Zoeken:
Sitemap Favorieten

BELEIDSPLAN 2011-2012 College van Kerkrentmeesters

 

Het Collegebeleid richt zich op de instandhouding en stimulering van de Protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga, waarbij het uitdragen van Gods Woord in kerk en maatschappij voorop staat.
Het is de pastorale taak van het College om voor de nodige (financiële) middelen te zorgen om die opdracht , anders dan het Diaconale werk in onze gemeente, mogelijk te maken
Daarnaast heeft het college de verantwoording voor het beheer roerende- en onroerende goederen waarvan de gemeente, als rechtspersoon, eigenaar is. Naast de permanente administratieregisters van gemeenteleden wordt ook het doopboek, belijdenisboek en het trouwboek bijgehouden.
Zowel de ledenadministratie als de financiële administratie worden in eigen beheer verder ontwikkeld. Via internet zullen ambtsdragers op termijn toegang krijgen tot dat deel van de administratie dat voor hen van toepassing is. Doel is om de werkbelasting van de administratieve medewerkers te verlichten.
Voor begroting en jaarrekening wordt ieder jaar goedkeuring gevraagd aan kerkenraad en Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken. Gemeenteleden kunnen, na afspraak met de penningmeester, inzage in deze materie krijgen.
De gemeente wordt gedurende het lopende jaar op de hoogte gehouden met tussentijdse financiële verantwoordingen. Het College hoopt, met gerichte acties, vooral gemeenteleden aan te spreken die niet of weinig bijdragen aan het bestaansrecht van onze kerk.


Inkomsten / Uitgaven
Uit de offerbereidheid
van haar gemeenteleden ontvangt de kerk
inkomsten uit:
- kerkelijke bijdrage (Kerkbalans)
- collecten in de kerk
- Paas- en Oudejaarscollecte
- giften en legaten
- solidariteitskas
Inkomsten uit bezittingen: - huur woningen
- pachten, jachtrechten
- renten en eventuele dividenden
Toevallige inkomsten: zoals kopieergeld, huur beamer, gebruik It Lokaal


Globaal overzicht directe pastorale uitgaven:
- predikantstraktementen
- vergoedingen/salaris kosters, organisten en administrateur(s)

- sociale lasten, pensioenvoorzieningen, belastingen
- verplichte afdracht collecten
- quotumafdracht, solidariteitskas
Globaal overzicht indirecte pastorale uitgaven:
- onderhoud gebouwen en inventaris
(een kerk, een kerkelijk centrum en drie woningen en een pastorie)
- verzekeringen
- waterschap- en eventuele ruilverkavelinglasten
- administratieve kosten, waaronder kopieer- en computerapparatuur - drukwerken, o.a. het kerkblad en liturgieen
- steun bijzondere diensten, zoals met de basisschool en de tentdienst


Onderhoud kerkgebouw Voor het onderhoud van ons monumentale kerkgebouw is Rijkssubsidie aan-gevraagd. Ook zijn plannen en tekeningen gepresenteerd door de Adviescommissie Tsjerkewurk In overleg met de Stichting Behoud
Kerkelijke Gebouwen in Fryslan hopen we nog in 2011 een aanvang te kunnen nemen met de bouwwerkzaamheden. Speciale aandacht verdienen beeld en geluid in de kerk. Er zal ook aan een betere klimaatbeheersing worden gewerkt.
Het geheel vergt een forse financiele inspanning. Alle betrokken partijen zullen er op toe moeten zien dat de kosten niet onze beschikbare financiele middelen overschrijden.

Kerkelijke begraafplaatsen

Onder beheerstaken vallen ook de Kerkelijke begraafplaatsen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Het beleid hiervoor is er op gestoeld, dat overledenen uit onze dorpen mogelijk begraven kunnen en blijven worden, ofwel bijgezet in urnenkeldertjes. De afdeling begraafplaatsen heeft een eigen administratie.
Het is (beperkt) mogelijk om nieuwe grafrechten te verwerven.
Aan de begraafplaatsen zal, na Uitwellingerga, aanvullend groot onderhoud gepleegd worden in Oppenhuizen.

Kerkelijk Centrum Het Kerkelijk centrum fIt Lokaalf biedt gelegenheid tot bruisende kerkelijke activiteiten als kindernevendienst, jeugdclubs, ontmoetingsbijeenkomsten en vergaderingen.
Pastorie en woningen
Het College heeft de taak de pastorie te behouden.
Het bezit woningen Noardein 115 en 119 wordt te gelegener tijd opnieuw overwogen.

 

Noodzakelijke reserveringen voor dringend onderhoud aan de diverse gebouwen blijven onontkoombaar. De opbrengsten uit bezittingen waarborgen een deel van de inkomsten. Verkoop zal slechts geschieden bij vastgestelde noodzaak. Echter nooit zonder dat pastoraal belang afgewogen wordt tegen kosten/baten analyse.
Het financieel beleid zal zo ingericht zijn dat de gemeente, uit het beheer, in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Met nadruk op behoud van de predikantsplaats en de kerk als gemeenschappelijk uitgangspunt.
Door verhoogde steun van onze gemeenteleden aan het kerkenwerk kunnen we met vertrouwen verder bouwen aan de te behouden toekomst van Gods kerk.


Het College van Kerkrentmeesters, april 2011

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
do 23 mei 2019 Stembureau Europese Verkiezingen
za 25 mei 2019 Oud Papier
zo 26 mei 2019 Zangdienst
wo 29 mei 2019 Slotconcert Súdwestkoor o.l.v. Jan Brens
do 13 juni 2019 Gondelvaart Buitensporige Bingo

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Harspit-Biljarttoernooi
Harspit-Biljarttoernooi
Vlugheid en Kracht
Vlugheid en Kracht
Realisatie TTT software