Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2022-05-11 08:24:45
woensdag 11 mei 2022

Plek gezocht voor Snicker

Dit is Snicker, it is in boarre dy’t holpen is (in “je-weet-wel”kater). Acht jier ferlien waard hy berne op in pleats yn Twellegea, as kitten verhúze hy mei syn suske nei in boppewenning yn Amsterdam-zuidoost. Hy is goed opfoede, en tige leaf mei minsken en bern en in echte krûper, mar…. hy sproeit en dat krije se der net út. Hy hat in protte stress en op it boppehûs is hy dêrom net te handhavenje. Wa hat in plakje foar him op it hiem fan in pleats of in manege/ bernebuorkerij.Hast in plakje, belje dan efkes mei Ine op 0624839682Dit is Snicker, een ‘je-weet-wel-kater’ (geholpen). Acht jaar geleden werd hij geboren op een boerderij in Fryslân, en als kitten verhuisde hij met z’n zusje naar een bovenwoning in Amsterdam Zuid. Hij is goed opgevoed, heel lief voor mensen en kinderen en een enorme knuffelkat, maar hij sproeit en dat krijgen ze er maar niet uit. Hij heeft stress en in het bovenhuis is hij daarom niet meer te handhaven. Wie heeft een goed plekje voor hem op het erf van een boerderij, manege of kinderboerderij. Heb je een plekje, bel dan even met Ine op 0624839682


advertentie