2024-02-02 15:56:33
zaterdag 3 februari 2024

Gemeente SWF zegt nee tegen extra gaswinning bij Oppenhuizen

Gemeente Súdwest-Fryslân wil niet dat er nog meer gas gewonnen wordt uit het Oppenhuizer gasveld. Volgens gaswinbedrijf Vermilion Energy moet dit op een verantwoorde wijze kunnen en zij hebben hiervoor vergunningen aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De gemeente heeft op deze vergunningsaanvraag een negatief advies gegeven aan het ministerie.

Súdwest-Fryslân zegt primair tegen gaswinning in de gemeente te zijn, hetgeen in lijn is met de unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad op 4 juni 2015. Daar kreeg het college de opdracht alles in het werk te stellen om gaswinning en het opsporen van gas in de gemeente te voorkomen. Dat er bij Oppenhuizen toch gas uit de bodem wordt gehaald, komt omdat daar in 2016 al een vergunning voor is verleend door het ministerie van Economische Zaken. Dit is niet meer terug te draaien.

Maatschappelijk belang?
Volgens de gemeente staat gaswinning haaks op het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. De gemeente spreekt ook de ambitie uit onafhankelijk te willen zijn van fossiele brandstoffen en gaswinning past hier niet binnen. Daar hangt mee samen dat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen een belangrijke opgave is voor onze samenleving. Binnen dit kader zal het ministerie dan ook eerst duidelijk moeten uitleggen wat het maatschappelijk belang is van extra gaswinning, want die motivatie ontbreekt.

Schade aan gebouwen
Bekend is dat het wantrouwen en de zorgen onder inwoners van gaswinningsgebieden groot zijn. De gemeente wil als lokale overheid voor de belangen van de inwoners blijven opkomen. Ook in Oppenhuizen is er vrees voor bodembeweging en bodemdaling en dus schade aan onder meer gebouwen. Niet bekend is wat de gevolgen zijn van nog meer gaswinning.

Tijdelijke boorinstallatie van zestig meter
Daarnaast zijn er ook praktische bezwaren. Er moeten extra gasputten worden aangeboord en daarvoor moet een tijdelijke mobiele boorinstallatie van ca. 60 meter hoog worden opgebouwd. Een dergelijk bouwwerk, ook al is het tijdelijk, is in strijd met het bestemmingsplan. Het boren duurt zeker vier maanden en gaat 24 uur per dag door en zal dus voor overlast zorgen. Logistiek is de bebouwde kom van Oppenhuizen ook helemaal niet berekend op de aan- en aanvoer van materialen met zwaar en exceptioneel verkeer richting de gaswinlocatie aan de Eastwei.

Advies
Het negatieve advies van de gemeente met betrekking tot de vergunningaanvraag betekent niet automatisch dat er geen vergunning zal worden verleend. In deze kwestie is de gemeente niet het bevoegd gezag. Dat is het ministerie van Economische Zaken. Hoewel alle decentrale overheden om advies zullen worden gevraagd, is dit slechts adviserend en niet bindend. Het uiteindelijke besluit over de vergunning ligt bij het ministerie.


advertentie