Oranjevereniging Top & Twel

Oranjevereniging Top & Twel

De Oranjevereniging Top & Twel organiseert elk jaar een evenement met Koningsdag en
de dorpsfeesten in de tweelingdorpen Oppenhuizen & Uitwellingerga.

Bestuur

 

Voorzitter Johanna Faber oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Secretaris Jonneke van de Wetering oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Penningmeester Niels Hofman oranjeverenigingtopentwel@gmail.com
Bestuursleden Fedde Siemensma  
  Jorrit van der Meer  
  Geart-Jan Blom  
     

Programma Dorpsfeesten

Van 9 t/m 12 juni 2022 vinden de dorpsfeesten weer plaats!

Lekker meelopen in de optocht, klaarzitten voor de bingo, rond rennen tijdens de spellen en de voetjes van de vloer op de muziek! 

Programma Koningsdag

Woensdag 27 april 2022 vieren wij weer gezamenlijk Koningsdag op 't Bertuspleintje!

Spulletjes verkopen? Met eigen meegebrachte kleedje/tafel

Meld je dan aan via: Oranjeverenigingtopentwel@gmail.com.

Privacystatement

Privacystatement

Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga, gevestigd te Oppenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga
Bonningastrjitte 42
8625HJ Oppenhuizen
oranjeferiening@topentwelonline.nl

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de functionaris gegevensbescherming van de Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga, en is te bereiken via oranjeferiening@topentwelonline.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Oranjevereniging - Oppenhuizen Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze verenging en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voornaam(en)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het aan de hand van uw lidmaatschap kunnen vaststellen de hoogte van de contributie;
 • Toegangs- en leeftijdscontrole kunnen uitvoeren bij entree feestterrein.

Geautomatiseerde besluitvorming
Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MS Office (Word, Excel & Outlook) voor correspondentie met de leden, overheden en ledenadministratie;
 • Google Drive voor het beveiligd opslaan van de documenten van de Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar oranjeferiening@topentwelonline.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Oranjevereniging Oppenhuizen - Uitwellingerga wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Oranjevereniging Oppenhuizen Uitwellingerga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via oranjeferiening@topentwelonline.nl.

Inschrijf- en Automatisch incasso formulier

Inschrijfformulier nieuwe leden en tevens voor bestaande leden op automatische incasso

 

https://drive.google.com/file/d/1tbhzNc0sMJp_eI9OBVmQxt-LLwDKkxy0/view?usp=sharing

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij 1 van de bestuursleden of mailen naar oranjeverenigingtopentwel@gmail.com

 

Contributie

Aangepaste contributie per 01-04-2022

Met ingang op 01 april 2022 is de contributie, conform de algemene ledenvergadering, aangepast. Deze nieuwe bedragen zijn inmiddels verwerkt in de bijbehorende documenten zoals het inschrijf- en automatisch incasso formulier. De wijzigingen zijn als volgt: 

Kinderen < 16      € 0,00         € 0,00

Jeugd 16 tot 18   € 8,00         € 8,00

Volwassen            € 8,00         € 10,00

Senioren               € 3,50         € 5,00

Foto's & Video's


advertentie