond is om de bewoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga te informeren over de laatste stand van zaken en het vervolg van het project. Daarnaast is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Terugblik:
De heer de Jong (lid Dagelijks Bestuur) licht het doel van het project nogmaals toe.
Daarnaast geeft hij een terugblik op de afgelopen periode. Er is geconstateerd dat er onrust is ontstaan bij bewoners over het project. De voorbereiding bleek onvoldoende zorgvuldig te verlopen. Om deze reden is het project overgedragen naar een andere projectleider (de heer Seinstra). Door middel van deze bewonersavond hoopt het waterschap zoveel mogelijk onduidelijkheden over het project weg te nemen.


Stand van zaken:
De heer Seinstra geeft aan dat het waterschap nog weinig ervaring heeft met
kadeprojecten in bebouwd gebied. Kadeverbetering in bebouwd gebied is lastig omdat er weinig ruimte is. Dit vraagt om maatwerk. De afgelopen periode zijn er nieuwe inzichten ontstaan die van invloed zijn op de bestaande varianten.

 

Nieuwe inzichten:

In de legger is de locatie van de kering en de eisen die eraan worden gesteld vastgelegd (o.a. afmetingen en onderhoudsplicht). Momenteel ligt de kering volgens de legger vaak direct langs het water. Er zijn kansen om de leggerlijn te verschuiven naar hogere gronden die aanwezig zijn in het dorp om daarmee te voldoen aan de veiligheidsnorm. Op deze manier kan met een administratieve handeling worden voldaan aan de veiligheidsnorm voor het achterliggende gebied en hoeven de keringen langs het water niet verhoogd te worden. De woningen die hierdoor buiten de kering komen te liggen moeten wel voldoende beschermd
zijn (NBW-norm veiligheidsplan). Er zijn locaties waar een kering nodig blijft tussen de
woningen en het water omdat of er geen natuurlijke hoogte aanwezig is of omdat de
woningen te dicht op het water gelegen zijn en zelf ook te laag liggen.

Verder is kritisch gekeken naar de berekende afkeurhoogte voor de keringen. Er wordt in de berekeningen onder andere rekening gehouden met golfslag. Vanuit bewoners is aangegeven dat de golfhoogte in de berekeningen wordt overschat. Daarnaast zijn er steeds meer meetgegevens beschikbaar, waardoor de onzekerheidsmarge in de berekeningen verminderd kan worden. Op basis van deze inzichten wordt gezocht naar een optimalisatie van de berekeningen.

 

Boezemcompensatie
Er wordt in andere projecten van Wetterskip Fryslân boezemcompensatie gecreëerd in de regio van Oppenhuizen en Uitwellingerga. Deze extra boezemberging kan ingezet worden als compensatie wanneer wordt gekozen voor het afsluiten van de boezem bij hoog water.
Het Dagelijks Bestuur is akkoord gegaan met het verzoek deze compensatie te mogen inzetten voor dit project.

 

Vervolg:
De basis van de bestaande varianten blijft gehandhaafd. De nieuwe inzichten worden
verwerkt in de variantenstudie. Het streven is om voor de bouwvak 2015 een 1e en een 2e voorkeursvariant vast te stellen. Voorafgaand aan het bestuursbesluit wordt een terreinbezoek voor het Dagelijks Bestuur georganiseerd waarbij uitleg wordt gegeven over de situatie en de varianten. Vervolgens wordt een 1e en 2e voorkeursvariant vastgesteld. Na het bestuursbesluit volgt de uitwerking van de voorkeursvariant. Dit neemt circa een jaar in beslag. De start van de uitvoering is voorlopig gepland in de 2e helft van 2016.


Bewoners zullen worden geïnformeerd over de voorkeursvariant (per brief en/of via deze website). Daarnaast worden bewoners betrokken in de ontwerpfase.

 

In ondertstaande links staan de documenten die betrekking hebben op de bewonersavond.

 

In onderstaande links staat de presentatie die op deze avond gegeven is, de hoogtekaart van Oppenhuizen en Uitwellingerga en het verslag van de avond.

 

Presentatie bijeenkomst_2014 11 19.pdf

 

Kaart hoogtes tov 0 NAP.pdf

 

Verslag bewonersavond Oppenhuizen-Uitwellingerga 2014 11 19.pdf

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
zo 25 oktober 2020 Open Deur-dienst
za 7 november 2020 Oud Papier
do 19 november 2020 Passage ledenavond
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Switchbone
Switchbone
BeYoutiful by Maartje
Realisatie TTT software