2021-09-22 15:27:26

ALV De Laatste Eer

woensdag 6 april 2022 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Hierbij nodigen wij u uit voor de 91ste algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” op woensdag 6 april om 20:00 uur in “it Harspit” te Oppenhuizen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Notulen jaarvergadering 2021
 5. Jaarverslag 2021
 6. Verslag kascommissie 2021
 7. Jaarverslag penningmeester 2021
 8. Contributie -  uitkering
 9. Bestuursverkiezing
  • G. Douma aftredend en herkiesbaar
  • H. Soeten aftredend en herkiesbaar
  • N. Hofman aftredend en herkiesbaar
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Geplaatst door: De Laatste Eer

advertentie