Durk de Jager Driebandentoernooi

Durk de Jager Driebandentoernooi

Dit zijn de data waarop het Durk de Jager toernooi 2020 wordt gehouden: 

Voorrondes op 31 januari, 1 en 2 februari 2020
vrijdag   : 16:00 - ca. 22:30
zaterdag: 10:00 - ca. 22:00
zondag  : 11:00 - ca. 20:30

Halvefinale op 7 en 8 februari 2020
vrijdag   : 18:00 - ca. 22:00
zaterdag: 12:00 - ca. 21:00

Finale op 9 februari 2020
zondag   : 13:00 - ??

Om diskwalificatie te voorkomen behoort men 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. De contributie is 6 euro. Het toernooi is rookvrij. Er kan alleen met cafémunten worden betaald.

Systeem van de wedstrijden

De A, B, C en D poule bestaat elk uit 4 poultjes van 3, 4 of 5 spelers. Bij een poultje van 4 spelers worden 20 beurten gespeeld. Bij het afzeggen van één deelnemer in een poultje van 4 spelers, spelen de overgebleven 3 deelnemers 2x tegen elkaar, per wedstrijd 15 beurten. Zo speelt iedere deelnemer in deze poule 4 keer 15 beurten. Ook bij poeltjes van 5 worden er 4 keer 15 beurten gespeeld

3 spelers => 2x2x15 beurten
4 spelers => 3x20 beurten
5 spelers => 4x15 beurten

De uitslag in een poule wordt als volgt vastgesteld, in volgorde van belangrijkheid:

 1. Wedstrijdpunten
 2. Gemiddelde
 3. Onderling resultaat
 4. De hoogste serie
 5. Mocht bovenstaande allemaal gelijk zijn, dan wordt een play-off gespeeld 

Elke poule bestaat uit 4 of 5 poultjes, waaruit 4-5 winnaars komen die doorgaan naar de halve finale. de nummers 2 met het hoogste gemiddelde gaan ook door naar de halve finale.
De Nummers 1 worden geloot en komen in Groep A of B
De nummers 1 en 2 van een poeltje in de voorronden komen niet weer bij elkaar in de halve finalepoule, dus komen de nummers 2 automatisch in de andere groep.

Halve Finale

 • per poule zijn er nog 8 over
 • deze zijn verdeeld in 2 poeltjes van 4
 • de wedstrijd is bij een x aantal caramboles beslist:

A poule     15 caramboles
B poule     10 caramboles
C poule     8 caramboles
D poule     6 caramboles

 • met een maximum van 20 beurten
 • de nummers één en twee van de poeltjes gaan door naar de finale.

Finale

 • In de A, B, C en D poule zijn nog 4 spelers over.
 • Er worden kruisfinales gespeeld: de nummers 1 spelen tegen de nummers 2 van het andere poultje van de halve finale.
 • De wedstrijd is bij een x aantal caramboles beslist en bij maximaal 40 beurten.

            A poule           25 caramboles
            B poule           15 caramboles
            C poule           10 caramboles
            D poule           7 caramboles

           Bij gelijk spel wordt de wedstrijd verlengd met: (nu geen nabeurt)

            A poule           5 caramboles
            B poule           4 caramboles
            C poule           3 caramboles
            D poule           3 caramboles

Bij deze verlenging begint de partij weer opnieuw en moet er opnieuw worden getrokken. Bij de verlening is er geen nabeurt! Dus de eerste speler die bij het gewenste aantal caramboles is heeft direct gewonnen.

De verliezers spelen om de 3e en 4e plaats maximaal 30 beurten.

            A poule           15 caramboles
            B poule           10 caramboles
            C poule           8 caramboles
            D poule           6 caramboles

De winnaars spelen de finale maximaal 40 beurten.

            A poule           25 caramboles
            B poule           15 caramboles
            C poule           10 caramboles
            D poule           7 caramboles

Wedstrijdreglement Driebanden

(Uit het spel- en arbitragereglement van de K.N.B.B.)

I. Beginpositie

1. Wanneer een speler die de beginstoot heeft, een bal aanraakt om de arbiter behulpzaam te zin bij het plaatsen van de ballen op de acquits, dan moet direct worden geannonceerd: "nul noteren".

2. Wanneer een arbiter een carambole heeft geteld, bijvoorbeeld drie, en alsnog constateert dat er een fout is gemaakt, dan moet hij die carambole ongeldig verklaren door te annonceren: "herstel noteren: twee voor ....." en de speler het verder spelen beletten. Zou die speler zijn speelbal toch wegstoten, dan blijft de derde carambole ongeldig en moeten de ballen worden teruggeplaatst in de positie die bestond voor het wegstoten.

3. Een speler die de nabeurt heeft, mag de ballen niet aanraken. In dat geval heeft hij touché gemaakt.

 

II. Driebandenpartij

1. Een carambole is geldig, indien de speelbal alvorens de derde bal te raken tenminste drie, al of niet dezelfde, banden heeft geraakt. Ook in deze spelsoort is de lossebandstoot toegestaan.

2. Indien niet tenminste drie banden zijn geraakt alvorens de derde bal te raken, dan is een fout gemaakt die al naar gelang de constatering van de arbiter wordt aangeduid met: "geen band", "één band" of "twee banden".

3. Bij uitspringen van ballen wordt de uitgesprongen bal alsvolgt geplaatst.

Rode bal: op het bovenacquit

Speelbal van de speler die aan de beurt komt: op het benedenacquit

Speelbal van de tegenspeler: op het middenaquit.

Is het voor de uitgesprongen bal aangewezen acquit versperd, dan wordt deze bal geplaatst op het acquit dat is aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit verspert.

4. Ligt de speelbal van de speler die aan de beurt is, vast tegen één van de andere of tegen beide ballen, dan heeft die speler de keus tussen:

- het spelen van een niet-vastliggende bal of van de losse band

- het doen plaatsen op de acquits van uitsluitend de vastliggende ballen en wel alsvolgt:

   . rode bal: op het bovenaquit

   . zijn/haar speelbal: op het benedenaquit

   . speelbal van de tegenspeler: op het middenaquit.

Is het voor de vastliggende bal aangewezen acquit versperd, dan wordt die bal geplaatst op het acquit dat is aangewezen voor de bal die het eerstbedoelde acquit verspert.

5. Het gelijktijdig raken door de speelbal van de derde bal en de eerste of derde band is niet voldoende om bij het driebanden een geldige carambole te maken.

 

III. Arbitragereglement

1. Arbitrage geschiedt actief. De arbiter leidt onder toepassing van de geldende reglementen, met uitsluiting van ieder ander, dus ook van de spelers, behoudens het gestelde onder "Protesten". 

2. De arbiter moet ervoor zorgen dat de spelers zich onberispelijk, sportief en loyaal gedragen, dat zij zich onthouden van alles wat de tegenspeler zou kunnen hinderen en dat zij bij het einde van elke beurt plaatsnemen op de voor hen gereserveerde stoel.  De arbiter is gerechtigd om een speler die zich niet gedraagt of niet handelt zoals is voorgeschreven, nadat hij deze reeds een ernstige waarschuwing heeft gegeven, het verder spelen van de partij te verbieden en de partij voor hem verloren te verklaren.

 

IV. Constateren fouten

1. Zodra de arbiter constateert dat er een fout is gemaakt, moet hij de betrokken speler hierop opmerkzaam maken door de boven aangegeven annonce: "noteren ....". Hij moet hem het doorspelen verbieden of beletten en de eventueel gemaakte carambole ongeldig verklaren.

2. Indien een speler die een fout maakt, opnieuw stoot voordat de arbiter de gelegenheid heeft gehad de fout te annonceren, dan moeten de ballen zo nauwkeurig mogelijk in de vorige positie worden teruggebracht.

3. Het is de arbiter uitdrukkelijk verboden op directe wijze een speler opmerkzaam te maken op een fout die deze op het punt staat te begaan. Noch bij het begin van een beurt noch tijdens de serie mag de arbiter de speler diens speelbal op directe wijze aanwijzen, zelfs niet als een speler dat verzoekt.

 

V. Protesten, herzien van beslissingen

1. Twijfelt een speler met betrekking tot een door hem gemaakte carambole of fout aan de juistheid van een arbitrale beslissing en betreft dit een niet meer te controleren situatie, dan is hij gerechtigd één keer de arbiter te verzoeken die beslissing nader te overwegen. De arbiter is verplicht aan dit verzoek, mits op gepaste wijze en onmiddellijk na de aangevochten beslissing gedaan, te voldoen. Hij kan, indien beschikbaar, een tweede arbiter raadplegen. Daarna moet hij een definitieve beslissing nemen.

2. Blijft de arbiter bij zijn beslissing, dan kan de speler bezwaar aantekenen bij de wedstrijdleiding. Dit geldt voor officiële wedstrijden, gehouden onder verantwoordelijkheid van de K.N.B.B., waarbij altijd een lid van de technische commissie aanwezig is.

Bestuur

Bestuur Durk de Jager Driebandentoernooi  

Frank Visser 06-42429025 visserfrankwiesje@home.nl
Pieter de Jager 06-50618294 ps.de.jager@gmail.com
Tjeerd Epema 06-11215837 tjepema@gmail.com
Bouke de Jong 06-27992168 boukemarcella@home.nl
Grytsje Dijkstra 06-46587663 g.s.dijkstra@home.nl

 


advertentie