2020-12-27 21:50:35
zondag 31 oktober 2021

Zendingswerk

De zendingscommissie heeft tot taak de gemeente "zendingsgezind" te maken. Per jaar zijn er vier actie-weken. De folders met daarin het doel van de collecte worden – behalve die van de zomercollecte – door vrijwilligers rondgebracht. Op de betreffende zondagmorgen wordt ook een collecte in de kerk gehou-den. Het 3-koppige bestuur komt minimaal 3x per jaar bijeen en heeft een diaken als contactpersoon naar de kerkenraad. In It Tsjerkefinster verschijnt regelmatig nieuws over de zending.


De commissie bestaat uit:
Algemeen adjunct
: Ilse Hooghiemstra
Secretaris/Voorzitter: Hil Dijkstra
Penningmeester: Nelly Wijnia
Medewerkers: Tjissie Atsma, Engelien Perridon, Hittina Epema, Ruurdje Westert en Berber Terpstra 


Op 7 november 2021 wordt uw bijdrage gevraagd voor Guatamala.

Veel vrouwen in Guatemala hebben dagelijks te maken met discriminatie en huiselijk geweld. Een vrouwencentrum voor pastorale studies waar Kerk in Actie mee samenwerkt, vindt dat dit moet stoppen en strijdt voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Het centrum biedt vrouwen een theologische opleiding waarna ze actief kunnen worden in kerk of samenleving. Dit geeft hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het centrum helpt de vrouwen ook als ze juridische of medische hulp nodig hebben na huiselijk geweld.

Uw bijdrage ontvangen wij graag op rekeningnummer NL42 RABO 035 95 65 301 t.n.v. Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga o.v.v. ‘zendingscommissie’.

 


advertentie