Zoeken:
Sitemap Favorieten

Over het werk van diakenen Diakenen, dat zijn toch ponkjerinners? Dat zijn toch die mensen die bij de viering van het Avondmaal assisteren? Maar is dat alles wat een diaken doet, en waarom is het een ambt?

In het moeilijke woord “Diaconie” zit het Nederlandse werkwoord “dienen”. Een diaken is een dienaar, een helper! Dienen, dienstbaar zijn, is een sleutelwoord in ons christelijk geloof. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben niet gekomen om te heersen, maar te dienen. Als Jezus dit van zichzelf zegt, hoeveel te meer zouden wij, als navolgers van Jezus, dit dienstbaar zijn in de praktijk moeten brengen.

Bij dit diaconale dienen/werken staan de woorden Gerechtigheid, Barmhartigheid en Blijdschap centraal. Het zijn de trefwoorden en ijkpunten van ons werk.

Gerechtigheid is voor ons als diaconie, dat een ieder tot zijn of haar recht komt.

Barmhartigheid is voor ons als diaconie dat wij geraakt en begaan zijn met het lijden van onze naaste ongeacht wie het is (kerklid/geen kerklid) en ongeacht of het zijn of haar eigen schuld is.

Blijdschap is voor ons als diaconie het resultaat van ons zoeken naar Gerechtigheid en Barmhartigheid.

Als Diaconie van Top en Twel hebben wij ook heel nadrukkelijk gekozen om onze naaste niet alleen ver weg te zoeken, maar ook heel dichtbij, namelijk u en jullie, onze dorpsgenoten.

Veel werk van de Diaconie is niet altijd zichtbaar, omdat diakenen met de kwetsbaarheid van mensen niet te koop lopen. Diakenen zijn op tal van terreinen actief zoals:

- armoede, schuldhulpverlening, crisishulp (de ‘stille hulp”);
- vergrijzing, eenzaamheid, dementie (“omzien naar elkaar”);
- dak- en thuislozen;
- mensen met een handicap;
- jeugdzorg;
- WMO en minimabeleid Wymbritseradiel;

Ook kan de Diaconie actief zijn op het gebied van verslaving, (ex-) gedetineerden, racisme/vreemdelingenhaat en opvang van asielzoekers/uitgeprocedeerden.

Naast ons plaatselijke werk heeft de Diaconie ook oog voor de noden van de wereld. Natuurrampen, oorlogsleed, corruptieleed, armoedebestrijding, gebrek aan onderwijs, etc., etc. De collectes voor het Werelddiaconaat zijn hiervoor bestemd evenals de vele giften die de Diaconie doet wanneer er zich weer plotseling een ramp voordoet. De diaconie wordt in haar missie van Werelddiaconaat ook ondersteund door de Zendingscommissie.

Een belangrijk deel van haar reserves heeft de Diaconie ondergebracht bij Oiko Credit. Deze oecumenische instelling verschaft microkredieten aan onze Naasten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Het ambt van diaken is door de eerste christenen al ingevoerd omdat ze als navolgers van Jezus iets wilden betekenen voor de melaatsen, blinden, stommen, gevangenen, zieken en armen. Omdat “je naaste lief hebben” het tweede Grote Gebod is en het in de praktijk brengen dus ontzettend belangrijk is, is diaken een ambt.

In Top en Twel bestaat de de Diaconie uit acht personen.

We hopen dat u zo een beeld hebt gekregen van de activiteiten van de Diaconie.

Als u denkt dat de Diaconie u van dienst kan zijn, neem dan gerust contact op met één van bovenstaande diakenen.

Hartelijke groet,

De Diaconie

Advertenties

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Agenda
vr 3 juli 2020 Opening wandel-/fietspad Broeresloot
za 18 juli 2020 Oud Papier
do 3 september 2020 Soos 'Bliuw Warber'
vr 9 oktober 2020 The Bounty Hunters

Informatie over het coronavirus

------------------------------

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

- Werkgroep A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

------------------------------

Bekijk nu het sportzomeraanbod.

Uitgelicht
Hooghiemstra, Straal- en Coatingbedrijf
Hooghiemstra, Straal- en Coatingbedrijf
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Shantykoor "Top & Twel Sjongers"
Realisatie TTT software