2024-02-29 18:24:55

Boatreiske 60 plus

donderdag 25 april 2024 Plaats: De Skou Aanvang: 13:15

Boatreiske foar alle ynwenners fan Top & Twel fanôf 60 jier. 

Mooglik makke troch Doarpsbelang, de Protestantse gemeente en de Ondernemersvereniging OVTT.


advertentie