Zoeken:
Sitemap Favorieten
DdJ Driebandentoernooi  

Contactpersoon:
Frank Visser 
Mobiel: 06-42429025

E-mail: visserfrankwiesje@home.nl


Wedstrijdreglement Driebanden

(Uit het spel- en arbitragereglement van de K.N.B.B.)

 

I. Beginpositie

 

1. Wanneer een speler die de beginstoot heeft, een bal aanraakt om de arbiter behulpzaam te zin bij het plaatsen van de ballen op de acquits, dan moet direct worden geannonceerd: "nul noteren".

 

2. Wanneer een arbiter een carambole heeft geteld, bijvoorbeeld drie, en alsnog constateert dat er een fout is gemaakt, dan moet hij die carambole ongeldig verklaren door te annonceren: "herstel noteren: twee voor ....." en de speler het verder spelen beletten. Zou die speler zijn speelbal toch wegstoten, dan blijft de derde carambole ongeldig en moeten de ballen worden teruggeplaatst in de positie die bestond voor het wegstoten.

 

3. Een speler die de nabeurt heeft, mag de ballen niet aanraken. In dat geval heeft hij touché gemaakt.

 

II. Driebandenpartij

 

1. Een carambole is geldig, indien de speelbal alvorens de derde bal te raken tenminste drie, al of niet dezelfde, banden heeft geraakt. Ook in deze spelsoort is de lossebandstoot toegestaan.

 

2. Indien niet tenminste drie banden zijn geraakt alvorens de derde bal te raken, dan is een fout gemaakt die al naar gelang de constatering van de arbiter wordt aangeduid met: "geen band", "één band" of "twee banden".

 

3. Bij uitspringen van ballen wordt de uitgesprongen bal alsvolgt geplaatst.

Rode bal: op het bovenacquit

Speelbal van de speler die aan de beurt komt: op het benedenacquit

Speelbal van de tegenspeler: op het middenaquit.

Is het voor de uitgesprongen bal aangewezen acquit versperd, dan wordt deze bal geplaatst op het acquit dat is aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit verspert.

 

4. Ligt de speelbal van de speler die aan de beurt is, vast tegen één van de andere of tegen beide ballen, dan heeft die speler de keus tussen:

- het spelen van een niet-vastliggende bal of van de losse band

- het doen plaatsen op de acquits van uitsluitend de vastliggende ballen en wel alsvolgt:

   . rode bal: op het bovenaquit

   . zijn/haar speelbal: op het benedenaquit

   . speelbal van de tegenspeler: op het middenaquit.

Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit dat is aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit verspert.

 

5. Het gelijktijdig raken door de speelbal van de derde bal en de eerste of derde band is niet voldoende om bij het driebanden een geldige carambole te maken.

 

III. Arbitragereglement

 

1. Arbitrage geschiedt actief. De arbiter leidt onder toepassing van de geldende reglementen, met uitsluiting van ieder ander, dus ook van de spelers, behoudens het gestelde onder "Protesten". 

 

2. De arbiter moet ervoor zorgen dat de spelers zich onberispelijk, sportief en loyaal gedragen, dat zij zich onthouden van alles wat de tegenspeler zou kunnen hinderen en dat zij bij het einde van elke beurt plaatsnemen op de voor hen gereserveerde stoel.  De arbiter is gerechtigd om een speler die zich niet gedraagt of niet handelt zoals is voorgeschreven, nadat hij deze reeds een ernstige waarschuwing heeft gegeven, het verder spelen van de partij te verbieden en de partij voor hem verloren te verklaren.

 

IV. Constateren fouten

 

1. Zodra de arbiter constateert dat er een fout is gemaakt, moet hij de betrokken speler hierop opmerkzaam maken door de boven aangegeven annonce: "noteren ....". Hij moet hem het doorspelen verbieden of beletten en de eventueel gemaakte carambole ongeldig verklaren.

 

2. Indien een speler die een fout maakt, opnieuw stoot voordat de arbiter de gelegenheid heeft gehad de fout te annonceren, dan moeten de ballen zo nauwkeurig mogelijk in de vorige positie worden teruggebracht.

 

3. Het is de arbiter uitdrukkelijk verboden op directe wijze een speler opmerkzaam te maken op een fout die deze op het punt staat te begaan. Noch bij het begin van een beurt noch tijdens de serie mag de arbiter de speler diens speelbal op directe wijze aanwijzen, zelfs niet als een speler dat verzoekt.

 

V. Protesten, herzien van beslissingen

 

1. Twijfelt een speler met betrekking tot een door hem gemaakte carambole of fout aan de juistheid van een arbitrale beslissing en betreft dit een niet meer te controleren situatie, dan is hij gerechtigd één keer de arbiter te verzoeken die beslissing nader te overwegen. De arbiter is verplicht aan dit verzoek, mits op gepaste wijze en onmiddellijk na de aangevochten beslissing gedaan, te voldoen. Hij kan, indien beschikbaar, een tweede arbiter raadplegen. Daarna moet hij een definitieve beslissing nemen.

 

2. Blijft de arbiter bij zijn beslissing, dan kan de speler bezwaar aantekenen bij de wedstrijdleiding. Dit geldt voor officiële wedstrijden, gehouden onder verantwoordelijkheid van de K.N.B.B., waarbij altijd een lid van de technische commissie aanwezig is.

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
vr 30 oktober 2020 Ledenvergadering De Laatste Eer
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Wijnja Hoveniersbedrijf
Wijnja Hoveniersbedrijf
Bakkerij Tjalsma
Bakkerij Tjalsma
Realisatie TTT software