Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2021-12-16 22:01:31
donderdag 16 december 2021

Cobe van der Meer 100 jier

Tige Tank:
Ut namme fan Cobe van der Meer en de hiele famylje wolle wy eltsenien tige betanke foar alle kaarten, blommen en attinsjes.

Mem en beppe wie oerrompele en ferrast hoefolle minsken at oan har 100e jierdie tocht ha. Ek it korps en it Harspit betanke, it wie in bysûndere dei!


advertentie