Prikbord

Bent u een inwoner van Top en Twel en wilt u ook een oproep of advertentie plaatsen in deze rubriek?

2024-01-15 23:05:23
dinsdag 28 november 2023

Notulen jaarvergadering 2023

Notulen jaarvergadering 2023

IIsclub “Rept U”

 

 

Datum             : Maandag 27 november 2023 om 20.00 uur

Plaats              : Café De Buorren Uitwellingerga

Bestuur           : Robert Terpstra (voorzitter), Afke Kuindersma (penningmeester, herkiesbaar), Monica Jorna (secretaris, herkiesbaar), Wiebren Gras, Jan Booij, Hans Bangma en Simon Groenhof

Aanwezigen    : 44 personen (exclusief bestuur)

 

 

1. Opening en mededelingen

Deze avond staat de baanveegauto Douwe Sim in volle glorie voor het café te wachten tot er 44 leden aanwezig zijn. Om 20.00 opent de voorzitter de vergadering van het 153ste ijsclubjaar.

 

De eerste mededelingen worden gedaan:

  • Monica Jorna neemt vanaf heden de ledenadministratie over van Afke Kuindersma;
  • Germ Atsma wordt bedankt voor het hekkelen van de sloot rondom de ijsbaan. Hij geeft aan dat de ontvangen boffert goed gesmaakt heeft;
  • Rondbrengers van de ledenkaartjes worden bedankt: Cor van der Meer, Neeltje Dragt, Tjitte Bouwhuis, Engelien Perridon, Ids Kuindersma, Nienke van der Veen, Elbrich van der Meer, Ate Douma, Douwe Jager en bestuursleden;
  • Beleef Dagbesteding bedankt voor de sponsoring van de ledenkaartjes;
  • Nog een dank aan Ane de Jong. Hij heeft de ijsbaan onder water gezet, wat gefilmd werd en via social media 41 keer bekeken werd;
  • Niels Hofman bedankt voor het helpen bij klaarzetten bestanden voor drukker;
  • Tine Booij heeft de administratie geautomatiseerd wat een grote hulp was;
  • Bestuursleden hebben schilderwerkzaamheden aan het clubhok gedaan;
  • Er zijn nog plannen voor het komende jaar, zoals het aanpakken van de hekken rondom het perceel en -zoals voorzitter Robert het noemt- het trutten van de ijsclubkantine (nieuwe gordijnen en andere verfraaiingen).

 

2. Ingezonden stukken

Geen ingekomen stukken.

 

3. Verslag laatste jaarvergadering en jaaroverzicht

Monica leest de notulen van de vorige jaarvergadering in het Nederlands voor. Het jaarverslag volgt in het Fries.

 

4. Verslag penningmeester

Afke Kuindersma geeft uitleg over het financieel jaaroverzicht en bedankt Tine Booij voor haar hulp. Een grote financiële opsteker is dat er meerdere subsidies zijn binnengehaald. De toegezegde € 1.000,- van de Oranjevereniging is ontvangen. De Rabo Clubsupport heeft afgelopen jaar zo’n € 340,- opgeleverd en ook de net afgesloten actie van Rabobank was succesvol (bedrag nog onbekend). Van de Gemeente Sudwest Fryslan ontvingen we € 560,- vrijwilligersvergoeding en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mochten we € 5.139,03 tegemoet zien. Dit onder de noemer BOSA, ‘Vaststelling aanvraag Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

 

Er zijn geen vragen vanuit het publiek. Afke neemt van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen te attenderen op de kerstwens actie. Waar dorpsbewoners elkaar kunnen verblijden of een hart onder de riem kunnen steken.

 

5. Bevindingen kascommissie en benoeming voor volgend jaar

Germ Atsma en Jeroen Venema doken in de week voor de vergadering in de cijfers van onze club. “It is moai let wurden”, gaven ze aan. Zij geven décharge aan het bestuur. De nieuwe kascommissie bestaat uit Jeroen Veenema en Rob Bakker.

 

6. Bestuurszaken

Afke Kuindersma en Monica Jorna zijn herkiesbaar. De dames die het afgelopen jaar zich in hebben gezet voor de groeiende financiën, worden met applaus opnieuw benoemd.

 

7. Benoeming juryleden (karmasters)

Herkiesbaar jurylid (karmaster) Ane Ferwerda krijgt applaus. Hopelijk kan hij samen met de andere karmasters dit jaar ingezet worden.

 

8. Rondvraag

Germ Atsma geeft aan dat er een paar ‘rusken’ uit het water omhoog steken. Er wordt vanuit het café gegrapt over ‘ûnder wetter meane’, maar het bestuur neemt de boodschap ter harte en zal de volgende keer eerst de ‘rusken’ controleren voordat de baan onder water gaat.

 

Jeroen Venema vraagt of de transitie naar ledverlichting als baanverlichting overwogen is. Het bestuur geeft aan dat er met een schuin oog meegekeken is bij de ijsbaan in Sneek die dit wel heeft gedaan. Maar aangezien onze verlichting nog helemaal goed is, wegen de kosten nog niet op tegen de baten.

 

Er zijn geen verdere vragen vanuit het publiek. De vergadering wordt afgesloten en er worden lootjes verkocht voor de verloting die na de pauze gehouden zal worden. Er is dit jaar weer een grote prijs, namelijk de kuub stookhout die opnieuw voor de deur klaar stond. Deze werd gewonnen door Tine Booij. Maar haar man (en bestuurslid) Jan gaf aan dat de prijs opnieuw verloot mocht worden. Henk Raadsveld werd de gelukkige winnaar. Na de Rollade van Gabe en de prijs op basis van de intekenlijst (bon van Traktaarties die naar Gerrit de Jong ging) gaan we over naar de gastspreker. Johan Hoogland wakkert het Elfstedengevoel weer aan door te vertellen hoe hij als Rayonhoofd Sneek er klaar voor is. Dus wat ons allemaal betreft ‘giet it oan’ in 2023!advertentie