2021-09-22 15:27:26

ALV De Laatste Eer

woensdag 17 april 2024 Plaats: MFC It Harspit Aanvang: 20:00

Hierbij nodigen wij u uit voor de 93ste algemene ledenvergadering van de Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” op woensdag 17 april om 20:00 uur in “it Harspit” te Oppenhuizen.

Agenda Algemene Ledenvergadering

1.) Opening

2.) Vaststellen agenda

3.) Mededelingen

4.) Notulen jaarvergadering 2023

5.) Jaarverslag 2023

6.) Verslag kascommissie 2023

7.) Jaarverslag penningmeester 2023

8.) Contributie -  uitkering

9.) Bestuursverkiezing

  • H. Soeten is aftredend en niet herkiesbaar
  • R. de Jong is aftredend en herkiesbaar

Het bestuur draagt als nieuw bestuurslid voor:

  • D. Tjalsma

Pauze

10.) Spreker

11.) Rondvraag

12.) Sluiting met een slokje

 

 


Geplaatst door: De Laatste Eer

advertentie