Zoeken:
Sitemap Favorieten

GEMEENTEBERICHTEN

 

IN MEMORIAM – Jacobus (Kopie) Atsma

Snein 19 july ferstoar yn Nij Toutenburg, Nrd-Burgum: Kopie Ats-ma, fan’e Grutte Súdein 15. Jacobus Atsma, troch elkenien ‘Kopie’ neamd, waard berne op 7 maaie 1942. De fjirde wie er yn it gesin fan Lammert Atsma en Gerritje Lautenbach, dat mei de tiid 11 bern telle soe. Op de roukaart stienen al hiel wat krúskes achter nammen fan broers en susters. Heit buorke op’e pleats oan de Grutte Súdein 4, al wol 4/5 generaasjes troch Atsma’s bewenne. Kopie waard berne mei in ferstânlike beperking. Hy gie dêrom nei de BLO-skoalle yn Snits. “De domme skoalle”, sa neamde er it sels; mar dom wie er seker net, tuk genôch somstiden; lêze en skriuwe slagge him aardich en topografy wie er sels hiel goed yn.
Fan 14 jier ôf gong er thús meihelpen op’e buorkerij. Kopie wie in dûbel mantsje; sterk en gespierd. Hy koe mei de lea hiel wat wurk fersette, by harren sels op’e buorkerij, mar ek by oaren dat er holp. Al dy jierren hie Kopie yn it doarp in hiel oantal fêste adres-kes dêr’t er geregeld kaam.
Kopie wie gek op musyk én op lekker iten. In bysûnder talint hie er foar gelûden; it herkennen, mar ek it neidwaan. De klok fan’e tsjerketoer; it it lûd fan in kraan dy’t yn de dongbult stie te skeppen. It hat in kear west dat Kopie sei: “De kraan makket in oar lûd as ferline jier”; en dat kloppe precys: der wie in nije motor yn kaam !
Doe’t heit mei 65 kaam te ferstjerren fehúze mem mei 5 fan de bern nei in nij hûs skeef tsjinoer de pleats. Doe’t mem nei de Jouwer ferhúze ha Franke en Kopie tegearre mear as 20 jier it hûs mei elkoar dield. Moaie oantinkens binne der oan reizen nei Poalen en nei de steat ‘Washington’ yn Amerika dêr’t famylje fan memmekant wenne.
By it âlder wurden krige Kopie lêst mei de prostaat, hy moast bestraald wurde. Lichaamlik is er dêr doe goed fan hersteld, dochs wie it nei de tiid oars. Hy gong in oantal jierren oerdei nei soarchbuorkerij “Jeltehof” yn’e Hommerts. Mar ferline jier slagge it thús net mear, ek foar broer Franke net. Nei’t er earst op ferskate oare plakken west hie koe er ôfrûne april yn Nij Toutenburg yn Noard-burgum komme. Dêr wie er te plak, mar it hat mar efkes duorre.

De routsjinst wie tongersdei 23 july yn’e Hermestsjerke. We liezen Johannes 10: 11–15 en 27–10, oer de Goede Hoeder. Kopie hie wat mei gelûden; en yn Johannes 10 seit Jezus: “Myn skiep hearre nei myn lûd en se folgje my”. Wat soe it wat wêze as ik inselde talint hie as Kopie; dat ik lûden precys neidwaan koe ! Dat as ik as dûmny oer Jezus fertel, dat it dan krekt is as hearre de minsken Himsels ! Lûden neidwaan, mar ek lûden herkenne. En is de stim fan Jezus, binne de bylden en ferhalen dy’t de Bibel ús fan God oanrikt – is dat foar ús in fertroud en fertrouwen-wekkend lûd ? Jezus seit yn Johannes 10; “Myn skiep sille in frjemdenien seker net folgje”. Mar myn lûd herkenne en fertrou-we se. Se komme achter my oan en ik jou harren ivich libben.
Broers Franke, Jappie en Gerrit en suster Thea winskje wy sterkte en treast ta. Foar Franke wie it al in hiele feroaring sûnt Kopie net mear thús wenne. Ek oare ynwenners fan Top en Twel ha in Kopie in markante doarsgenoat ferlern. Meie de moaie oantinkens de oerhân ha !


ds. A. Elverdink
(In Fryskpreekjende dumny út Eastermar, dy’t foar sneintejûn 26 july op it roaster stie foar Toppenhúzen en om’t it mei dûmny’s út’e regio net slagge waard hy frege de routsjinst te lieden.)

 

IN MEMORIAM – Jenny Siersma-Remery
Na een lang leven overleed op 19 juli 2020, op 91-jarige leeftijd Jenny (Jentje) Siersma-Remery in Sneek. Zij was geboren op 28 juni 1929 en getogen in Oppenhuizen, maar samen met haar man en kinderen later naar Emmeloord verhuisd. Na vele jaren daar kwam ze met haar man en zoon Klaas 10 jaar geleden weer terug naar Oppenhuizen. In die tijd was er toch veel veranderd en het bleek niet altijd zo gemakkelijk om hier weer te aarden. Ook de moeizame contacten met haar kinderen deden haar pijn. Ze pro-beerde te schipperen tussen haar echtgenoot en haar kinderen, maar dat lukte niet altijd.
In dat alles kon zij rust vinden bij de gezangen uit haar jeugd. Jenny was een eenvoudige vrouw, die hield van de eenvoudige gezangen, die ze op de zondagsschool leerde. Haar meest geliefde lied was een berijming van Psalm 23: ‘De Heer is mijn Herder’. Ook in de laatste weken van haar leven, toen het wat moeizaam ging met haar gezondheid en ze ook niet altijd even helder was, ging dit lied met haar mee. Ze zong zichzelf als het ware rustig.
Haar zoon Klaas heeft altijd bij haar gewoond en met liefde voor haar gezorgd. Met Psalm 23 en 'De Heer is mijn Herder' hebben we Jenny herinnerd in de afscheidsdienst op vrijdag 24 juli. We namen afscheid met de laatste woorden van de Psalm ‘Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.’ In dat vertrouwen hebben wij het lichaam van Jenny uit handen gegeven. Zij is naar huis gegaan, naar het huis van haar hemelse Vader, die als een goede herder voor zijn schapen zorgt.
ds. Annelieke Warnar, Heeg

 

IN MEMORIAM – Jan Schraa
Geboren op 26 augustus 1938 in Topentwel groeide hij op in een ondernemersgezin. Vader had een A&O winkel. Jan was de tweede in een gezin met verder twee broers en twee zusters. Zijn broers gingen in het kruideniersbedrijf maar hij ging zijn eigen weg. De techniek trok hem.
Na zijn diensttijd kwam hij bij het PEB te werken. Ondertussen had hij de vrouw van zijn leven ontmoet, Boukje Atsma, ook uit Topentwel. Hij bracht haar thuis door het donker en de vonk sprong over. Ze trouwden op 16 mei 1963 en kwamen in Franeker te wonen. Daar werden Marjan en Siska geboren. Jan was druk met werk en met studie. In 1968 verhuisde het gezin naar Kiester-syl, want hij werd de tweede man van het PEB in Harlingen. Renate werd geboren. Het was een heerlijke tijd met veel ruimte en kippen, konijnen, geiten en lammetjes. Een paradijsje, behalve als het onweerde en de bliksem insloeg en Jan alles in de centrale weer moest omzetten zodat het weer licht kon worden.
In 1976 verhuisde het gezin naar Hallum. De kinderen groeiden er op. Ze genoten van vakanties op Terschelling en surfen bij Lauwersoog. Hij was een liefdevolle, beschermende vader en soms botste het. Maar hij bracht zijn dochters altijd naar de feestjes en liet hen ook vrij. Al pruttelde hij wel: ‘Dy smoarge bern!’ Jan Schraa was actief in het dorpsleven: dorspbelang, autocross, zwembad. Op zijn werk behandelde hij iedereen als gelijke en werd zeer gewaardeerd door de werknemers. In 1992 kon hij met een reorganisatie uit het werk, en toen kwamen Jan en Boukje terug naar Topentwel.
Ze genoten van hun leven, van kinderen en kleinkinderen. Jan bakte voor alle jarigen in de familie een onovertroffen appeltaart. Boukje was jaren actief in de kerk. Samen fietsen ze veel en reisden ze veel, ook met de reisploeg uit IJlst en met zuster Pietje en zwager Klaas. Ze werden geregeld ingeschakeld door de kinderen als er verhuisd moest worden of als er een huis of oude boot gekocht werd. Jan stond altijd klaar. In het dorp was hij actief in de biljartclub en it Harspit. En zondags naar de kerk.
Jan Schraa was een behulpzaam man, die zijn handen liet spreken. Hij zou zelf niet snel over zijn emoties praten. Bescheiden en vriendelijk, maar hij wist wel wat hij wilde. Altijd met vaart er in. Alleen het laatste jaar ging de vaart er wat uit. Eind juni naar het ziekenhuis. Het bleek asbestkanker te zijn. Op 28 juli overleed hij toch nog plotseling in het ziekenhuis, omringd door vrouw en dochters. We hebben afscheid genomen op maandagmiddag 3 augustus in de Johanneskerk. De pakesizzers staken een kaars aan voor pake en Isa zei iets over de beste pake die je je kon wensen. Marjan, Siska en Renate spraken over ús heit. Klaas en Pietje haalden herinneringen op aan hun zwager. We hoorden 1 Korintiërs 13 over de liefde. En over hoe Jan en Boukje Schraa samen een huis van liefde hebben opgebouwd. Bij het uitdragen hoorden we het ‘Lux aeterna’ van Edward Elgar, een gebed dat Gods eeuwig licht onze doden mag verlichten. Voor een man die zowel letterlijk als figuurlijk veel licht heeft doen stralen een prachtig lied. Terwijl de zon doorbrak hebben we zijn lichaam te rusten gelegd op het kerkhof naast de kerk. Moge de liefde van God zijn vrouw, kin-deren en kleinkinderen dragen.
ds. Dussie Hofstra, IJlst.


Lux aeterna
Laat het eeuwige licht schijnen o Heer
Voor eeuwig bij uw Heiligen
omdat Gij liefdevol zijt
Schenk hun eeuwige rust, o Heer
en laat het licht op hen schijnen.
Voor eeuwig bij uw Heiligen
omdat gij liefdevol zijt.

 

 

IN MEMORIAM– Pier Elsinga
Op 7 augustus 2020 overleed dhr. Elsinga, hij mocht 98 jaar worden. In de afscheidsdienst, op 14 augustus, hebben wij geluisterd naar mooie muziek en woorden en zo in dankbaarheid zijn lange leven herdacht. Pier werd geboren op 26 mei 1922 in Metslawier. Zijn vader zat bij het spoor, wat betekende dat het gezin, vanwege hun vaders werk, meerdere keren moest verhuizen.
‘De Heer is mijn herder het ontbreekt mij aan niets.’ Een passende Psalm voor het geloof. Moedig en hoopvol ten tijde van oorlog en onzekerheid. Pier zat samen met zijn vader ondergedoken in Oosterwierum. In dat dorp heeft Pier zijn liefde leren kennen: Rinske Bouma. Ze zijn in 1947 getrouwd. Ze verhuisden van Oldeholtpade naar Wolvega alwaar de drie jongens: Hein, Wiebe en Gerrit Jan zijn geboren.
Dhr. Elsinga werkte bij de rijkspolitie. En zo kwamen ze, vanwege het politiewerk, in 1959 in Oppenhuizen terecht waar het gezin altijd met veel plezier gewoond heeft. Pier was in zijn functie als politie soms wel eens wat langer van huis omdat ze op locatie moes-ten bijspringen zoals bijvoorbeeld met de watersnoodramp in Zeeland. Pier Elsinga heeft best heel wat meegemaakt in zijn dienstjaren. God ging altijd met hem mee. Hij was een gelovig mens en het realistische vertrouwen, zoals we dat bij de psalmist van Psalm 23 lezen, was Elsinga niet onbekend.
Dhr. Elsinga was een trouwe kerkganger, samen met zijn vrouw. Later toen hij in het Wumkeshûs woonde (eerst nog samen met zijn vrouw, later alleen), kon hij niet meer naar de kerk komen, maar luisterde iedere zondag trouw mee naar de diensten. Elsinga en zijn vrouw hebben beiden in de kerkenraad gezeten. Ze zaten later ook bij de soos. En dhr. Elsinga had er plezier in om te helpen bij het druk- en stencil- en redactiewerk van het dorpsblaadje ‘Top en dorpnieuws’. Ook voor verenigingen en de kerk deed hij stencilwerk.
In 1982 mocht de politieman met pensioen. Hij en zijn vrouw hebben toen nog mooie reizen gemaakt, naar Amerika bijvoorbeeld, en wandelen op wintersport. Daarnaast vermaakten ze zich goed met familiebezoekjes en natuurlijk vooral ook met de klein- en achterkleinkinderen: de familie breidde zich vreugdevol uit. Dat er langzaamaan een einde kwam aan het leven hier op aarde, heeft dhr. Elsinga geaccepteerd. Het was goed zo. Het leven vol, de beker vloeide niet meer over, hij was alleen zonder zijn lieve vrouw.
Pier Elsinga gaf aan, in de laatste weken, dat hij er klaar voor was, dat hij wachtte op zijn God om hem te komen halen.
En dát gebeurde. Nu mag hij, een geliefd mensenkind, dicht bij God vertoeven. Dat de herinnering aan hem tot een troost en liefdevolle bemoediging mag zijn voor hen die hem lief hadden.


ds. Nicolle Pronk


Omtinken
Mw. Grietje Meijberg-Braam, Merkelstrjitte 28, heeft een geslaag-de operatie aan de hartklep gehad. Ze is weer thuis.
Dhr. Jan Feenstra, Eastwei 48, is succesvol geopereerd aan zijn nekhernia en is weer thuis.
Dhr. Jan Smit, Greate Sudein 43, is weer thuis uit het ziekenhuis. We hopen dat dit nu zo blijft en hij thuis kan aansterken.
Mw. Ida Deinum, P. Walmastrjitte 23, is met spoed opgenomen geweest in het ziekenhuis i.v.m. een darmbloeding. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en herstelt ze nu thuis.
Mw. Haagsma-Hoekstra, Tollewei 33 (kamer 20) Heeg, moet vanwege een kankergezwel een intensieve bestralingskuur onder-gaan in de hoop het gezwel terug te dringen.
In week 37 wordt mw. Pietie van der Meer, Broerstrjitte 23, voor de 14e keer alweer, in Nijmegen geopereerd aan haar been.
Mw. Richt Baanstra, Zeino v Burmaniastr. 9, is geopereerd aan haar voet. Ze moet in elk geval nog een aantal weken haar been in het gips houden.

 

Verjaardagen
September
09 Mevr. G. Jansen-van der Eems, Butebaen 11 79 jaar
09 Dhr. P. de Jager, Afkelansdyk 16 76 jaar
25 Dhr. D. de Jager, Bonningastrjitte 51 75 jaar
27 Dhr. J. van der Kuur, H. Mensonidesstrjitte 4 83 jaar
Oktober
01 Dhr. R. Atsma, It Ges 8 80 jaar
05 Dhr. IJ. Jellema, Buorren 6 84 jaar
05 Mevr. D.T. Nauta-de Boer, Greate Sudein 11 79 jaar
08 Dhr. E.P. Leenstra, Kappenburch 31 77 jaar
08 Mevr. Y. Soeten-de Jong, Bregesleatswei 11 77 jaar
12 Mevr. A. Hofman-de Jong, Molenkrite 115 91 jaar
Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij je een gezond en gezegend nieuw levensjaar.

 

Huwelijksjubilea
Dhr. O. Breeuwsma en mevr. B. Breeuwsma-Huizenga, P. Walmastrjitte 4, zijn 8 september 55 jaar getrouwd.
Op 19 september is het 45 jaar geleden dat dhr. P. Eppinga en mevr. G. Eppinga-Hoekstra, Noardein 50, in het huwelijk zijn getreden.
8 oktober is de dag dat dhr. W. Bosch en mevr. C. Bosch-de Vries, Kappenburch 6 50 jaar getrouwd zijn,
Dhr. W. de Jager en mevr. S. de Jager-Reitsma, Greate Súdein hopen 8 oktober de dag te gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn.
Alle echtparen van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat jullie nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven.

 

Bedankt

Onze hartelijk dank voor uw felicitaties ter gelegenheid van ons 45-jarig huwelijk!
Janna en Gerrit Riphagen

 

Lieve mensen, hartelijk dank voor alle belangstelling en aandacht die ik mocht ontvangen voor, tijdens en na mijn Mitraclip operatie aan een lekkende hartklep. De operatie is goed geslaagd en het herstel lijkt goed te verlopen. Alle belangstelling in gedachten, woord en daad heeft is heel erg goed gedaan.
Grietje en Wim Meijberg

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 26 september 2020 TOP'63 - Sc Bolsward
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Varion Vaarplezier.nl
Varion Vaarplezier.nl
Doedepôle

Realisatie TTT software