Zoeken:
Sitemap Favorieten
Toanielferiening  

contact: Mirjam van der Meer

Email: secretariaat.fordivedaesje@gmail.com

Webside: www.fordivedaesjetopentwel.nl

Tillefoan: 06-18631689


 • Fotoalbums  • ToanielhistoarjeArgyf   • Spilerslist  Ledengearkomste Oer ús

 

-it lêste nijs fan Fordivedaesje- 
 

(25-11-2020)
Yn april fan dit jier ha wy fanwegens de Coronapandemie beslute moatten ús útfieringen fan “It Deiboek Fan Anne Frank” út te stellen foar ûnbepaalde tiid. Wy hiene goede hoop dat wy yn de maaitiid fan 2021 foar jim spylje kinne soenen.

De ûntjouwings omtrint Corona binne lykwols sa dat wy gjin kâns sjogge meikoarten wer útein te setten mei de rippetysjes sûnder dat ús spilers gefaar rinne op besmetting.
Ek is it tige ûnwis oft wy takom maaitiid al wer foar folle sealen spylje meie.
Wy ha dêrom besletten it kommend winterskoft gjin foarstellings ta te rieden en de útfieringen fan ‘It Deiboek fan Anne Frank” fierder út te stellen, yn elts gefal oant de maaitiid fan 2022.
Mar … dit útstel is gjin ofstel! Jo kaartsje bliuwt jildich dus bewarje it goed!
Sa gau as der mear dúdlik is oer nije datums dan litte wy dat fia mail oan jo witte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(24-03-2020)

Na de bekendmaking van aangescherpte overheidsmaatregelen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan is het niet meer mogelijk de voorstellingen van "It Deiboek fan Anne Frank" op de oorspronkelijk geplande datums van 23 en 24 april en 2, 3 en 4 mei te houden. Ook onze repetitieavonden kunnen de komende maanden geen doorgang vinden. Uiteraard vinden wij dit erg jammer maar wij begrijpen dat gelet op de ernst van de omstandigheden er geen andere keuze is. De gezondheid van iedereen is nu het belangrijkste.  

Wij stellen de voorstellingen daarom voor onbepaalde tijd uit, in ieder geval tot na de zomer.  

Bewaar uw gereserveerde toegangskaarten. Ze blijven geldig voor de later vast te stellen nieuwe data.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(25-02-2020)

Wie kan ons helpen aan een  vooroorlogse fiets of een perzisch tapijt?  Voor het grote toneelstuk "It Deiboek fan Anne Frank" is het decor van het Achterhuis in oorlogstijd al nagenoeg helemaal nagebouwd. Maar deze laatste rekwisieten ontbreken nog. Als u zoiets in huis heeft en u kunt het een paar weken missen, dan graag een berichtje! Bovenaan deze pagina ziet u alle contactgegevens. 
  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
(23-12-2019) 

In grutte ploech spilers en produksjemeiwurkers is snein 22 desimber mei regisseur Rense Rotsma nei Amsterdam west om it Anne Frank Huis te besjen. Dit om in noch better byld te krije fan de sitewaasje fan ûnderdûkers yn'e oarloch én om alle details fan de romte goed te besjen. Want it Achterhuis wurdt hiel nau neimakke as dekor yn MFC It Harspit wêr't dit bysûndere stik foar it earst yn de skiednis yn it Frysk opfierd wurdt. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

(13-12-2019)
De verkoop van kaarten voor het toneelstuk "It Deiboek fan Anne Frank" is vandaag begonnen! Dan kan via de speciale "It Deiboek fan Anne Frank"-pagina van het ticketbureau Eventbrite of via de website van de toneelvereniging: fordivedaesjetopentwel.nl. Daar kunt u op de knop "Keapje kaarten" klikken en vervolgens een datum kiezen (donderdagavond 23 april, vrijdagavond 24 april, zaterdagavond 2 mei, zondagmiddag 3 mei of maandagavond 4 mei 2020) en de kaarten bestellen. Ze kosten € 11,20 per stuk (inclusief € 1.20 servicekosten van het ticketbureau). Wees er snel bij want het is een bijzonder stuk (de eerste Friese binnenopvoering in de geschiedenis) en de belangstelling is groot. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(11-12-2019) Fordivedaesje hat in promoasje-filmke meitsje litten foar it bysûndere stik "It Deiboek fan Anne Frank." Jo kinne op ûndersteande foto fan Anne klikken om it filmke te besjen.
 

Ús leden stelle wy op 11 en 12 desimber yn de gelegenheid as earsten en fergees kaarten te reservearjen foar de foarstelling "It Deiboek fan Anne Frank". Fan 19:00 o/m 21:00 oere binne leden fan Fordivedaesje wolkom yn de mienskipsromte fan It Harspit. In moaie gelegenheid om alfêst in stoel te besetten foar de jûn fan jo kar én om alfêst yn de kunde te kommen mei guon spilers fan dit bysûndere stik. Yn it ramt fan 75 jier befrijing binne de útfierings op 23 en 24 april en op 2, 3 en 4 maaie (deadebetinking). 

Op ús nije en eigen website: fordivedaesjetopentwel.nl stiet mear oer ús feriening en fine jo fansels ek mear ynformaasje oer it stik, de spilers, de regisseur en de kaartferkeap. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Programma 2019 - 2020

 

21 febrewaris    Ienakterjûn mei Groetnis út Vogelenzang én Farao Aromat II

22 febrewaris    Ienakterjûn mei Groetnis út Vogelenzang én Farao Aromat II 

 

23 april     It deiboek fan Anne Frank

24 april     It deiboek fan Anne Frank

 

2 maaie     It deiboek fan Anne Frank

3 maaie     It deiboek fan Anne Frank

4 maaie     It deiboek fan Anne Frank 

--------------------------------------------------------------------------------------------------    Foridvedaesje bringt 

"DE LAITS FAN IZEBAITS" 

 

op freed 8 en sneon 9 maart 2018

 

In stik foar jong en âld. Wy nimme jim mei yn it mearke fan Izebaits. 

Sy wennet yn in grut kastiel en is de baas fan in hiel grut lân. 

Mei har bern en al har personiel binne se op syk nei....

 

Kom mar te sjen en help har mei yn dizze spesjale syktocht en lit jo betsjoene!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UTNOEGING LEDEGEARKOMSTE

TOANIELFERIENING FORDIVEDAESJE

 

Woansdei 14 maart 2018 om 20.00 oere yn It Harsit

 

WURKLIST:

 

 1.           Iepening en meidielings
 2.           Ynkommen stikken

 3.           Ferslach lêste ledegearkomste en jieroersjoch

 4.           Ferslach skathâlder

 5.           Befinings kaskommisje en beneaming nije kaskommisje

 

SKOFT

 

 6.           Bestjoerssaken

           Ofgeand en net werkiesber: Tjitte Hoekstra en Hedwig Hijlkema

           Kandidaat: Louis van Breeden

Kandidaten kinne harren oant in oere foar de iepening fan de gearkomste opjaan by it bestjoer

7.            Iepenloftspul De Striid

8.            Plannen foar it kommende winterskoft

9.            Omfraach

10.          Sluting

                   It Bestjoer 

 

 


19 oktober 2017

 

“Prachtige preamtocht troch Top & Twel as iepenloftspul” (Friesch Dagblad)

 “Lyts folksferhaaltsje, reuseftige foarstelling” (Leeuwarder Courant) 
 

Bêste minsken, 


No de preamen wer foar de wâl lizze, de ljochten dôve, de pallets en de tonielklean wer ynlevere binne, is De Striid no wier foarby. Heech tiid om de mear as tûzend besikers te betankjen foar harren oanwêzigens. We wolle jimme dan ek tankje foar de skitterjende reaksjes. Tige wiis binne wy mei de resinsjes yn de ferskate deiblêden. De Ljouwerter Krante hat De Striid sels beleane mei fjouwer stjerren! Te betinken dat De Striid mei minimale  ûnderfining en mei minimale middels ta stân kommen is, is te tankjen oan it entûsiasme fan de  likernôch 150 spilers en frijwilligers. Dit fertsjinnet in djippe bûging! Fordivedaesje wol nochris elkenien dy op wat foar manier dan ek belutsen wie  mei De Striid betankje.

 

En lykas it Friesch Deiblêd it sa moai under wurden brocht:

“De Striid bewiisde mar wer ris dat lytse doarpen bysteat wêze kinne grutte dingen te dwaan”.

 

 


 

05 desimber 2016

 
Pier Visser spyle de plysje en al wie de rol net lang hy wie tige krêftich. De hinnen sille foarearst wol gjin aaikes mear lizze mar se makken it plaatsje wol kompleet! Compliminten foar jimme allegear en we hoopje Lisa en Dieuwke gau ris wer te sjen op it podium!
Hjirnei wie der in koart skoft en waard de ferlotting dient. Der wiene wer prachtige priizen te winnen en underwilens waard it podium ree makke foar de lêste foarstelling.
Sieger Dijkstra en Anne Visser spylen 'TOMTOM' ûnder rezjy fan Jan Overwijk.
Prachtige fynsten op it skerm, mooie technyk mei it starten fan de auto, de reek, it lûd. Alle lof foar jim.
Fordivedaesje wer tige tank foar twa noflike jûnen toaniel!!!!
G.H.

 

 


Op freed 25 novimber en sneon 26 novimber bringt Fordivedaesje trije komyske ienakters. We starte beide jûnen om 20.00 oere en hoopje wer op in grutte opkomst.

 

Fanôf hjoed kinne jo de útnoeging yn de bus ferwachtsje.

Foar de leden sit it yntreebewiis der oan fêst.

 

Graach oant dan!

 

Wat kinne jo ferwachte?

 

It iene stik hjit "Belje dokter". In tige geskikt stik oer in toanielbestjoer dy't dwaande is om it jubileumjier fan de feriening in feestlik tintsje te jaan.

Grappig no, ek ús feriening bestiet yn 2017 al 40jier!

 

De oare twa stikken binne "Op fekânsje" en "Tom Tom". Oer dizze twa stikken falt in hiel soad te fertellen, mar ik doch it (noch) net...

It is better om it sels te sjen. Wat ik seker wit is dat it laitsjen wurdt!

 

 

 
  
Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
za 6 februari 2021 Oud Papier
za 6 maart 2021 Oud Papier
za 20 maart 2021 Passion Live in Top en Twel

Activiteitenkalender:

- Kerkdiensten

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top&Twel, Yn Beweging

- Brug Uitwellingerga

Uitgelicht
Eitze Dijkstra Jachtschilder
Eitze Dijkstra Jachtschilder
DdJ Driebandentoernooi
DdJ Driebandentoernooi
Realisatie TTT software