Biljartverenigingen

Biljartverenigingen

Biljarten is al decianna lang een populaire sport in de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga. Voor jong en oud en man en vrouw!

Met name het librespel en driebanden wordt veelal beoefend, meestal in competitie- en toernooivorm. Daarom zijn er ook meerdere biljartverenigingen in onze dorpen. Er zijn verenigingen actief in zowel It Harspit als Café De Buorren. 

Jaarlijks vindt in Café De Buorren het Durk de Jager Driebandentoernooi plaats. Dit toernooi wordt in januari/februari over twee weekenden gespeeld en kent tussen de 60 à 70 deelnemers.

Clubs:

- De Trochstjitters (Harspit)
- Den Blauwe Dop (Café)
- Dwers troch it lekken (Café)
- Fan kyt of út (Café)
- Krekt oer it lekken (Harspit)
- Kriet op Tiet (Café)
- Oer de bân út (Harspit)
- Oer de reade (Café)
- Sûnder ballen gjin fertier (Harspit)
- Wat dacht je wat (Harspit)
 

Toernooien:
Durk de Jager Driebandentoernooi

Fan kyt ôf út

Wij spelen op donderdagavond in het café en hebben nog plaats voor nieuwe leden. Iets voor u? Kom vrijblijvend eens bij ons kijken.

Contact:
U.F. de Jong
Kon. Wilhelminalaan 54, 8501 KW Joure
Tel. 0513-419608

Krekt oer it lekken

Dinsdagavond in It Harspit

Foto (2008):
Boven v.l.n.r. Johannes Feenstra, Jeroen Bijlsma, Jelle van Netten, Sybout Reitsma, Jan Germ Brouwer, Sytse Hoekstra
Onder v.l.n.r. Henk Soeten, Jelle de Jager, Luuk Westert, Bernardus Hoogland

Oer de bân út

Oprjochte yn 1946 en dermei de âldste biljartferiening fan Top en Twel. Wy spylje op moandeitejûns yn It Harspit. Nije leden binne wolkom. 
 

Contact:
Tj. Postma
H.S. Reinardastrjitte 6, 8625 HL  Oppenhuizen
tel. 0515-559216

Oer de reade

Oprjochte yn 1965. Spyljûn: tiisdei yn Café "De Buorren". 
Begjin elts nije seizoen: de tredde tiisdei yn septimber.

Foarsitter:
Ane de Jong
Noardein 17, 8625 TE Oppenhuizen
Tel. 559623
E-mail: anedejong@home.nl

Wat dacht je wat

Onze biljartclub is opgericht op 5 februari 1975 in de Lantearne. De club telt 12 leden.


 

Contact:
P. Eppinga
Noardein 50
8625 TJ Oppenhuizen
Tel. 559549 B.g.g.: 559753

 


Eefkes werom nei it ferline!

 

“WAT DACHT JE WAT“

As mei-oprjochter fan dizze biljertklup yn 1975 yn de “Lantearne” en as earste foarsitter is my frege om wat dúdlikheid op de Top en Twelster web-side oan te bringen omtrint de doch wol wat mysterieuze namme fan dizze oergesellige klup mei syn konstante 12 leden en 2 tafelbiljerten.

De sechtich- en santiger jierren fan de foarige ieu hat dan ek alles mei dizze namme te dwaan, mar hoe komme jo op sa’n frjemde namme foar in biljetklup.
Mear foar de hân lizzende nammen binne “Dwers troch it lekken”, “ it Griene lekken” (blauw) “Oer de bân út” of “Krijt uw top”.
Mannichien ûnder de âlderen fan ús kin him it tv-programma “Farce Majeure” noch wol foar de geast helje, no plm 33 jier lyn. Deryn spielen uder oare Ted de Braak, Jan Fillekers en in lyts mantsje mei in swart ringburdsje en noch trije pommeranten. De heren reizgen it lân troch mei in licht satirysk programma. Se warden oerbekend mei harren ferske :
                   “Jaaaaaaaa het is uit het leven gegrepen
                     het is uit het leven een greep enz.

Mei “kiele, kiele Koeweit” hellen se de wrâldparse omdat de sjeiks it nûmer net sa wurdearre koenen. Fierders hellen se politike flaters en sterke ferhalen foar it ljocht (fragen kamen út it publyk) Dan fertelde die iene de oare wat en frege dan “is dat wol sa”? Steefêst waard dat befêstige mei de wurden “wat dacht je wat”! Doedestiden befêstige de hiele Nederlânske befolking harren sizzen mei “wat dacht je wat”! Sa gong dat ek bij ús op de klup, “wie die bal wol rakke’? jaseker “wat dacht je wat”” !!
Hie die bal wol trije bânnen? “wat dacht je wat “ !!
“Wat dacht je wat” wie dan ek net fan 'e loft sokke jûnen.
Dat sadwaande is dizze wat frjemde namme ta stân kommen.

Marten D. van der Veen

Dwers troch it lekken

Wy spylje op woansdeitejûn yn it kafee.

De stân halde wy by op ús eigen side.


advertentie