2021-03-19 12:29:23
maandag 29 maart 2021

Tsjerkefinster April

MEDITATIE
‘Raak me niet aan, nee, houd mij niet vast’

‘Noli me tangere’ het is een bekende Latijnse zin. De vertaling van de woorden die door Jezus gesproken worden tegen Maria Magdalena, wanneer ze Hem herkent na zijn verrijzenis. Raak me niet aan. Wat frustrerend moet dat geweest zijn voor Maria. Zo dichtbij en toch zo ver weg.
In de bijbel is aanraking een belangrijk onderdeel van vele verhalen. Zoals aanraking een belangrijk onderdeel van ons mens-zijn is. We verschillen in de verlangens tot aanraking. De een heeft meer huidhonger dan de ander. En de een is ook handtastelijker (in de positieve zin van het woord) dan de ander. Je hebt mensen die gemakkelijk je hand pakken, even een aanraking of een knuffel geven. Die het heerlijk vinden om aan een ander te friemelen zoals meiden elkaars haren doen, of jongens met elkaar stoeien. Maar er zijn ook voldoende mensen die er niet aan moeten denken om de hele dag het lichaam van een ander te moeten verzorgen.
Handen schudden is al heel lang uit den boze. Judas geeft Jezus een kus. Thomas raakt de wonden aan. Maria balsemt de voeten van Jezus. En die ene vrouw, ze raakte alleen maar de zoom van zijn kleed aan en een wonder voltrok zich. Maar nu is aanraking uit den boze. ‘Houd mij niet vast.’ Jezus is het heilige der heiligen geworden. Het geheimenis waarvan we het volle licht nog niet kunnen aanschouwen. Het nog niet kunnen doorgronden. Zoals de brandende doornstruik: ‘doe je schoenen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.’ Jezus is opgestaan om voor altijd bij ons te kunnen zijn. Juist door hem hier niet vast te houden: ‘Ik laat jullie niet los en jullie moeten elkaar niet loslaten.’
Maria van Magdala krijgt de opdracht om een super-vrouw te zijn, een heldin. Zij herkent haar Heer, ze zou hem zo kunnen aanraken! Maar ze gehoorzaamt. Want Jezus is niet alleen van haar. Ze keert terug naar de andere leerlingen en verkondigt. Maria krijgt als eerste de opdracht om het Evangelie te verkondingen: Hij is opgestaan, Hij is opgestaan! Hij leeft! Hij leeft!

Ds. Nicolle Pronk

 

 

KERKENRAADNIEUWS

Gaan wij weer fysiek kerkdiensten houden: ja / nee?
De roep om versoepeling en meer mogelijkheden voor ieder mens, iedere ondernemer, iedere scholier, iedere ouder, iedere …en ieder gemeentelid wordt steeds luider. Het geduld en het begrip ten aanzien van de genomen (regerings-)maatregelen raakt op.
Onlangs kwam vanuit het Breed Moderamen van de Classis Fryslân – dat haar mening baseert op het bericht van het Synodemoderamen – een schrijven dat in alle gemeenten weer maximaal 30 bezoekers naar de kerk zouden kunnen:
Op deze manier kunnen we wat ruimte nemen om de schraalheid van deze tijd iets te verzachten. Daarom adviseren wij u als kerkenraad dit op een bij uw situatie passende wijze te concretiseren. Van harte sluit het Breed Moderamen van de Classis Fryslân zich aan bij deze adviezen van onze kerk. Wij hopen dat dit het voorzichtige begin mag zijn van een weg uit de beperkingen die al geruime tijd voor ons gelden.
Naar aanleiding van de Synodebrief, deze Classisbrief, de huidige Corona-cijfers en de geluiden van ‘uiterste voorzichtigheid’ die we om ons heen horen heeft de kerkenraad zich beraad over de voorstellen uit de brief. Als kerkenraad willen wij ook ‘gisteren’ weer bij elkaar komen en hardop zingen in een volle kerk, maar is dat nou wel verstandig? Wij hebben alle ‘voors’ en ‘tegens’ tegen elkaar afgewogen en op basis daarvan hebben wij begin maart besloten dat het verstandig is om nog ‘even' geduld te hebben. Als kerkenraad houden we vinger aan de pols en zodra er verantwoord ruimte is om de kerkdiensten weer met bezoekers te houden, zullen wij dat zeker doen. Op dit moment is daar, wat ons betreft, nog geen sprake van.
In het verlengde van bovenstaande is eveneens besloten om de voorjaarsgemeenteavond (voorlopig) niet door te laten gaan. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus zal besloten worden of deze op een later tijdstip alsnog gehouden zal worden. Hou moed, hou vol, heb lief!

Met een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Mariëtte Bouma-Valkenburg