Biljertferiening 'Dwers troch it lekken'

Biljertferiening 'Dwers troch it lekken'

Wolkom op de side fan ús biljertferiening. Hjir hâlde wy de stân by.


 

Winterskoft 2021-2022 
Earste kaart
Bywurke 11-09-2021

  namme                   

Algemien
Gemiddelde

car/brt/gem.
jan-apr 2020

car/brt/gem.
sep-des2020

car/brt
totaal
nij gemidd     

nij gemidd.
oer 30 brt.

tal spile
partijen

Winst
punten

1 M. v.d. Veen 79

666

226

2.68

328

126

2.60

934

352

2.65

80 4 8
2 P. de Jager 75

480

172

2.79

427

146

2.62

907

318

2.85

86 6

11

3 H. v.d. Veen 53

226

126

1.79

262

151

1.74

488

277

1.76

53 5 8
4 J. Dijkstra 49

464

297

1.56

208

129

1.61

672

426

1.58

47 5 6
5 F. de Leeuw 44

351

211

1.66

141

147

1.30

542

358

1.51

45 5 6
6 J. Visser 41

361

272

1.33

162

130

1.25

523

402

1.30

39 5 4
7 L. Nauta 40

336

244

1.38

151

120

1.26

487

364

1.34

40 4 3
8 S. Boschma 40

301

191

1.58

197

169

1.17

498

360

1.38

42 5 6
9 T. Bouwhuis 39

280

222

1.26

180

143

1.26

460

365

1.26

38 5 9
10 A. Douma 34

228

202

1.13

122

126

0.97

350

328

1.07

32 5 4
11 G. Dijkstra 33

299

252

1.19

93

101

0.92

392

353

1.11

33 4 1
12 J. Abma 33

203

188

1.08

119

109

1.09

322

297

1.08

33 4 7
13 L. Kloosterman 22

179

214

0.84

85

104

0.82

264

318

0.83

25 4 7
14 M. Wijnja 20

99

141

0.70

96

130

0.72

194

274

0.71

21 5 9
15 W. Postma 20

160

260

0.66

81

98

0.83

251

358

0.70

21 4 9
16 J. Feenstra 20

00

00

0.00

56

146

0.38

54

146

0.38

12 5 2

 

 

Foto's & Video's


advertentie