Zoeken:
Sitemap Favorieten
Lidmaatskip  

Iisclub "Rept U"
Foarsitter: Cor v.d. Meer 
Tsjerkebuorren 55
8625 HB Oppenhuizen
Telefoan: 0515-559 511


 

Lidmaatskip

De jierlikse kontribúsje is foar it earst yn jierren ferhege. Fanôf dit seizoen, 2011/2012, is it 7.50 euro foar in gesin (mei bern ûnder 16 jier) en 5 euro foar ien persoan. Foar dat jild kinne jo in hiel seizoen, alle dagen dat der iis is, ride op ús baan. Boppedat stipe jo dermei in âlde klup en in wichtige tradysje.
Wa't noch gjin lid is en dat wurde wol: jo kinne jo opjaan by Neeltsje Dragt: tel. 559 879 of troch in mailtsje te stjoeren nei: reptu@topentwelonline.nl

 

Deikaart

Wa't gjin lid is kin foar € 3.00 per persoan in deikaart keapje foar de iisbaan. Foar bern o/m 16 jier kostet in deikaart 1 euro.  

 

Histoarje

Iisclub "Rept U" is yn 1870 oprjochte yn de kroech fan Twellegea. De earste baan fan de klup wie op it plak lâns de Brêgesleat dêr't no it Grachtenplan leit. Doe't dy huzen der boud waarden is de baan ferhuze nei de Eastwei. Mar op dat plak woe letter hotel "Hart van Friesland" graach syn haven útwreidzje, dat we binne yn de njoggentiger jierren fan de foarige ieuwe wêr ferhuze en wol nei it prachtich plak dat we no hawwe: tusken de Nije Dyk en de Sjaerdawei en deun lâns de Forbiningswei, dy't de haadtagong fan ús doarpen foarmet. In pear jier lyn is der troch frijwilligers in kreaze kantine boud. Yn 2010 is der profesjonele sportferljochting op de baan kommen.

 

 

 

 

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 5 december 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Aandacht voor verlies en rouw
Aandacht voor verlies en rouw
Vishandel Cees Bijlsma
Vishandel Cees Bijlsma
Realisatie TTT software