Oranjevereniging Top & Twel

Oranjevereniging Top & Twel

De Oranjevereniging Top & Twel organiseert elk jaar evenementen in de tweelingdorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga.

De Oranjevereniging Oppenhuizen en Uitwellingerga is een vereniging die jaarlijks de dorpsfeesten organiseert en een evenement organiseert om Koningsdag te vieren. De vereniging is opgericht in 1912 en zet zich sindsdien in voor het bevorderen van de saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel in beide dorpen. 

Het doel van de vereniging is om bij te dragen aan de viering van nationale feestdagen en om de lokale gemeenschap te versterken. Dit doen wij onder andere door het vieren van de verjaardag van onze koning en andere belangrijke gebeurtenissen binnen ons koningshuis. Daarnaast kun je bijvoorbeeld ook denken aan het leveren van een bijdrage tijdens de nationale dodenherdenking.

Jaarlijks organiseert de Oranjevereniging een uitgebreid programma met activiteiten voor jong en oud. Tijdens Koningsdag worden er bijvoorbeeld markten, spelletjes en optredens georganiseerd. Tijdens de dorpsfeesten in de zomer zijn er vaak diverse sport- en spelactiviteiten voor zowel kinderen, jeugd en volwassenen, livemuziek, een bingo avond en een zweefmolen. 

De vereniging wordt gerund door vrijwilligers. Naast dat het bestuur vrijwillig de taken op zich neemt kan de vereniging ook absoluut niet zonder alle vrijwilligers die zich op alle momenten inzetten om een bijdrage te leveren. Lid worden van de vereniging is mogelijk en wordt aangemoedigd om zo de organisatie en uitvoering van de evenementen te ondersteunen en te helpen bij het versterken van de lokale gemeenschap. 

Bestuur

 

Voorzitter Geart-Jan Blom oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Secretaris Dieuwke Atsma oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Penningmeester Johanna Faber oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Bestuursleden Jorrit van der Meer  
  Yannay Adema  
     
     

Programma Dorpsfeesten

De dorpsfeesten vinden in 2024 plaats op 6, 7, 8 en 9 juni!

Programma Koningsdag

Vrijdag 26 april 2024 vieren wij weer gezamenlijk Koningsnacht op 't Bertuspleintje!

Gezien koningsnacht dit jaar in het weekend valt hebben wij er weer voor gekozen een koningsnacht viering te organiseren.

poster volgt

Contributie

Aangepaste contributie per 01-04-2022

Met ingang op 01 april 2022 is de contributie, conform de algemene ledenvergadering, aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn inmiddels verwerkt in de bijbehorende documenten zoals het inschrijf- en automatisch incasso formulier. De wijzigingen zijn als volgt: 

Kinderen < 16      € 0,00         € 0,00

Jeugd 16 tot 18   € 8,00         € 8,00

Volwassen            € 8,00         € 10,00

Senioren               € 3,50         € 5,00

Inschrijf- en Automatisch incasso formulier

Inschrijfformulier nieuwe leden en tevens voor bestaande leden op automatische incasso

 

Huisregels

Huisrgelement dorpsfeesten Oppenhuizen & Uitwellingerga

 1. Het betreden van het volledige evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker

 2. Volg de aanwijzingen van het personeel, de beveiliging en hulpdiensten te allen tijde op

 3. De organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook

 4. Als bezoeker moet je kunnen voldoen aan de Nederlandse wettelijke verplichting van het kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs

 5. Het is verboden te roken binnen in de tent en in de gesloten toiletvoorzieningen

 6. Het is tijdens dit evenement voor bezoekers jonger dan 18 jaar verboden om alcohol te kopen en/of te gebruiken. Tevens is het voor bezoekers boven de 18 jaar niet toegestaan om alcohol te vertrekken en/of te verkopen aan bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar

 7. Het is verboden in staat van dronkenschap het evenementengebied te betreden

 8. Het dreigen met of het gebruik van geweld, discriminerende opmerkingen maken in woord en/of gebaar en seksuele intimidatie wordt niet getolereerd

 9. Het is een bezoeker van het evenementengebied verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs (Opiumwet) incl. lachgas) te bezitten, te verhandelen of te gebruiken

 10. Geen wapens,, vuurwerk of glaswerk toegestaan op het terrein

 11. Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie. Bij het aantreffen van verboden en strafbaar gestelde voorwerpen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.

 12. De organisatie heeft het recht om ingeval van overmacht aanpassingen in het programma te doen

 13. Alle bezoekers van het evenement gaan akkoord met preventief visiteren, onder andere - maar niet uitsluitend - bij de ingang. De door de organisatie aangewezen beveiligingsorganisatie heeft het recht om eenieder die toegang wenst tot, of zich op de evenementengebied bevindt, te controleren en om ongeoorloofde voorwerpen in beslag te nemen. Controle geschiedt door middel van visitatie en privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering (POV). Het uitvoeren van visitatie/POV in het evenementengebied gebeurt bij de ingangscontrole en op het evenemententerrein wanneer daartoe aanleiding is. Onder visiteren en POV wordt het volgende verstaan: visiteren = controle van tassen en alles wat men bij zich draagt. POV = oppervlakkige betasting van de kleding, zakken en eventueel schoenen. Bij weigering van bovenstaande controles wordt de bezoeker geen toegang (meer) verleend

 14. Bij het betreden van het evenemententerrein aanvaardt u automatisch deze huisregels

De organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, bezoekers de toegang tot het evenementengebied te weigeren of te (doen) verwijderen, indien een bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in deze huisregels, dan wel indien de organisatie dit vanwege andere redenen noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens dit evenement.

Privacystatement

Privacystatement

Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga, gevestigd te Oppenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga
Afkelansdyk 7
8625TD Oppenhuizen
oranjeferiening@topentwelonline.nl

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de functionaris gegevensbescherming van de Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga, en is te bereiken via oranjeferiening@topentwelonline.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Oranjevereniging - Oppenhuizen Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze verenging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam(en)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het aan de hand van uw lidmaatschap kunnen vaststellen de hoogte van de contributie;
 • Toegangs- en leeftijdscontrole kunnen uitvoeren bij entree feestterrein.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MS Office (Word, Excel & Outlook) voor correspondentie met de leden, overheden en ledenadministratie;
 • Google Drive voor het beveiligd opslaan van de documenten van de Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oranjeferiening@topentwelonline.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via oranjeferiening@topentwelonline.nl.