De Laatste Eer

De Laatste Eer

De dood is een onderwerp waarover men niet gemakkelijk praat. Toch is het verstandig om er nu al bij stil te staan. Vroeg of laat wordt immers iedereen geconfronteerd met het overlijden van een dierbare of een naast familielid. Dan is het belangrijk dat u op een persoonlijke manier afscheid kunt nemen.

Het afscheid van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Daarom is het van belang dat de nabestaanden daarbij steun kunnen krijgen. Die steun kan een begrafenisvereniging u bieden. Zij zorgen ervoor dat de uitvaart wordt geregeld en betaald. Daarbij staat betrokkenheid van de nabestaanden, als zij dat willen, voorop. Verder respecteert de begrafenisvereniging alle wensen ten
aanzien van de uitvaart, hoe bijzonder of uitgebreid deze ook zijn.


Door lid te worden van een begrafenis-vereniging kunt u voorkomen dat u later niet de uitvaart krijgt die u wenst. Bovendien behoedt u uw nabestaanden voor onnodige vragen of hoge uitvaartkosten. Door uw lidmaatschap hoeft u zich daarover geen zorgen te maken. 
   

Waarom lid worden?

 • De gehele uitvaart wordt verzorgd
 • Al uw wensen worden gerespecteerd
 • U bent verzekerd van een persoonlijk afscheid
 • Nabestaanden krijgen ondersteuning
 • De vereniging is vertrouwd met uw eigen omgeving
 • De vereniging kent geen enkel commercieel doel..

 


Uitvaartverzorger: J.Æ. de Boer, Hoogend 9, 8601 AD Sneek. Telefoon: 0515-416 114


 

Bestuur DLE

Het huidige bestuur van begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' bestaat uit:

Voorzitter : H. Soeten tel: 0515 559009
Secretaris : N. Hofman tel: 0646253748
Penningmeester: Willemien Westert tel: 0649849513
Ledenadministratie: R. de Jong tel: 0618795961
Bestuurslid: G. Douma tel: 0515 559001
E-mail: uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

Waarom 'De Laatste Eer'

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Oppenhuizen-Uitwellingerga is uiterst ervaren en deskundig en bovendien zeer vertrouwd met uw eigen omgeving. Daarmee wordt een persoonlijk afscheid gewaarborgd. Dat scheelt u veel zorgen….

Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Oppenhuizen-Uitwellingerga werd in 1929 opgericht. Al meer dan 80 jaar zorgt de vereniging op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap voor hulp bij de uitvaartverzorging van haar leden. Daarbij streeft zij volgens de statuten na “de overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar de laatste rustplaats te brengen. Daarmee wordt voorkomen dat een stoffelijk overschot aan winstbejag onderhevig is.”

Een begrafenisvereniging heeft dus geen commercieel doel, maar behartigt slechts het belang van haar leden en de nabestaanden. De vereniging houdt oude tradities en streekgewoonten waar gewenst in ere, maar staat zeker open voor nieuwe ontwikkelingen op uitvaartgebied. Immers, de leden worden steeds gerespecteerd in hun wensen, hoe bijzonder ook.


Ledenkorting

De begrafenisvereniging zorgt ervoor dat alle voor de begrafenis of crematie gemaakte kosten tegen een gunstig tarief worden doorberekend. De ledenkorting wordt daarbij op de eindfactuur in mindering gebracht.

Het is erg belangrijk dat u bij een overlijden direct contact opneemt met de uitvaartverzorger. Indien dat niet gebeurt, kan het recht op de ledenkorting vervallen. De korting geldt namelijk alleen als de uitvaart ook daadwerkelijk wordt verzorgd door Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” of door een andere vereniging of uitvaartverzorger waaraan door “De Laatste Eer” Oppenhuizen-Uitwellingerga uitdrukkelijk toestemming is verleend.

Bij een sterfgeval...

Wat te doen bij een overlijden:

 • Waarschuw eerst uw eigen of een vervangende huisarts. Deze maakt een verklaring van overlijden op en raadpleegt het donorregister. 
 • Controleer of de overledene een testament of uitvaartcodicil heeft. 
 • Ga na of de overledene lid is van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Oppenhuizen-Uitwellingerga. 
 • Neem contact op met onze uitvaartverzorger. U vindt de gegevens hieronder:

Uitvaartverzorger:
J.Æ. de Boer,
Harinxmalaan 1
Sneek
Telefoon: 0515-416 114

website: www.deboeruitvaart.nl

 

Privacystatement

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga, gevestigd te Oppenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga
Zeino van Burmaniastrjitte 15
8625HW Oppenhuizen
uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigd de functionaris gegevensbescherming van de Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga, en is te bereiken via uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer
 • Email adres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributiebetaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Het bij overlijden kunnen uitkeren van de ledenkorting;
 • Het aan de hand van uw lidmaatschap kunnen vaststellen van de hoogte van uw ledenkorting.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • MS Office (Word & Outlook) voor correspondentie met de leden, uitvaartverzorgers en uitvaartverzekeraars;
 • Member Control: voor onze ledenadministratie en boekhouding.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek .

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Oppenhuizen-Uitwellingerga neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via uitvaartverenigingtopentwel@outlook.com