Zoeken:
Sitemap Favorieten

ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2017-2018

Protestantse gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga

Jaarthema “Een open huis”.

 

1. UITGANGSPUNT
De Protestantse gemeente in Top en Twel is een gemeenschap van mensen die geloven in God. We zijn gemeente van Jezus Christus en dat betekent dat we willen leven zoals Hij dat van ons vraagt. Geloof, Hoop en Liefde zijn voor ons de kernbegrippen als het gaat om hoe wij leven, spreken, samen beleven en omzien naar elkaar, binnen en buiten de gemeente. De bijbel is onze inspiratiebron, waaruit we willen leren en groeien in geloof.

 

2. MISSIE
Wij hebben drie missies, drie gedachten die ons inspireren en enthousiast maken:

3. TRENDS

We signaleren vier, voor ons relevante, trends in de maatschappij. Dit zijn ontwikkelingen die wij niet kunnen beïnvloeden maar waar wij wel rekening mee dienen te houden bij de invulling van ons beleidsplan. Deze trends zijn:

 

Vergrijzing
Vergrijzing betekent meer uitvaarten dan doopdiensten maar ook een kleiner wordende gemeente met een geringer financieel draagvlak. Naast de aandacht voor de relatief grote groep ouderen zullen we extra aandacht moeten schenken aan de jeugd omdat zij niet meer automatisch aansluiting vindt.


Sociale media en internet
Door de sociale media hoeven mensen niet meer de deur uit om met elkaar te communiceren. Dit betekent dat de kerk veel minder dan vroeger een knooppunt van communicatie is. Wel is het zo dat de kerk haar functie van letterlijk ontmoetingspunt kan versterken. Ook geeft het kansen voor de kerk om via deze nieuwe media onze boodschap te brengen, betrokkenheid te stimuleren en te communiceren.

 

Minder traditioneel geloof en meer spiritualiteit
Steeds minder mensen belijden een traditioneel geloof maar er is wel een groeiende behoefte aan spiritualiteit. Spiritualiteit is per definitie een individualistische beleving en het ervaren is hierbij belangrijk.


Betrokkenheid
De actieve betrokkenheid van mensen verloopt steeds vaker door het nemen van verantwoordelijkheden voor een korte periode in plaats van een meerjarig verband.


4. DOELSTELLINGEN EN AMBITIES 2015-2018
Vanuit onze uitgangspunten en onze missie hebben wij, rekening houdend met de trends in de maatschappij, voor de periode 2015 – 2018, een aantal doelstellingen en ambities geformuleerd. Belangrijk is dat we als kerkgemeenschap, willen we zichtbaar zijn in het dorp, verbindingen leggen met de dorpsgemeenschap en actief meewerken aan activiteiten als dat aansluit op onze uitgangspunten, missie, doelstellingen en eigen activiteiten.

 

Doelen 2015-2018 Ambitie 2015-2018
1. Geloofsopbouw, beleving en bemoediging
 • Minimaal 10% van onze leden doet mee aan een vorm van kringwerk in onze gemeente
 • Van 90-110 kerkbezoekers naar 125 (exclusief online bezoekers)
 • Vernieuwende samenkomsten
2. Jeugdwerk
 • Minimaal 50% van alle jongeren in ons dorp tussen 4 en de 20 jaar bereiken
3. Omzien naar elkaar
 • Een keer per jaar een kerkgroet voor het hele dorp
 • Minimaal een keer per jaar vergade-ring van het wijkteam
 • Binnen drie weken na melding een pastoraal bezoek, in urgente situaties gebeurt dit meteen
 • Pastoraal team op sterkte houden
 • Alle leden boven de 75 jaar minimaal één keer per jaar bezoeken
4. Ontmoeting/verbinding dorp
 • Veel intensievere samenwerking met school, dorpsbelang, etc.
 • Vier diensten buiten de kerkgebouwen
5. Goed lopende organisatie
 • Behoud 125 bestaande vrijwilligers
 • 25 nieuwe vrijwilligers
 • Minder bestuurders
 • Geen vacatures
 • Vijf gespreksleiders voor kringenwerk
6. Betrokkenheid20-40 jarigen
 • 25% van deze groep is betrokken bij één of meerdere kerkelijke activiteiten en andersom is de kerk betrokken bij activiteiten van 20-40 jarigen
7. Goed beheer bezit
 • Inkomsten en uitgaven in balans
 • Spreiding over verschillende soorten bezit en vermogen


5. UITVOERING EN ORGANISATIE

 

Kerkenraad en taakgroepen
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. Behoefte is er aan beleidsmakers enerzijds en uitvoerders anderzijds. De kerkenraad streeft naar een vrijwilligersbestand van gemeenteleden die veel voor onze kerkgemeente kunnen betekenen zonder ambtsdrager te zijn. In de nieuwe organisatiestructuur is de kerkenraad teruggebracht tot minimaal 14 ambtsdragers en richt zich op het beleid.
De door de kerkenraad vastgestelde doelstellingen en ambities worden uitgevoerd door zeven verschillende taakgroepen die deels nog in opbouw zijn. In de taakgroepen zijn alle vrijwilligers gegroepeerd maar zitten ook ambtsdragers. Hieronder worden de taakgroepen omschreven.
De voortgang wordt aan de kerkenraad gerapporteerd. De doelstellingen worden per taakgroep uitgewerkt in plannen die daarna kunnen worden uitgevoerd. Deze plannen worden opgesteld met teams, waarin zowel gemeenteleden als kerkenraadsleden zitting hebben. Het moderamen zal het proces ondersteunen en coördineren met hulp van de commissie Goed bestuur.

 

Taakgroep Pastoraat
Het “omzien naar elkaar” is een kerntaak van onze gemeente. Om dit goed te organiseren is de structuur van de gemeente als volgt ingedeeld. De gemeente is verdeeld in vier wijken, de nummering loopt van noord naar zuid. Elke wijk telt ongeveer 90 adressen en krijgt toegewezen: een ouderling, 3 wijkmedewerkers, enkele contactpersonen, een diaken en een kerkrentmeester.
Voor het goed functioneren wordt gemeenteleden gevraagd berichtenhierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant, wijkouderling of contactpersoon. Zieken kunnen bij opname in een zieken- of verpleeghuis of bij thuiskomst worden genoemd bij de afkondigingen in de dienst en vermelding in het kerkblad, tenzij hiertegen bezwaar bestaat.


Taakgroep Diaconaat
Diaconaat binnen de gemeente, de dorpsgemeenschap en de wereld om ons heen, is een kerntaak van onze gemeente. Dit wordt nader omschreven in het beleidsplan van de diaconie.

 

Taakgroep Beheer
Een goed beheer van het bezit betekent dat inkomsten en uitgaven in balans zijn en er een goed beheer is van de arbeidsovereenkomsten en de materiële bezittingen waaronder de gebouwen en agrarische gronden. Dit wordt nader uitgewerkt in het beleidsplan van het College van Kerkrentmeesters.


Taakgroep Jeugd en Jongeren
In de gemeenteopbouw verdient onze jeugd speciale aandacht, die tot uitdrukking wordt gebracht in het jeugdbeleidsplan. Belangrijk is een evenwichtige leeftijdsopbouw in het gemeentewerk. De leeftijdsgroep 20-40jarigen is relatief ondervertegenwoordigd. Dit is ook de categorie jonge ouders die voor het jeugdwerk van belang is. Reden voor extra aandacht aan deze groep. Dit is ook van belang voor de continuïteit van de gemeente in de toekomst.


Taakgroep Vieringen en eredienst

 

Reguliere diensten: in de reguliere diensten komt de gemeente samen. Deze bestaat uit mensen die heel verschillend zijn in bijvoorbeeld leeftijd en geloofsbeleving. Getracht wordt door de vormgeving van de diensten (zoals in de liederenkeus, nieuw liedboek) zoveel mogelijk kerkgangers aan te spreken. Variatie in liederen en begeleiding zoals een muziekcombo en meer gebruik van de beamer, kan daarbij helpen. Er zullen samen met gemeenteleden diensten voorbereid worden. Het is belangrijk zo de betrokkenheid bij de diensten te vergroten. De avonddiensten hebben altijd een bijzonder karakter in de vorm van jeugddiensten, zondagavondzang, themadienst, gespreksdienst of gebedsdienst. Deze worden gehouden op wisselende zondagen. Daarnaast zijn er zondagavonddiensten in de kerk van Uitwellingerga. Meestal leidt de eigen predikant de diensten.

 

Oecumenische diensten: ieder jaar worden twee oecumenische diensten gehouden. De eerste is in januari, in het kader van de week van gebed voor de eenheid van de kerken. Aan deze dienst werken, voor zover mogelijk, in toerbeurt mee voorgangers van de Baptistengemeente Sneek, de Doopsgezinde gemeente Sneek en de R.K. parochie van Sneek e.o. De andereoecumenische dienst is ter afsluiting van de Oranjefeesten, in de tent. Deze diensten worden voorbereid door de Liturgiecommissie in samenwerking met leden van de verschillende kerken.

 

Doopdiensten: elke zondag is er gelegenheid te laten dopen. Wel proberen we de doop zoveel mogelijk te laten plaatsvinden in diensten voor jong en oud. Bij de voorbereiding van de doopdiensten houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen die bij de doopouders leven. Tijdens het doopgesprek met ouders, predikant en wijkouderling kunnen deze aan de orde komen.

 

Koor en korps: overleg vindt plaats over medewerking aan kerkdiensten, vooral tijdens de feestdagen. Verder wordt meegewerkt bij bijzondere gelegenheden zoals de startdienst, tentdienst, openluchtdienst, zangdienst, zendingsdienst etc.

 

Fryske tsjinsten: Geregeld zullen er Fryske Tsjinsten worden gehouden; zo mogelijk vier per jaar. Verder is er in bijna alle diensten de mogelijkheid tot tweetaligheid, namelijk waar dat gewenst is en op natuurlijke wijze verloopt, zoals in de lezingen, de keus van de liederen en het gesprek met de kinderen. Uitzondering zijn diensten waar veel gasten worden verwacht die de Friese taal niet machtig zijn.

 

Zegening relatie van twee mannen of twee vrouwen
Voor leden van onze gemeente of personen die een sociale binding met onze dorpen hebben bestaat de mogelijkheid om deze levensverbintenis te laten zegenen.

 

Taakgroep Vorming en Toerusting

 

Groothuisbezoek en wijkavonden
Er wordt naar gestreefd om elkaar in wijk en buurt te ontmoeten.

 

Gemeenteavond
Er zal minimaal tweemaal per jaar een gemeenteavond gehouden worden. De najaarsgemeenteavond wordt in principe gepland in oktober/november, de voorjaarsgemeenteavond in februari/maart. Er wordt gestreefd naar leerzame en informatieve avonden waar ook ontmoeting en gezelligheid van belang zijn. Steeds gaat het erom dat we als gemeente in zijn geheel betrokken worden bij het werk van de kerkenraad en het gemeente zijn.

 

Verdieping
Er zullen verdiepende activiteiten buiten de erediensten worden opgezet. Deelname aan een gespreksgroep zien wij als erg verrijkend voor geloofsopbouw en gemeentebinding.
In het winterseizoen zullen er gesprekskringen zijn en zullen er thema-avonden worden georganiseerd. In het kerkblad wordt ondermeer via de bijlage winterwerk informatie gegeven.
Met onze partnergemeente in Zieko worden de contacten onderhouden.

 

Taakgroep Communicatie

 

Extra aandacht zal uitgaan naar de vormen van communicatie zowel intern als naar buiten toe. Er is een communicatieplan waarin doelgroepen, communicatiemiddelen en de organisatie zijn beschreven.

 

Top en Twel online en kerkomroep
Via de website www.topentwelonline.nl kan doorgeklikt worden naar de pagina van de “Kerk”. Hier vindt men informatie over de activiteiten en wetenswaardigheden van de kerk. De diensten kunnen worden beluisterd via www.kerkomroep.nl.

 

‘t Tsjerkefinster en Ringblad
Ons kerkblad “’t Tsjerkefinster” wordt elke maand, behalve de maand augustus, bij de leden, en bij hen die daar belangstelling voor hebben, bezorgd. Het Ringblad, dat als abonnementsblad om de vier weken verschijnt, is voor regionaal kerknieuws. Via de afkondigingen in de kerk en de Zondagsbrief krijgen de gemeenteleden de meest recente berichten. Nieuw ingekomenen ontvangen, ook als zij niet in het ledenbestand zijn opgenomen, drie keer een Tsjerkefinster. Tenminste één keer per jaar wordt ’t Tsjerkefinster dorpsbreed verspreid.

 

Het jaarboekje
Dit komt uit bij het begin van het winterwerk. Het jaarboekje is van belang als wegwijzer, voor gemeenteleden en nieuw ingekomenen.


Gewijzigd vastgesteld op 15 juni 2017 door de kerkenraad.

Advertenties

Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed
Taxateur&keuring woningen & bedrijfsmatigvastgoed

Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten
Appartementen & Verhuur zeil- en motorboten

Agenda
za 26 september 2020 TOP'63 - Sc Bolsward
za 10 oktober 2020 Oud Papier TOP'63 - NOK
do 15 oktober 2020 Passage ledenavond
za 24 oktober 2020 TOP'63 - SSA Creil-Bant
za 7 november 2020 Oud Papier

Activiteitenkalender:

MFC It Harspit

Café De Buorren

Hermes Tsjerke

------------------------------

Projecten

Werkgroep                        Structuurversterking          TenT/A7

- Top & Twel Duurzaam

- Top & Twel, Yn Beweging

Uitgelicht
Energiecoöperatie Top&Twel

Nooitgedagt Kantoorvakhandel
Nooitgedagt Kantoorvakhandel
Realisatie TTT software