Top & Twel, Yn Beweging!

Top & Twel, Yn Beweging!

‘Het sportaanbod én de mensen van Top en Twel letterlijk en figuurlijk ‘yn beweging’ krije!’. Dat roept Linda meteen enthousiast als je haar vraagt wat de werkgroep Top & Twel, Yn Beweging doet. De werkgroep is voor de zomer 2017 gestart. Even in het kort: wie en wat is ‘Top & Twel, Yn Beweging’?

De werkgroep

Linda, Anne, Melis, en Andrea zijn enthousiaste sportliefhebbers en hebben het initiatief genomen om een impuls te geven aan het aanbod van sporten, bewegen en ontmoeten in Top & Twel. Melis: ’Sport, spel en bewegen draagt bij aan de gezondheid én aan het ontmoeten. Dat is goed voor de leefbaarheid in onze dorpen. We willen het aanbod beter laten aansluiten bij de steeds veranderende wensen.’

‘Ik kijk er naar uit om nieuwe sporten te kunnen ontdekken,’ zegt Anne. ‘Maar natuurlijk zijn wij vooral erg nieuwsgierig wat de inwoners van Top & Twel vinden. We willen voorzien in hun behoefte’.

Hoe en voor wie?

Met een impuls wil de werkgroep een structurele verbreding, verbetering en versterking in gang zetten. Het aanbod letterlijk en figuurlijk ‘Yn beweging krije’! Andrea: ‘Het doel is om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het aanbod zal vooral gericht  zijn op de grote groep inwoners van 40+.’ Uit een eerste rondje langs de velden’ is gebleken dat veel verenigingen het initiatief steunen. Op naar de volgende stap!

Met wie?

Samen met de gemeente is een werkgroep gevormd. Twee buurt en sportcoaches helpen de werkgroep. Een subsidie moet de verandering in het sportaanbod een stevige start geven. Begin 2018 moet de subsidieaanvraag zijn ingediend. Hiervoor wordt in beeld gebracht hoe er nu in de dorpen aan sport en bewegen wordt gedaan en waar kansen en behoeftes liggen.

Meer weten?

De werkgroep informeert via Top & Twel online de dorpen over de voortgang en ontwikkelingen. Belangrijke voorwaarde is dat subsidie wordt verstrekt. Dat zal in de loop van 2018 duidelijk worden. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met de leden van de werkgroep.

Werkgroep Top & Twel, Yn Beweging!

Linda Brouwer, moesko@hotmail.com

Melis v.d. Meer, Meer_vdm@hotmail.com

Andrea de Jong, dejong.77andrea@gmail.com

Anne de Jager, a.a.dejager@home.nl

Visie

Op initiatief van enkele enthousiaste sportliefhebbers is het idee geboren om een impuls te geven aan het aanbod van sporten, bewegen en ontmoeten in onze tweelingdorpen Oppenhuizen & Uitwellingerga, of te wel Top & Twel. Samen met medewerkers van gemeente Súdwest-Fryslân is een werkgroep gevormd. Met een impuls wil de werkgroep een structurele verbreding, verbetering en versterking in het aanbod van sport, spel en bewegen in gang zetten. Het aanbod letterlijk en figuurlijk in beweging krijgen.

In een notitie is de visie geschetst, zijn de hogere doelen benoemd en wordt een aanzet gegeven voor de weg daar naar toe. Het is nadrukkelijk nog geen concreet ‘plan van aanpak’ en beschrijft ook nog niet een concreet resultaat. Dat moet juist de uitkomst zijn van een ontdekkingstocht, met en voor de dorpsinwoners.

Tip: De volledige visie is als PDF op te vragen: klik hier.

De werkgroep wil inwoners, (sport)verenigingen, dorpsbelang en gemeente enthousiast krijgen, de urgentie laten voelen, mee krijgen, mee laten denken en vooral…. mee laten doen. Samen stappen nemen, beweging in gang zetten, verandering durven doorvoeren. De resultaten ontstaan en volgen dan vanzelf, desnoods met kleine stapjes en met de wil om door te zetten.

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers en wordt geholpen door de gemeente. De leden handelen niet namens een vereniging, maar enkel uit betrokkenheid bij de dorpen. De werkgroep wil deze uitdaging met de verenigingen en de inwoners oppakken.

Vervolgstappen

Begin 2017 is gezocht naar meer slagkracht en een concreter ‘plan’. De werkgroep wil dat de doelen eerst niet te hoog gegrepen zijn. De inzet moet te leveren zijn, en de uitkomsten tastbaar en realistisch. Na iedere stap voorwaarts wordt gekeken waar we staan. Zetten we door of niet.

Voor nu worden de volgende stappen doorlopen.

 

De initiatieffase

Voorjaar 2017                        Vormen werkgroep, met steun van gemeente.

Zomer 2017                           Oriënterende gesprekken met verenigingen

Najaar 2017                           Voorbereiden subsidieaanvraag

Januari 2018                          Commitment / draagvlak organiseren bij verenigingen

Februari 2018                         Indienen subsidieaanvraag

Voor de zomer 2018 is duidelijk of de subsidie wordt toegekend. Daarna zal de volgende fase uitgewerkt kunnen worden.


advertentie