2022-10-19 19:06:36

Krystdiner yn it Harspit

zaterdag 17 december 2022 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 17:30

Doarpshûs It Harspit organisearret yn gearwurking mei Kafee De Buorren wer it Krystdiner yn de grutte seal fan it Harspit.

Foar jim wurdt optsjinne in trijegongenmiel fersoarge troch Kafee De Buorren en alhiel yn Krystsfearen. De jûn sil fierder ynfolt wurde mei musyk en entertainment troch en foar it doarp. Hearlik en gesellich mei-inoar ite. Dit meie jim perfoarst net misse!

Opjaan kin noch oant 12 desimber: till. 0515-559666 of stjoer in mail nei evenementen@itharspit.nl.


advertentie