De Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga

De Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga

De Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga is een geloofsgemeenschap die gekenmerkt wordt door veelkleurigheid en verscheidenheid.

In onze dorpen staan twee historische kerkgebouwen; de Johanneskerk in Oppenhuizen en de Hermes Kerk, die eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, in Uitwellingerga. De kerken zijn prachtig gerestaureerd. Daarnaast zijn er twee begraafplaatsen.

Iedere zondagmorgen is er een dienst in de Johannestsjerke in Oppenhuizen. De Hermes Kerk in Uitwellingerga wordt af en toe gebruikt voor avonddiensten of begrafenisdiensten. Meer informatie over geplande diensten en aanvangstijden vindt u in de agenda

Wilt u de diensten vanuit huis meebeleven? Dan kunt u meeluisteren via www.kerkomroep.nl of meekijken via YouTube.

Hebt u vragen over de inhoud van de webpagina's van de Johannestsjerke, dan kunt u via e-mail contactopnemen met de webbeheerder. 

KORT NIEUWS:

 • De liturgie van de wekelijkse diensten vindt u bij de desbetreffende dienst, via de agenda die u hier linksboven kunt aanklikken. 

Adressen en contactinformatie

Johannestsjerke / Kerkelijk centrum 't Lokaal

Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9
8625 HA Oppenhuizen

Telefoon kerkelijk centrum 't Lokaal: 0515 785320
E-mail:  johanneskerk@topentwelonline.nl


Kerkdiensten beluisteren kan via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten bekijken kan via www.youtube.com

Ledenadministratie:
Verhuizingen, geboorten, huwelijken kunt u doorgeven aan: mevrouw N. (Neeltje) Dragt, Tsjerkebuorren 39

E-mail: johanneskerk@topentwelonline.nl


Predikant:
Mevrouw Ds Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45, 8625 HX Oppenhuizen
E-mail: ds.nicollepronk@outlook.com
Telefoon: 0617516451


Contactgegevens kerkenraad: 
Voorzitter mevr. M.J. (Mariëtte) Bouma-Valkenburg, Buorren 1, tel. 0515 856020
E-mail: voorzitterpkntopentwel@gmail.com
Scriba mevr. T. (Tsjitske) Span-Wynia, Buorren 49, tel. 0515 559550
E-mail: scribapkntopentwel@gmail.com


Pastoraat: 

Predikant: Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45
Telefoon: 06 17516451
E-mail: ds.nicollepronk@outlook.com

E-mailadres pastoraat: pastoraatpkntopentwel@gmail.com

Ouderlingen
Anneke Gietema, T: 0624190203
Tineke Hilverda, Merkelstrjitte 17, T: 0620233382
Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, T: 0515 558606
Vacature


Diaconie
Voorzitter dhr. D. (Durk) Tjalsma, Noardein 22, tel. 0515 559218
Secretaris dhr. (Reinold) en mevr. (Harmke) De Schiffart, Buorren 70, tel. 0515 559693
Penningmeester mevr. T. (Trees) Brouwer-Hofstee, Pontdyk 2, tel. 0515 559291

E-mailadres diaconie: diaconiepkntopentwel@gmail.com


College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: S. (Sieds) Laanstra, Noardein 51, tel 0515 556124
Secretaris: H. (Hilly) Dijkstra, Merkelstrjitte 33, tel. 06 25130712
Penningmeester: J.  (Jelmer) de Groot, Muzekamp 1, tel. 0515 559104
E-mail: cvkpkntopentwel@gmail.com


Koster
De heer P. (Pier) van der Meer, Broerstrjitte 23
Telefoon: 0515 559402 / 06 14502516
E-mail: piervandermeer@hotmail.com

Hulpkoster 
De heer W. (Wim) Bosch, Kappenburch 6
Telefoon: 0515 335323


Organist
P. (Pieter) Hoekstra  
Telefoon: 0515 559454

Gastorganist 
G.J. Elsinga
Telefoon: 0517 851215


Preekvoorziening:
De familie (Afke en Gosse) Douma zorgen voor de invulling van het preekrooster. 
E-mail: gosseafkedouma@ziggo.nl
Telefoon: 0515 559001


Afkondigingen
De afkondigingen worden verzorgd door mevrouw I. (Ida) Deinum
E-mail: afkondigingentopentwel@gmail.com
Gelieve deze zaterdags vóór 18.00 aan te leveren. 


Begraafplaatsen
Beheerder van de begraafplaatsen bij de kerken in Oppenhuizen en Uitwellingerga is
de heer I. (Ids) Postma,  0515 559864
E-mail: begraafplaatsentopentwel@gmail.com


Banknummers
Diaconie Rabobank: NL51 RABO 0359 5058 72
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

Zending Rabobank: NL42 RABO 0359 5653 01
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

College van Kerkrentmeesters Rabobank: NL93 RABO 0124 7170 04
ING: NL58 INGB 0000 9637 38
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
NL96 RABO 0152 0614 44 t.n.v. Onderhoudsfonds Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

 

Over afkondigingen, kerkblad en nieuwsbrieven

Binnen onze gemeente kennen we verschillende media waarmee we contact onderhouden met onze gemeenteleden.

Afkondigingen, de informatie over lief & leed, bijeenkomsten die op korte termijn plaatsvinden en andere mededelingen worden op zondag, aan het begin van de kerkdienst, mondeling door een kerkenraadslid gedaan.
Het kerkblad van onze gemeente heet 't Tsjerkefinster. Hierin vindt u gemeenteberichten, diensteninformatie en door gemeenteleden aangeleverde kopij. 
Voor de Digitale Nieuwsbrief kunt u zich aanmelden. Is er een nieuwsfeit dat extra aandacht nodig heeft, dan wordt de nieuwsbrief aan de abonnees verzonden. Dat gaat via de reguliere e-mail. 

De contactinformatie voor deze drie media vindt u hieronder. 

Afkondigingen 

De wekelijkse afkondigingen worden verzorgd door Ida Deinum. U kunt eventuele mededelingen / berichten over gemeenteleden voor de afkondigingen uiterlijk de zaterdag voor de dienst tot 18.00 uur aanleveren via afkondigingentopentwel@gmail.com

 


Kerkblad 't Tsjerkefinster

Kerkblad 't Tsjerkefinster wordt geheel binnen de eigen gemeente verzorgd en gedrukt en verschijnt 11 keer per jaar. 
Kopij voor ‘t Tsjerkefinster kunt u mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com

LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE  NUMMER!
De inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.   

De redactie van 't Tsjerkefinster bestaat uit: 
Esther Smit-Denneboom - 06 23602597
Rie Branderhorst-Wijnja - 0515 559356
Foekje Veldhuis-Brouwer - 0515 559034
Gertie de Boer - 0515 559225


Digitale Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

Indien nodig wordt via de mail informatie over de gemeente verspreid via een digitale nieuwsbrief die per mail wordt verzonden en die ook beschikbaar wordt gesteld op de website. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via e-mail
De Digitale nieuwsbrief wordt gemaakt onder eindredactie van de voorzitter van de kerkenraad. 

 


Pagina's voor de kinderen

De Berneside wordt verzorgd door Trees Brouwer (0611215529)

 


Drukkerij Johannestsjerke

“It Tsjerkefinster”, de Informatiegids en ander kerkelijk drukwerk zoals liturgieën worden in eigen beheer in de drukkerij in het Lokaal gedrukt.

Drukkerijmedewerkers zijn: 
Drukkers: Nelly Wijnia (0653506831), Sip Hoogland, Elbrich van der Meer.
Overige medewerkers: Anneke Wijnia, Gertie de Boer, Margreet Eppinga.


 

 

 

Anbi-informatie en financiën

Algemeen.

De kerkelijke gemeente Oppenhuizen – Uitwellingerga bezit vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen onderhoudssubsidies in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale kerkgebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan kosten van de eigen organisatie (salaris koster, overig personeel en vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Opbrengsten onroerende zaken.

De toename ten opzichte van 2019 van rond € 138.000. is veroorzaakt door de ontvangst van een zakelijk recht van Vermillion van € 33.000. en ontvangsten erfpacht van € 117.000.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen.

In 2019 is de SIM subsidie (Subsidie Instandhouding Monumenten) over de jaren 2019 t/m 2023 als ontvangst geboekt.

Kosten kerkelijke gebouwen.

Voor 2020 is € 49.000. gedoteerd aan de onderhoudsfondsen Johanneskerk, Kerkelijk Centrum en de Pastorie.

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen.

Dit betreft kosten dammen ruilverkaveling Pontdyk van € 16.000., kosten kavelverbetering Pontdyk van € 15.000. en dotaties aan de onderhoudsfondsen woningen Noardein en Kosterswoning van € 19.000.

Pastoraat.

De lasten 2019 waren aanmerkelijk lager dan in 2020 door de vacante predikantsplaats.

Incidentele baten.

Met ingang van 1/1/2020 is het volgens de Richtlijn jaarverslaggeving PKN verplicht de waardering van de beleggingen (voor ons de woningen Noardein en de Kosterswoning niet bewoond door de koster) en de verpachte gronden in de jaarrekening op te nemen. De waardering van de woningen is op basis van de WOZ-waarde en was € 87.000. hoger dan in 2019, waardering in 2019 € 451.000. De waardering van de verpachte gronden is op basis van richtlijnen van de Belastingdienst in box 3, en is afhankelijk van de looptijd, voor 2020 is de normwaarde € 50.300 per ha, hetgeen voor ons neerkomt op een waardering van € 4.897.000., voor de eerste maal dus in 2020.

Toevoegingen bestemmingsreserves.

Dit betreft de tegenhanger van de hiervoor genoemde incidentele baten die naar de herwaarderingsreserve worden overgeboekt.

Resultaat naar Algemene Reserve.

Het uiteindelijke resultaat over 2020 van € 7.217 is toegevoegd aan de Algemene Reserve.


 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse gemeente  Oppenhuizen – Uitwellingerga
RSIN/Fiscaal nummer: 805233015
Website: www.topentwelonline.nl
E-mail: cvkpkntopentwel@gmail.com
Adres: Tsjerkebuorren 9, 8625 HA OPPENHUIZEN


B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website van de kerk vindt u het beleidsplan van onze gemeente.


E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.


H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.                                                                                                                          

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.   

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

 

Het resulatenoverzicht vindt u rechtsbovenaan de pagina. Door er op te klikken kunt u het vergroten. 

 

 

Collectebonnen en Giftenovereenkomsten

Wilt u op een gemakkelijke manier uw bijdrage in de wekelijkse collectezak stoppen of wellicht de gemeente periodiek schenken?
Dan vindt u hier informatie over de mogelijkheden. Schroom niet en neem contact op met het College van Kerkrentmeesters voor meer informatie. 

Het zijn voor zowel u als voor de kerk handige en financieel voordelige regelingen.   

Collectebonnen 

In een tijdperk waarin veel gepind wordt, is het vaak moeilijk om aan kleingeld te komen. Met collectebonnen achter de hand bestaat dat probleem helemaal niet. U kunt gemakkelijk bonnetjes knippen voor het hele gezin. Onze kerk heeft diverse collectebonnen (met 30 stuks per vel). Keus genoeg.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende waarden:
€ 0,50 = €15,00
€ 0,75 = € 22,50
€ 1,00 = € 30,00
€ 1,25 = € 37,50
€ 2,25 = € 67,50
Van harte aanbevolen. Voor inlichtingen en bestellingen neemt u contact op met Jelmer de Groot. 

Wilt u collectebonnen bijbestellen, dan kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken. 
Rabobank: NL93RABO0124717004 t.n.v. Protestantse gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga

 

Wist u dat………

 • De kleuren van de collectebonnen groen – blauw- rood- roze- en oranje zijn en staan voor 0,50 – 0,75 – 1,00 – 1,25 – 2,25 euro …
 • Een vel steeds 30 collectebonnen bevat …
 • De penningmeester de bonnen, na uw telefoontje bij u thuis bezorgt, samen met een bewijs van betaling...
 • Dat u met collectebonnen nooit meer om kerkgeld hoeft te zoeken…
 • Het een voordeel voor u is omdat collectegeld zo aftrekbaar is bij de berekening van het belastbaar  inkomen...
 • Het voordeel voor het CvK is dat er minder cashgeld inkomt en dit de taak van de penningmeester verlicht…
 • Het mes dus zo aan twee kanten snijdt...

Giftenovereenkomst met de kerk

De kerk is een goed doel, ook wel een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) genaamd. Als u zo'n instelling steunt komt u eventueel in aanmerking voor belastingaftrek. De Protestantse Kerk Nederland, met onze plaatselijke kerk als onderdeel, heeft er belang bij om met u een overeenkomst af te sluiten voor minimaal vijf jaar. In verband met verwachte mindere tijden hoopt de PKN dat doordat er via deze regeling minder belasting hoeft te worden betaald en de kerkinkomsten ten minste gelijk blijven of, als het even kan, zullen stijgen. Dat vraagt om praktische uitleg.

De belasting onderscheid algemeen twee soorten giften:

De periodieke giften en de normale incidentele giften
Bij gewone giften gelden drempels voor aftrekbaarheid. De onderdrempel is € 60,00 en de bovengrens is € 1250,00. Dus bij een gift tot € 60,00 krijg je niets terug en
bedragen boven € 1250,00 aan giften kan je ook wel vergeten. Bovendien is er nog een extra drempel van 1%. Gerekend van het drempelinkomen box 1, 2, 3 zonder persoonsgebonden aftrek. Voor culturele ANBI’s, muziek, kunst, toneel, etc., mag je nog eens 25% extra aftrekken van de totale giften voor deze doelgroepen, maar helaas valt de kerk niet onder een dergelijke culturele doelgroep. Daarom is een periodieke gift aan de kerk over een tijdvak van vijf jaar interessant. Dat is goed voor de kerk, en goed voor uw portemonnee.

U mag het volledige bedrag van de overeenkomst met de kerk van uw inkomstenbelasting aftrekken. 
Dat mag zelfs meer zijn dan € 1250,00: het maximale bedrag dat normaal van toepassing is bij gewone aftrekbare giften. Wat betekent dat in de praktijk. Die is niet voor iedereen gelijk. Stel u heeft één doel: de kerk € 60,00. Een voor ons bescheiden bedrag, dat zou u in z’n geheel mogen aftrekken. Maar ook als u € 20.000 of € 30.000 per jaar verdient dan zou u € 200,00 respectievelijk € 300,00 extra mogen aftrekken (1% drempelbedragen).

De combinatie periodieke giften met de normale incidentele giften is ingewikkelder
Het verhaal wordt anders wanneer u bijvoorbeeld € 600,00 aan de kerk geeft en u doneert aan het kankerfonds € 200,00, de Hartstichting € 200,00 en it Fryske Gea € 200,00 per jaar. Want dan zijn de opgetelde incidentele giften € 600,00. Daar gaat sowieso (zie voorbeeld 1%) € 200,00 of € 300,00 vanaf, dus dan heeft een overeenkomst weinig zin.

Kortom: geeft u een behoorlijk bedrag uit alleen aan de kerk? Doet u hier en daar een duit in de collectebus voor een goed doel, zonder grotere bedragen uit te geven? Kom dan praten met de Kerkrentmeesters voor een overeenkomst. 
Wilt u naast jaarlijkse giften ook andere goed doelen steunen met opgetelde bedragen van meer dan € 1250,00? Trek ook dan de Kerkrentmeesters voor een overeenkomst aan hun jasje.

In de overeenkomst kunt u desgewenst laten opnemen dat de jaarlijkse gift stopt wanneer u of uw eventuele partner overlijdt. Bij twijfel, of voor meer informatie: neem contact op met één van de kerkrentmeesters. Die maken u een stuk wijzer. Ook kan het verstandig zijn om ons verhaal te vergelijken met de opvatting van uw boekhouder of accountant.
 

Tip voor het opvoeren van uw giften aan de kerk als aftrekpost
Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is er bij de post "giften" iets veranderd. De naam Protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga verdwijnt - geen ANBI -  zodat dit niet als aftrekpost kan worden opgevoerd. Het blijkt dat de volgende omschrijvingen wel het gewenste ANBI-nummer laten zien:

College van diakenen protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
en/of
College van Kerkrentmeesters protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga

Op deze manier wordt de post als gift aangemerkt.

 

College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad vertrouwt het verzorgen van vermogensaangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters, het CvK. Dit college richt zich op het scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het instandhouden en werken van de gemeente in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad.
Het merendeel van deze taken brengt veel administratief werk met zich mee. Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden dit voor de toekomst zo hanteerbaar mogelijk te houden. Programma’s voor de ledenadministratie en financiële administratie zijn al zo ingericht dat deze voor gebruikers toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Kerkenraadsleden hebben toegang tot informatie die voor ieder individueel van toepassing is. Niet relevante informatie wordt met het oog op de privacy afgeschermd.

De volgende taken vallen hieronder:

 • Het zorgdragen voor de geldwerving.
 • Het zorgen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
 • Invulling van het personeelsbeleid.
 • Het onderhouden van contacten met vrijwilligers
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente: het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
 • Het beheren van de archieven.
 • Het beheren van de begraafplaatsen en urnenmuur
 • Het zorgen voor een kerkelijk bureau met ledenadministratie.
 • Het beheren van de drukkerij.
 • De verantwoording voor het beheer roerende- en onroerende goederen waarvan de gemeente, als rechtspersoon, eigenaar is.

Als u denkt dat het College van Kerkrentmeesters u van dienst kan zijn, neem dan contact op met één van de leden: 

Voorzitter: S. Laanstra, Noardein 51, tel 0515 556124
Secretaris: H. Dijkstra, Merkelstrjitte 33, tel. 06-25130712
Penningmeester: J. de Groot, Muzekamp 1, tel. 0515 559104
E-mail: cvkpkntopentwel@gmail.com

Commissies en Taakgroepen

 

 

Binnen de gemeente is een aantal commissies en taakgroepen actief. Deze vindt u hieronder op alfabetische volgorde.
Als er nieuws is van een bepaalde groep, dan vindt u onder de betreffende informatie een link naar een nieuwsitem. 


 

Beamteam Top & Twel

Het Beamteam verzorgt vrijwel iedere dienst de presentaties via de beamer. Dat gebeurt zowel in de Johannestsjerke als in de Hermes-kerk bij reguliere zondagsdiensten en rouw- en trouwdiensten. Aanvragen voor de inzet van het Beamteam kunt u mailen / WhatsAppen naar esthersmit@zuideind.com of 0623602597.

Het Beamteam bestaat uit: Esther Smit, Tine Booy, Jan Germ Brouwer, Johannes Feenstra, Reinold de Schiffart, Kees van Stralen, Geke van der Veen, Foekje Veldhuis, Coen Verboom en Foppe Wiersma.  


Bloemengroet

Wekelijks wordt er een bloemengroet verzorgd voor een van de gemeenteleden of een bewoner van onze dorpen.
De bloemen worden na de dienst vanuit de kerk bezorgd. 

Coördinator: M. de Jong-v.d. Zee 0515 559223


Elisabeth Magazine

Het Elisabeth Magazine wordt binnen onze dorpen door de Evangelisatiecommissie geinitieerd. Er is een groep mensen die zorgen voor de verspreiding van het blad. 

Coördinator: T. Pool-Gorter  0648507928


Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie wil mensen in de eigen omgeving laten kennismaken met het evangelie van Jezus Christus. 

De commissie bestaat uit:
Voorzitter
: P. v.d. Meer-Metselaar
Secretariaat C. v.d. Zee-Rodenburg
Penningmeester J. Epema-Wijnja
Leden: J. Atsma-Hofstra, S. Brouwer-Terpstra, S. van Koningsveld-Lodema, W. Schilstra.
Onze predikant is als adviseur betrokken.


Kinder- en Jeugdnevendienst

Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en jeugdnevendienst vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs, gemiddeld eens per maand op de 1e zondag van de maand.

Contactpersoon: Berber Terpstra

Voor nieuws van de kindernevendienst: Klik hier


Kinderoppasdienst

Als er openbare diensten in de Johannestsjerke gehouden worden, is er in principe is er iedere week vanaf 09.15 uur oppas aanwezig.
Meer informatie kunt u krijgen bij Trees Brouwer 0515-559291. 


Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft als doelstelling het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeente bij de erediensten. 

De liturgiecommissie bestaat uit:
Voorzitter: Ds. Nicolle Pronk, Pieter Hoekstra, Ida Deinum - Heins, Afke Kuindersma - Hooghiemstra, Jellie Atsma-Hofstra, Akke Riem ter Horst - Schraa, Sjouk van Koningsveld-Lodema


Schoonmaak van de kerk

Ons kerkgebouw wordt geregeld schoongemaakt door een grote groep vrijwilligers. 

Coördinator: J.J. de Groot 0515 559104


't Tsjerkefinster 

Kerkblad “’t Tsjerkefinster” verschijnt maandelijks.
Kopij moet (tenzij anders aangegeven) op de laatste maandag van de maand worden aangeleverd op kerkbladtopentwel@gmail.com

De redactie bestaat uit twee teams:
Esther Smit-Denneboom 0623602597  en Rie Branderhorst-Wijnja 0515 559356
Foekje Veldhuis-Brouwer 0515 559034 en Gertie de Boer 0515 559225|
De Berneside wordt verzorgd door Trees Brouwer 0611215529  

Coordinatie van de bezorging van 't Tsjerkefinster
Voor Oppenhuizen
: Mevrouw N.(Nelly) Wijnia-de Boer, telefoon: 0653506831
Voor Uitwellingerga: Mevrouw J. (Janke)  Epema-Wijnja, telefoon: 0515 559798

Voor nieuws uit 't Tsjerkefinster: Klik hier


Zendingswerk

Deze werkgroep (onderdeel van de ZWO-groep ) heeft tot taak de gemeente “zendingsgezind” te maken. 

De zendingswerkgroep bestaat uit:

Algemeen adjunct: Ilse Hooghiemstra
Secretaris/Voorzitter: Hil Dijkstra 0625130712
Penningmeester: Nelly Wijnia
Medewerkers: Tjissie Atsma, Engelien Perridon, Hittina Epema, Ruurdje Westert, Berber Terpstra. 


Ziekocommissie: Partnergemeente Hoffungsgemeinde 

De Ziekocommissie werd in 1989 opgericht om de onderlinge contacten tussen onze gemeente en de Hoffnungsgemeinde Zieko te ondersteunen. 

Secretaris: Corrie van der Zee
Penningmeester: Anneke Gietema
Lid: Reinold de Schiffart

Partnergemeente:
Evangelische Hoffnungsgemeinde Zieko
Pfarramt: Dorfstrasse 2
06869 Coswig (Anh.) Zieko, BRD


 

Diaconie

- Klik hier voor het actuele nieuws van de diaconie - 

Diakenen, dat zijn toch ponkjerinners? Dat zijn toch die mensen die bij de viering van het Avondmaal assisteren? Maar is dat alles wat een diaken doet, en waarom is het een ambt? In het woord “Diaconie” zit het Nederlandse werkwoord “dienen”. Een diaken is een dienaar, een helper! Dienen, dienstbaar zijn, is een sleutelwoord in ons christelijk geloof. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben niet gekomen om te heersen, maar te dienen. Als Jezus dit van zichzelf zegt, hoeveel te meer zouden wij, als navolgers van Jezus, dit dienstbaar zijn in de praktijk moeten brengen.

Bij dit diaconale dienen/werken staan de woorden Gerechtigheid, Barmhartigheid en Blijdschap centraal. Het zijn de trefwoorden en ijkpunten van ons werk. Voor ons als diaconie is gerechtigheid dat een ieder tot zijn of haar recht komt. Barmhartigheid is voor ons als diaconie dat wij geraakt en begaan zijn met het lijden van onze naaste ongeacht wie het is (kerklid/geen kerklid) en ongeacht of het zijn of haar eigen schuld is. Blijdschap is voor ons als diaconie het resultaat van ons zoeken naar Gerechtigheid en Barmhartigheid.Als Diaconie van Top en Twel hebben wij ook heel nadrukkelijk gekozen om onze naaste niet alleen ver weg te zoeken, maar ook heel dichtbij, namelijk u en jullie, onze dorpsgenoten. Het werk van de Diaconie is niet altijd zichtbaar, omdat diakenen met de kwetsbaarheid van mensen niet te koop lopen.

 • Diakenen zijn op tal van terreinen actief zoals:
 • armoede, schuldhulpverlening, crisishulp (de ‘stille hulp”);
 • vergrijzing, eenzaamheid, dementie (“omzien naar elkaar”);
 • dak- en thuislozen;
 • mensen met een handicap;
 • jeugdzorg;
 • WMO en minimabeleid Wymbritseradiel;

Ook kan de Diaconie actief zijn op het gebied van verslaving, (ex-) gedetineerden, racisme/vreemdelingenhaat en opvang van asielzoekers/uitgeprocedeerden.

Naast ons plaatselijke werk heeft de Diaconie ook oog voor de noden van de wereld. Natuurrampen, oorlogsleed, corruptieleed, armoedebestrijding, gebrek aan onderwijs, etc., etc. De collectes voor het Werelddiaconaat zijn hiervoor bestemd evenals de vele giften die de Diaconie doet wanneer er zich weer plotseling een ramp voordoet. De diaconie wordt in haar missie van Werelddiaconaat ook ondersteund door de Zendingscommissie.Een belangrijk deel van haar reserves heeft de Diaconie ondergebracht bij Oiko Credit. Deze oecumenische instelling verschaft microkredieten aan onze Naasten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Het ambt van diaken is door de eerste christenen al ingevoerd omdat ze als navolgers van Jezus iets wilden betekenen voor de melaatsen, blinden, stommen, gevangenen, zieken en armen. Omdat “je naaste lief hebben” het tweede Grote Gebod is en het in de praktijk brengen dus ontzettend belangrijk is, is diaken een ambt.

Als u denkt dat de diaconie u van dienst kan zijn, neem dan gerust contact op met één van de diakenen: 

 • Voorzitterdhr. D. (Durk) Tjalsma, Noardein 22, tel. 0515 559218
 • Secretaris dhr. (Reinold) en mevr. (Harmke) De Schiffart, Buorren 70, tel. 0515 559693
 • Penningmeester mevr. T. (Trees) Brouwer-Hofstee, Pontdyk 2, tel. 0515 559291

 


Collectes diaconie en CvK 

Nu er niet gecollecteerd kan worden komen ook de inkomsten van de diaconale en kerkelijke collectes niet binnen. Desondanks maakt de diaconie elke week een bedrag over naar het van te vo-ren vermelde doel. U kunt uw gaven overmaken op bankrekening-nummer: NL51RABO0359505872 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga.

Ook het College van Kerkrentmeesters krijgt nu geen collecte gelden binnen terwijl de onkosten wel betaald moeten worden. Ook hier voor geldt dat u uw gaven over kunt maken en wel op bankrekeningnummer: NL93RABO01241717004 t.n.v. Protestantse
gemeente Top & Twel.

Het bankrekeningnummer van het Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga is : NL96RABO015206144.


Avondmaal aan huis

Als in de Johannestsjerke tijdens de ochtenddienst een Avondmaalsviering gehouden wordt, wordt er door de diaconie ook een Avondmaalsviering aan huis verzorgd. Daar komen gemeenteleden in kleine groep bijeen om gezamenlijk naar de dienst te luisteren en onder leiding van een diaken het Avondmaal mee te vieren. Sinds een aantal jaren staat op de Avondmaalstafel van het Thuisavondmaal een kleine versie van het drieluik dat Fimmy Kooijker eens voor Witte Donderdag schilderde. Het grote doek werd gefotografeerd en op linnen afgedrukt. Vervolgens is het op een drieluik bevestigd en is het gehele voorzien van een draagtas.

Wilt u ook meedoen aan het Avondmaal aan huis? Neem dan contact op de diaconie.
Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Jan en Esther Smit 0623602597

Gemeenteberichten

Hier vindt u de gemeenteberichten van onze kerkelijke gemeente. Door te laten weten dat we aan iemand denken, bijvoorbeeld door een kaartje of een e-mail of What'sApp berichtje te sturen, kunnen we elkaar in goede en slechte tijden bijstaan.

Omtinken

Piet Eppinga, Noardein 50, is weer thuis uit het ziekenhuis.
IJmke Jellema, Buorren 6, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Durk Brouwer, Eastwei 46/A, is weer thuis uit het ziekenhuis.

Wij wensen hen een goed herstel thuis toe.

NB: Niet iedereen wordt genoemd of wil met naam genoemd worden, ook de andere zieken wensen wij sterkte en beterschap toe.

Verjaardagen

november:
04 Dhr. P. Hoekstra, Floridus Campuslaan 7, 81 jaar
06 Mw. M. Schilstra-Schraa, De Bou 682, 82 jaar
16 Mw. F. Bakker-Wijnja, Broerstrjitte 49, 82 jaar
18 Dhr. G. Schraa, H.S. Reinardastrjitte 9, 80 jaar
28 Mw. J.K. Boschma-Luinenburg, De Bou 8, 79 jaar
 

december:
02 Mw. G. Zeilstra-Hoogland, H. Mensonidesstr. 8, 84 jaar
06 Dhr. A. Hoekstra, Merkelstrjitte 39, 76 jaar
07 Mw. G.R. Gaastra-Reitsma, Sjaerdawei 20, 79 jaar
11 Mw. J. van der Meer-de Jager, Kappenburch 33, 100 jaar!!!

Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij u een gezond en gezegend nieuw levensjaar. Wij hopen dat het een fijne, gezellige dag zal zijn.

Huwelijksjubileum
Op 1 december hopen dhr. Jappie Feenstra, en mw. Wimmie Feenstra-Abma, H. Mensonidesstrjitte 9, de dag te gedenken dan zij 50 jaar getrouwd zijn.
Van harte gelukgewenst met dit heuglijke feit en we hopen dat u die bijzondere dag in goede gezondheid mag beleven. Gods zegen toegewenst

Jeugd

Hé, hallo!

Wist je dat onze kerk geregeld activiteiten organiseert voor de jeugd? Dus voor jou!
En dat jij daarbij van harte welkom bent? 
Hieronder vind je een kort overzicht van wat er geregeld gedaan wordt. Als er nieuws is, dan vind je onder de informatie een linkje. Daar kun je het nieuws dan lezen. 

 • Catechisatie
 • Jeugdnevendienst
 • Kindernevendienst
 • Oppasdienst
 • Jeugdclubs 
 • Rozengroet
 • Overige activiteiten

We hopen ook jou eens te treffen bij onze activiteiten!


Catechese
Catechisatie wordt georganiseerd voor groep 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Dus als je daarin zit, dan kun je ook komen. Het wordt georganiseerd door dominee Nicolle Pronk met ondersteuning van anderen en het is heel leuk en interessant. Dus houd het nieuws in de gaten, we gaan je laten weten wanneer er een nieuwe catechisatiegroep gestart wordt. 

Er wordt momenteel nieuwe leiding gezocht.
Meer informatie: Ds Nicolle Pronk


Kindernevendienst en jeugdnevendienst
Kindernevendienst is er voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Jeugdnevendienst is voor de jeugd vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
Gemiddeld is er eens per maand op de 1e zondag van de maand een bijeenkomst tijdens de kerkdienst in de Johanneskerk. Ook als je ouders niet naar de kerk gaan, ben je van harte welkom bij de kinder- en jeugdnevendienst. 

Contactpersoon: Berber Terpstra

Klik hier voor het nieuws van de Kindernevendienst


Oppasdienst
Elke zondag is er oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar in It Lokaal. 

Contactpersoon: Trees Brouwer


Jeugdclubs
Voor de jongeren van groep 8 van het basisonderwijs en de 1e klas van het voortgezet onderwijs wordt in het Clublokaal  een club voor meisjes en een club voor jongens georganiseerd. Dat is altijd erg gezellig en een leuke manier om elkaar te ontmoeten. Wil je ook eens komen? Neem dan contact op met de Jeugdraad of vraag je vrienden/vriendinnen die al naar de clubs gaan!

Voor informatie: neem contact op met de jeugdraad.


Rozengroet
Als je in de eindexamenklas zit en je woont in Oppenhuizen of Uitwellingerga, dan krijg je voorafgaand aan de examens een roos, de succes-roos! Daarmee zeggen we: toi toi toi en heel veel succes met je examens!

Organisatie: Sara van Netten


Overige activiteiten
De Jeugdraad organiseert naast alle dingen die hierboven genoemd worden ook nog andere activiteiten. Soms is dat binnen, en soms gaan we met een groep op pad, om iets leuks / gezelligs of sportiefs te doen! Ook daarbij ben je van harte welkom!


Contact met de Jeugdraad: 

De Jeugdraad bestaat uit de volgende personen: 
Dominee Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45, nicollepronk@outlook.com, 0617516451 
Sara van Netten
Foekje Veldhuis
Boukje de Jager
Afke Kuindersma

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur in de Johannestsjerke in Oppenhuizen gehouden worden. 
Een overzicht van de geplande diensten vindt u via de link hieronder (of via de agenda).

Geplande kerkdiensten

Alle diensten worden zowel via Kerkomroep als YouTube uitgezonden. 

Klik hieronder op de betreffende tekstlink om naar het door u gewenste medium te gaan: 

 

Link naar Youtube                                                                                                                             Link naar Kerkomroep


Beamteam Top & Twel
Het Beamteam verzorgt wekelijks tijdens de diensten in de Johannestsjerke de presentatie via de beamer.
De inhoud van de presentaties wordt vastgesteld door de dienstdoende predikant of de commissie die betrokken is bij de voorbereiding van de betreffende dienst. Het Beamteam zet deze informatie om in afbeeldingen/teksten die helder en duidelijk leesbaar zijn voor de gemeente en verzorgt de presentatie tijdens de dienst. 

Aanvragen voor de inzet van het Beamteam kunt u mailen naar
Esther Smit 
Telefoon:0623602597
E-mail: esthersmit@zuideind.com 


Koster
De heer P. (Pier) van der Meer, Broerstrjitte 23
Telefoon: 0515 559402
E-mail: piervandermeer@hotmail.com 06 14502516

Hulpkoster 
De heer W. (Wim) Bosch, Kappenburch 6
Telefoon: 0515 335323


Organist
P. (Pieter) Hoekstra  
Telefoon: 0515 559454

Gastorganist 
G.J. Elsinga
Telefoon: 0517 851215

 

Pastoraat en wijkindelingen

Wat is pastoraat
In protestantse kerken zijn niet alleen diakenen actief, maar ook ouderlingen. Zij hebben de zorg voor een wijk en in onze gemeente in Oppenhuizen/Uitwellingerga bestaat zo’n wijk uit ongeveer 90 adressen. Sinds enkele jaren werken we nu met het nieuwe systeem: vier wijken met elk één ouderling en een aantal wijkmedewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het bezoekwerk. Zij worden ondersteund door de contactpersonen, die ook geregeld op bezoek gaan.

In het bezoekwerk werken ouderling en wijkmedewerkers naast elkaar, de ouderlingen hebben enkel een extra taak op het gebied van beleid (de kerkenraad) en vertegenwoordiging (dienst doen tijdens kerkdiensten). Tijdens pastorale diensten, zoals begrafenissen, kan ook dit laatste door wijkmedewerkers worden waargenomen. Het is fijn voor de nabestaanden én degene die steeds op bezoek is geweest dat je tot het laatst toe aanwezig kunt zijn in zo'n proces, een vertrouwd gezicht. 

Wanneer kan ik gebruik maken van het pastoraat
De predikant is allereerst verantwoordelijk voor het crisispastoraat. Daarnaast bezoekt zij zoveel als dat lukt jarigen rond hun 80e en 85e verjaardag en de jaren er na. De tussenliggende jaren komt de ouderling/wijkmedewerker op bezoek rond uw verjaardag. Uiteraard kunt u altijd een bezoekje aanvragen, rechtstreeks of via de ouderling/wijkmedewerker. Bij nieuw ingekomenen gaan de contactpersonen en de ouderling/wijkmedewerker langs. Ook rondom andere bijzondere dagen, of als er sprake is van ziekte of zorgen doen zij een bezoekje. Zelf een afspraak met predikant Nicolle Pronk maken kan ook T: 06 17516451

Het ‘omzien naar elkaar’ is een kerntaak van onze gemeente. Om dit goed te organiseren is de structuur van de gemeente als volgt ingedeeld. De gemeente is verdeeld in vier wijken, de nummering loopt van noord naar zuid. Elke wijk telt ongeveer 90 adressen en krijgt toegewezen: een ouderling, minimaal drie wijkmedewerkers en enkele contactpersonen. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op een diaken of een kerkrentmeester. 

Voor het goed functioneren van ‘omzien naar elkaar’ wordt gemeenteleden gevraagd berichten hierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant, wijkouderling, wijkmedewerker of contactpersoon. Zieken kunnen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of bij thuiskomst worden genoemd bij de afkondigingen in de dienst en vermelding in het kerkblad, tenzij hiertegen bezwaar bestaat.

Wat moet ik doen als ik bezoek wil?
Wanneer u bezoek of aandacht van een ouderling wilt, bel dan gerust even met uw ouderling of wijkmedewerker of laat het via uw contactpersoon weten. Wilt u een bezoekje van de predikant, dan kunt u dat ook laten weten via uw ouderling, wijkmedewerker of contactpersoon. Zelf een afspraak met de predikant maken kan ook T: 0515 781008 of 06-44199474.

Het pastoraat kunt u ook per mail bereiken:  pastoraatpkntopentwel@gmail.com

Vertrouwelijk
U kunt uw ouderling/wijkmedewerker veel toevertrouwen. Zowel een ouderling als een wijkmedewerker belooft aan het begin van zijn of haar werk dat informatie die in een vertrouwelijk gesprek naar voren komt, niet verder verteld wordt.

 • Predikant
  • Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45, 06 17516451
    
 • Ouderlingen
  • Anneke Gietema, T: 0624190203
  • Sjoerd en Ria Alkema-Sinia, Noardein 
  • Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, T: 0515 558606
  • Vacature


Wijkindeling Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

WIJK 1

Wijk 1 omvat de straten: Aldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei, Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei en Afkelânsdyk, Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei, Lytse Súdein, Brêgefinne, Eastwei, De Baenen.
Wijkouderling:  
Sjoerd en Ria Alkema, Noardein 16, sjoerd54@yahoo.com

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • Âldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei
  Wijkmedewerker: Piet Eppinga, Noardein 50,  piet.eppinga@planet.nl, 0515 559549
  Contactpersoon: Nynke de Groot-Brouwer, Muzekamp 1, jelmer-nynkedegroot@hetnet.nl 0515 559104
   
 • Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei
  Wijkmedewerker: Piet Eppinga, Noardein 50, piet.eppinga@planet.nl, 0515 559549
  Contactpersoon: Vacature
   
 • Afkelânsdyk
  Contactpersoon: Tetsje de Jager-Sipkema, Afkelânsdyk 16, p.de.jager@tele2.nl, 0515 559636
   
 • Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei
  Wijkmedewerker : Minke Hooghiemstra-Mulder, Brêgefinne 12, harmenminke@telfort.nl 0515 559600
   
 • Lytse Súdein, Brêgefinne
  Wijkmedewerker: Gerrie Kuindersma-Stienstra, Lytse Súdein 15 gkuindersma@xs4all.nl 0515 559757
  Contactpersoon:  Ids Kuindersma, Lytse Súdein 15, ikuindersma@xs4all.nl 0515 559757
   
 • Eastwei
  Wijkmedewerker: Sonja Ozinga, Binnenbaan 13 , Herman.ozinga@home.nl, 0515 559943
   
 • De Baenen
  Wijkmedewerker: Sjoerdje Brouwer-Terpstra Eastwei 46A, sjoerdje27@hotmail.com 0515 559607

WIJK 2

Wijk 2 omvat de straten: De Bou, Douwestritte, Jarichstrjitte, Broerstrjitte, Merkelstrjitte, It Noardein, It Gês, Zwolsmanweg
Wijkouderling: 

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • De Bou 1 t/m 17
  Contactpersoon: Trienke Pool-Gorter, De Bou 25 trienke@gmail.com 06-48507928
   
 • De Bou 19 t/m 37, Douwestrjitte, Jarichstrjitte
  Wijkmedewerker: Knilles Postma, Jarichstrjitte 10, poepehus@planet.nl, 0515 559487
  Contactpersoon: vacature
   
 • Broerstrjitte
  Wijkmedewerker: Wytske Hoekstra, Jarichstrjitte 8, whoekstra@kpnplanet.nl 0515 559241
  Contactpersoon: Johanneske Boschma-Luinenburg, De Bou 8, jk-bl@home.nl 0515 559276
   
 • Merkelstrjitte
  Wijkmedewerker: Pietie van der Meer-Metselaar, Broerstrjitte 23, piervandermeer@hotmail.com 0515 559402
   
 • Noardein, It Gês, Zwolsmanweg
  Contactpersoon: Margreet Eppinga-Hoekstra, Noardein 50, margreet.eppinga@kpnmail.nl 0515 559549
  Contactpersoon: Margje de Jong-van der Zee, Noardein 77, margjedejong@hotmail.com 0515 559223

WIJK 3

Wijk 3 omvat de straten: Bonningastrjitte, Reinardastrjitte, Van Burmaniastrjitte, P. Walmastrjitte, Tsjerkebuorren
Wijkouderling: Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, inge.haagsma@gmail.com, 06-23682737

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • Bonningastrjitte even 22 t/m 46, H.S. Reinardastrjitte, Z. Van Burmaniastrjitte
  Contactpersoon: Elja van der Meer, P. Walmastrjitte 37, eljavandermeer@gmail.com 0612610800
 • Bonningastrjitte oneven, Bonningastrjitte even 48 t/m 64
  Wijkmedewerker: Geeske Visserman-Haagsma, Bonningastrjitte 35, s.visserman@home.nl 0515 559715
   
 • P. Walmastrjitte
  Wijkmedewerker: Janke Postma-Toering, tjibbepostma@gmail.com 0515 559216
  Contactpersoon: Elja van der Meer, P. Walmastrjitte 37, eljavandermeer@gmail.com 0612610800
   
 • Tsjerkebuorren
  Wijkmedewerker: Fenny de Vreeze-Ham, Tsjerkebuorren 41, willemdevreeze@home.nl 0515 558185
  Contactpersoon: Betty Abma-Fabriek, Tsjerkebuorren 13, jelleenbetty@ziggo.nl 0515 559254

WIJK 4

Wijk 4 omvat de straten: Kappenburch, Buorren, Mensonidesstrjitte, Sjaerdawei, Wolframstrjitte
Wijkouderling: Anneke Gietema, 06-24190203

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • Kappenburch
  Contactpersoon voor de nrs. 2 t/m 20 en 1 t/m 31: Nanny Leenstra-Sijbesma, Kappenburch 31, nannyeneize@home.nl 0515 559475
  Contactpersoon voor de nrs. 22 t/m 40 en 33 t/m 49: Afke Douma-de Jong, Kappenburch 49, gosseafkedouma@ziggo.nl 0515 559001
   
 • Buorren 
  Wijkmedewerker: Wolter Overwijk, Sjaerdawei 45, wolterenjoke@outlook.com 0651688239
  Contactpersoon: Ineke Nossin-Faber, Buorren 8, ainossin@hotmail.com 0515 559439
   
 • H. Mensonidesstrjitte
  Wijkmedewerker: vacature
  Contactpersoon: Maartje Rienstra-Dijkstra, Kappenburch 24, geen mailadres, 0515 559318
   
 • Sjaerdawei
  Wijkmedewerker: vacature
  Contactpersoon: vacature
   
 • Wolframstrjitte
  Contactpersoon: Nanny Leenstra-Sijbesma, Kappenburch 31, nannyeneize@home.nl  0515 559475

 

Trouw- en Rouwdiensten - Begraafplaatsen

Regelingen voor huwelijksdiensten

Het tarief voor een huwelijksdienst van een gemeentelid bedraagt € 200,-- Hierbij inbegrepen het volgende:

 • de eigen predikant gaat voor;
 • de muzikale begeleiding geschiedt door de vaste of tweede organist;
 • de kosterswerkzaamheden worden verricht door de eerste of tweede koster;

Als geen van beide partners lid is van de plaatselijke gemeente bedragen de kosten ca. € 305,- 

Voor het uitzenden van de dienst, het gebruik en bediening van de beamer en het maken van een presentatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over het Beamteam vindt u op de pagina Kerkdiensten


Regelingen voor rouwdiensten

De beheerder van de afdeling begraafplaatsen factureert de kosten van het openen en het sluiten van het graf.

Voor gebruik van de kerk voor een rouwdienst van een lid van de gemeente geldt een tarief van € 150,00-- (dit bedrag behelst enkel het gebruik van de kerk, dus exclusief andere kosten). Op dit tarief wordt de gemiddelde bijdrage van de afgelopen drie jaren in mindering gebracht. Voor niet-leden geldt een tarief van € 260,--

We beperken ons in uitleg van deze regeling tot het volgende:

 • Tarieven bij rouwdiensten en begrafenissen worden iedere drie jaar bekeken en zo nodig aangepast.
 • Uitgangspunt van de tariefstelling is dat gemeenteleden al naar gelang hun bijdrage voor de instandhouding van onze kerkelijke gemeente worden aangeslagen.

Voor het uitzenden van de dienst, het gebruik en bediening van de beamer en het maken van een presentatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
Meer informatie over het Beamteam vindt u op de pagina Kerkdiensten

 

In voorkomende gevallen waarin deze regeling niet voorziet, neemt het CvK een beslissing.

Vastgesteld door het CvK april 2019 en door de kerkenraad juni 2019


Kerkelijke begraafplaatsen

De kerkelijke begraafplaatsen in Oppenhuizen en Uitwellingerga vallen ook onder de beheerstaken van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga.
Het streven is dat overledenen uit onze dorpen er begraven kunnen worden of bijgezet in urnenkeldertjes of in de urnenmuur. De afdeling begraafplaatsen heeft een eigen administratie. Het grafregister biedt mogelijkheden om nieuwe grafrechten te verwerven. Een opgesteld protocol regelt beleidszaken en beheerszaken voor het CvK onder leiding van Ids Postma, beheerder van de begraafplaatsen.

Beheerder/Administratie Begraafplaatsen
de heer I. (Ids) Postma,  0515 559864 - begraafplaatsentopentwel@gmail.com