Zoeken:
Sitemap Favorieten
Toanielferiening  

contact: Mirjam van der Meer

Email: secretariaat.fordivedaesje@gmail.com

Webside: www.fordivedaesjetopentwel.nl

Tillefoan: 06-18631689


 

Hjirûnder bin alle stikken werom te finen die wy op de planken brocht ha. (Hawwe jo mear informaasje of foto's, lit it ús witte.)

 

Secretariaat.fordivedaesje@gmail.com

 

 

 

Jier Titel Genre

Skriuwer

Rezjy
2017 De Striid Iepenloftspul Paul van Dijk
Jurjen Faber
Fordivedaesje
2016 Belje dokter Ienakter Anja Steegstra Mirjam van der Meer
2016 Op fekânsje Ienakter A.Pander Jan Overwijk
2016 tom tom Ienakter A.Pander Jan Overwijk
2016 de ytkeamer Drama A.R Gurney JR Wiesje Jansma
2015 Wat binne wy moai fourt blijspul Diana Monshouwer Geartsje Hoekstra
2014 Stille gast
Ienakter
Rob Boudestein Mirjam v/d Meer
2014 Werom
Ienakter
Freddie Reijenga
Mirjam v/d Meer
2014 Spoeken bestean net Ienakter
Spoeken bestean net
Wolter Overwijk
2014 Sneinsbern Drama Bob Larbey Freddie Reijenga
2013 Serenade ienakter MROZEK, Slawomir Wolter Overwijk
2013 Elk foar him sels ienakter Anders Rozendal Geartsje Hoekstra
2013 de Goate blijspul T. Davids U.F de Jong
2013 Gaswacht ienakter J.J Hijma W.Overwijk
2013 Kofje of tee ienakter G. Groot Karsijn T. de Vries / J.Visser
2012 Ien fleach oer it koekoeksnêst drama Dale Wasserman Wiesje Jansma
2011 Reisburo exodus blijspul/ienakter F.Jaasma W.Overwijk
2011 in soer puddinkje blijspul/ienakter  Pat Cook M.Hoekstra
2011 dat ha jo goed sketten Blijspul Derek Benfield U.F.de Jong
2010 www.willem.nl blijspul/ienaktier Froukje Popma W.Overwijk
2010 Friens of de filippijnen blijspul/ienakter Froukje Popma G.Nijholt-Hoekstra
2010 De trije einepiken skriller Agatha christie U.F.de Jong
2009 Sa fest as in hûs Blijspul Pyt de Vries G. Nijholt-Hoekstra
2009 Frijheid blijspul/ienakter  Dooitze Nauta  M.Hoekstra
2009 Medysk sintrum betterskip blijspul/ienakter Froukje Popma W.Overwijk
2008 Boerebûnt en reade lampen klucht Carl Slotboom U.F.de Jong
2007 En doe waard it kryst musical Geartsje Nijholt-Hoekstra G. Nijholt-Hoekstra
2007 Dubel ferhierd blijspul   D.Bouwhuis
2006 In skûle yn 'e nacht skriller George Batson U.F.de Jong
2005 It winnende lot blijspul Wietse Hoekstra U.F de Jong
2005 Op 'e knibbels Ienakter   W Overwijk
2005 Oansteande famylje Improfisaasje Jan Hager G. Haaksma
2004 Frou en faam blijspul Jacques Deval  G.Haaksma
2004 Godskes in gabber  Ienakter  Anne Coulter Martens  
2004 Operaesje 65  Ienakter Max Andrea  
2003 Inkele reis noardpoal  blijspul Carl Slotboom  
2003 Wachtsjend wetter  drama Ytsje Hettinga  
2002 De gouvernante fan froubuorren  blijspul J.hemmink-kamp  
2001 It perron  blijspul Froukje Annema  
2001 Moard in 'e klaaikeamer  blijspul/skriller Jannes Bosker  
2000 Net te beteljen sa'n leadjitter  blijspul Hans van Wijngaarden  
 1999 Treast mei suker en molke  blijspul/drama Froukje Annema  
1998 De erven fan muoike Gerritsje      
1997 Haitinck mei ck      
1996 Berend past op 'e slach  blijspul Minne de bildt  
1995 Kakkers en Aso's improfisaasje    
1995 Wite Wytske en de wrotters      
1994 Ferkeard beteard  blijspul Jan Keulemans  
1994 Oppasse (jeugd)  blijspul Baukje v/d Ploeg  
1994 Sa hat it sitten  klucht Aad Caspers  
1993 Wat in heide, Heite (jeugd)  drama/blijspul roel Klompmaker  
1993 Kain      
1992 Skoalleferhaal      
1992 De oefenromte      
1992 Piters prik,prikelet probaat (jeugd)      
 1991  It Yntervieuw ( jeugd)      
 1991  Simmerdepresje      
 1990 As it bloed mar blau is      
1990 In hûs mei in hûshâdster ienakter    
1989 Better let as net      
1988 Op bleate fuotten      
1987 Albidil      
 1986 Under wetter      
1986 Anke springt yn 'e bûtehaven      
 1985 Hoe riker hoe briker      
 1984 Krús of Munt      
 1983 Ynbrekster betrape      
 1983 Toanielen om juwielen      
 1982 In Heidepyk      
 1982 De Strikspjelde  Ienakter    
1981 Reboelje op Rispingestate      
1981 Serenade foar Beits      
 1980 Stoarm oer lyts Mankum      
 1980 Op 'e knibbels  Ienakter    
 1979 Spesjaliteit fan it hûs      
 1979 Spoar bjuster      
 1978 Lok wat jouwste      
         
         
         
         
         
Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
vr 30 oktober 2020 Ledenvergadering De Laatste Eer
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
EMSD Services
EMSD Services
Oude foto's en ansichten
Realisatie TTT software