Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

"De Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga is een geloofsgemeenschap die gekenmerkt wordt door veelkleurigheid en verscheidenheid."

 

 

 

Klik hier voor: CvK - Kerkbalans - DIGITAAL TOEZEGGEN

 

In onze dorpen staan twee historische kerkgebouwen; de Johanneskerk in Oppenhuizen en de Hermes Kerk, die eigendom is van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, in Uitwellingerga. De kerken zijn prachtig gerestaureerd. Daarnaast is er bij beide kerken een kerkhof waar nog steeds begraven wordt. 

Iedere zondagmorgen is een dienst in de Johannestsjerke in Oppenhuizen. De Hermes Kerk in Uitwellingerga wordt door onze gemeente af en toe gebruikt voor avonddiensten of begrafenisdiensten. Meer informatie over geplande diensten en aanvangstijden van onze gemeente vind je in de agenda/kerkdiensten. 

Wil je de diensten vanuit huis meebeleven? Dan kun je meeluisteren via www.kerkomroep.nl of meekijken via YouTube. De diensten worden in principe iedere week uitgezonden. 


Let op: in de maand maart 2024 worden alle zondagsdiensten uitgezonden door Omrop Fryslân. De uitzendingen beginnen om 10.00 uur!

 

Heb je vragen over de inhoud van de webpagina's van de Johannestsjerke, dan kun je via e-mail contactopnemen met de webbeheerder. 

Blijf alert op klachten, ben je niet fit, blijf dan in ieders belang thuis en kijk of luister mee.

 • De liturgie van de wekelijkse diensten vind je bij de desbetreffende dienst, via de agenda/kerkdiensten die je hier linksboven kunt aanklikken. 

 

Kijk ook eens bij Nieuws voor de laatste nieuwtjes, oproepen en bijeenkomsten!

 


WEBMASTER: Hebt u vragen, op- en/of aanmerkingen over of aanvullingen op deze website, neem dan contact op met de webbeheerder: Esther Smit

Activiteiten in de kerk

Binnen onze gemeente worden ieder jaar tal van activiteiten georganiseerd. Eénmalige activiteiten, jaarlijks terugkerende activiteiten en tijdens de winter een gevarieerd aanbod in de vorm van workshops, cursussen en gespreksgroepen. Hieronder vind je een overzicht van het aanbod van activiteiten en gespreksgroepen in de herfst van 2022. Kijk voor de actuele activiteiten ook in de agenda. 

Catechisatie Groep 8 & Klas 1

wanneer: voor de exacte data: welkom in de groepsapp!
hoe laat: nog niet bekend
door wie: ds. Nicolle Pronk
waar: It Lokaal

aanmelden: bij ds. Nicolle Pronk via ds.nicollepronk@outlook.com


Breicafé

wanneer: vrijdag 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, enz. 
frequentie: elke 2 weken 
hoe laat: van 9.00-11.00 uur
waar: in It Lokaal


Repaircafé 

wanneer: nog niet bekend, zie agenda
hoe laat: van 10.00-12.00 uur
waar: in Café de Buorren


Jeugddiensten

wanneer: nog niet bekend
hoe laat: zondagavond 19.30 uur
waar: in It Lokaal

zie voor thema van de diensten: ’t Tsjerkefinster, website, church for us-appgroep 

Adressen en contactinformatie

Johannestsjerke / Kerkelijk centrum 't Lokaal
Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga
Tsjerkebuorren 9
8625 HA Oppenhuizen

Telefoon kerkelijk centrum 't Lokaal: 0515 785320
E-mail:  johanneskerk@topentwelonline.nl


Kerkdiensten beluisteren kan via www.kerkomroep.nl
Kerkdiensten bekijken kan via www.youtube.com

Ledenadministratie:
Verhuizingen, geboorten, huwelijken kunt u doorgeven aan: mevrouw N. (Neeltje) Dragt, Tsjerkebuorren 39
E-mail: ledenadm.pkntopentwel@gmail.com


Predikant:
Mevrouw Ds Nicolle Pronk 
Merkelstrjitte 45
8625 HX Oppenhuizen

E-mailadres predikant: ds.nicollepronk@outlook.com
Telefoon: 06 2548 0758

De predikant is telefonisch bereikbaar op de volgende uren: 
maandag 9.30 – 17.00 uur
dinsdag 9.30 – 13.30 uur
woensdag 9.30 – 17.00 uur
donderdag 9.30 – 13.30 uur

Op alle andere tijden kunt u haar een e-mail sturen op het bovenstaande adres. 

 


Contactgegevens kerkenraad:
 

Voorzitter
mevr. M.J. (Mariëtte) Bouma-Valkenburg, Buorren 1, tel. 06 1387 8327
E-mail: voorzitterpkntopentwel@gmail.com

Scriba: 
Kees van Stralen 
E-mail: scribapkntopentwel@gmail.com


Pastoraat: 
Predikant: Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45
Telefoon: 06 2548 0758
E-mailadres predikant: ds.nicollepronk@outlook.com

Ouderlingen
Anneke Gietema, T: 0624190203
Sjoerd en Ria Alkema-Sinia, Noardein T. 06-38452215
Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, T. 0515 558606
Frank Slob, Spijkerboor 44, Sneek, T. 0653734632

E-mailadres pastoraat: pastoraatpkntopentwel@gmail.com


Diaconie:
Contactpersoon: Corrie Wijnia - Brouwer, Sjaerdawei 46 tel. 06-27118573

E-mailadres diaconie: diaconiepkntopentwel@gmail.com


College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter: Jan Germ Brouwer, Pontdyk 2, tel. 559291
Secretaris: H. (Hilly) Dijkstra, Merkelstrjitte 33, tel. 06 25130712
Penningmeester: Jantje Wijnja-Sieperda, Kyl 45, Joure  tel. 06 38909338 / Jelmer  de Groot, Muzekamp 1, tel 559104
E-mailadres CVK: cvkpkntopentwel@gmail.com


Koster
De heer P. (Pier) van der Meer, Broerstrjitte 23
Telefoon: 0515 559402 / 06 14502516
E-mail: piervandermeer@hotmail.com

Hulpkoster 
De heer W. (Wim) Bosch, Kappenburch 6
Telefoon: 0515 335323


Organist
P. (Pieter) Hoekstra  
Telefoon: 0515 559454

Gastorganist 
G.J. (Gert Jan) Elsinga
Telefoon: 0517 851215


Preekvoorziening:
De familie (Afke en Gosse) Douma zorgen voor de invulling van het preekrooster. 
E-mail: gosseafkedouma@ziggo.nl
Telefoon: 0515 559001


Afkondigingen
De afkondigingen worden verzorgd door mevrouw I. (Ida) Deinum
E-mail: afkondigingentopentwel@gmail.com
Gelieve deze zaterdags vóór 18.00 aan te leveren. 


Begraafplaatsen
Beheerder van de begraafplaatsen bij de kerken in Oppenhuizen en Uitwellingerga is
de heer I. (Ids) Postma,  0515 559864
E-mail: begraafplaatsentopentwel@gmail.com


Bankrekeningnummers:
Diaconie
Rabobank: NL51 RABO 0359 5058 72
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

Zending
Rabobank: NL42 RABO 0359 5653 01
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

College van Kerkrentmeesters 
Rabobank: NL93 RABO 0124 7170 04
ING: NL58 INGB 0000 9637 38
t.n.v. Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga
NL96 RABO 0152 0614 44 t.n.v. Onderhoudsfonds Prot. Gem. Oppenhuizen/Uitwellingerga

Afkondigingen, kerkblad en nieuwsbrieven

Binnen onze gemeente kennen we verschillende media waarmee we contact onderhouden met onze gemeenteleden.

Afkondigingen, de informatie over lief & leed, bijeenkomsten die op korte termijn plaatsvinden en andere mededelingen worden op zondag, aan het begin van de kerkdienst, mondeling door een kerkenraadslid gedaan.
Het kerkblad van onze gemeente heet 't Tsjerkefinster. Hierin vindt u gemeenteberichten, diensteninformatie en door gemeenteleden aangeleverde kopij. 
Voor de Digitale Nieuwsbrief kunt u zich aanmelden. Is er een nieuwsfeit dat extra aandacht nodig heeft, dan wordt de nieuwsbrief aan de abonnees verzonden. Dat gaat via de reguliere e-mail. 

De contactinformatie voor deze drie media vindt u hieronder. 

Afkondigingen 

De wekelijkse afkondigingen worden verzorgd door Ida Deinum. U kunt eventuele mededelingen / berichten over gemeenteleden voor de afkondigingen uiterlijk de zaterdag voor de dienst tot 18.00 uur aanleveren via afkondigingentopentwel@gmail.com

 


Kerkblad 't Tsjerkefinster

Kerkblad 't Tsjerkefinster wordt geheel binnen de eigen gemeente verzorgd en gedrukt en verschijnt 11 keer per jaar. 
Kopij voor ‘t Tsjerkefinster kunt u mailen naar: kerkbladtopentwel@gmail.com

LEVER UW KOPIJ OP TIJD IN, ANDERS BLIJFT HET LIGGEN TOT HET VOLGENDE  NUMMER!
De inleverdatum is steeds de laatste maandag van de maand.   

De redactie van 't Tsjerkefinster bestaat uit: 
Esther Smit-Denneboom - 06 23602597
Rie Branderhorst-Wijnja - 0515 559356
Foekje Veldhuis-Brouwer - 0515 559034
Gertie de Boer - 0515 559225


Digitale Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

Indien nodig wordt via de mail informatie over de gemeente verspreid via een digitale nieuwsbrief die per mail wordt verzonden en die ook beschikbaar wordt gesteld op de website. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan via e-mail
De Digitale nieuwsbrief wordt gemaakt onder eindredactie van de voorzitter van de kerkenraad. 

 


Pagina's voor de kinderen

De Berneside wordt verzorgd door Trees Brouwer (0611215529)

 


Drukkerij Johannestsjerke

“It Tsjerkefinster”, de Informatiegids en ander kerkelijk drukwerk zoals liturgieën worden in eigen beheer in de drukkerij in het Lokaal gedrukt.

Drukkerijmedewerkers zijn: 
Drukkers: Nelly Wijnia (0653506831), Sip Hoogland, Elbrich van der Meer.
Overige medewerkers: Anneke Wijnia, Gertie de Boer, Margreet Eppinga.


 

 

 

ANBI College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga,
ANBI College van Kerkrentmeesters

Algemene gegevens CVK

Naam ANBI: College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
RISN/Fiscaal nummer: 805233015
KvK nummer: 76466434
Webadres: Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga 
E-mail: cvkpkntopentwel@gmail.com 
E-mail: scribapkntopentwel@gmail.com
Adres: p/a Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

 

 

De Protestantse gemeente te Oppenhuizen - Uitwellingerga is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Oppenhuizen – Uitwellingerga.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 12 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op deze website vindt u het beleidsplan van onze gemeente hier.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Hieronder vind u de links naar de jaarrekening van het College van Kerkrentmeesters en een toelichting daarop:

 

 

ANBI Diaconie

Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga,
ANBI Diaconie

Algemene gegevens diaconie:
Naam ANBI:
Diaconie van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
RISN/Fiscaal nummer: 824135805
KVK-nummer: 76466515
Webadres: Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga 
E-mail: diaconiepkntopentwel@gmail.com 
E-mail: scribapkntopentwel@gmail.com
Adres: p/a Tsjerkebuorren 9, 8625 HA Oppenhuizen

 


De Protestantse Gemeente te Oppenhuizen-Uitwellingerga is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door- en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel het kerkbestuur als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente “.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota.
Hier vindt u de link naar het beleidsplan 2022-2026 van de diaconie van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden. Leden van kerkbestuur, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Diaconie Anbi verklaring 2023 Protestantse Gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
Onderaan de pagina vindt u de link naar de jaarrekening van de diaconie over 2023.

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Hieronder vindt u de links naar het beleidsplan 2022-2026 van de diaconie en de jaarrekening van de diaconie over 2023:

Beleidsplan 2020-2026 Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

Identiteit en modaliteit

Als uitgangspunt voor identiteit en modaliteit beschrijven wij onze gemeente als volgt:
De Protestantse Gemeente Top en Twel is een gemeenschap van mensen die geloven in God. Wij zijn gemeente van Jezus Christus en dat betekent dat wij willen leven zoals Hij dat van ons vraagt. Geloof, Hoop en Liefde zijn voor ons de kernbegrippen als het gaat om hoe wij leven, spreken, samen beleven en omzien naar elkaar, binnen en buiten de kerkelijke gemeente. De Bijbel is onze inspiratiebron, waaruit wij willen leren en groeien in geloof.

Missie
Als Protestantse Gemeente van Top en Twel hebben wij drie missies, drie gedachten, die ons inspireren en enthousiast maken:

 • Wij willen een kerkgemeenschap zijn waar de blijde boodschap, het Evangelie van Geloof, Hoop en Liefde wordt verkondigd.
 • Wij willen een betrokken kerkgemeenschap zijn voor Oppenhuizen en Uitwellingerga e.o.
 • Wij willen een veelkleurige kerkgemeenschap zijn, waar iedereen zich thuis kan voelen.

Trends
We signaleren vier, voor ons relevante, trends in de maatschappij. Dit zijn ontwikkelingen die wij niet kunnen beïnvloeden maar waar wij wel rekening mee moeten houden bij de invulling van ons beleidsplan.
Deze trends zijn:

 • Vergrijzing
 • Sociale media en internet
 • Minder traditioneel geloof, meer spiritualiteit
 • Betrokkenheid

Vergrijzing
Vergrijzing betekent meer uitvaarten dan doopdiensten maar ook een kleiner wordende gemeente met een geringer financieel draagvlak. Naast de aandacht voor de relatief grote groep ouderen zullen we extra aandacht moeten schenken aan de jeugd omdat zij niet meer automatisch aansluiting vindt.

Sociale media en internet
Door de sociale media hoeven mensen niet meer de deur uit om met elkaar te communiceren. Dit betekent dat de kerk veel minder dan vroeger een knooppunt van communicatie is. Wel is het zo dat de kerk haar functie van letterlijk ontmoetingspunt kan versterken. Ook geeft het kansen voor de kerk om via deze nieuwe media onze boodschap te brengen, betrokkenheid te stimuleren en te communiceren.

Minder traditioneel geloof en meer spiritualiteit
Steeds minder mensen belijden een traditioneel geloof, maar er is wel een groeiende behoefte aan spiritualiteit. Spiritualiteit is per definitie een individualistische beleving en het ervaren is hierbij belangrijk.

Betrokkenheid
De actieve betrokkenheid van mensen verloopt steeds vaker door het nemen van verantwoordelijkheden voor korte projecten in plaats van een meerjarig verband dat traditioneel gevraagd wordt van ambtsdragers.

Organisatie en Beleid
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het beleid van de gemeente. Behoefte is er aan beleidsmakers enerzijds en uitvoerders anderzijds. De kerkenraad streeft naar een vrijwilligersbestand van gemeenteleden die veel voor onze kerkgemeente kunnen betekenen zonder ambtsdrager te zijn.

Het door de kerkenraad vastgestelde beleid en ambities worden uitgevoerd door zeven verschillende taakgroepen die deels nog in opbouw zijn. In de taakgroepen zijn alle vrijwilligers gegroepeerd, maar zitten ook ambtsdragers. Hieronder worden de taakgroepen omschreven.

De voortgang wordt aan de kerkenraad gerapporteerd. Het vastgestelde beleid wordt per taakgroep uitgewerkt in actieplannen, die daarna kunnen worden uitgevoerd.

Deze actieplannen worden opgesteld met teams, waarin zowel gemeenteleden als kerkenraadsleden zitting hebben.

Taakgroep Pastoraat
Het ‘omzien naar elkaar’ is een kerntaak van onze gemeente. Om dit goed te organiseren is de structuur van de gemeente als volgt ingedeeld. De gemeente is verdeeld in vier wijken, de nummering loopt van noord naar zuid. Elke wijk telt ongeveer 90 adressen en krijgt toegewezen: een ouderling, minimaal drie wijkmedewerkers en enkele contactpersonen. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op een diaken of een kerkrentmeester.

Voor het goed functioneren van ‘omzien naar elkaar’ wordt gemeenteleden gevraagd berichten hierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant, wijkouderling, wijkmedewerker of contactpersoon. Zieken kunnen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of bij thuiskomst worden genoemd bij de afkondigingen in de dienst en vermelding in het kerkblad, tenzij hiertegen bezwaar bestaat.

Taakgroep Diaconaat
Diaconaat binnen de gemeente, de dorpsgemeenschap en de wereld om ons heen, is een kerntaak van onze gemeente. Dit wordt nader omschreven in het actieplan van de diaconie.

Taakgroep Beheer
Een goed beheer van het bezit betekent dat inkomsten en uitgaven in balans zijn en er een goed beheer is van de arbeidsovereenkomsten  en de materiële bezittingen, waaronder de gebouwen en agrarische gronden. Dit wordt nader uitgewerkt in het Plan van aanpak van het College van Kerkrentmeesters.

Taakgroep Jeugd en Jongeren
In de gemeenteopbouw verdient onze jeugd speciale aandacht, die tot uitdrukking wordt gebracht in het jeugdbeleidsplan. Belangrijk is een evenwichtige leeftijdsopbouw in het gemeentewerk. De leeftijdsgroep 20 tot 40-jarigen is relatief ondervertegenwoordigd. Dit is ook de categorie jonge ouders die voor het jeugdwerk van belang is. Reden voor extra aandacht aan deze groep. Dit is ook van belang voor de continuïteit van de gemeente in de toekomst.

Taakgroep Vieringen en Erediensten
De Taakgroep Vieringen en Erediensten is verantwoordelijk voor de volgende diensten:

 • Reguliere diensten
 • Oecumenische diensten
 • Doopdiensten
 • Diensten waarin koren en/of muziekgroepen medewerking verlenen
 • Fryske Tsjinsten

Taakgroep Vorming en Toerusting
Activiteiten die door de Taakgroep Vorming en Toerusting (mede) worden verzorgd:

 • Groothuisbezoek en wijkavonden
 • Gemeenteavond
 • Verdieping

Taakgroep Communicatie
Extra aandacht zal uitgaan naar de vormen van communicatie zowel intern als naar buiten toe. Er is een communicatieplan waarin doelgroepen, communicatiemiddelen en de organisatie zijn beschreven.

 • Top en Twel online en kerkomroep
 • ‘t Tsjerkefinster en Ringblad
 • Nieuwsbrief
 • De Infogids

De activiteiten per taakgroep kunt u lezen in het PDF-document dat u hieronder kunt downloaden: 

Collectebonnen en Giftenovereenkomsten

Wilt u op een gemakkelijke manier uw bijdrage in de wekelijkse collectezak stoppen of wellicht de gemeente periodiek schenken?
Dan vindt u hier informatie over de mogelijkheden. Schroom niet en neem contact op met het College van Kerkrentmeesters voor meer informatie. 

Het zijn voor zowel u als voor de kerk handige en financieel voordelige regelingen.   

Collectebonnen 

In een tijdperk waarin veel gepind wordt, is het vaak moeilijk om aan kleingeld te komen. Met collectebonnen achter de hand bestaat dat probleem helemaal niet. U kunt gemakkelijk bonnetjes knippen voor het hele gezin. Onze kerk heeft diverse collectebonnen (met 30 stuks per vel). Keus genoeg.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in de volgende waarden:
€ 0,50 = €15,00
€ 0,75 = € 22,50
€ 1,00 = € 30,00
€ 1,25 = € 37,50
€ 2,25 = € 67,50
Van harte aanbevolen. Voor inlichtingen en bestellingen neemt u contact op met Jelmer de Groot. 

Wilt u collectebonnen bijbestellen, dan kunt u het volgende bankrekeningnummer gebruiken. 
Rabobank: NL93RABO0124717004 t.n.v. Protestantse gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga

 

Wist u dat………

 • De kleuren van de collectebonnen groen – blauw- rood- roze- en oranje zijn en staan voor 0,50 – 0,75 – 1,00 – 1,25 – 2,25 euro …
 • Een vel steeds 30 collectebonnen bevat …
 • De penningmeester de bonnen, na uw telefoontje bij u thuis bezorgt, samen met een bewijs van betaling...
 • Dat u met collectebonnen nooit meer om kerkgeld hoeft te zoeken…
 • Het een voordeel voor u is omdat collectegeld zo aftrekbaar is bij de berekening van het belastbaar  inkomen...
 • Het voordeel voor het CvK is dat er minder cashgeld inkomt en dit de taak van de penningmeester verlicht…
 • Het mes dus zo aan twee kanten snijdt...

Giftenovereenkomst met de kerk

De kerk is een goed doel, ook wel een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI) genaamd. Als u zo'n instelling steunt komt u eventueel in aanmerking voor belastingaftrek. De Protestantse Kerk Nederland, met onze plaatselijke kerk als onderdeel, heeft er belang bij om met u een overeenkomst af te sluiten voor minimaal vijf jaar. In verband met verwachte mindere tijden hoopt de PKN dat doordat er via deze regeling minder belasting hoeft te worden betaald en de kerkinkomsten ten minste gelijk blijven of, als het even kan, zullen stijgen. Dat vraagt om praktische uitleg.

De belasting onderscheid algemeen twee soorten giften:

De periodieke giften en de normale incidentele giften
Bij gewone giften gelden drempels voor aftrekbaarheid. De onderdrempel is € 60,00 en de bovengrens is € 1250,00. Dus bij een gift tot € 60,00 krijg je niets terug en
bedragen boven € 1250,00 aan giften kan je ook wel vergeten. Bovendien is er nog een extra drempel van 1%. Gerekend van het drempelinkomen box 1, 2, 3 zonder persoonsgebonden aftrek. Voor culturele ANBI’s, muziek, kunst, toneel, etc., mag je nog eens 25% extra aftrekken van de totale giften voor deze doelgroepen, maar helaas valt de kerk niet onder een dergelijke culturele doelgroep. Daarom is een periodieke gift aan de kerk over een tijdvak van vijf jaar interessant. Dat is goed voor de kerk, en goed voor uw portemonnee.

U mag het volledige bedrag van de overeenkomst met de kerk van uw inkomstenbelasting aftrekken. 
Dat mag zelfs meer zijn dan € 1250,00: het maximale bedrag dat normaal van toepassing is bij gewone aftrekbare giften. Wat betekent dat in de praktijk. Die is niet voor iedereen gelijk. Stel u heeft één doel: de kerk € 60,00. Een voor ons bescheiden bedrag, dat zou u in z’n geheel mogen aftrekken. Maar ook als u € 20.000 of € 30.000 per jaar verdient dan zou u € 200,00 respectievelijk € 300,00 extra mogen aftrekken (1% drempelbedragen).

De combinatie periodieke giften met de normale incidentele giften is ingewikkelder
Het verhaal wordt anders wanneer u bijvoorbeeld € 600,00 aan de kerk geeft en u doneert aan het kankerfonds € 200,00, de Hartstichting € 200,00 en it Fryske Gea € 200,00 per jaar. Want dan zijn de opgetelde incidentele giften € 600,00. Daar gaat sowieso (zie voorbeeld 1%) € 200,00 of € 300,00 vanaf, dus dan heeft een overeenkomst weinig zin.

Kortom: geeft u een behoorlijk bedrag uit alleen aan de kerk? Doet u hier en daar een duit in de collectebus voor een goed doel, zonder grotere bedragen uit te geven? Kom dan praten met de Kerkrentmeesters voor een overeenkomst. 
Wilt u naast jaarlijkse giften ook andere goed doelen steunen met opgetelde bedragen van meer dan € 1250,00? Trek ook dan de Kerkrentmeesters voor een overeenkomst aan hun jasje.

In de overeenkomst kunt u desgewenst laten opnemen dat de jaarlijkse gift stopt wanneer u of uw eventuele partner overlijdt. Bij twijfel, of voor meer informatie: neem contact op met één van de kerkrentmeesters. Die maken u een stuk wijzer. Ook kan het verstandig zijn om ons verhaal te vergelijken met de opvatting van uw boekhouder of accountant.
 

Tip voor het opvoeren van uw giften aan de kerk als aftrekpost
Bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting is er bij de post "giften" iets veranderd. De naam Protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga verdwijnt - geen ANBI -  zodat dit niet als aftrekpost kan worden opgevoerd. Het blijkt dat de volgende omschrijvingen wel het gewenste ANBI-nummer laten zien:

College van diakenen protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga
en/of
College van Kerkrentmeesters protestantse gemeente Oppenhuizen-Uitwellingerga

Op deze manier wordt de post als gift aangemerkt.

 

College van Kerkrentmeesters

De kerkenraad vertrouwt het verzorgen van vermogensaangelegenheden van de gemeente toe aan het College van Kerkrentmeesters, het CvK. Dit college richt zich op het scheppen en onderhouden van materiële en financiële voorwaarden voor het instandhouden en werken van de gemeente in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad.
Het merendeel van deze taken brengt veel administratief werk met zich mee. Er wordt steeds gezocht naar mogelijkheden dit voor de toekomst zo hanteerbaar mogelijk te houden. Programma’s voor de ledenadministratie en financiële administratie zijn al zo ingericht dat deze voor gebruikers toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn. Kerkenraadsleden hebben toegang tot informatie die voor ieder individueel van toepassing is. Niet relevante informatie wordt met het oog op de privacy afgeschermd.

De volgende taken vallen hieronder:

 • Het zorgdragen voor de geldwerving.
 • Het zorgen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente.
 • Invulling van het personeelsbeleid.
 • Het onderhouden van contacten met vrijwilligers
 • Het bijhouden van de registers van de gemeente: het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.
 • Het beheren van de archieven.
 • Het beheren van de begraafplaatsen en urnenmuur
 • Het zorgen voor een kerkelijk bureau met ledenadministratie.
 • Het beheren van de drukkerij.
 • De verantwoording voor het beheer roerende- en onroerende goederen waarvan de gemeente, als rechtspersoon, eigenaar is.

Als u denkt dat het College van Kerkrentmeesters u van dienst kan zijn, neem dan contact op met één van de leden: 

Voorzitter: Drh. J.G.  (Jan Germ) Brouwer, Pontdyk 2, tel. 559291
Secretaris: Mevr. H.  (Hilly) Dijkstra, Merkelstrjitte 33, tel. 06-25130712
Penningmeester: Jantje Wijnja-Sieperda, Kyl 45, Joure  tel. 06 38909338 / Jelmer  de Groot, Muzekamp 1, tel 559104
E-mail: cvkpkntopentwel@gmail.com

CVK Kerkbalans - Digitaal toezeggen

De Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga introduceert een nieuwe manier om de kerkbalans te organiseren: Kerkbalans Digitaal. Met dit systeem kun je als lid heel eenvoudig je toezegging voor de kerkelijke bijdrage doen. Na de toezegging kun je direct je bijdrage overboeken, of aangeven wanneer je je bijdrage wilt betalen. Je krijgt dan een herinnering via e-mail in de aangekruiste maand(en).

 

 

Snel en veilig

Kerkbalans digitaal biedt een rechtstreekse koppeling met de bijdragenadministratie, waardoor de digitale toezeggingen automatisch bij de juiste persoon worden geregistreerd.

Digitaal toezeggen, zo werkt het:

1: Uitnodiging
Je ontvangt een schriftelijke uitnodiging om een toezegging te doen voor Actie Kerkbalans. In deze uitnodiging vind je een registratie (lid)nummer waarmee je toegang kunt krijgen tot het Digitaal toezeggen. 

2: Inloggen website gemeente
Om deel te nemen aan Actie Kerkbalans log je in op de website van de gemeente (via de groene link hieronder).
Hiervoor hoef je geen account aan te maken.

Klik hier om in te loggen en digitaal toe te zeggen: 

Commissies en Taakgroepen

 

 

Binnen de gemeente is een aantal commissies en taakgroepen actief. Deze vindt u hieronder op alfabetische volgorde.
Als er nieuws is van een bepaalde groep, dan vindt u onder de betreffende informatie een link naar een nieuwsitem. 


 

Beamteam Top & Twel

Het Beamteam verzorgt vrijwel iedere dienst de presentaties via de beamer. Dat gebeurt zowel in de Johannestsjerke als in de Hermes-kerk bij reguliere zondagsdiensten en rouw- en trouwdiensten. Aanvragen voor de inzet van het Beamteam kunt u mailen / WhatsAppen naar esthersmit@zuideind.com of 06 2360 2597.

Het Beamteam bestaat uit: Esther Smit, Tine Booy, Jan Germ Brouwer, Johannes Feenstra, Reinold de Schiffart, Kees van Stralen, Geke van der Veen, Foekje Veldhuis en Foppe Wiersma.  


Bloemengroet

Wekelijks wordt er een bloemengroet verzorgd voor een van de gemeenteleden of een bewoner van onze dorpen.
De bloemen worden na de dienst vanuit de kerk bezorgd. 

Coördinator: M. de Jong-v.d. Zee 0515 559223


Elisabeth Magazine

Het Elisabeth Magazine wordt binnen onze dorpen door de Evangelisatiecommissie geinitieerd. Er is een groep mensen die zorgen voor de verspreiding van het blad. 

Coördinator: T. Pool-Gorter  06 4850 7928


Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie wil mensen in de eigen omgeving laten kennismaken met het evangelie van Jezus Christus. 

De commissie bestaat uit:
Voorzitter
: P. v.d. Meer-Metselaar
Secretariaat C. v.d. Zee-Rodenburg
Penningmeester J. Epema-Wijnja
Leden: S. Brouwer-Terpstra, S. van Koningsveld-Lodema, W. Schilstra.i
Onze predikant is als adviseur betrokken.


Kinder- en Jeugdnevendienst

Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool en jeugdnevendienst vanaf klas 1 van het voortgezet onderwijs, gemiddeld eens per maand op de 1e zondag van de maand.

Contactpersoon: Femke Leenstra (06 5059 3828)

Voor nieuws van de kindernevendienst: Klik hier


Kinderoppasdienst

Als er openbare diensten in de Johannestsjerke gehouden worden, is er in principe is er iedere week vanaf 09.15 uur oppas aanwezig.
Meer informatie kunt u krijgen bij Trees Brouwer 0515-559291


Liturgiecommissie

De liturgiecommissie heeft als doelstelling het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeente bij de erediensten. 

De liturgiecommissie bestaat uit:
Voorzitter: Ds. Nicolle Pronk, Pieter Hoekstra, Ida Deinum-Heins, Afke Kuindersma - Hooghiemstra, Akke Riem ter Horst-Schraa, Sjouk van Koningsveld-Lodema


Schoonmaak van de kerk

Ons kerkgebouw wordt geregeld schoongemaakt door een grote groep vrijwilligers. 

Coördinator: J.J. de Groot 0515 559104


't Tsjerkefinster 

Kerkblad “’t Tsjerkefinster” verschijnt maandelijks.
Kopij moet (tenzij anders aangegeven) op de laatste maandag van de maand worden aangeleverd op kerkbladtopentwel@gmail.com

De redactie bestaat uit twee teams:
Esther Smit-Denneboom 06 2360 2597  en Rie Branderhorst-Wijnja 0515 559356
Foekje Veldhuis-Brouwer 0515 559034 en Gertie de Boer 0515 559225|
De Berneside wordt verzorgd door Trees Brouwer 06 1121 5529  

Coordinatie van de bezorging van 't Tsjerkefinster
Voor Oppenhuizen
: Mevrouw N.(Nelly) Wijnia-de Boer, telefoon: 06 5350 6831
Voor Uitwellingerga: Mevrouw J. (Janke)  Epema-Wijnja, telefoon: 0515 559798

Voor nieuws uit 't Tsjerkefinster: Klik hier


Website Johanneskerk

De website van de Johannestsjerke maakt onderdeel uit van de dorpswebsite topentwelonline.nl. Hier is een speciaal deel ingericht onder de kop Johannestsjerke, waar de belangrijkste openbare informatie over de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga wordt gepubliceerd. Hebt u aanvullingen of op- en aanmerkingen op de site, neem dan contact op met de webbeheerder: Esther Smit 


Zendingswerk

Deze werkgroep (onderdeel van de ZWO-groep ) heeft tot taak de gemeente “zendingsgezind” te maken. 

De zendingswerkgroep bestaat uit:

Algemeen adjunct: Ilse Hooghiemstra
Secretaris/Voorzitter: Hil Dijkstra 06 2513 0712
Penningmeester: Nelly Wijnia
Medewerkers: Tjissie Atsma, Engelien Perridon, Hittina Epema, Ruurdje Westert, Berber Terpstra. 


Ziekocommissie: Partnergemeente Hoffungsgemeinde 

De Ziekocommissie werd in 1989 opgericht om de onderlinge contacten tussen onze gemeente en de Hoffnungsgemeinde Zieko te ondersteunen. 

Secretaris: Corrie van der Zee
Penningmeester: Anneke Gietema
Lid: Reinold de Schiffart

Partnergemeente:
Evangelische Hoffnungsgemeinde Zieko
Pfarramt: Dorfstrasse 2
06869 Coswig (Anh.) Zieko, BRD


 

Diaconie


Diakenen, dat zijn toch ponkjerinners? Dat zijn toch die mensen die bij de viering van het Avondmaal assisteren? Maar is dat alles wat een diaken doet, en waarom is het een ambt? In het woord “Diaconie” zit het Nederlandse werkwoord “dienen”. Een diaken is een dienaar, een helper! Dienen, dienstbaar zijn, is een sleutelwoord in ons christelijk geloof. Jezus heeft zelf gezegd: Ik ben niet gekomen om te heersen, maar te dienen. Als Jezus dit van zichzelf zegt, hoeveel te meer zouden wij, als navolgers van Jezus, dit dienstbaar zijn in de praktijk moeten brengen.

Bij dit diaconale dienen/werken staan de woorden Gerechtigheid, Barmhartigheid en Blijdschap centraal. Het zijn de trefwoorden en ijkpunten van ons werk. Voor ons als diaconie is gerechtigheid dat een ieder tot zijn of haar recht komt. Barmhartigheid is voor ons als diaconie dat wij geraakt en begaan zijn met het lijden van onze naaste ongeacht wie het is (kerklid/geen kerklid) en ongeacht of het zijn of haar eigen schuld is. Blijdschap is voor ons als diaconie het resultaat van ons zoeken naar Gerechtigheid en Barmhartigheid.Als Diaconie van Top en Twel hebben wij ook heel nadrukkelijk gekozen om onze naaste niet alleen ver weg te zoeken, maar ook heel dichtbij, namelijk u en jullie, onze dorpsgenoten. Het werk van de Diaconie is niet altijd zichtbaar, omdat diakenen met de kwetsbaarheid van mensen niet te koop lopen.

 • Diakenen zijn op tal van terreinen actief zoals:
 • armoede, schuldhulpverlening, crisishulp (de ‘stille hulp”);
 • vergrijzing, eenzaamheid, dementie (“omzien naar elkaar”);
 • dak- en thuislozen;
 • mensen met een handicap;
 • jeugdzorg;
 • WMO en minimabeleid Wymbritseradiel;

Ook kan de Diaconie actief zijn op het gebied van verslaving, (ex-) gedetineerden, racisme/vreemdelingenhaat en opvang van asielzoekers/uitgeprocedeerden.

Naast ons plaatselijke werk heeft de Diaconie ook oog voor de noden van de wereld. Natuurrampen, oorlogsleed, corruptieleed, armoedebestrijding, gebrek aan onderwijs, etc., etc. De collectes voor het Werelddiaconaat zijn hiervoor bestemd evenals de vele giften die de Diaconie doet wanneer er zich weer plotseling een ramp voordoet. De diaconie wordt in haar missie van Werelddiaconaat ook ondersteund door de Zendingscommissie.Een belangrijk deel van haar reserves heeft de Diaconie ondergebracht bij Oiko Credit. Deze oecumenische instelling verschaft microkredieten aan onze Naasten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

Het ambt van diaken is door de eerste christenen al ingevoerd omdat ze als navolgers van Jezus iets wilden betekenen voor de melaatsen, blinden, stommen, gevangenen, zieken en armen. Omdat “je naaste lief hebben” het tweede Grote Gebod is en het in de praktijk brengen dus ontzettend belangrijk is, is diaken een ambt.

Als u denkt dat de diaconie u van dienst kan zijn, neem dan gerust contact op: 

 • Corrie Wijnia - Brouwer, Sjaerdawei 46 tel. 06-27118573

 


Collectes diaconie en CvK 

Nu er niet gecollecteerd kan worden komen ook de inkomsten van de diaconale en kerkelijke collectes niet binnen. Desondanks maakt de diaconie elke week een bedrag over naar het van te vo-ren vermelde doel. U kunt uw gaven overmaken op bankrekening-nummer: NL51RABO0359505872 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga.

Ook het College van Kerkrentmeesters krijgt nu geen collecte gelden binnen terwijl de onkosten wel betaald moeten worden. Ook hier voor geldt dat u uw gaven over kunt maken en wel op bankrekeningnummer: NL93RABO01241717004 t.n.v. Protestantse
gemeente Top & Twel.

Het bankrekeningnummer van het Onderhoudsfonds Protestantse Gemeente Oppenhuizen/Uitwellingerga is : NL96RABO015206144.

De ANBI-informatie van de Diaconie vindt u op de desbetreffende pagina op deze site. 


Avondmaal aan huis

Als in de Johannestsjerke tijdens de ochtenddienst een Avondmaalsviering gehouden wordt, wordt er door de diaconie ook een Avondmaalsviering aan huis verzorgd. Daar komen gemeenteleden in kleine groep bijeen om gezamenlijk naar de dienst te luisteren en onder leiding van een diaken het Avondmaal mee te vieren. Sinds een aantal jaren staat op de Avondmaalstafel van het Thuisavondmaal een kleine versie van het drieluik dat Fimmy Kooijker eens voor Witte Donderdag schilderde. Het grote doek werd gefotografeerd en op linnen afgedrukt. Vervolgens is het op een drieluik bevestigd en is het gehele voorzien van een draagtas.

Wilt u ook meedoen aan het Avondmaal aan huis? Neem dan contact op de diaconie.
Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Jan en Esther Smit 0623602597

Gemeenteberichten

Hier vindt u de gemeenteberichten van onze kerkelijke gemeente. Door te laten weten dat we aan iemand denken, bijvoorbeeld door een kaartje of een e-mail of What'sApp berichtje te sturen, kunnen we elkaar in goede en slechte tijden bijstaan.

Verjaardagen
Juli:

03 Ruurd Koopmans, Horsewei, 88 jaar
06 Watte de Jager, Greate Sudein, 85 jaar
13 Jarig de Groot, Sjaerdawei, 86 jaar
15 Frits Wijnja, Noardein, 83 jaar
24 Sietske de Jager- Reitsma, Greate Sudein, 81 jaar
26 Gerrit Wijnia, H.Mensonidesstrjitte, 81 jaar

Augustus:

16 Wijtze vd Zee, Bonningastrjitte, 80 jaar
17 Sijbren Wijnja, Kappenburch, 93 jaar
17 Tjitske Wijnja-vd Zee, H.Mensonidsstrjitte, 81 jaar
18 Wim Meijberg, Merkelstrjitte, 85 jaar
20 Lies Dijkstra-de Jong, de Bou, 87 jaar
21 Foekje Jellema, Buorren, 85 jaar
21 Eeltje Wijnja H.Mensonidesstrjitte, 84 jaar

September:

08 Hiltje de Vries-Wijnja, Noardein, 90 jaar
09 Gelske Jansen-van der Eems, Butebaen, 83 jaar
09 Pieter de Jager, Afkelansdyk, 80 jaar

Allen van harte gefeliciteerd! Vanuit de gemeente wensen wij u alle goeds en een gezegend nieuw levensjaar. Wij hopen dat het een fijne en  gezellige dag zal zijn.
 

Kinderverjaardagen

Brent Riphagen         05-07-2012                           
Anna de Jong             15-07-2013                          
Davy de Jong             15-07-2013           
Maren Riphagen       24-07-2017   
Silke Hoogland          11-08-2010                      
Vera Terpstra              22-08-2010                                                     
Jelte Spoelstra           23-08-2010
Eelke Postma              28-08-2019
Vera Wiersma              28-08-2016

Huwelijksjubileum

Jacob van de Bij en Baukje van de Bij-Binnema, Lytse Sudein, vieren op 7 juli dat zij 60 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden.
Het is op 1 augustus 55 jaar geleden dat Aant Reitsma en Annie Reitsma-Nauta, de Bou elkaar het jawoord hebben gegeven.
En op 27 augustus vieren Engelien Perridon-de Jager en Marten Perridon, Tsjerkebuorren hun 25-jarig huwelijksjubileum.

Allen van harte gefeliciteerd met deze heugelijke dag en wij hopen dat jullie deze samen met allen die jullie lief en dierbaar zijn mogen vieren. De echtparen en ook de jarigen die niet genoemd willen worden maar wel hun verjaardag of huwelijksjubileum vieren, feliciteren wij natuurlijk ook van harte met dit heugelijke feit en willen hun ook vele goede en gezonde jaren toewensen.


Bedankjes

Wij willen iedereen bedanken die aan ons gedacht heeft, toen wij ons 65-jarig huwelijksfeest mochten vieren. Zoveel kaarten en bloemen. Heel erg bedankt allemaal.  Inke en Tine Visser

10 Juni wie in feestdei foar ús, 60 jier troud en dat ha we witten, de felisitaasjekaartsjes rûgelen bij ús troch de doar. Leave minsken we binne bliid dat we bij dizze mienskip hearre meie. Tjbbe en Janke

Bêste minsken, Ek at it net giet sa 't wy graach wolle, is der by ús yn de famylje altyd noch wol reden foar fleur en optimisme. Mar omtinken yn de foarm fan in bosk blommen mei in noflik praatsje giet der fansels yn as in preek yn in âlderling. Tige tank.  Groetnis fan Douwina en Tjitte

Beste minsken, Lâns dizze wei wolle wy eltsenien dy't de ôfrûne tiid oan ús tocht hat (kaartsjes, appjes, tillefoantsjes, besykjes en net te ferjitten de blommen, hertlik betanke derfoar. It hat ús goed dien.  Wytse van der Leij en Anneke Schraa

Jeugd

Hé, hallo!

Wist je dat onze kerk geregeld activiteiten organiseert voor de jeugd? Dus voor jou!
En dat jij daarbij van harte welkom bent? 
Hieronder vind je een kort overzicht van wat er geregeld gedaan wordt. Als er nieuws is, dan vind je onder de informatie een linkje. Daar kun je het nieuws dan lezen. 

 • Catechisatie
 • Jeugdnevendienst
 • Kindernevendienst
 • Oppasdienst
 • Jeugdclubs 
 • Rozengroet
 • Overige activiteiten

We hopen ook jou eens te treffen bij onze activiteiten!


Catechese
Catechisatie wordt georganiseerd voor groep 8 van het basisonderwijs en klas 1 van het voortgezet onderwijs. Dus als je daarin zit, dan kun je ook komen. Het wordt georganiseerd door dominee Nicolle Pronk met ondersteuning van anderen en het is heel leuk en interessant. Dus houd het nieuws in de gaten, we gaan je laten weten wanneer er een nieuwe catechisatiegroep gestart wordt. 

Er wordt momenteel nieuwe leiding gezocht.
Meer informatie: Ds Nicolle Pronk


Kindernevendienst en jeugdnevendienst

Elke maand (meestal de 1e zondag) is er een Kindernevendienst in de Johanneskerk in Oppenhuizen, waarbij we zingen, knutselen en leuke dingen doen. Dit is ook mogelijk voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet naar de kerk gaan. In dat geval mogen de kinderen voor de dienst (begint om 9:30u) in het Lokaal (gebouw achter de kerk) gebracht worden. De leiding neemt de kinderen vervolgens mee naar de kerk en de Kindernevendienst. Na de dienst (rond 10.30u) kunnen de kinderen weer opgehaald worden in het Lokaal.

De zondagen waarop er kindernevendienst is vindt u hier:

Contactpersoon: Femke Leenstra


Oppasdienst
Elke zondag is er oppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar in It Lokaal. 

Contactpersoon: Mirjam vd Meer-Tilma


Jeugdclubs
Voor de jongeren van groep 8 van het basisonderwijs en de 1e klas van het voortgezet onderwijs wordt in het Clublokaal  een club voor meisjes en een club voor jongens georganiseerd. Dat is altijd erg gezellig en een leuke manier om elkaar te ontmoeten. Wil je ook eens komen? Neem dan contact op met de Jeugdraad of vraag je vrienden/vriendinnen die al naar de clubs gaan!

Voor informatie: neem contact op met de jeugdraad.


Rozengroet
Als je in de eindexamenklas zit en je woont in Oppenhuizen of Uitwellingerga, dan krijg je voorafgaand aan de examens een roos, de succes-roos! Daarmee zeggen we: toi toi toi en heel veel succes met je examens!

Organisatie: Willemien Hoogland


Overige activiteiten
De Jeugdraad organiseert naast alle dingen die hierboven genoemd worden ook nog andere activiteiten. Soms is dat binnen, en soms gaan we met een groep op pad, om iets leuks / gezelligs of sportiefs te doen! Ook daarbij ben je van harte welkom!


Contact met de Jeugdraad: 

De Jeugdraad bestaat uit de volgende personen: 
Dominee Nicolle Pronk, Merkelstrjitte 45, nicollepronk@outlook.com, 0617516451 
Foekje Veldhuis
Boukje de Jager
Afke Kuindersma 
Willemien Hoogland
Berber Terpstra

Kerkdiensten

U bent van harte welkom in de wekelijkse diensten van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga, die iedere zondag om 09.30 uur in de Johannestsjerke in Oppenhuizen gehouden worden. 
Een overzicht van de geplande diensten vindt u via de link hieronder (of via de agenda).

Geplande kerkdiensten

Alle diensten worden zowel via Kerkomroep als YouTube uitgezonden. 

Klik hieronder op de betreffende tekstlink om naar het door u gewenste medium te gaan: 

 

Link naar Youtube                                                                                                                             Link naar Kerkomroep


Beamteam Top & Twel
Het Beamteam verzorgt wekelijks tijdens de diensten in de Johannestsjerke de presentatie via de beamer.
De inhoud van de presentaties wordt vastgesteld door de dienstdoende predikant of de commissie die betrokken is bij de voorbereiding van de betreffende dienst. Het Beamteam zet deze informatie om in afbeeldingen/teksten die helder en duidelijk leesbaar zijn voor de gemeente en verzorgt de presentatie tijdens de dienst. 

Aanvragen voor de inzet van het Beamteam kunt u mailen naar
Esther Smit 
Telefoon:0623602597
E-mail: esthersmit@zuideind.com 


Koster
De heer P. (Pier) van der Meer, Broerstrjitte 23
Telefoon: 0515 559402
E-mail: piervandermeer@hotmail.com 06 14502516

Hulpkoster 
De heer W. (Wim) Bosch, Kappenburch 6
Telefoon: 0515 335323


Organist
P. (Pieter) Hoekstra  
Telefoon: 0515 559454

Gastorganist 
G.J. Elsinga
Telefoon: 0517 851215

 

Pastoraat en wijkindelingen

Wat is pastoraat
In protestantse kerken zijn niet alleen diakenen actief, maar ook ouderlingen. Zij hebben de zorg voor een wijk en in onze gemeente in Oppenhuizen/Uitwellingerga bestaat zo’n wijk uit ongeveer 90 adressen. Sinds enkele jaren werken we nu met het nieuwe systeem: vier wijken met elk één ouderling en een aantal wijkmedewerkers die samen verantwoordelijk zijn voor het bezoekwerk. Zij worden ondersteund door de contactpersonen, die ook geregeld op bezoek gaan.

In het bezoekwerk werken ouderling en wijkmedewerkers naast elkaar, de ouderlingen hebben enkel een extra taak op het gebied van beleid (de kerkenraad) en vertegenwoordiging (dienst doen tijdens kerkdiensten). Tijdens pastorale diensten, zoals begrafenissen, kan ook dit laatste door wijkmedewerkers worden waargenomen. Het is fijn voor de nabestaanden én degene die steeds op bezoek is geweest dat je tot het laatst toe aanwezig kunt zijn in zo'n proces, een vertrouwd gezicht. 

Wanneer kan ik gebruik maken van het pastoraat
De predikant is allereerst verantwoordelijk voor het crisispastoraat. Daarnaast bezoekt zij zoveel als dat lukt jarigen rond hun 80e en 85e verjaardag en de jaren er na. De tussenliggende jaren komt de ouderling/wijkmedewerker op bezoek rond uw verjaardag. Uiteraard kunt u altijd een bezoekje aanvragen, rechtstreeks of via de ouderling/wijkmedewerker. Bij nieuw ingekomenen gaan de contactpersonen en de ouderling/wijkmedewerker langs. Ook rondom andere bijzondere dagen, of als er sprake is van ziekte of zorgen doen zij een bezoekje. Zelf een afspraak met predikant Nicolle Pronk maken kan ook T: 06 17516451

Het ‘omzien naar elkaar’ is een kerntaak van onze gemeente. Om dit goed te organiseren is de structuur van de gemeente als volgt ingedeeld. De gemeente is verdeeld in vier wijken, de nummering loopt van noord naar zuid. Elke wijk telt ongeveer 90 adressen en krijgt toegewezen: een ouderling, minimaal drie wijkmedewerkers en enkele contactpersonen. Zo nodig kan een beroep worden gedaan op een diaken of een kerkrentmeester. 

Voor het goed functioneren van ‘omzien naar elkaar’ wordt gemeenteleden gevraagd berichten hierover zoveel mogelijk door te geven aan predikant, wijkouderling, wijkmedewerker of contactpersoon. Zieken kunnen bij opname in een ziekenhuis of verpleeghuis of bij thuiskomst worden genoemd bij de afkondigingen in de dienst en vermelding in het kerkblad, tenzij hiertegen bezwaar bestaat.

Wat moet ik doen als ik bezoek wil?
Wanneer u bezoek of aandacht van een ouderling wilt, bel dan gerust even met uw ouderling of wijkmedewerker of laat het via uw contactpersoon weten. Wilt u een bezoekje van de predikant, dan kunt u dat ook laten weten via uw ouderling, wijkmedewerker of contactpersoon. Zelf een afspraak met de predikant maken kan ook T: 06 1751 6451

Het pastoraat kunt u ook per mail bereiken:  pastoraatpkntopentwel@gmail.com

Vertrouwelijk
U kunt uw ouderling/wijkmedewerker veel toevertrouwen. Zowel een ouderling als een wijkmedewerker belooft aan het begin van zijn of haar werk dat informatie die in een vertrouwelijk gesprek naar voren komt, niet verder verteld wordt.

 • Predikant
 • Ouderlingen


Wijkindeling Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga

WIJK 1

Wijk 1 omvat de straten:
Aldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei, Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei en Afkelânsdyk, Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei, Lytse Súdein, Brêgefinne, Eastwei, De Baenen.
Wijkouderling:  
Sjoerd en Ria Alkema, Noardein 16, sjoerd54@yahoo.com, 06-3845 2215

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • Âldewei, Horsewei, Muzekamp, Pontdyk, Rodenburgwei
  Wijkmedewerker: Piet Eppinga, Noardein 50,  piet.eppinga@planet.nl, 0515 559549
  Contactpersoon: Nynke de Groot-Brouwer, Muzekamp 1, jelmer-nynkedegroot@hetnet.nl 0515 559104
   
 • Greate Súdein, Sjuwedyk, Súdwei
  Contactpersoon: Vacature
   
 • Afkelânsdyk
  Contactpersoon: Tetsje de Jager-Sipkema, Afkelânsdyk 16, p.de.jager@tele2.nl, 0515 559636
   
 • Brêgesleatswei, Leijepoel, Leijesleatswei
  Wijkmedewerker : Minke Hooghiemstra-Mulder, Brêgefinne12, hmhooghiemstra@gmail.com  0515 559600
 • Lytse Súdein, Brêgefinne
  Wijkmedewerker: Gerrie Kuindersma-Stienstra, Lytse Súdein 15 gkuindersma@xs4all.nl 0515 559757
  Contactpersoon:  Ids Kuindersma, Lytse Súdein 15, ikuindersma@xs4all.nl 0515 559757
   
 • Eastwei
  Wijkmedewerker: Sonja Ozinga, Binnenbaan 13, Herman.ozinga@home.nl, 0515 559943
   
 • De Baenen
  Wijkmedewerker: Sjoerdje Brouwer-Terpstra Eastwei 46A,  sjoerdje27@hotmail.com 0515 559607

WIJK 2

Wijk 2 omvat de straten: 
De Bou, Douwestritte, Jarichstrjitte, Broerstrjitte, Merkelstrjitte, It Noardein, It Gês, Zwolsmanweg
Wijkouderling:
Frank SlobSpijkerboor 44, Sneek, f.d.slob@gmail.com, telefoon: 06 53734632

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • De Bou 1 t/m 17
  Contactpersoon: Trienke Pool-Gorter, De Bou 25, trienke@gmail.com 06-4850 7928
   
 • De Bou 19 t/m 37, Douwestrjitte, Jarichstrjitte
  Wijkmedewerker: Knilles Postma, Jarichstrjitte 10, poepehus@planet.nl, 0515 559487
  Contactpersoon: vacature
   
 • Broerstrjitte
  Wijkmedewerker: Wytske Hoekstra, Jarichstrjitte 8, whoekstra@kpnplanet.nl 0515 559241
  Contactpersoon: Johanneske Boschma-Luinenburg, De Bou 8, jk-bl@home.nl 0515 559276
   
 • Merkelstrjitte
  ContactpersoonAtze Hoekstra, Merkelstrjitte 39,  0515 559595
 • Noardein, It Gês, Zwolsmanweg
 • Contactpersoon: Margreet Eppinga-Hoekstra, Noardein 50,  margreet.eppinga@kpnmail.nl 0515 559549
  Contactpersoon: Margje de Jong-van der Zee, Noardein 77, margjedejong@hotmail.com 0515 559223

WIJK 3

Wijk 3 omvat de straten: 
Bonningastrjitte, Reinardastrjitte, Van Burmaniastrjitte, P. Walmastrjitte, Tsjerkebuorren
Wijkouderling:
Inge Haagsma-Alblas, Broerstrjitte 11, inge.haagsma@gmail.com, 06-2368 2737

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • Bonningastrjitte even 22 t/m 46, H.S. Reinardastrjitte, Z. Van Burmaniastrjitte
  Contactpersoon: Elja van der Meer, P. Walmastrjitte 37, eljavandermeer@gmail.com 06 1261 0800
 • Bonningastrjitte oneven, Bonningastrjitte even 48 t/m 64
  Wijkmedewerker: Geeske Visserman-Haagsma, Bonningastrjitte 35, s.visserman@home.nl 0515 559715
   
 • P. Walmastrjitte
  Wijkmedewerker: Janke Postma-Toering, H.S. Reinardastrjitte 6, tjibbepostma@gmail.com 0515 559216

  Contactpersoon: Elja van der Meer, P. Walmastrjitte 37, eljavandermeer@gmail.com 06 1261 0800
   
 • Tsjerkebuorren
  Wijkmedewerker: Fenny de Vreeze-Ham, Tsjerkebuorren 41, willemdevreeze@home.nl 0515 558185

  Contactpersoon: vacature

WIJK 4

Wijk 4 omvat de straten: 
Kappenburch, Buorren, Mensonidesstrjitte, Sjaerdawei, Wolframstrjitte
Wijkouderling:
Anneke Gietema, P. Walmastrjitte 27, 06-2419 0203

Per wijkdeel (straten) zijn de volgende contactpersonen/wijkmedewerkers beschikbaar:

 • Kappenburch
  Contactpersoon voor de nrs. 2 t/m 20 en 1 t/m 31: 
  Nanny Leenstra-Sijbesma, Kappenburch 31, nannyeneize@home.nl 0515 559475
  Contactpersoon voor de nrs. 22 t/m 40 en 33 t/m 49: 
  Afke Douma-de Jong, Kappenburch 49, gosseafkedouma@ziggo.nl 0515 559001
   
 • Buorren 
  Wijkmedewerker: Wolter Overwijk, Sjaerdawei 45,  wolterenjoke@outlook.com 06 5168 8239
  Contactpersoon: Ineke Nossin-Faber, Buorren 8, ainossin@hotmail.com 0515 559439
 • H. Mensonidesstrjitte
  Wijkmedewerker: Ida Deinum-Heins, P.Walmastrjitte 23, deinumsiebe@gmail.com,  0515-559537,
  Contactpersoon: Maartje Rienstra-Dijkstra, Kappenburch 24, geen mailadres, 0515 559318
 • Sjaerdawei
  Wijkmedewerker: Ida Deinum-Heins, P.Walmastrjitte 23, deinumsiebe@gmail.com, 0515 559537
  Contactpersoon: vacature
 • Wolframstrjitte
  Contactpersoon: Nanny Leenstra-Sijbesma, Kappenburch 31, nannyeneize@home.nl  0515 559475

 

Trouw- en Rouwdiensten - Begraafplaatsen

Regelingen voor huwelijksdiensten

Het tarief voor een huwelijksdienst van een gemeentelid bedraagt € 200,-- Hierbij inbegrepen het volgende:

 • de eigen predikant gaat voor;
 • de muzikale begeleiding geschiedt door de vaste of tweede organist;
 • de kosterswerkzaamheden worden verricht door de eerste of tweede koster;

Als geen van beide partners lid is van de plaatselijke gemeente bedragen de kosten ca. € 305,- 

Voor het uitzenden van de dienst, het gebruik en bediening van de beamer en het maken van een presentatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over het Beamteam vindt u op de pagina Kerkdiensten


Regelingen voor rouwdiensten

De beheerder van de afdeling begraafplaatsen factureert de kosten van het openen en het sluiten van het graf.

Voor gebruik van de kerk voor een rouwdienst van een lid van de gemeente geldt een tarief van € 150,00-- (dit bedrag behelst enkel het gebruik van de kerk, dus exclusief andere kosten). Op dit tarief wordt de gemiddelde bijdrage van de afgelopen drie jaren in mindering gebracht. Voor niet-leden geldt een tarief van € 260,--

We beperken ons in uitleg van deze regeling tot het volgende:

 • Tarieven bij rouwdiensten en begrafenissen worden iedere drie jaar bekeken en zo nodig aangepast.
 • Uitgangspunt van de tariefstelling is dat gemeenteleden al naar gelang hun bijdrage voor de instandhouding van onze kerkelijke gemeente worden aangeslagen.

Voor het uitzenden van de dienst, het gebruik en bediening van de beamer en het maken van een presentatie kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
Meer informatie over het Beamteam vindt u op de pagina Kerkdiensten

 

In voorkomende gevallen waarin deze regeling niet voorziet, neemt het CvK een beslissing.

Vastgesteld door het CvK april 2019 en door de kerkenraad juni 2019


Kerkelijke begraafplaatsen

De kerkelijke begraafplaatsen in Oppenhuizen en Uitwellingerga vallen ook onder de beheerstaken van de Protestantse Gemeente Oppenhuizen - Uitwellingerga.
Het streven is dat overledenen uit onze dorpen er begraven kunnen worden of bijgezet in urnenkeldertjes of in de urnenmuur. De afdeling begraafplaatsen heeft een eigen administratie. Het grafregister biedt mogelijkheden om nieuwe grafrechten te verwerven. Een opgesteld protocol regelt beleidszaken en beheerszaken voor het CvK onder leiding van Ids Postma, beheerder van de begraafplaatsen.

Beheerder/Administratie Begraafplaatsen
de heer I. (Ids) Postma,  0515 559864 - begraafplaatsentopentwel@gmail.com