Zoeken:
Sitemap Favorieten
Toanielferiening  

 

contact:

 

Mirjam van der Meer

 

E-mail:

secretariaat.fordivedaesje@gmail.com

 

Webside:

www.fordivedaesjetopentwel.nl

 

Tillefoan

06-18631689

 

 

 

 

 


 

Spilerslist

 

Wolle jimme perfoarst net mear spylje, wolle jim dat dan trochjaan oan ien fan de bestjoersleden.

As wy neat hearre geane wy der fan út dat jimme gewoan op de list stean bliuwe wolle en feroaret der neat.

 

Binne der minsken dy't ek graach ris meidwaan wolle, jou jimme op en wy notere jim namme, altyd wolkom!

 

 

oanmelde/ôfmelde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afke Kuindersma, Alberta Hoekstra, 

Annemiek Zeilstra, Antsje Hoekstra  

Betty Abma,

Coby Dijkstra, Corine van Delden

Doetie Schriemer, Doetje van de Zee,

Elja van der Meer, Esther Smit

Frida Brinksma

Geartsje Nijholt, Geke van der Veen, Greetje Dijkstra   

Harmke Schraa, Hedwig Brinksma, Heleen Dijkstra, Hiltje de Jong 

Jacoba Visser, Johanna de Vries, Joke Overwijk

Laura Hoekstra

Marcella de Jong, Margje de Jong, Maria de Schiffart, Marrit Bruinsma, Mirjam van der Meer

Neeltje Dragt, Nelly Postma, Nieske Hoogland, Nynke Nijholt  

Pietie van der Meer 

Saagry de Schiffart, Suzanne Nijholt   

Regina Wijnja, Rimmie Reitsma

Thea Hofman, Therèse Visser, Tineke Bronger, Tjerkje Reitsma, Trees de Vries, Tryntsje Afke de Schiffart  

Uilkje van der Meer 

Wietske Feenstra

 

 

Anne Visser

Doede Hofman

Fokko van der Meer, Franke de Jong, Franke Wijnia

Geert Atsma, Germ Visser, Gerrit L Atsma, Gerrit Riphagen, 

Hans Bangma, Hans R. Bergsma, Hendrik Metselaar, Herman Rijpkema

Jan Overwijk, Jeen Hoogland, Jelle de Jager, Jeroen Veenma, Jildert van Stralen 

Kees van Stralen, Klaas Nieuwenhuis, Knillis Postma  

Marten Hans van der Meer, Marten Perridon, Marten Postma, Marten Wijnia, Mathijs Hoekstra

Pier Visser (jr), Pyt Bouwhuis 

Ruurd Atsma

Sieger Dijkstra, Sybolt Nauta

Teake de Boer, Tjitte Hoekstra, Tjerk Tuinstra   

Uiltje F de Jong

Wolter Overwijk 

 

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 7 december 2019 Oud Papier
zo 8 december 2019 Intrededienst Ds. Nicolle Pronk
wo 11 december 2019 Inloopavond werkgroep A7
do 12 december 2019 Soos 'Bliuw Warber'
za 14 december 2019 TOP'63 - NOK Muzikaal Kerstdiner

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Enquête Structuurversterking Top en Twel

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

Uitgelicht
Kommer en Kwel
Kommer en Kwel
Friesland Zeilen
Friesland Zeilen
Realisatie TTT software