Zoeken:
Sitemap Favorieten
De geschiedenis van Het Groene Kruis  

- Het Groene Kruis Oppenhuizen 1911-2002

 

- Vrienden van het Groene Kruis Oppenhuizen/Uitwellingerga e.o. 2002-2010


De geschiedenis van het Groene Kruis in Top & Twel:


Op  19 januari 1912 heeft het Wilhelmina bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau enz. enz. enz . hebben goed gevonden en verstaan de overlegde Statuten der navolgende verenigingen goed te keuren en deze verenigingen mitsdien te erkennen te weten:
De vereniging:”Het Groene Kruis” te Oppenhuizen gevestigd te Oppenhuizen.
19 Januari 1912
Getekend Wilhelmina.


- Het Groene Kruis is per januari 2011 opgehouden te bestaan

Honderd jaar is een geweldige tijd!
Geert ,Tjerk en Peta willen als  laatste bestuur nog eenmaal het woord nemen en even memoreren wat er in deze honderd jaar is gebeurd.
Wij hebben de notulen boeken er op na geslagen en kwamen tot de ontdekking dat er voornamelijk over geld, hoe de contributie te innen werd gepraat, de meeste leden waren trouw met betalen maar er waren altijd die niet zo’n haast hadden.
Toch willen wij even in de historie van de vereniging terug gaan.De eerste vergadering was in de oude school op 29 november 1911.
Er werd een voorlopig bestuur verkozen bestaande uit:
Hr. W de Vries, Hr. Mensonides, Hr. L. A de Vries, Hr. Tj. De Vries, Mevr. W  Kromhout- van der Meer,  Ds. Boerendans en Ds. G.H. van Kasteel. Ds. G.H. van Kasteel wordt de eerste voorzitter

Voorgesteld wordt om een concept  statuten en huishoudelijk reglement op te stellen.
Er wordt meteen besloten om zich aan te sluiten bij de Provinciale Kruisvereniging in Friesland. En de oude school te verkrijgen als plaats voor de bestuursvergaderingen.

Geredeneerd wordt over de plaats van een eventueel magazijn en over de persoon van magazijnmeester.
Er wordt besloten de Herv. Diaconie en de Gereformeerde. Ziekenverpleging beide alhier te vragen of de verpleegartikelen welke zij bezitten ook ter beschikking van het Groene Kruis gesteld kunnen worden.

In de tweede leden vergadering op 20 december 1912. wordt Mevr. van der Hulst gevraagd  te bemiddelen voor de aanschaffing van nieuwe verpleegartikelen
Twee bestuursleden wordt opgedragen contact met de Ned. Hervormde diaconie en de Gereformeerde ziekenverpleging op te nemen.
Naar aanleiding van een opmerking van Ds. Boerendans wordt te kennen gegeven,door de vergadering dat het Groene Kruis zich een plicht moet rekenen, de armen of totaal onbemiddelden het gratis gebruik der verplegingsartikelen te verstrekken.
Na breedvoerige ernstige en diepgaande discussies wordt als tijdelijke magazijnmeesterschap tot wederopzegging benoemd de hr. Mensonides.

De  Hr. L.A. de Vries stelt voor om aan de kerkvoogden der Herv. Gemeente te verzoeken  een gebouwtje tegen vergoeding van huur of rente, (een magazijn) te verschaffen.


4 Januari 1912. ledenvergadering.

De hr. de Vries rapporteerde dat de Herv. Diaconie de verpleegartikelen wilde afstaan aan het Groene kruis mits beloofd werd dat de armen der Herv. Gemeente het gratis gebruik der middelen en bij ontbinding der vereniging de goederen aan de Diaconie terug te geven.

De hr. Mensonides vertelt dat de Gereformeerde. Ziekenverzorging niet mee wil werken de vereniging is gedeeltelijk terug gekomen op haar besluit.
De Gereformeerde Ziekenverzorging vreesde dat mettertijd in onze neutrale vereniging eens een verkeerde geest kon varen, wat nadelige gevolgen met zich kon hebben met name bij de aanstelling van een wijkverpleegster.

De vergadering denk dat dit tamelijk denkbeeldig is in onze overwegend orthodoxe dorpen.
Ook werd besloten om de eerste tijd de  goederen particulier thuis onder te brengen.
Omdat een lokaliteit  voor magazijn te hoog gegrepen is.
De eerste aanschaf is een verbanddoos voor eerste hulp,een kinderledikantje,een ziekenstoel,hospitaal linnen en een croup ketel op advies van Dr. Hannema.
Besloten wordt alle armen het vrije gebruik der verpleegartikelen toe te staan,nadat de Arm meester meedeelt dat de armen allen lid ven de vereniging worden.In de vergadering van 30-04-1912.
De belangrijkste beraadslaging was de vraag. Zullen er namens de vereniging een of meer afgevaardigden naar de algemene vergadering  der Provinciale Friese Vereniging te Leeuwarden gaan. De voorzitter stelt voor 2 leden af te vaardigen.
Dit voorstel vindt een bestrijder in Ds. Boerendans, deze vindt dat het aan een ernstige bedenkingen onderhevig is zo de vereniging door het zenden van afgevaardigden den band erkent die er tussen onze plaatselijke vereniging en een neutraal Hoofdbestuur of Algemeen Provinciaal  Friesche Vergadering bestaat. Hij meende dat het aanbeveling is onthouding te verkiezen boven een besmetting en elke aanraking met een verenigingsleven waarin Liberale en Sociale persoonlijkheden de toon voeren .
De hr. de Vries wijst de dominee er op dat vele orthodoxen van naam voorgangers zijn van het Groene Kruis. De voorzitter is van menig dat de verschillende godsdienstige, maatschappelijk terrein, waar ook het Groene kruis toe behoord elkaar gezamenlijk moeten helpen zonder godsdienstige,politieke of levensbeschouwing.
De Hr. Boerendans kan de zienswijze van de voorzitter niet delen. Hij blijft van mening dat onthouding te verkiezen is boven een mogelijke besmetting.

Het onderwerp wordt in stemming gebracht  6 stemmen voor naar Leeuwarden te gaan en één tegen. Echter niemand is naar de vergadering geweest. Reden geen tijd!


Enkele artikelen uit de verschillende notulen.

De hr. Mensonides heeft enige leden ontmoet, die geen bemoeienis van anderen willen
De voorzitter Ds. Van Kasteel zegt als antwoord, dat men verheven moet zijn boven de praatjes van die Lui!

De Edelachtbare heer burgemeester der gemeente heeft de vereniging een ondersteek cadeau gegaan.

Als in 1914 een voorstel van het Groene Kruis Oppenhuizen een voorstel doet om voor Scharnegoutum en Oppenhuizen een orthodoxe wijkverpleegster aan te stellen wil Scharnegoutum daar niets van weten.

Een vrouw gebruikte een wondkussen door onoplettendheid van een buurvrouw is het kussen mee het graf in gegaan.

In 1969 kwam er een verzoek  om voortaan tijdens de vergaderingen een rokertje op tafel te zetten!

Zr. Van der Hulst. was de eerste wijkzuster. Zij woonde in Harlingen                 
Zr van der Hulst zal in 1913 in de Hommerts een baker cursus geven voor getrouwde vrouwen en aan jonge dochters boven de twintig jaar, besloten wordt de helft van de spoorkosten, de helft van de maaltijd en de gehele fiets te betalen.
 Haar wordt dan ook later dank gebracht voor de schoonen arbeid hier verricht, voor de ruime vergezichten velen geschonken .Moge het zaad door haar gestrooid ten
kiemen, wassen en een vrucht voort brengen.
Echter later kwam de rekening, de Hommerts wilde alle onkosten door 2 delen doch 5 gulden restitutie geven. Oppenhuizen is het hier niet mee eens en zegt dat de Hommerts 4 gulden meer moet betalen.
Als een afgevaardigde van Oppenhuizen naar een conferentie in Sneek gaat, wordt de afgevaardigde van de Hommerts te verstaan gegeven dat de eisen van de zustervereniging ingewilligd moet worden.

Er word achter het huis van de fam. Mensonides een groot hok gebouwd om de artikelen op te slaan. Voor de somma van ƒ 336.- tegen een redelijke vergoeding voor de fam.Mensonides

In 1917 wordt besloten om samen met Scharnegoutum en Tirns  een vereniging voor Wykverpleging op te richten De gemeente Wymbritseradeel  betaalt ƒ400.- Van het ontbrekende bedrag ƒ550.- moet Oppenhuizen ƒ170.-betalen. Er wordt een intekenlijst aan de bewoners aangeboden en dit brengt ƒ160.- op.

In 1932 werd door de wed. Mensonides het verzoek gedaan om een W.C in het magazijn te mogen plaatsen. Dit wordt door het bestuur wegens hygiëne afgewezen, het magazijn is alleen voor materialen. Dit viel niet in goede aarde en de beheerster bedankte als magazijnhoudster.

!5 personen gaven zich op voor beheerder van het magazijn. De hr. F. Zijlstra werd de nieuwe beheerder. Salaris beheerder 1938 ƒ 52.00 per jaar

In 1945 werd een magazijn gebouwd achter het lokaal.  Beheerder werd de hr. G. Reitsma. In 1947 wordt de hr.Teppema de beheerder. En vanaf 1967 wordt de hr.G.Schraa beheerder van het magazijn
 Schilder Lolkema heeft regelmatig het onderhoud (schilderwerk) van het magazijn gehad.
Het magazijn was zeer vochtig en de schimmels hadden de overhand.

In 1980 toen het Multifunctioneel centrum klaar was, was het magazijn achter de kerk niet meer nodig. Er werd besloten om het gebouwtje te verkopen. Er werd een advertentie geplaatst,daar kwam geen reactie op. Het bestuur heeft toen besloten het gebouwtje aan Ab Kingma te verkopen  voor ƒ50.00 met het verzoek ook de fundering op te ruimen.
Nu staat het gebouwtje als en prachtig prieeltje aan het Ges.
 
De volgende Wijkverpleegster komt in 1945, dit is mevr. Pennon evacué  in ons dorp en door haar te benoemen kon men 2 á 3 honderd gulden besparen.
Daarna komt zuster Mensing, zij gaat in 1953 trouwen en ook met pensioen.
Vervolgens komt zr. Bos en deze vertrekt in 1953 en wordt zr. Molenmaker benoemd.

Zr. Molenmaker wilde dat er kleuterbureau in onze dorpen werd georganiseerd, er was wel belangstelling voor, maar dat kostte wel ƒ250.00.dit was eerst te duur. Het ging na enige tijd toch door.

In 1957 kwam zr. van der Molen in dienst, Zij kreeg in Scharnegoutum een woning waar ook het consultatie bureau van Scharnegoutum was gevestigd.
De consultaties in Oppenhuizen / Uitwellingerga werd gehouden in de Lantearne 
In 1960 was er ruzie tussen de plaatselijke artsen en het Hoofdbureau over een  kleuter bureau. In 1964 kwam het eerste kleuterbureau in het Lokaal. Dr. Marcus was de kleuterarts..Zij kreeg ƒ25.- per zitting, Het bestuur stelde dat de Provinciale kruisvereniging ook mee moest betalen want deze kreeg de subsidies. Mevr. Marcus werd door de provincie aangesteld. Er kwamen 12 kleuters per zitting en de entingen zijn gratis .

In 1971 werd het gebed afgeschaft, Het was ongebruikelijk op vergaderingen van de wijk en
districtsvergaderingen. De contributie was toen ƒ12.58.

In 1973 vraagt een van de leden om een vergadering waar een spreker zijn zienswijze naar voren brengt aangaande vraagstukken abortus,de pil en het drugsgebruik of iets dergelijks.
Dit lid vindt dat deze onderwerpen wel worden besproken op de vrouwenbond of verzorging  dus bij de vrouwen, maar daar komen de mannen niet.

Een volgende vraag was wat doet de provinciale vereniging her antwoord is, coördineren, adverteren, administratie en bureau voor reuma bestrijding exploiteren.
Zr. van der Molen zei: Het is een sneeuwbal die voort rolt en steeds groter wordt en niet te stuiten is. De provinciale vereniging is professioneel. de plaatselijke verenigingen zijn amateurs.

In 1980 stopte zr. van der Molen met haar werk als wijkverpleegkundige, zij was een zeer goede wijkzuster, zij was geliefd en hield van haar vak. Zr. van der Molen werd opgevolgd door de hr. Peter van der Horst,  Betsie Miedema en vervolgens vele anderen.

In 1974 wordt besloten om de wijkverenigingen samen te voegen tot grotere wijkverenigingen. Sneek ,IJlst en Wymbritseradeel zouden samengevoegd worden.
Omdat het wijkgebouw in Scharnegoutum van de drie dorpen was zou Oppenhuizen, en Ysbrechtum  uitgekocht moeten worden.

In 1977 is het gebouw verkocht voor ongeveer ƒ 150.000.- Oppenhuizen kreeg na het aantal  leden. ƒ44000.-.

 In 1979 /1980 zijn er plannen om een multifunctioneel centrum te bouwen met school, het Groene Kruis, en een sportcomplex..Het zorggedeelte wordt begroot op ongeveer ƒ126.000- inclusief inrichting.
De gemeente neemt het volledige financiering van het zorg gedeelte op zich en ook de exploitatie tekorten ,waar van de gemeente 80% terug krijgt via subsidies
Het Groene kruis stelde ƒ 30.000 ter beschikking  van het nieuwe gebouw er blijft 18.000 gulden over voor de inrichting.

Op 21 mei 1979 werd de eerste paal geslagen. Er werden verschillende acties gehouden om geld in te zamelen. In 1980 wordt  het m.f.c .it Harspit geopend.

In 1986 werden alle goederen naar een centraal magazijn te Sneek verplaatst.

In 1986 wordt besloten de 16 rayons verenigingen van wijkverpleging op te heffen en daarna verder te gaan als 3 regioverenigingen met eigen statuten
Het Groene Kruis Oppenhuizen-Uitwellingerga valt onder de regio west

Op 10-04-1987 werd het 75 jarig jubileum met een geweldig feest gevierd.

In 1989 wordt besloten om alle Groene kruis verenigingen op te heffen.
En alle zorg centraal via de A.W.B.Z Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te regelen.
De vereniging Het Groene kruis Oppenhuizen / Uitwellingerga heeft nog geld en besluit niet zich zelf op te heffen maar door te gaan.

De laatste vergadering is op 17 januari 2002
 In deze vergadering wordt met algemene stemmen besloten om de plaatselijke vereniging op te heffen en als “Stichting vrienden van het Groene Kruis Oppenhuizen en Uitwellingerga e o door te gaan. Er blijkt op dat moment nog ƒ61000.- in kas te zitten.

De stichting is op 05-07-2001 opgericht
De stichting vrienden van het Groene Kruis Oppenhuizen - Uitwellingerga en omsterken heeft als doelstelling het financieel ondersteunen van verenigingen op medisch en sociaal gebied. In de ruimste zin”     
Vele verenigingen uit de dorpen hebben dan ook in de loop der jaren een bijdrage gekregen
In het totaal € 32.019.76 .
In 2010 wordt door het bestuur besloten de stichting op te heffen. per 31-12-2010
De laatste €17321.10 is de loop van dat jaar aan de verschillende verenigingen gegeven.
Waarvan het m.f.c  It Harspit  € 8565.53 heeft gekregen.

Wij bedanken U voor het vertrouwen wat in U in ons heeft gesteld.
Geert Dragt.
Tjerk Epema.
Peta Kuperus- Steenbeek

 

Oppenhuizen, juni 2011

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
Hester Kornelis Fotografie
Hester Kornelis Fotografie
Scheepstimmerbedrijf J. Lanting
Scheepstimmerbedrijf J. Lanting
Realisatie TTT software